Byla I-68-463/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė teisėja Jolanta Malijauskienė,

2dalyvaujant pareiškėjui V. Š. ir jo atstovui advokatui Vaidui Radvilai,

3atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei L. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjas V. Š. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b. l. 1–4), prašydamas panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. AMP1-51 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Lietuvos Respublikos investicijų fondo direktoriui V. Š.“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

7Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Įsakymu, netinkamai įvertinus visas aplinkybes, nepagrįstai paskirta per griežta tarnybinė nuobauda, kadangi nustatyti pažeidimai, susiję su komandiruotėmis į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – ir LAAIF) lėšomis finansuojamų investicinių projektų objektus, projektų objektų patikrų ataskaitų neužpildymu (nepateikimu), netinkamai užpildytu kelionės lapu, nesukėlė tiesioginių neigiamų pasekmių. Pareiškėjo veiksmų kvalifikavimas neatitinka pažeidimų padarymo faktų, neatsižvelgta į pažeidimo padarymo priežastis, netinkamai nustatyta pareiškėjo kaltės forma, netinkamai vertintos atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir kitos, su pareiškėju susijusios aplinkybės. Įsakyme apsiribota bendro pobūdžio ir blanketinėmis teisės normomis, tačiau nenustatyta kokias konkrečias teisės aktų normas pareiškėjas pažeidė. Pareiškėjas el. paštu ir prašymu informavo aplinkos viceministrą apie komandiruotę, kurios metu buvo planuojama vykti į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo atidarymą, Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus gimnaziją ir Miroslavo gimnaziją. Apie planuojamą komandiruotę pareiškėjas aplinkos viceministrui minėjo ir asmeninio susitikimo metu. Negavęs neigiamo atsakymo, 2015 m. gruodžio 10 d. pareiškėjas išvyko į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo atidarymą tarnybiniu automobiliu Honda Accord, valst. Nr. ( - ) Tik kelionės metu pareiškėjui buvo pranešta, kad komandiruotei nebuvo pritarta. Kadangi jau buvo išvykęs, ir norėdamas pateisinti kvietusiųjų lūkesčius, pareiškėjas nuvyko į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo atidarymą, tačiau į kitus objektus nevyko ir tą pačią dieną grįžo į Vilnių. Todėl nesutiktina, kad pareiškėjas į komandiruotę vyko savavališkai. Nepagrįstai Įsakyme konstatuota tiesioginė pareiškėjo tyčia. Pareiškėjas pasirašė jau užpildytą kelionės lapą, kuris buvo pildomas pagal prašymą, todėl jame buvo nurodyta, kad pareiškėjas vyko ir į kitus objektus. Visgi, kelionės kilometražas, maršrutai atitinka ir atspindi realius įvykius, todėl nesutiktina, kad pareiškėjas padarė esminį Lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių pažeidimą. Nesutiktina, kad pareiškėjas savavališkai vyko į komandiruotę ir 2015 m. lapkričio 27–28 d., kadangi prašymą dėl komandiruotės pareiškėjas pateikė ir ant jo buvo pasirašyta. Tai, jog po prašymo pateikimo nebus priimtas įsakymas, patvirtinantis komandiruotę, pareiškėjas numatyti negalėjo. Jokios žalos tokiais veiksmais pareiškėjas nesukėlė, valstybės turtas nebuvo naudojamas ne tarnybinei veiklai, todėl nuvykęs į komandiruotę be leidimo pasielgė viso labo nerūpestingai. Nepagrįstai nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė teisės aktuose nustatytą tvarką komandiruočių prašymuose neatlikęs nurodytų projektų patikros, kadangi tai neįeina į jo funkcijas. Nepagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas neįvykdė komandiruočių tikslų, nes tai prieštarauja Įsakymu konstatuotam pažeidimui, t. y. kad į komandiruotę pareiškėjas vyko savavališkai, neturėdamas leidimo. Įsakymu nepagrįstai paskirta tarnybinė nuobauda atsižvelgus į Ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. AMP1-20 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriui V. Š.“, kuris, be kita ko, yra apskųstas teismine tvarka. Įsakyme nustatyti pažeidimai nebuvo atlikti po minėto įsakymo, kuriuo pareiškėjui buvo paskirta pastaba, todėl jis negalėjo būti vertinamas kaip pareiškėjo atsakomybę sunkinanti aplinkybė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 301 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme.

8Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti visiškai. Pareiškėjas nurodė, kad įvykę įvykiai retrospektyviai tik patvirtinta, kad su juo buvo susidorota. Pats ministras jam pasiūlė vykti į Druskininkus ir su juo ši išvyka buvo suderinta, pareiškėjas vykdė ministro pavedimą. Ministras neprieštaravo, kad grįžtant būtų aplankyti ir kiti su LAAIF veikla susiję objektai. Išvyka į Alytų taip pat buvo iš anksto suderinta. Pagal susiformavusią praktiką, po išvykimo būdavo „įforminamas“ įsakymas, kuris patvirtindavo išvykas. 2015 m. gruodžio 10 d. rytą pareiškėjas nuvyko pas viceministrą ir gavo pritarimą išvykti. Pareiškėjo atstovas teigė, kad Įsakymu nėra aišku, už ką pareiškėjui buvo paskirta tarnybinė nuobauda, remiamasi blanketinėmis bendromis, o ne konkrečiomis teisės normomis. Akcentavo, kad ginčo išvykos, susijusios su LAAIF tikslais, dėl kurių ši institucija buvo įkurta. Pažymėjo, jog iš Ministerijos vadovybės jokių draudimų važiuoti pareiškėjui nebuvo. Ministerija iš pareiškėjo nereikalavo jokių rašytinių ataskaitų. Akcentavo, kad kelionės lapo netinkamas užpildymas turi būti vertinamas kaip mažareikšmis pažeidimas. Nėra duomenų, kad pareiškėjas išnaudojo labai didelį kiekį kuro ar kaip nors kitaip padarė didelę žalą Ministerijai. Šiuo atveju už tokį pažeidimą paskirtas griežtas papeikimas yra neproporcingas. Teigia, kad tarnybinė nuobauda turėjo būti paskirta po mėnesio nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. Nepagrįstai ilgai atliktas tyrimas dėl pareiškėjo tarnybinio pažeidimo.

