Byla eA2-144-669/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo L. S. prašymą suinteresuotam asmeniui A. S. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014, ir

Nustatė

22014-12-12 teisėjo rezoliucija buvo priimtas pareiškėjo L. S. prašymas suinteresuotam asmeniui A. S., kuriuo prašoma atnaujinti procesą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014, išnagrinėtoje Plungės rajono apylinkės teismo 2014-06-30.

3Prašyme nurodyta, kad Plungės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 30 d. supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ir buvusios jo sutuoktinės A. S. civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir turto pasidalijimo. Teismas jų prašymą dėl santuokos nutraukimo patenkino, santuoką nutraukė ir patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

4Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Plungės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014 pagal jo ir buvusios sutuoktinės pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, o atnaujinus procesą, panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties nuostatos dėl buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Plungėje, padalijimo. Pareiškėjas nurodo, kad butas buvo įgytas iki santuokos ir tik jo vieno lėšomis, tačiau dėl nežinojimo ir suklydimo po santuokos nutraukimo, jis buvo padalintas po ½ abiems sutuoktiniams. Nurodė, kad savo buvusiai sutuoktinei jis sumokėjo 30000 Lt kompensaciją už jai atitekusią buto dalį ir, tik 2014-11-10 įforminant sandorį notaro kontoroje, notarei užsiminus apie turto asmeninės nuosavybės teisinį režimą, jis išsiaiškino, kad padalintas jo asmeniškai iki santuokos įgytas turtas. Šias aplinkybes įvardija, kaip naujai paaiškėjusias. Kadangi apie neteisingai nustatytą turto teisinį režimą, kaip pagrindą sudarantį proceso atnaujinimui L. S. sužinojo tik 2014-11-10, todėl nurodo trijų mėnesių termino nėra praleidęs. Mano, kad bylos proceso atnaujinimas dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimo yra pagrįstas dėl sekančių motyvų. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje buvo pažeisti esminiai civilinio kodekso keliami reikalavimai, kadangi sudarant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių L. S. valia buvo iškreipta neteisingai supratus savo dalintino turto teisinį režimą, todėl laikytina, kad sutartis pasirašyta, kaip suklydimo išdava (CK 1.90 str. 2 d. ). Nurodo, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ruošęs atstovas netinkamai atstovavo jo interesus, neišaiškino teisminių galimybių ir pasekmių. Butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Plungėje, jis įsigijo dar iki santuokos už asmenines lėšas, minėto buto įsigijimo momentu (( - )), A. S. nebuvo nei 21 metų, ji neturėjo santaupų buto daliai įsigyti, A. S. deklaruotą gyvenamąją vietą, adresu, ( - ), Plungė, deklaravo tik ( - ), t. y. praėjus daugiau nei vienam mėnesiui po santuokos sudarymo. Turtas visą santuokos laikotarpį buvo tvarkomas, remontuojamas tik jo lėšomis, kadangi A. S. nedirbo ir negaudavo jokių darbinių pajamų.

5Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė.

6Prašymas atmestinas.

7Iš prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad pareiškėjas nesutinka su teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014 sudėtine dalimi - sprendimu patvirtinta dalimi sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjas nurodo, kad nepagrįstai padalintas jam asmenine nuosavybe priklausęs butas. Pareiškėjas nurodo, kad sutartį jis pasirašė dėl susiklosčiusių aplinkybių, nesant išsamiam atstovo teisiniam išaiškinimui dėl dalintino turto teisinio režimo.

8CPK 366 str. yra numatyti proceso atnaujinimo pagrindai. Atnaujinti civilinę bylą teismas gali tik tuo atveju jeigu : Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika; naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu; įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą; panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti; jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą; jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų; jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas; jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašymus atnaujinti procesą šiame punkte numatytu pagrindu taip pat turi teisę paduoti ir dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka.

9Pareiškėjas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia CPK 366 str. 1 d. 2p.

10Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: 1) tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

11CPK366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, be kita ko, taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą .

12Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2007-02-22 apžvalgoje „Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai" yra išaiškinęs, kad tuo atveju, jei pareiškėjas prašo atnaujinti procesą LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis.

