Byla I-439-602/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio, Laimucio Alechnaviciaus (pranešejas) ir Virgilijaus Valanciaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovicienei,

3dalyvaujant pareiškejo UAB „Adelita“ atstovui advokatui A.Chudenkovui,

4atsakovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovui Augustui Kucinskui,

5treciojo suinteresuoto asmens valstybes imones Tarptautinis Vilniaus oro uostas atstovui advokatui Zigmui Peciuliui,

6viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo bendros Lietuvos-JAV imones uždarosios akcines bendroves „Adelita“ treciojo suinteresuoto asmens valstybes imones Tarptautinio Vilniaus oro uosto apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo bendro Lietuvos-JAV imones uždarosios akcines bendroves „Adelita“ skunda atsakovams Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisiu peremejas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybes imonei Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, uždarajai akcinei bendrovei „Autobrava“ del sprendimo dalies panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

7Teiseju kolegija n u s t a t e:

8I.

9Pareiškejas Bendra Lietuvos-JAV imone UAB „Adelita“ skundu (t. I, b.l. 3–10) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2008 m. rugsejo 9 d. sprendimo Nr. 7.9-564-N (toliau – ir Sprendimas) dali, nesusijusia su automobiliu parkavimo aikšteliu pripažinimo tinkamomis naudoti klausimo tyrimu, ipareigoti Inspekcija išnagrineti pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skunda dalyje, nesusijusioje su automobiliu parkavimo aikšteliu pripažinimo tinkamomis naudoti klausimo tyrimu, bei ipareigoti Inspekcija priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo nustatytus reikalavimus atitinkanti sprendima.

10Nurode, kad VI Tarptautinis oro uostas (toliau – ir Bendrove) patikejimo teise valdo 326,4351 ha žemes sklypa (unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ), Vilnius. Žemes sklype yra pastatas, kurio adresas yra ( - ) (unikalus Nr. ( - )), Vilnius, kuriame yra pareiškejui nuosavybes teise priklausancios viešbucio ,,Adelita“ patalpos (unikalus Nr. ( - ), plotas – 1416,23 m2). Viešbutis ,,Adelita“ yra isikures vienam pastate su Bendroves viešbuciu ,,Skrydis“, t. y. Bendrove ir UAB ,,Adelita“ yra pastato ( - ), Vilniuje, bendraturciai. Pareiškejas kreipesi i Inspekcija su prašymu išnagrineti statybu teisetumo Tarptautiniame Vilniaus oro uoste klausima, kiek tai susije su „automobiliu stovejimo aikštelemis“ abipus ( - ) gatves, o esant neteisetu statybu požymiams, teises aktu nustatyta tvarka imtis priemoniu šiu statybu padariniams pašalinti. Inspekcija 2008 m. rugsejo 9 d. raštu Nr.7.9-564-N atsake, kad nenagrines praeityje suderinto techninio projekto teisetumo klausimo, taciau del kitu pareiškejo skundo argumentu liko nepasisakiusi. Taip pat Inspekcija atkreipe demesi i tai, kad minetos aikšteles nera pripažintos tinkamomis naudoti, tad ipareigojo šiu aikšteliu nenaudoti iki jos bus pripažintos tinkamomis naudoti. Pareiškejas Sprendima apskunde Vyriausiajai administraciniu gincu komisijai (toliau – ir Komisija). Pažymejo, kad ginco žemes sklypo valdymo ir naudojimo teises Bendrovei aikšteliu statybos metu suteiktos nebuvo. Tai patvirtina ir Vilniaus miesto valdybos 1995 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. 1155V „Del žemes sklypu dydžio ir ribu nustatymo Vilniaus aerouostui“ 2 punktas. Po to, kai Nekilnojamojo turto registre 1998 m. gruodžio 29 d. Bendroves prašymu buvo pirma karta iregistruotos žemes sklypo valdymo teises, žemes sklypo valdymo forma kito kelis kartus. Abipus ( - ) gatves Bendroves teritorijoje yra dvi automobiliu stovejimo aikšteles: aikštele Nr. 6, esanti ( - ), Vilniuje, kurios plotas - 2317 kv.m., kuri viešai (oro uosto lankytojams) yra pristatoma (žymima) kaip aikštele ( - ) ir aikštele Nr. 7, esanti ( - ), Vilniuje, kurios plotas - 2479 kv.m., kuri viešai (oro uosto lankytojams) yra pristatoma (žymima) kaip aikštele ( - ). Minetos dvi aikšteles nera iregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Aikšteliu ( - ) ir ( - ) zonoje šiuo metu nera jokiu registruotu nekilnojamojo turto objektu, iskaitant ir tokius, kurie priklausytu Bendrovei. Teige, jog aikšteles yra pastatytos neteisetai, tad nera pagrindo vadovautis ju, kaip savarankiško nekilnojamojo daikto, esancio žemes sklype, koncepcija. Tik visu 1996 m. kovo 16 d. priimto Lietuvos Respublikos statybos istatymo numatytu reikalavimu (tureti sklypa, igyta nuosavybes, nuomos ar kita Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka, nustatyta tvarka parengti ir suderinti statinio projekta, nustatyta tvarka gauti leidima statyti) laikymasis sudaro salygas tinkamai realizuoti statytojo teises. 1997 metais, statydama aikštele, Bendrove, neturedama žemes valdymo teisiu, neturejo teises vykdyti žemes sklype jokiu nauju statybu ar rekonstrukcijos darbu, kadangi jame nebuvo pavirtintas detalusis planas. Pažymejo, kad bylos nagrinejimo metu, kai Bendrove igijo naudojimosi žemes sklypu teises, statybos darbu atlikimo reglamentavimas jau yra pasikeites, o aikšteles gali buti pastatytos tik istatymu nustatyta tvarka gavus statybos leidima, kurio Bendrove nera gavusi. Todel Inspekcija, gavusi prašyma nustatyti, ar ant ju žemes sklypo ribos pastatas nera pastatytas savavališkai, privalejo prašyma išnagrineti bei šiuo klausimu priimti sprendima. Inspekcija nepagristai netyre pareiškejo nurodytu automobiliu stovejimo aikšteliu statybu neteisetumo aspektu, susijusiu su žemes sklypo valdymo teisiu neturejimu statybu metu, su istatymu reikalavimu parengti detaluji plana nevykdymu, del ko netinkamai ivykde administracine procedura ir del to prieme neteiseta Sprendima, kuris turi buti panaikintas, kadangi ji priimant buvo pažeistos pagrindines proceduros, ypac taisykles, turejusios užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima bei sprendimo pagristuma. Nurode, kad Komisijos 2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr.2008/03-4R-231 rezoliucines dalies formuluote nepagristai paliko netenkintais kitus pareiškejo prašymus, nors konstatuojamoje paties sprendimo dalyje del šiu prašymu buvo pasisakyta vienareikšmiškai teigiamai, t.y. Komisija vienareikšmiškai pasisake del ju tenkinimo. Vilniaus oro uosto aikštes ir privažiavimo keliu rekonstrukcijos projekto Nr. 95-009 teisetumo klausimo nagrinejimas gali buti ivardijamas tik kaip vienas iš pareiškejo apskustu neteisetu statybu aspektu. Kiti aspektai, nurodyti pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skunde, nera tiesiogiai susije su tokiu projektu. Kiti apsektai yra susije su tokiais klausimais, kaip žemes sklypo savininko sutikimo nebuvimas vykdant aikšteliu statybas, žemes sklypo naudojimo teisiu, pakankamu tapti statytoju, neturejimas, detaliojo plano neparengimas vykdant naujas statybas ir panašiai. Paaiškino, kad Komisija, ipareigodama atsakova išnagrineti tik Vilniaus oro uosto aikštes ir privažiavimo keliu rekonstrukcijos projekto Nr. 95-009 teisetumo klausima, tuo paciu nepagristai neipareigojo atsakovo išnagrineti kitu aikšteliu statybos neteisetumo aspektu, nurodytu pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. prašyme. Teige, jog nurodytos aplinkybes sudaro prielaida peržiureti ikiteisminio ginco nagrinejimo institucijos – Komisijos – 2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 2008/03-4R-231 formuluote, iš esmes nekeiciant Komisijos sprendimo turinio.

11Atsakovas inspekcija atsiliepimu i skunda (t. I, b.l. 24–25) praše nutraukti administracine byla.

12Remdamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 22 straipsnio 3 ir 4 dalimis, pažymejo, kad pareiškejo keliamam gincui nenustatyta privaloma ikiteismine tvarka, todel jis galejo apsirinkti, ar del Inspekcijos Sprendimo paduoti skunda administraciniu gincu komisijai, ar tiesiogiai teismui. Kadangi pasirinkta kreiptis i administraciniu gincu komisija, pareiškejas prarado teise del to paties ginco kreiptis i teisma. Vadovaudamasis ABTI 33 straipsnio 1 dalimi, pabreže, jog skundo padavimo teismui terminas šiuo atveju skaiciuotinas nuo Sprendimo iteikimo pareiškejai dienos, o iki kreipimosi i teisma šiuo atveju praejo daugiau kaip 1 menuo, t. y. pareiškejas praleido skundo padavimo teismui termina, nepraše jo atnaujinti, todel skundas nenagrinetinas.

13Atsakovas Inspekcija pateike prašyma (t. I, b.l. 30–32), kuriuo praše panaikinti Komisijos 2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 2008/03-4r-213 dali, kuria iš dalie patenkintas pareiškejo skundas ir Inspekcija ipareigota panaikinti Sprendimo dali del atsisakymo nagrineti Vilniaus oro uosto aikštes ir privažiavimo keliu rekonstrukcijos projekto Nr. 95-009 (toliau – ir Projektas) teisetuma, išnagrineti pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skunda šioje dalyje ir priimti Viešojo administravimo istatymu nustatytus reikalavimus atitinkanti sprendima.

14Nurode, kad Komisija, pateikdama išvadas, jog Inspekcija privalejo nagrineti pareiškejo skundo dali del Projekto teisetumo, nepagrinde ju teises aktu nuostatomis, t. y. nenurode teises aktu, kuriu pagrindu Inspekcija butu turejusi teise nagrineti tokia skundo dali. Pagal Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dali skundas nenagrinejamas, jeigu nuo skunde nurodytu pažeidimu padarymo iki skundo padavimo yra praeje daugiau kaip vieneri metai. Ivertinus kartu su 2008 m. rugpjucio 5 d. skundu pareiškejo Inspekcijai pateiktus dokumentus, nenustatyta, kad nuo gincijamu automobiliu stovejimo aikšteliu irengimo iki skundo Inspekcijai padavimo, t. y. iki 2008 m. rugpjucio 8 d., butu praeje mažiau nei vieneri metai. Pareiškejas Inspekcijai pateiktame 2008 m. rugpjucio 5 d. skunde nurode, kad gincijamos automobiliu stovejimo aikšteles irengtos prieš penkerius ar daugiau metu, todel galima daryti išvada, kad, pareiškejo nuomone, aikšteliu statybos metais laikytini 1997 metai. Inspekcija, atsižvelgusi i tai, kad nuo Projekto parengimo ir suderinimo iki pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skundo padavimo Inspekcijai buvo praeje daugiau kaip vieneri metai, skundo dalies del aikšteliu statybos projekto teisetumo nenagrinejo. Mineta Viešojo administravimo istatymo nuostata yra imperatyvi, todel Inspekcija negalejo pasirinkti kitokio elgesio varianto. Pažymejo, kad atsižvelgiant i tai, jog ginco automobiliu stovejimo aikšteliu statybos metu pagal teises aktus ju statybai nereikejo statybos leidimo, taciau buvo butina tureti projekta, suderinta su savivaldybes vyriausiuoju architektu, šis projektas prilygintinas leidimui statyti minetas aikšteles. Kol šis projektas galioja ir kol neirodyta, kad ginco aikšteles irengtos pažeidžiant esminius šio projekto sprendinius, nera teisinio pagrindo teigti, kad jos irengtos savavališkai, todel Komisija nepagristai padare prielaida, kad ju statyba yra savavališka.

15Pareiškejas atsiliepimu i atsakovo prašyma (t. I, b.l. 83–84) praše prašyma atmesti. Atsiliepimas iš dalies buvo grindžiamas tokiais paciais argumentais kaip ir pareiškejo skundas pirmosios instancijos teismui.

16Papildomai, atsižvelgdamas i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika (civiline byla Nr. 3K-3-476/2007), nurode, jog toks teises pažeidimas kaip neteiseta yra testinis pažeidimas, todel jo atveju Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalyje numatytos 1 metu skundo nagrinejimo termino eigos pradžia prasideda kiekviena atskira diena. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. N5-1446/2006), pažymejo, jog atsakovas, nagrinedamas pareiškejo prašyma, turejo ivertinti, faktiniu statybos darbu vykdymo metu (1997 m.) Bendrove buvo igijusi tam tikras teises i žemes sklypa, ar buvo igijusi statytojo teises, o nustates, kad tokios teises nebuvo igytos – konstatuoti neteisetos statybos fakta bei atitinkamai – testini tokio pažeidimo pobudi.

17Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir Vilniaus AVA) atsiliepimu i pareiškejo skunda (t. I, b.l. 130–132) praše priimti sprendima teismo nuožiura.

18Nurode, kad Vilniaus AVA Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas, vykdydamas Inspekcijos 2008 m. rugsejo 9 d. pavedima, patikrino 1997-1998 metais pastatytu automobiliu stovejimo aikšteliu statybos bei eksploatavimo teisetuma ir nustate, kad tokios automobiliu stovejimo aikšteles eksploatuojamos neteisetai, t. y. nepripažinus ju tinkamomis naudoti pagal tuo metu galiojusi Statybos technini reglamenta STR 1.11.01:1996 „Statiniu priemimo naudoti tvarka“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-08-23 isakymu Nr. 108) reikalavimus. Vilniaus AVA Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas, vadovaudamasis Statybos istatymo 24 straipsnio 3 dalimi bei 40 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2008 m. rugsejo 25 d. raštu Nr. (100)-11.55-1106 iš Bendroves pareikalavo nenaudoti minetu automobiliu stovejimo aikšteliu iki ju pripažinimo tinkamomis naudoti istatymu nustatyta tvarka. Taip pat Bendroves generalinis direktorius buvo ispetas, kad, neivykdžius reikalavimo, Vilniaus AVA kreipsis i teisma del reikalavimo vykdymo.

19Treciasis suinteresuotas asmuo Bendrove atsiliepimu i skundus (t. I, b.l. 197–200) praše administracine byla pagal pareiškejo skunda nutraukti, o atsakovo skunda patenkinti.

20Nurode, kad pareiškejas, kreipdamasis i Vilniaus apygardos administracini teisma, praleido ABTI 33 straipsnio 1 dalyje numatyta termina paduoti skunda del Inspekcijos Sprendimo. Pareiškejo skundo motyvuojamojoje dalyje yra nurodoma, kad skunde nurodytos aplinkybes sudaro prielaida peržiureti ikiteisminio ginco institucijos – Komisijos – 2008 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 2008/03-4R-231 formuluote del skunde nurodytu priežasciu, iš esmes nekeiciant Komisijos sprendimo turinio, taciau pareiškejas neskunde Komisijos sprendimo, nepraše jo pakeisti ar panaikinti. Pareiškejo skundo dalyku Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra Inspekcijos Sprendimas. Nurode, jog tai, kad pareiškejas iš pradžiu pasirinko ikiteismini ginco sprendimo buda ir kreipesi i Komisija, nera pagrindas pripažinti šia aplinkybe svarbia del kurios turetu buti atnaujinamas terminas skundui paduoti. Pareiškejas turejo galimybe pasirinkti toki elgesio varianta, kuris garantuotu jam galimybe skusti administravimo subjekto veiksmus nustatytais terminais. Taip pat pažymejo, kad, remiantis galiojanciu teisiniu reglamentavimu, tais atvejais, kai asmuo, nesutikdamas su apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento (skyriaus) patikrinimo išvada del teritoriju planavimo dokumentu atitikties teises aktu reikalavimams, kreipiasi su skundu i Inspekcija, pastaroji atlieka išankstines gincu nagrinejimo ne teismo tvarka funkcija. Inspekcijos Sprendimas yra išankstines gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijos sprendimas ir todel kitai išankstines gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijai negalejo buti apskustas, o galejo buti apskustas tik teismui per istatymo nustatyta termina. Pažymejo, kad nera aplinkybiu, del kuriu aikšteliu statyba, remiantis istatymais, galetu buti laikoma savavališka, todel pareiškejo argumentai del to, kad pažeidimai, susije su aikšteliu irengimu, yra testinio pobudžio, ir šiuo atveju senaties terminas neturi buti taikomas, nes aikšteliu statyba yra savavališka, nera pagristi.

21Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i pareiškejo skunda (t. II, b.l. 116–117) praše pareiškejo skunda atmesti kaip nepagrista.

22Nurode, kad pareiškejo skunde nurodytos aplinkybes nera pagristos ir nesudaro prielaidu iš naujo peržiureti Komisijos 2008 m. spalio 24 d. sprendima. UAB „Autobrava“ 2003 m. rugsejo 8 d. laimejo vykusi viešaji automobiliu stovejimo aikšteliu nuomos konkursa ir 2003 m. rugsejo 22 d. tarp Bendroves ir UAB ,,Automodus“ (dabar – „Autobrava“) buvo sudaryta valstybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis. Tokios sutarties pagrindu UAB „Autobrava“ buvo išnuomotos trys automobiliu stovejimo aikšteles, tarp ju ir skunde minetos aikšteles Nr. 6 ir Nr. 7. Nurode, kad UAB ,,Autobrava“, budama statiniu bei irenginiu teiseta naudotoja (nuomos teise), igijo teise i žemes sklypu daliu, butinu šiems statiniams eksploatuoti, nuoma. Bendrove 2007 m. kovo 7 d. UAB ,,Autobrava“ išnuomojo bendrame Bendroves valdomame 326,4351 kv.m. žemes sklype (unikalus Nr. ( - )) dalis, kuriu plotai 9670 kv.m., 3607 kv.m. ir 3738 kv.m. Žemes nuomos tiksline naudojimo paskirtis – automobiliu stovejimo aikšteliu eksploatacijos užtikrinimas. Žemes nuomos sutartys sudarytos iki Bendroves valdomo 326,4351 kv.m. žemes sklypo detaliojo plano patvirtinimo.

23II.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužes 28 d. sprendimu (t. II, b.l. 151–160) pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista; atsakovo Inspekcijos prašyma patenkino – panaikino Komisijos 2008 m. spalio 24 d. sprendima Nr. 2008/03-4R-231, kuriuo nuspresta iš dalies patenkinti UAB „Adelita“ prašyma ir ipareigoti Inspekcija panaikinti Sprendimo dali del atsisakymo nagrineti Vilniaus oro uosto aikštes ir privažiavimo keliu rekonstrukcijos projekto Nr. 95-009 teisetuma, išnagrineti pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skunda šioje dalyje ir priimti Viešojo administravimo istatymu nustatytus reikalavimus atitinkanti sprendima.

25Nustate, kad adresu ( - ), Vilniuje, yra iregistruotas pastatas – viešbutis (unikalus Nr. ( - )), kuris 1991 m. lapkricio 11 d. – 1995 m. kovo 21 d. buvo registruotas nuosavybes teise Lietuvos Respublikos, 1991 m. lapkricio 11 d. – 1995 m. kovo 21 d. buvo registruotas patikejimo teise Bendrovei. Pagal VI Registru centro pažyma tokiame pastate yra dvi atskirai registruotos patalpos ir nurodytas dvieju savininku sarašas, kuriame yra Lietuvos Respublika (Turto patikejimo teise Bendrove) ir UAB „Adelita“. UAB „Adelita“ igijo nuosavybes teises i nurodytas patalpas Lietuvos Respublikos Vyriausybei priemus nutarima leisti isteigti šia imone bei atidalinus dali valstybei priklausanciu, Vilniaus aerouosto valdytu, viešbucio „Skrydis“ patalpu (Kadastro ir registro dokumentu byla ( - ). Aplinkybe, jog pastatas ( - ) yra sklype ( - ) patvirtina VI Registru centro raštas. 2003 m. rugsejo 22 d. tarp Bendroves ir UAB ,,Automodus“ (dabar – „Autobrava“) buvo sudaryta valstybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, kurios pagrindu bendrovei buvo išnuomotos trys automobiliu stovejimo aikšteles, tarp ju ir skunde minetos aikšteles Nr. 6 (2317 kv. m.), Nr. 7 (2479 kv. m.), esancios ( - ) gatveje, ir skunde neminima aikštele Nr. 3 (6640 kv. m.), esanti ( - ). Bendrove 2007 m. rugpjucio 29 d. UAB ,,Autobrava“ išnuomojo bendrame Bendroves valdomame 326,4351 kv.m. žemes sklype (unikalus Nr. ( - )), dalis, kuriu plotai 9670 kv.m., 3607 kv.m. ir 3738 kv.m. VI Registru centro išrašas patvirtina, kad registre yra iregistruota UAB ,,Autobrava“ teise i 2007 m. rugpjucio 29 d. sutartyje nurodytus plotus sklype, esancius ( - ). Kitos UAB ,,Autobrava“ teises i žeme ar i statinius šiame sklype nera iregistruotos. 2007 m. rugpjucio 29 d. sutartyje nurodyta, jog tai yra susitarimas del 2003 m. rugsejo 22 d. sutarties pakeitimo ir neatskiriama minetos sutarties dalis. 2008 m. rugpjucio 5 d. UAB „Adelita” kreipesi i Vilniaus AVA su prašymu nustatyti ar prašyme nurodytos automobiliu stovejimo aikšteliu atliktos statybos yra savavališkos, ir jeigu statybu neteisetumas pasitvirtintu, imtis teises aktuose numatytu priemoniu pašalinti savavališku statybu padarinius. Vilniaus AVA 2008 m. birželio 10 d. rašte nurode, kad UAB „Forma“ parenge aerouosto aikštes ir privažiavimo keliu rekonstrukcijos projekta, kuris 1997 m. kovo 24 d. suderintas Vilniaus miesto savivaldybes architekturos skyriuje; projektiniuose sprendiniuose yra numatytos automobiliu stovejimo aikšteles bei išsprestas paviršinio vandens nuvedimas; mašinu stovejimo aikšteliu statybai buvo parengtas ir suderintas projektas, t.y. statybos darbai atlikti nesavavališkai. 2008 m. rugpjucio 5 d. UAB „Adelita” kreipesi su prašymu i Inspekcija, praše išnagrineti statybu teisetumo klausima, kiek tai susije su automobiliu stovejimo aikštelemis abipus ( - ) gatves, praše nustatyti, ar atliktos statybos yra savavališkos, ir jeigu statybu neteisetumas pasitvirtintu, imtis teises aktuose numatytu priemoniu pašalinti savavališku statybu padarinius. Inspekcija Sprendime nurode, kad UAB „Forma“ parenge Projekta, kuriame buvo suprojektuota saugoma aikštele, dvi automobiliu stovejimo aikšteles ir inžinieriniu tinklu rekonstrukcija. Toks Projektas nustatyta tvarka suderintas, suderinimai pateikti projekto dalyje IT-1 (Suvestinis inžinieriniu tinklu planas). Pagal Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1997 „Leidimu statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-10-04 isakymu Nr. 316) (toliau – ir Reglamentas) A priedo 6.9 punkta lengvuju automobiliu stovejimo aikšteliu iki 100 vietu, kai ju teritorijose nestatomi pastatai ir išsprestas paviršinio vandens nuvedimas statybai nereikia leidimo, taciau butina tureti projekta, suderinta su savivaldybes architektu, šiuo atveju aikšteles irengtos turint privalomuosius dokumentus, nurodytus Reglamente. Inspekcija Sprendime nurode, kad vadovaujantis Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalimi, suderinto projekto teisetumo nenagrines. Sprendime nurode, kad VI „Vilniaus aerouostas“ direktoriaus 1997 m. liepos 7 d. isakymu Nr. 74 paskyre komisija, kuri 1997 m. liepos 23 d. pripažino, kad automobiliu stovejimo aikštele prie viešbucio „Skrydis“ ir prieš terminala šiaurineje puseje, tenkina nustatytus reikalavimus ir prieme jas naudoti. 2002 metais VI „Vilniaus aerouostas“ kreipesi su prašymu iregistruoti minetas aikšteles i Žemes ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybine imone, kuri atsisake iregistruoti nekilnojamaji turta nes registro tvarkytoju nepateikti Valstybines teritoriju planavimo ir statybos tarnybos dokumentai (arba nurodytos institucijos papildytus minetus aktus), patvirtinancius objekto pripažinima tinkamu naudoti. Pagal tuo metu galiojusios redakcijos STR 1.11.01:1996 „Statiniu priemimo naudoti tvarka“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 isakymu Nr. 242) 3 punkto nuostatas, statinius priima naudoti komisija, kuria skiria apskrities valdytojas arba jo igaliota komisija. Sprendimu praše Vilniaus AVA pagal kompetencija patikrinti, ar Bendrove automobiliu ir mašinu stovejimo aikštele prie viešbucio ( - ), Vilnius, ir aikštele priešais šiaurine Tarptautinio Vilniaus oro uosto terminalo puse eksploatuoja nepripažinus tinkamomis naudoti; nustacius pažeidimus, imtis priemoniu nustatytiems pažeidimams pašalinti teises aktu nustatyta tvarka.Vilniaus AVA 2008 m. rugsejo 5 d. pateike rašytini reikalavima nenaudoti mašinu stovejimo aikšteliu prie viešbucio ( - ) ir priešais šiaurine Tarptautinio Vilniaus oro uosto terminalo puse iki šios aikšteles bus pripažintos tinkamomis naudoti. Pareiškejas 2008 m. spalio 10 d. kreipesi skundu i Komisija ir praše panaikinti Inspekcijos Sprendima, ipareigoti Inspekcija iš naujo nagrineti UAB „Adelita“ 2008 m. rugpjucio 5 d. prašyma ne veliau kaip per viena menesi. Komisija 2008 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-231 nusprende iš dalies patenkinti UAB „Adelita“ prašyma ir ipareigoti Inspekcija panaikinti Sprendimo dali del atsisakymo nagrineti Projekto teisetuma, išnagrineti pareiškejo 2008 m. rugpjucio 5 d. skunda šioje dalyje ir priimti Viešojo administravimo istatymu nustatytus reikalavimus atitinkanti sprendima.