9Ministerija atsiliepime (1 t., b. l. 21–26) su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Ministerijos atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Pareiškėjas komandiruotės prašymuose nurodytų patikrų neatliko, o Liškiavos Švč. Trejybės parapijos projekto administracinės atitikties vertinimas komandiruotės metu dar nebuvo užbaigtas, todėl jos nurodymas komandiruotės prašyme buvo neteisėtas. Tai, kad pareiškėjas savavališkai išvyko į komandiruotę 2015 m. lapkričio 27–28 d. ir vėlesni jo veiksmai negali būti vertinami kitaip nei tyčiniai. Kad leidimo vykti į komandiruotę pareiškėjas neturėjo, nes jis nebuvo priimtas, pripažįsta ir pats pareiškėjas, teigdamas, kad pasielgė nerūpestingai. Tik po komandiruotės, t. y. 2015 m. lapkričio 30 d. pareiškėjas kreipėsi į viceministro referentę, prašydamas suteikti informaciją dėl sutikimo dėl komandiruotės, kuri jau buvo įvykusi. Pareiškėjas tą pačią 2015 m. gruodžio 10 d. el. paštu pateikė prašymą 2015 m. gruodžio 10 d. vykti į komandiruotę, ir nesulaukęs leidimo išvyko į prašyme nurodytus objektus. Komandiruotės prašyme nurodytų patikrų pareiškėjas neatliko. Pakartotinas išvykimas į komandiruotę, neturint leidimo, negali būti vertinamas kitaip nei tyčiniai pareiškėjo veiksmai. Pareiškėjo veiksmų tyčią įrodo ir tai, kad pareiškėjas nors pats prašymuose nurodo, kad komandiruočių tikslas objektų patikra, tačiau jokių patikrų neatliko, jau tik dabar teigdamas, kad jis jų atlikti pats negalėjo. Pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas ne tik kad į komandiruotes išvyko savavališkai, bet ir tai, kad jis nepasiekė paties prašymuose nurodytų komandiruočių tikslų. Pareiškėjas pats pripažįsta, kad kelionės lape buvo nurodyta neteisinga informacija, tai, kad jis minėtą kelionės lapą pasirašė, neteikdamas reikšmės aplinkybei, kad jame nurodyti neteisingi duomenys, nepanaikina jo atsakomybės. Pareiškėjo padaryti pažeidimai, vadovaujantis administracinių teismų praktika, laikomi sukeliantys neigiamą poveikį bendram įstaigos darbui bei naudojimosi tarnybinio transporto tvarkai, tarnybinių automobilių amortizacijai. Skiriant pareiškėjui proporcingą tarnybinę nuobaudą buvo įvertinta pareiškėjo veikla iki padarytų pažeidimų, atsižvelgta į tai, kad pareiškėjo pažeidimai padaryti tyčia ir yra akivaizdūs. Ginčo dėl tarnybinio nusižengimo padarymo fakto nėra. Buvo nustatyti visi tarnybinio nusižengimo elementai, tarnybinė nuobauda paskirta įvertinus visas aplinkybes ir yra adekvati padarytiems pažeidimams, skundžiamas Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

11Teismo posėdyje Ministerijos atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjo skundą išdėstytus argumentus ir prašė jais pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškinimo, kad ministro įsakymų išleisti pareiškėją į komandiruotes nėra. Tai, kad su viceministru buvo suderintos išvykos, nepanaikina pareiškėjo atsakomybės, jog į komandiruotę jis vyko be ministro įsakymo. Aplinkybė, kad pats ministras paskyrė pareiškėjui tarnybinę nuobaudą, paneigia pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad jis išvykas su ministru buvo suderinęs. Tarnybinė nuobauda skirta už savavališką vykimą ir dėl to, kad nepasiekė savo prašymuose nurodytų tikslų. Patikslino, kad Įsakyme nėra konstatuota, jog pareiškėjas būtų nuvažiavęs kilometrų per daug nei reikėjo.

12Teismas konstatuoja:

13ginčas kilęs dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – teisėtumo ir pagrįstumo.

14Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad Ministerijos viceministro 2015 m. sausio 8 d. pavedimu Nr. (1-.)-D8-154 „Dėl veiklos viešinimo“ (1 t., b. l. 8) vadovai, be kita ko, buvo paprašyti nuo 2015 m. sausio 5 d. kiekvieną savaitės penktadienį iki 11 val. pateikti ateinančios savaitės viešų renginių planą (konferencijas, susitikimus).

15Pareiškėjas su 2015 m. lapkričio 26 d. prašymu (toliau – ir Prašymas 1) (1 t., b. l. 11) kreipėsi į ministrą, prašydamas leisti 2015 m. lapkričio 27–28 d. vykti į tarnybinę komandiruotę, kurioje 2015 m. lapkričio 27 d. 12 val. vyks spaudos konferencija, 14 val. Lynų kelio atidarymas, 16 val. Unikalaus SPA centro „Flores“ ir viešbučio su apartamentais atidarymas, 17.30 val. šventinis vakaras viešbučio „Europa Royela“ konferencijų salėje, o 2015 m. lapkričio 28 d. 10 val. bus atliekama Liškiavos Švč. Trejybės parapijos projekto „Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“ patikra, 13 val. Pilnų namų bendruomenės projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Pilnų namų bendruomenėje“ patikra. Prašyme1 nurodyta, kad pareiškėjas į komandiruotę vyks tarnybiniu automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - )

16Prašymą1 2015 m. lapkričio 26 d. vizavo viceministras.

17Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lape už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 30 d. (1 t., b. l. 151–152) nurodyta, kad 2015 m. lapkričio 27–28 d. pareiškėjas važiavo į komandiruotę į Lynų kelio atidarymą, Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo probleminių finansavimo klausimų aptarimą.

18Bendrųjų reikalų ir registro skyriaus vedėja el. paštu 2015 m. gruodžio 4 d. ministrui persiuntė informaciją apie ateinančios savaitės LAAIF veiklą viešinimui (1 t., b. l. 9), kurioje nurodyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. pareiškėjas dalyvaus užbaigto Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo atidarymo ceremonijoje, taip pat lankysis kituose Alytaus rajone LAAIF remiamuose objektuose (1 t., b. l. 10).

19Pareiškėjas su 2015 m. gruodžio 10 d. prašymu (toliau – ir Prašymas 2) (1 t., b. l. 63) kreipėsi į viceministrą, prašydamas leisti 2015 m. gruodžio 10 d. vykti į galutines objektų patikras Alytaus rajone, kurias finansavo LAAIF: Alytaus rajono Meno ir sporto mokyklos modernizavimo pastato atidarymas (Ežerų g. 18, Daugai), Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus gimnazija (Žuvinto g. 41, Krokialankis), Miroslavo gimnazija (Vienuolyno g. 16, Miroslavas).

20K. B. el. paštu 2015 m. gruodžio 10 d. 11.15 val. informavo pareiškėją, kad viceministras nederino komandiruotės ir priėmė rezoliuciją, kad neleidžiama važiuoti (1 t., b. l. 62)

21Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lape už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. (1 t., b. l. 12–13) nurodyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. pareiškėjas vyko į komandiruotę į Alytaus r. Meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo atidarymą ir galutinės patikros Miroslavo ir Krokialaukio g-jose bei susitikimą su meru ir administracijos direktore.

22Ministerijos Teisės ir personalo departamento 2018 m. sausio 29 d. raštu Nr. (16-4)-D15-119 „Dėl pranešimo tyrimo rezultatų“ (1 t., b. l. 54) aplinkos ministrui išsiųsta 2016 m. sausio 26 d. pažyma apie pranešimo tyrimo rezultatus dėl pareiškėjo veiksmų Nr. (16-4)-D15-99 (1 t., b. l. 55–59), kuria rekomenduojama pradėti pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūrą už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, susijusius su tarnybinio transporto naudojimu 2015 m. lapkričio 27–28 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d.

23Aplinkos ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. AMP1-22 „Dėl Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus V. Š. galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo“ (1 t., b. l. 53) sudaryta komisija pareiškėjo tarnybiniam nusižengimui tirti, pavedant jai ištirti pareiškėjo tarnybinį nusižengimą 2015 m. lapkričio 27–28 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. naudojant tarnybinį transportą.

24Pareiškėjo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos pirmininkas su 2016 m. vasario 8 d. pranešimu apie tarnybinį nusižengimą Nr. (16-3)-D8-954 (1 t., b. l. 44–46) kreipėsi į pareiškėją, prašydamas pateikti rašytinius paaiškinimus dėl įtariamo tarnybinio nusižengimo.

25Pareiškėjas 2016 m. vasario 17 d. raštu Nr. (LAAIF)-S-236 „Dėl pranešimo apie galimą tarnybinį nusižengimą“ (1 t., b. l. 47–48) pateikė rašytinius paaiškinimus. Pridėti Liškiavos Švč. Trejybės parapijos 2015 m. gruodžio 13 d. patvirtinimas (1 t., b. l. 49), Pilnų namų bendruomenės 2016 m. vasario 8 d. raštas Nr. AM/02-01 „Dėl tarnybinės pagalbos suteikimo“ (1 t., b. l. 50), 2016 m. sausio 28 d. raštas dėl informacijos pateikimo (1 t., b. l. 51), paaiškinimas (1 t., b. l. 52).

26Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija priėmė 2016 m. kovo 2 d. motyvuotą išvadą Nr. (16.3)-D15-230 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus V. Š. galimo tarnybinio nusižengimo“ (1 t., b. l. 32–43) (toliau – ir Išvada). Išvadoje nurodyta, kad: pareiškėjas 2015 m. lapkričio 27 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. savavališkai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – ir LAAIF) tarnybiniu transportu vyko į šventinius renginius; 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. prašymuose nurodytų objektų patikrų pareiškėjas neatliko, t. y. nevertino paraiškoje pateiktos informacijos atitikties esamai situacijai, nesurašė patikros ataskaitų ir jų nepateikė; pareiškėjas nebuvo Kokialaukio Tomo Naraus-Naruševičaus gimnazijoje ir Miroslavo gimnazijoje; objekte (Liškiavos Švč. Trejybės parapija), kuriame pareiškėjas buvo 2015 m. lapkričio 28 d., atlikti patikros nebuvo galima, kadangi dar nebuvo atliktas administracinės atitikties vertinimas; nepasiekti komandiruočių, į kurias pareiškėjas vyko be Ministerijos vadovybės leidimų, tikslai. Išvadoje padaryta išvada, kad pareiškėjas, vykdamas į objekto (Liškiavos Švč. Trejybės parapija) patikrą neturint tam teisinio pagrindo (nebuvo baigtas projekto administracinis atitikties vertinimas), dalyvaudamas šventiniuose renginiuose, į kuriuos vyko LAAIF tarnybiniu transportu, 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. komandiruočių prašymuose nurodęs, kad atliks šių objektų patikras, tokių patikrų neatlikęs, nepasiekė komandiruočių tikslų, neracionaliai naudodamas įstaigos turtą, biudžeto lėšas ir savo darbo laiką, tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą (valstybės tarnautojas turi naudoti jam patikėtą valstybės turtą tik visuomenės reikmėms), 15 straipsnio 1 dalies 4 (valstybės tarnautojas privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas), 5 (laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, nepiktnaudžiauti tarnyba), 10 (valstybės tarnautojas privalo nesinaudoti valstybės nuosavybe ne tarnybos veiklai) punktus, LAAIF pareigybės aprašymo 7.1 (direktorius organizuoja LAAIG darbą, kad būtų įgyvendinami LAAIF uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos), 7.6 (direktorius užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą), 7.13 (užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir LAAIF nuostatų), 7.16 (vykdo kitus su LAAIF funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta LAAIF veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcijas, pavedimus) papunkčius, Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių (toliau – ir Veiklos etikos taisyklės) 2.3 (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir valstybės tarnautojų etikos principų) ir 4.2 (nesinaudoti valstybės ir savivaldybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai) papunkčius. Išvadoje taip pat nustatyta, kad pareiškėjo pateiktuose kelionės lapuose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Todėl konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė LAAIF 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. B-31 patvirtintų LAAIF tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių (toliau – ir Automobilių naudojimo taisyklės) 8 (sugrįžus užpildomas kelionės lapas (1 priedas), kuriame įrašomi darbuotojo vardas ir pavardė, data, kelionės tikslas, maršrutai, nuvažiuotų kilometrų skaičius, vairuotojo parašas) punktą. Nustačius, kad pareiškėjas savavališkai LAAIF tarnybiniu automobiliu išvyko į komandiruotes, prašymuose nurodęs tikslą atlikti objektų patikras, į nurodytus objektus net nenuvyko, o nuvykęs patikrų neatliko, t. y. nevertino paraiškoje pateiktos informacijos atitikties esamai situacijai, nesurašė patikros ataskaitų, būdamas įstaigos vadovu, turėjo žinoti vykimo į komandiruotes tvarką, taip pat patikrų atlikimo tvarką ir prievolę pateikto patikrų ataskaitas, Įsakyme konstatuoti pareiškėjo tyčiniai veiksmai. Vertinant pareiškėjo veiklą iki tarnybinio nusižengimo, atsižvelgta į Ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. AMP-20 paskirtą tarnybinę nuobaudą – pastabą. Įvertinus, kad pareiškėjo pripažinti atlikti pažeidimai yra tapataus pobūdžio atliktiems pažeidimams, už kuriuos pareiškėjui Ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. AMP-20 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, bei atsižvelgus, kad pažeidimą padarė valstybės institucijai vadovaujantis asmuo, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniams pareigūnams, pareiškėjo padaryti pažeidimai bei jo sukeltos pasekmės diskredituoja valstybės institucijų autoritetą ir daro neigiamą poveikį valstybės tarnybos reputacijai, Išvadoje rekomenduojama pareiškėjui skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.

27Vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 3 punktu, 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 14.1 papunkčiu, Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 patvirtintų Ministerijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 15.14 papunkčiu ir atsižvelgus į Išvadą, priimtas skundžiamas Įsakymas (1 t., b. l. 29–31), kurio 1 punktu pripažinta, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą ir 2 punktu paskirta pareiškėjui tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

28Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įstatymas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio 1 d. su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams reglamentuojančios Taisyklės (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2012 m. lapkričio 1 d.), kurių nuostatų turi būti laikomasi atliekant tarnybinio nusižengimo tyrimą bei, be kita ko, surašant tyrimo išvadą, Nuostatai (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014 m. lapkričio 11 d. su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-275 patvirtintas Ministerijos darbo reglamentas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d. iki 2016 m. spalio 15 d.) ir kiti teisės aktai.

29Dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo procedūros

30Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotoje praktikoje nustatyta, kad nuobaudos paskyrimas pasibaigus nuobaudų skyrimo terminui yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas panaikinti valstybės tarnautojui skirtą tarnybinę nuobaudą (žr. 2018 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-19-492/2018). Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas teigė, kad pareiškėjo tarnybinė nuobauda buvo paskirta pasibaigus nuobaudos skyrimo terminui, t. y. nesilaikant VAĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

31Tarnybinių nuobaudų skyrimas reglamentuojamas Įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo <...> tarnybinė nuobauda neskiriama, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tiriamas tarnybinis nusižengimas šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais; šiais atvejais tarnybinė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

32LVAT praktikoje yra išaiškinta, kad tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena yra ta diena, kai motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada pateikiama valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui (žr. 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2193/2012, 2015 m. balandžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-111-261/2015 ir kt.). Atitinkamai nagrinėjamu atveju nustatyta, kad motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada ministrui buvo pateikta 2016 m. kovo 2 d. (1 t., b. l. 32–43), skundžiamas Įsakymas, kuriuo pareiškėjui buvo paskirta tarnybinė nuobauda, priimtas 2016 m. kovo 29 d. (1 t., b. l. 29–31), t. y. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, taip, kaip ji apibrėžta suformuotoje administracinių teismų praktikoje. Atitinkamai, nagrinėjamu atveju, nėra pažeistas ir nustatytas 6 mėnesių senaties terminas.

33Vadinasi, skundžiamu Įsakymu tarnybinė nuobauda paskirta nepasibaigus nuobaudų skyrimo terminui, laikantis Įsakymo ir Taisyklių nustatytos tvarkos. Teismas palaiko Ministerijos atstovės poziciją, kad tarnybinė nuobauda asmeniui gali būti paskirta tik atlikus ir laikantis tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūrą nustatytą teisės aktuose. Kas šiuo atveju, kaip matyti iš nustatytų faktinių bylos aplinkybių, ir buvo padaryta. Todėl nurodytas pareiškėjo atstovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

34Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo

35Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu Įsakymu, laikosi pozicijos, kad tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai, netinkamai įvertinus visas aplinkybes, Įsakyme apsiribota tik bendro pobūdžio ir blanketinėmis teisės normomis, nenurodant, kokias konkrečias teisės aktų normas pareiškėjas pažeidė, nėra aišku, už ką jam paskirta tarnybinė nuobauda. Įvertinus ginčo šalių procesinius dokumentus ir juose išdėstytus argumentus bei teismo posėdyje pateiktus žodinius paaiškinimus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ginčo dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių nėra, pareiškėjas iš esmės nesutinka su nustatytų faktinių aplinkybių teisiniu vertinimu ir jam pritaikytos teisinės atsakomybės – tarnybinės nuobaudos – proporcingumu ir adekvatumu.

36Už tarnybinius nusižengimus skiriamos Įstatymo nustatytos tarnybinės nuobaudos (Įstatymo 29 straipsnio 1 dalis), įtvirtintos Įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje. Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant, be kita ko, į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

37Vadinasi, siekiant nuspręsti, ar ginčijama pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda yra teisėta ir pagrįsta ir atitinkamai Įsakymas, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda, yra teisėtas ir pagrįstas, būtina nustatyti, ar pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą, t. y. dėl savo kaltės neatliko arba netinkamai atliko savo pareigas, ir tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – paskirta tinkamai įvertinus jo kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, jo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

38Iš esmės skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė Įsakyme nurodytas teisės aktų nuostatas: 1) savavališkai vykdamas į komandiruotes, kurių metu nepasiekė komandiruočių tikslų, grįžęs nepateikė užpildytų ataskaitų; 2) kelionės lape pateikęs tikrovės neatitinkančią informaciją.

39Savavališkas vykimas į komandiruotes.

40Įsakyme konstatuota, kad pareiškėjas išvyko į komandiruotes savavališkai, vykdamas į objekto patikrą neturint tam teisinio pagrindo (nebuvo baigtas projekto administracinis atitikties vertinimas), dalyvaudamas šventiniuose renginiuose, į kuriuos vyko LAAIF tarnybiniu transportu, 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. komandiruočių prašymuose nurodęs, kad atliks šių objektų patikras, tokių patikrų neatlikęs, nepasiekė komandiruočių tikslų, neracionaliai naudojo įstaigos turtą, biudžeto lėšas ir savo darbo laiką.

41Ministerijos nuostatų 15.15 papunktyje įtvirtinta, kad ministras, be kita ko, siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes.

42Ministerijos darbo reglamentas nustato Ministerijos darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tvarką. Atitinkamai Ministerijos darbo reglamento 149 punkte nustatyta, kad ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Ministerijos kanclerio, Vidaus audito skyriaus vedėjo, įstaigų prie Ministerijos ar Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį klausimus sprendžia ministras. Pagal Ministerijos darbo reglamento 150 punktą, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo, valstybės tarnautojų, Ministerijos kanclerio, Vidaus audito skyriaus vedėjo, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų, specialiojo atašė siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje, kai komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, ir užsienyje įforminamas ministro įsakymu, o <...> siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas rezoliucija.

43Kaip matyti iš aktualaus teisinio reguliavimo, komandiruotės patvirtinamos ministro įsakymu, o jeigu vykstama į vienos dienos komandiruotę – ministro rezoliucija. Akivaizdu, kad tinkamą Ministerijos darbo organizavimą turi pareigą užtikrinti ministras, kaip Ministerijos vadovas. Pažymėtina, kad Ministerijos darbo reglamente nėra nustatyta prašymų leisti vykti į komandiruotes pateikimo tvarka, terminai.

44Nagrinėjamu atveju iš nustatytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad pareiškėjas Prašymą 1 pateikė 2015 m. lapkričio 26 d. ir tą pačią dieną ant Prašymo 1 buvo uždėta viceministro viza. Pareiškėjas grįžęs iš komandiruotės, kuri vyko 2015 m. lapkričio 27–28 d., 2015 m. lapkričio 30 d. pasiklausęs, dėl priimto ministro įsakymo dėl jo komandiruotės, jam buvo atsakyta, kad ministro įsakymas dar nėra priimtas. Šioje vietoje pažymėtina, kad teismo posėdyje pareiškėjas patvirtinto, kad į šią komandiruotę vyko paties ministro pavedimu, leidus aplankyti ir su LAAIF veikla susijusius objektus, tačiau Ministerijos atstovė negalėjo paaiškinti, susidariusios situacijos, kai prieš išvykstant pareiškėjui į komandiruotę yra uždėdama viceministro viza, tačiau pareiškėjo Prašymas 1 nėra pateikiamas ministrui, kad jis galėtų atlikti jo kompetencijai priskirtą funkciją dėl komandiruočių tvirtinimo. Kad pareiškėjas vyko į Prašyme1 nurodytus objektus patvirtina tarnybinio automobilio, su kuriuo pareiškėjas vyko į komandiruotę, judėjimo ataskaita (1 t., b. l. 105–117). Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. gruodžio 10 d. pateikė Prašymą 2, prieš tai, kaip nurodė teismo posėdyje, nuvykęs pas viceministrą ir gavęs jo žodinį sutikimą vykti į komandiruotę į Alytų. Pažymėtina, kad apie planuojamą komandiruotę į Alytų pareiškėjas dar 2015 m. gruodžio 4 d. informavo ir patį ministrą, nusiuntęs jam jo prašomą informaciją apie ateinančios savaitės viešų renginių planą (konferencijas, susitikimus) (1 t., b. l. 9). Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas iki 2015 m. gruodžio 10 d. būtų bet kokia forma gavęs nesutikimą ar draudimą vykti į planuojamą išvyką. Visgi, nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. 1115 val. pareiškėjui telefonu buvo pranešta apie tai, kad jam neleidžiama vykti į suplanuotą komandiruotę. Tarnybinio automobilio, kuriuo pareiškėjas vyko į komandiruotę, judėjimo ataskaitos duomenys (1 t., b. l. 160–174), kad pareiškėjas vyko į Prašyme 2 nurodytus objektus. Šioje vietoje pažymėtina, kad Ministerijos atstovė teismo posėdyje nepaaiškino, kodėl prieš tai suderinta ir žinoma pareiškėjo išvyka į Alytų buvo atšaukta jam jau išvykus. Teismo posėdyje pareiškėjas patvirtino, kad veikė pagal susiformavusią darbinę praktiką, o Ministerijos atstovė niekaip nepaneigė pareiškėjo teiginio, kad tokia praktika ginčo laikotarpiu Ministerijoje egzistavo.

45Kaip nustatyta, užtikrinti tinkamą Ministerijos darbo organizavimą privalo ministras. Todėl nors Ministerijos atstovė teismo posėdyje ne kartą teigė, kad pareiškėjas turėjo pareigą užsitikrinti, kad jam bus išduotas leidimas (šiuo atveju ministro įsakymas ir ministro rezoliucija) išvykti į suplanuotą komandiruotę, tačiau pažymėtina, kad ginčo santykį reglamentuojančiuose teisės aktuose tokia pareiga pareiškėjui expressis verbis (lot. tiesiogiai) nėra nustatyta. Taip pat Ministerijos darbo reglamente nėra nustatyta tvarka ir terminai, kuriais remiantis teikiami prašymai vykti į komandiruotes. Todėl, atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teismo posėdyje išdėstytos aplinkybės, kad jis elgėsi pagal susiformavusią darbinę praktiką, kurios nėra paneigtos nei Ministerijos atstovės teismo posėdyje, nei bylos rašytiniais duomenimis, patvirtina, kad pareiškėjas elgėsi pagal tuo metu nusistovėjusią darbinę praktiką, kuri buvo patvirtinta Ministerijos vadovybės, todėl jam dėl jos negali kilti jokios neigiamos pasekmės.

46Atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė eilę Įstatymo, LAAIF pareigybės aprašymo bei Veiklos etikos taisyklių nuostatų, tačiau, teismo vertinimu, atsižvelgiant į Išvadoje ir Įsakyme pateiktus argumentus, tuo pačiu nėra nustatyta, kokiais pareiškėjo veiksmais kokia konkreti teisės norma yra pažeista. Šioje vietoje pažymėtina, kad pagal nuosekliai suformuotą LVAT praktiką tokio pobūdžio bylose, ne kartą yra pabrėžtas būtinumas tarnybinio patikrinimo išvadoje neapsiriboti nuoroda į bendro pobūdžio teisės normą, o yra akcentuotas būtinumas nustatyti, kokias konkrečias specialiųjų teisės aktų normas valstybės tarnautojas pažeidė tam tikrais savo veiksmais ar neveikimu <...> (žr. 2018 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-555-520/2018, 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį Nr. A146-2476/2012 ir kt.).

47Iš nustatytų faktinių aplinkybių aktualaus teisinio reguliavimo kontekste matyti, kad nors pareiškėjas vyko į komandiruotes be oficialaus ministro įsakymo ar priimtos rezoliucijos, tačiau, teismo vertinimu, nėra faktinio pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas į ginčo komandiruotes vyko savavališkai. Kaip matyti, apie komandiruotes pareiškėjas pranešdavo ir gaudavo žodinius sutikimus. Kritiškai vertinami argumentai, kuriais Ministerija kvalifikuoja pareiškėjo tarnybinį pažeidimą, kad pareiškėjas nepasiekė komandiruočių tikslų ir grįžęs nepateikė ataskaitų. Šioje vietoje pažymėtina, kad ginčo, kad pareiškėjas vyko be ministro įsakymo ir ministro rezoliucijos nėra. Vadinasi, reikalavimus pateikti ataskaitas, kai nebuvo suformuotas aiškus pavedimas atlikus patikras pateikti ataskaitas, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Šios aplinkybės, nagrinėjamo tarnybinio nusižengimo kontekste, iš esmės patvirtina prieštaringą pačios Ministerijos poziciją dėl pareiškėjo veiksmų teisinio kvalifikavimo.