13Kaip matyti iš sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties turinio, datuoto 2014-06-13 (b.l. 4-5), šalys sutarties 1 punkte nurodė, kad “susitaria dėl iki santuokos sudarymo bendromis lėšomis įgyto ir vyro vardu registruoto buto, kuris sudaro bendrąją jungtinę nuosavybę, padalijimo“ ir „patvirtina savo valią dalinti turtą, t.y. 17000 Lt vidutinės rinkos vertės 46,94 kv. m. bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Plungė, kuris įgytas bendromis lėšomis iki santuokos sudarymo“ (citatos iš santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 1 punkto, bylos lapas 4, 23). Pareiškėjai po patvirtintų aplinkybių sutarties 1 punkte, kad dalinsis iki santuokos sudarymo bendromis lėšomis įgytą ir vyro vardu registruotą butą, sutarties 2 ir 3 punktuose aptarė, kad kiekvienam iš pareiškėjų atitenka po ½ dalį minėto buto, kas yra konstatuota 2014-06-30 teismo sprendime. Sutarties tekstas yra aiškus ir nedviprasmiškas – pareiškėjai patvirtino, kad dalintinas butas įgytas dar iki santuokos sudarymo už bendras lėšas, kurio teisinė registracija buvo atlikta vieno iš pareiškėjų vardu. Be to, akivaizdu, kad šalys sutartį studijavo ir taikė gyvenimiškos situacijoms, nes 2014-06-27 Plungės rajono apylinkės teisme buvo gautas abiejų pareiškėjų prašymas pakeisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių kai kuriuos punktus, susijusius su vaiko gyvenamąja vieta, tačiau turto dalinimo klausimas nebuvo keliamas ir išliko, kaip ir pirminėje teismui pateiktoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (b.l. 22-24). Minėtame prašyme šalys išreiškė prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių į teismo posėdį (b.l. 22), kas patvirtina šalių visišką neabejojimą sutarties atitikimą jų valiai. Tokią išvadą patvirtina ta aplinkybė, kad pareiškėjas santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, punktas 10 (b.l. 5, 24), yra patvirtinęs, kad yra veiksnus, kad sutartį yra perskaitęs, suprato jos turinį ir laisva valia prisiima sutartyje nurodytus įsipareigojimus, kad sutartis nepažeidžia sutarties subjektų teisių ir teisėtų interesų, o sutarties sudarymo pasekmės yra išaiškintos ir žinomos.

14Todėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kaip naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme negali būti laikomos. Byloje esanti sutarties teksto formuluotė aiškiai išreikšta pareiškėjų valia ir patvirtina pareiškėjo žinojimą apie dalintino turto teisinio režimo ypatumus ir pareiškėjo dabar, teismui teikiami argumentai bei įrodymai dėl pagrindo atnaujinti procesą, pagal savo įrodomąją galią negali paneigti byloje esančių ir ištirtų prima facie įrodymų (CPK 197 straipsnio 2 dalis), o prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kurios buvo žinomos ir konkrečiai aptartos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartyje ir kurių pagrindu teismas priėmė sprendimą. Laikytina, kad prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nei vieno naujai paaiškėjusios aplinkybės požymio.

15Taip pat pažymėtina, kad vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų sutikimas ar nesutikimas su teismo sprendimu negali būti pagrindu atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą. Dalyvaujantys byloje asmenys nesutikdami su teismo sprendimu civilinėje byloje, turėjo teisę jį apskųsti apeliacinę tvarka. Apeliacijos teise pareiškėjas nepasinaudojo.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014, atmestinas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. 366 str., 370 str.,

Nutarė

18pareiškėjo L. S. prašymą atmesti ir atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1147-514/2014.

19Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas, rašytinio... 2. 2014-12-12 teisėjo rezoliucija buvo priimtas pareiškėjo L. S. prašymas... 3. Prašyme nurodyta, kad Plungės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 30... 4. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Plungės rajono apylinkės teismo... 5. Suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė.... 6. Prašymas atmestinas.... 7. Iš prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad... 8. CPK 366 str. yra numatyti proceso atnaujinimo pagrindai. Atnaujinti civilinę... 9. Pareiškėjas savo prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia CPK 366 str. 1... 10. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies... 11. CPK366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, be kita ko, taikytinas ir tais atvejais,... 12. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2007-02-22 apžvalgoje „Teismų... 13. Kaip matyti iš sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties... 14. Todėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kaip naujai paaiškėjusiomis... 15. Taip pat pažymėtina, kad vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų sutikimas... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjo prašymas dėl proceso... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. 366 str., 370... 18. pareiškėjo L. S. prašymą atmesti ir atsisakyti atnaujinti procesą... 19. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos...