Byla eI-1378-764/2017
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Arūno Kaminsko ir Violetos Petkevičienės,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovams A. B., V. J.,

3atsakovės Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui P. J.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Genora“ skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl įsakymo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Pareiškėja UAB „Genora“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. V4-76 dėl nuobaudos bankroto administratoriui skyrimo.

7Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodo, kad ginčijamu įsakymu jai nepagrįstai paskirta nuobauda – viešas įspėjimas. Pareiškėja mano, kad skiriant nuobaudą, buvo pažeistas teisės principas lex retro non agit, nes veiksmai, už kuriuos bendrovei paskirta nuobauda, buvo atlikti iki 2014 m. liepos 1 d., kai galiojo ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 47 punktas, pagal kurį administracinė nuobauda skiriama ne bankroto administratoriui kaip juridiniam asmeniui, bet jo įgaliotam asmeniui, atlikusiam konkrečias bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui.

8Pareiškėja skunde pažymi, kad pažeidimo metu bankroto administratoriaus pareigas ėjusios J. G. pažymėjimas panaikintas, ji išbraukta iš asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, todėl Tarnyba neturėjo teisės skirti Bendrovei nuobaudą, juo labiau kad atsakovei buvo žinoma apie faktinį bankroto administratoriaus pasikeitimą.

9Pareiškėja teigia, kad atsakovė taip pat negalėjo nagrinėti gauto skundo dėl bankroto administratoriaus veiksmų, nes nuo jame nurodytų aplinkybių iki skundo padavimo dienos buvo praėjęs Taisyklių 28 punkte nustatytas 1 metų senaties terminas. Pareiškėja skunde nurodo, kad bankroto procedūros užsitęsė dėl objektyvių priežasčių, t. y. asmenų pasikeitimo bankroto procedūrose bei bendrovės valdyme ir pažymi, kad pasikeitus bankroto administratoriams, teko perimti daugiau kaip 50 bankroto procedūrų, todėl dėl didelio bylų kiekio visos procedūros negalėjo būti atliktos laiku ir iš karto. Pareiškėjos manymu, Tarnyba taip pat neįrodė, kad buvo pažeistos BUAB „Jokdara“ kreditorių teisės, nes nebuvo gautas kreditorių susirinkimo pirmininko paaiškinimas, kaip tai nustatyta Taisyklių 35 punkte, o sušaukus kreditorių susirinkimą, administratoriui jokių pretenzijų nebuvo pareikšta.

10Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

11Atsakovė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime atsakovė pažymėjo, kad, remdamasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2016 m. vasario 8 d. skundu dėl bendrovės veiksmų administruojant BUAB ,,Jokdara“, atliko neplaninį patikrinimą ir nustatė, kad bendrovė pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) 6.4 punkto reikalavimus, už tai jai paskirta nuobauda – viešas įspėjimas. Atsakovės manymu, pareiškėjos argumentai, kad nuobauda jai, kaip juridiniam asmeniui negalėjo būti paskirta, yra visiškai nepagrįsti, nes ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti administratoriaus atsakomybę, nei tikrinamuoju laikotarpiu, nei po 2014 m. leipos 1 d. nesikeitė.

13Atsakovė teigia, kad Tarnyba neprivalėjo vadovautis Taisyklių 28 punkto nuostatomis ir taikyti 1 metų senaties terminą, kadangi pareiškėjos veiksmuose buvo nustatyti trunkamieji ĮBĮ ir Kodekso reikalavimų pažeidimai. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 26 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 m. kovo 9 d., įpareigojo bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą. Kreditorių sąrašas buvo patvirtintas 2013 m. spalio 29 d. nutartimi, tačiau pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik 2016 m. kovo 3 d. BUAB ,,Jokdara“ administratoriumi buvo paskirta bendrovė, todėl Tarnyba pagrįstai vertino jos, kaip juridinio asmens, veiksmus.

14Atsakovė, atsakydama į skundo argumentus, teigia, kad administratoriaus akcininkų ir vadovų pasikeitimas, nuo kurio praėjo daugiau kaip 2 metai, nelaikytas objektyvia aplinkybe, pateisinančia pažeidimus. Atsakovė, remdamasi teismų praktika, teigia, kad administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, todėl jis turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai. Bendrovė pažeidė teisės aktų reikalavimus, nes pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukė praėjus dvejiems metams nuo nustatyto termino ir tik tuomet, kai jos atžvilgiu buvo pradėtas neplaninis patikrinimas.

15Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

16Teismas konstatuoja:

17Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V4-76, kuriuo buvo paskirta nuobauda – viešas įspėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Remiantis byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – ir VSDFV Vilniaus skyrius) pateikė atsakovei 2016 m. vasario 8 d. pranešimą Nr. (8.2)3-15176 dėl pareiškėjos naujo įgalioto atstovo neveikimo BUAB ,,Jokdara“ bankroto byloje. Pranešime buvo išdėstytas vieno iš BUAB ,,Jokdara“ kreditoriaus skundas dėl naujo įgalioto bendrovės atstovo neveikimo ir pirmojo kreditoriaus susirinkimo nesušaukimo. Pateiktame pranešime taip pat pažymėta, kad pareiškėjai ir jos naujai įgaliotam atstovui buvo siųsti pranešimai 2014 m. liepos 15 d., 2014 m. spalio 6 d., 2014 m. gruodžio 16 d. ir 2015 m. lapkričio 11 d. su prašymais sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ir informuoti apie bankroto bylos eigą, tačiau bankroto administratorius jokių veiksmų BUAB ,,Jokdara“ bankroto byloje neatliko ir su kreditoriumi nebendradarbiavo.

19Tarnyba įvertinusi gautą VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimą raštu Nr. D2-592 informavo pareiškėją apie neplaninį patikrinimą ir paprašė pateikti informaciją bei paaiškinimą apie skunde išdėstytus argumentus. 2016 m. liepos 29 d. pareiškėja pateikė atsakymą į paštu pateiktus klausimus. 2016 m. rugpjūčio 30 d. pareiškėja buvo supažindinta su išvados dėl bankroto administratoriaus veiksmų projektu ir 2016 m. rugsėjo 5 d. pateikė nesutikimą dėl išvadoje numatytos nuobaudos skyrimo. 2016 m. rugsėjo 13 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius patvirtino išvadą Nr. D4-1171 dėl bankroto administratorės UAB „Genora“ veiksmų administruojant BUAB „Jokdara“ bankroto procesą ir priėmė skundžiamą 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. V4-76, kuriuo pareiškėjai paskyrė nuobaudą – viešą įspėjimą.

20Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pareiškėja neginčija planinio patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių ir Tarnybos konstatuotų ĮBĮ reikalavimų pažeidimo, o įsakymo neteisėtumą grindžia tuo, kad nuobauda jai, kaip juridiniam asmeniui, negalėjo būti skiriama, nes iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusios teisės aktų nuostatos nustatė, kad nuobauda gali būti skiriama tik bankroto administratoriui – fiziniam asmeniui, o jau panaikinus administratorės J. G. pažymėjimą, bendrovė bus nubausta du kartus.

21ĮBĮ 117 straipsnyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda. Įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas: įspėjimą (1 punktas) ir viešą įspėjimą (2 punktas).

22Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą reglamentuoja ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės. Nuobaudos skyrimo metu galiojo aktualios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270 patvirtintos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės. Šių Taisyklių 20 punkte nurodyta, kad atlikus patikrinimą parengtos išvados projekte nurodomos faktinės aplinkybės, nustatyti veiklos pažeidimai, jų pobūdis, mastas, pasikartojimas ir (arba) siūloma nuobauda. Taisyklių 24 punkte įtvirtinta, kad priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą: skirti nuobaudą, neskirti nuobaudos arba skirti kitą, nei siūloma išvadoje, nuobaudą.

23Iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusiose Taisyklėse, inter alia buvo nustatyta, kad nuobauda skiriama: administratoriui, kai administratorius yra fizinis asmuo (47.1 punktas); administratoriaus, kuris yra juridinis asmuo, įgaliotam asmeniui, atliekančiam (atlikusiam) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui. Nuobauda vadovui skiriama tik tuo atveju, jeigu tikrinant administratoriaus veiklą nustatoma, kad vadovas pažeidė teisės aktus (47.2 punktas). Nuo 2014 m. liepos 1 d. nurodytos nuostatos buvo pripažintos netekusiomis galios.

24Pareiškėjos nuomone, skiriant nuobaudą turėjo būti vadovaujamasi iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusių Taisyklių 47 punkto nuostatomis, nes inkriminuoti ĮBĮ nuostatų pažeidimai padaryti dar iki 2014 m. liepos 1 d., t. y. galiojant ankstesniam teisiniam reguliavimui.

25Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad Taisyklėse nustatomos procesinio pobūdžio teisės normos, o materialinė administratoriaus atsakomybė nustatyta ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje. Šios nuostatos nuo 2014 m. liepos 1 d. nesikeitė. Ginčijamas įsakymas priimtas 2016 m. rugsėjo 13 d. remiantis 2016 m. liepos 13 d. išvada, todėl Tarnybos direktorius neturėjo teisinio pagrindo vadovautis Taisyklėmis, kurios buvo pripažintos netekusiomis galios.

26Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas (galiojančias nuo 2014 m. liepos 1 d.), bankroto administratorius – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusioje ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta iš esmės analogiška bankroto administratoriaus sąvoka. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, skiriant pareiškėjai nuobaudą, ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis nustatė, kad nuobauda gali būti skiriama administratoriui, t. y. ir juridiniam asmeniui, todėl pareiškėjos argumentai, kad juridinio asmens atsakomybė pagal ĮBĮ 117 str. 1 d. buvo nustatyta tik nuo 2014 m. liepos 1 d., atmestini kaip nepagrįsti.

27Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Pareiškėja pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą yra bankroto administratorius, todėl, vadovaudamasi ginčui taikytinomis teisės aktų nuostatomis, Tarnyba pagrįstai jai skyrė ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje nustatytą nuobaudą.

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi analogiškoje administracinėje byloje Nr. eA-736-261/2016 yra konstatavęs, kad juridiniams asmenims atsakomybė gali būti taikoma tada, kai teisės pažeidimą padaro juridinio asmens atstovai arba valdymo organai, veikdami juridinio asmens vardu ir jo interesams. Minėtoje nutartyje pažymėjo, kad, vadovaujantis konstituciniu teisinės valstybės principu, drausminės atsakomybės taikymo pagrindai ir sąlygos, inter alia teisinio poveikio priemonės, gali būti nustatytos tik įstatyme. Poįstatyminio teisės akto teisės normos nustato tik atsakomybės realizavimo procedūras, todėl šio ginčo atveju jos nėra aktualios, nes yra keliamas materialinės teisės taikymas atsakomybei už teisės aktų reikalavimų pažeidimą.

29Įvertinus susiklosčiusias aplinkybes ir minėtas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai skyrė nuobaudą pareiškėjai kaip juridiniam asmeniui.

30Nagrinėjamu atveju taip pat atmestini pareiškėjos teiginiai, kad bendrovė būtų baudžiama už tą patį pažeidimą pakartotinai. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2016 m. vasario 8 d. pranešimo turinio matyti, kad skundžiamas pareiškėjos naujai paskirto atstovo A. B. neveikimas, t. y. informacijos ir duomenų apie bankroto eigą nepateikimas, neatsakymas į siųstus paklausimus ir pirmojo kreditorių susirinkimo nesušaukimas bei nebendradarbiavimas su kreditoriumi. Atmestini ir kiti pareiškėjos teiginiai, t. y. kad pasikeitus bankroto administratoriams ir akcininkams dėl didelio bankroto bylų skaičiaus bankroto administratorius nespėjo atlikti visų veiksmų byloje laiku, o sušaukus kreditorių susirinkimą pretenzijų jam dėl pavėluoto susirinkimo surengimo niekas nepareiškė. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 9 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą per 20 dienų nuo nutarties, patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos, tačiau pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2016 m. kovo 3 d., t. y. praėjus daugiau kaip 2 metams po to, kai pasikeitė bankroto administratorius bei akcininkai, ir tik pradėjus vykdyti pareiškėjos neplaninį patikrinimą. Išdėstyti pareiškėjos argumentai vertintini kritiškai, pareiškėja per daugiau kaip 2 metus turėjo ir galėjo elgtis aktyviai BUAB „Jokdara“ byloje, nespėdama per nustatytus terminus tinkamai įvykdyti teisės aktais nustatytų pareigų, turėjo ĮBĮ nustatytą teisę atsistatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad tai, jog niekas nepareiškė pareiškėjai pretenzijų dėl pavėluoto kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kitų pareigų nevykdymo, nereiškia, kad pareiškėja nepažeidė jai teisės aktais nustatytų pareigų, todėl pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai dėl minėtų aplinkybių atmestini.

31Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, darytina išvada, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priimdama skundžiamą įsakymą pagrįstai vadovavosi nuostatomis, kurios buvo aktualios atliekamo patikrinimo metu, ir teisėtai bei pagrįstai paskyrė nuobaudą – viešą įspėjimą UAB „Genora“ kaip juridiniam asmeniui.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

33Pareiškėjos UAB „Genora“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovams A. B., 3. atsakovės Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Pareiškėja UAB „Genora“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 7. Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodo, kad ginčijamu įsakymu jai... 8. Pareiškėja skunde pažymi, kad pažeidimo metu bankroto administratoriaus... 9. Pareiškėja teigia, kad atsakovė taip pat negalėjo nagrinėti gauto skundo... 10. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus... 11. Atsakovė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Finansų... 12. Atsiliepime atsakovė pažymėjo, kad, remdamasi Valstybinio socialinio... 13. Atsakovė teigia, kad Tarnyba neprivalėjo vadovautis Taisyklių 28 punkto... 14. Atsakovė, atsakydama į skundo argumentus, teigia, kad administratoriaus... 15. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 16. Teismas konstatuoja:... 17. Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo... 18. Remiantis byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad Valstybinio socialinio... 19. Tarnyba įvertinusi gautą VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimą raštu Nr.... 20. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pareiškėja neginčija planinio... 21. ĮBĮ 117 straipsnyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių... 22. Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas,... 23. Iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusiose Taisyklėse, inter alia buvo nustatyta,... 24. Pareiškėjos nuomone, skiriant nuobaudą turėjo būti vadovaujamasi iki 2014... 25. Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad... 26. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas (galiojančias nuo 2014... 27. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 13 d. nutartimi bankroto... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi... 29. Įvertinus susiklosčiusias aplinkybes ir minėtas teisės aktų nuostatas,... 30. Nagrinėjamu atveju taip pat atmestini pareiškėjos teiginiai, kad bendrovė... 31. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, darytina... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 33. Pareiškėjos UAB „Genora“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 34. Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...