48Primintina, kad pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo pradėtas dėl to, kad buvo gauta informacija, kad pareiškėjas galimai neteisėtai naudoja tarnybinį transportą ne tarnybos reikmės (1 t., b. l. 44–46). Tačiau faktą, jog pareiškėjas valstybės turtą (tarnybinį automobilį, su kuriuo vyko į ginčo komandiruotes) naudojo su LAAIF veikla susijusiais tikslais patvirtina Prašyme 1 ir Prašyme 2 nurodyti objektai, į kuriuos buvo planuojama vykti ir kurie susiję su LAAIF dėl jiems skirto finansavimo. Taip pat nurodytą faktą patvirtina ir pačios Ministerijos tirtos ir analizuotos tarnybinio automobilio, su kuriuo pareiškėjas vyko į ginčo išvykas, judėjimo ataskaitos (1 t., b. l. 105–117, 160–174).

49Teismo vertinimu, ne pareiškėjo veiksmai, o būtent susidariusi situacija, kai ministrui be paaiškinamos priežasties nebuvo pateiktas pareiškėjo Prašymas 1 ir kai visiškai nemotyvuotai yra atšaukinėjama suplanuota ir suderinta išvyka diskredituoja Ministerijos autoritetą ir daro neigiamą poveikį jos reputacijai.

50Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pareiškėjas vyko į ginčo komandiruotes nesavavališkai, o pranešęs ir informavęs Ministeriją apie planuojamas išvykas. Vadovaujantis aptartu aktualiu teisiniu reguliavimu ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis nagrinėjamu atveju vertintina, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas vyko į komandiruotes neturėdamas atitinkamai ministro įsakymo ir ministro rezoliucijos, nėra pakankama tam, kad pareiškėjui būtų pritaikyta tarnybinė atsakomybė.

51Pripažinus, kad pareiškėjas į komandiruotes vyko nesavavališkai, pripažintini nepagrįstais kiti Įsakyme konstatuoti pareiškėjo pažeidimai, kadangi jie nesudaro naujo tarnybinio pažeidimo, o yra išvestiniai iš pagrindinio pažeidimo – vykimo į komandiruotes savavališkai.

52Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės vyko į komandiruotes be ministro įsakymo ir ministro rezoliucijos, todėl tarnybinė nuobauda už tai pareiškėjui paskirta nepagrįstai, netinkamai įvertinus faktines aplinkybes.

53Kelionės lape pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.

54Ginčo, kad pareiškėjo pateikti kelionės lapai (1 t., b. l. 12–13, 151–152) užpildyti netinkamai nėra. Su tuo sutiko ir pats pareiškėjas ir jo atstovas teismo posėdyje. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl tokio pareiškėjo pažeidimo teisinio vertinimo.

55Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad pareiškėjo kaltės laipsnis nėra didelis, tarnybinis automobilis, kuriuo pareiškėjas vyko į ginčo komandiruotes, buvo naudojamas Ministerijos ir LAAIF tikslais, nenustatyta, kad pareiškėjas būtų padaręs didelio masto apimties materialinę žalą Ministerijai (teismo posėdyje tai patvirtino ir Ministerijos atstovė), konstatuotina, kad pareiškėjo padarytas pažeidimas nesukėlė neigiamų pasekmių, kaip teigiama Ministerijos atsiliepime, valstybės tarnybos reputacijai bei jos autoritetui. Todėl įvertinus tai, teismas sprendžia, kad šis pareiškėjo nusižengimas buvo išimtinai formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių Ministerijai, todėl vertintinas kaip formalus ir mažareikšmis, už kurį tarnybinė nuobauda pareiškėjui apskritai neturėjo būti paskirta, net ir įvertinus šį pažeidimą kitų pažeidimų kontekste.

56Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos proporcingumo

57Pažymėtina, kad skundžiamu Įsakymu pareiškėjui buvo paskirta ginčijama tarnybinė nuobauda, be kita ko, įvertinus pareiškėjo veiklą iki tarnybinio nusižengimo, t. y. atsižvelgus į Ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. AMP1-20 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriui V. Š.“ ir pripažinus sunkinančią aplinkybę tai, kad pareiškėjas 2015 m. lapkričio 27–28 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. padarė tapataus pobūdžio pažeidimus.

58Šioje vietoje teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 1 d. sprendimu (2 t., b. l. 20–33) nusprendė panaikinti Ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. AMP1-20 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriui V. Š.“. Vadinasi, ši aplinkybė, į kurią buvo atsižvelgta, negali pagrįsti pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos – griežto papeikimo. Taip pat šios tarnybinės nuobaudos negali pagrįsti ir aplinkybė, kad pareiškėjas 2015 m. lapkričio 27–28 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. padarė tapataus pobūdžio pažeidimus, kadangi šiuo teismo sprendimu pripažinta, kad pareiškėjas nėra atsakingas už tai, kad ministras nepriėmė jo atžvilgiu įsakymo ir rezoliucijos. O pripažinus, kad pareiškėjo pažeidimas, kad jis kelionės lape nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, mažareikšmis, už kurio padarymą tarnybinės nuobaudos – griežtas papeikimas – paskyrimas yra neproporcingas ir neadekvatus, konstatuotina, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo pripažinti pareiškėjui paskirtą tarnybinę nuobaudą – griežtas papeikimas – proporcinga ir adekvačia.

59Teismas atkreipia dėmesį, kad LVAT ne kartą yra konstatavęs, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Iš to seka, kad individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis įvertinimas (žr. 2007 m. vasario 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17–174/2007 ir kt.). Kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas ad hoc (lot. esant konkrečiai situacijai) įvertina, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį (žr. 2011 m. birželio 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556‑336/2011 ir kt.).

60Todėl pripažinus, kad pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – yra neproporcinga ir neadekvati, pareiga panaikinti skundžiamą Įsakymą, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda, išplaukia, kaip matyti, ir iš VAĮ 8 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, turi būti pakankamai motyvuotas, kad iš pateiktų motyvų būtų galima suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį.

61Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Įsakymas, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas, pareiškėjo skundas tenkintinas visiškai.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

63pareiškėjo V. Š. skundą tenkinti visiškai.

64Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. AMP1-51 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Lietuvos Respublikos investicijų fondo direktoriui V. Š.“.

65Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė teisėja Jolanta... 2. dalyvaujant pareiškėjui V. Š. ir jo atstovui advokatui Vaidui Radvilai,... 3. atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei L. M.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 5. Teismas... 6. pareiškėjas V. Š. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais. Įsakymu,... 8. Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas palaikė skunde... 9. Ministerija atsiliepime (1 t., b. l. 21–26) su pareiškėjo skundu nesutiko... 10. Ministerijos atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais.... 11. Teismo posėdyje Ministerijos atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjo... 12. Teismas konstatuoja:... 13. ginčas kilęs dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda... 14. Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad Ministerijos viceministro 2015 m.... 15. Pareiškėjas su 2015 m. lapkričio 26 d. prašymu (toliau – ir Prašymas 1)... 16. Prašymą1 2015 m. lapkričio 26 d. vizavo viceministras.... 17. Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lape už laikotarpį nuo 2015 m.... 18. Bendrųjų reikalų ir registro skyriaus vedėja el. paštu 2015 m. gruodžio 4... 19. Pareiškėjas su 2015 m. gruodžio 10 d. prašymu (toliau – ir Prašymas 2)... 20. K. B. el. paštu 2015 m. gruodžio 10 d. 11.15 val. informavo pareiškėją,... 21. Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lape už laikotarpį nuo 2015 m.... 22. Ministerijos Teisės ir personalo departamento 2018 m. sausio 29 d. raštu Nr.... 23. Aplinkos ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. AMP1-22 „Dėl Lietuvos... 24. Pareiškėjo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos pirmininkas su... 25. Pareiškėjas 2016 m. vasario 17 d. raštu Nr. (LAAIF)-S-236 „Dėl pranešimo... 26. Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija priėmė 2016 m. kovo 2 d. motyvuotą... 27. Vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 3 punktu, 30... 28. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įstatymas (ginčui aktuali redakcija,... 29. Dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo procedūros... 30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotoje... 31. Tarnybinių nuobaudų skyrimas reglamentuojamas Įstatymo 30 straipsnio 1... 32. LVAT praktikoje yra išaiškinta, kad tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo... 33. Vadinasi, skundžiamu Įsakymu tarnybinė nuobauda paskirta nepasibaigus... 34. Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo... 35. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu Įsakymu,... 36. Už tarnybinius nusižengimus skiriamos Įstatymo nustatytos tarnybinės... 37. Vadinasi, siekiant nuspręsti, ar ginčijama pareiškėjui paskirta tarnybinė... 38. Iš esmės skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė... 39. Savavališkas vykimas į komandiruotes.... 40. Įsakyme konstatuota, kad pareiškėjas išvyko į komandiruotes savavališkai,... 41. Ministerijos nuostatų 15.15 papunktyje įtvirtinta, kad ministras, be kita ko,... 42. Ministerijos darbo reglamentas nustato Ministerijos darbo organizavimo, vykdant... 43. Kaip matyti iš aktualaus teisinio reguliavimo, komandiruotės patvirtinamos... 44. Nagrinėjamu atveju iš nustatytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad... 45. Kaip nustatyta, užtikrinti tinkamą Ministerijos darbo organizavimą privalo... 46. Atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad pareiškėjas... 47. Iš nustatytų faktinių aplinkybių aktualaus teisinio reguliavimo kontekste... 48. Primintina, kad pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo pradėtas... 49. Teismo vertinimu, ne pareiškėjo veiksmai, o būtent susidariusi situacija,... 50. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pareiškėjas... 51. Pripažinus, kad pareiškėjas į komandiruotes vyko nesavavališkai,... 52. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės vyko į... 53. Kelionės lape pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.... 54. Ginčo, kad pareiškėjo pateikti kelionės lapai (1 t., b. l. 12–13,... 55. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad pareiškėjo kaltės... 56. Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos proporcingumo... 57. Pažymėtina, kad skundžiamu Įsakymu pareiškėjui buvo paskirta ginčijama... 58. Šioje vietoje teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis... 59. Teismas atkreipia dėmesį, kad LVAT ne kartą yra konstatavęs, jog Lietuvos... 60. Todėl pripažinus, kad pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda –... 61. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Įsakymas, kuriuo... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 63. pareiškėjo V. Š. skundą tenkinti visiškai.... 64. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 2016 m. kovo 29... 65. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...