26Nustate, jog pareiškeja skunda teismui padave ABTI 32 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais. Teismas, spresdamas ginca, remesi Statybos istatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 71 dalimi, 27 straipsniu, 24 straipsniu, 40 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Pažymejo, jog Inspekcijos Sprendimo turinys patvirtina, kad ji konstatavo, jog statyba nera savavališka, vadovaudamasi Projektu, Inspekcija netyre šio projekto ir kitu su juo susijusiu dokumentu turinio tikrumo, tik formaliai vertino šiuos dokumentus. Konstatavo, jog tokie Inspekcijos veiksmai yra teiseti ir teisingai motyvuojami Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalimi. Inspekcija, formaliai ivertinusi dokumentus ir iš esmes konstatavusi savavališkos statybos fakto nebuvima, nurode tinkamas teises aktu nuostatas (Reglamenta), padare nurodyta išvada turedama pakankamai faktiniu dokumentu tokios išvados padarymui. Inspekcija pagristai konstatavo, kad nuo pareiškejo nurodomu pažeidimu padarymo praejo daugiau negu vieneri metai. Inspekcijai buvo pateiktas 1997 metu aktas, patvirtinantis, kad ginco statiniai buvo irengti jau 1997 metais, pareiškejo skundu Inspekcijai bei teismui turinys taip pat patvirtina, kad nuo skunde nurodytu pažeidimu padarymo iki skundo padavimo yra praeje daugiau kaip vieneri metai. Nurode, kad atsakovas, vykdydamas Statybos istatyme numatytas funkcijas, privalo laikytis administracines proceduros reikalavimu, kitokiu negu nurodytose normose numatytu veiksmu neturi teises atlikti. Todel atsakovas privalejo laikytis reikalavimo, kuris riboja viešojo administravimo subjekto kompetencija tirti pažeidima, nuo kurio padarymo iki skundo padavimo yra praeje daugiau kaip vieneri metai. Nurodytas apribojimas nepaneigia pareiškejo teises ginti savo teises teisme, todel pareiškejo motyvus del ekonominio tikslingumo savarankiškai ginti savo teises teisme pripažino neturinciais reikšmes bylos išsprendimui. Konstatavo, jog Inspekcijos veiksmai del atsisakymo tirti ginco aikšteliu statybos teisetuma, yra teiseti, todel išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijos sprendimas del ipareigojimo atlikti toki tyrima negali buti paliktas galioti, todel naikintinas. Del analogišku motyvu, negali buti patenkintas pareiškejo prašymas del ipareigojimo tirti ginco aikšteliu statybos teisetuma. Nurode, kad Inspekcija teisetai pavede kompetentingai institucijai, t. y. Vilniaus AVA tirti aikšteliu naudojimo teisetumo klausima, nurodyti Inspekcijos veiksmai ir nera gincijami. Naudojimasis aikštelemis yra testinio pobudžio veiksmas, kuriam netaikytina Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalies nuostata, todel Inspekcija turejo teisini bei faktini pagrinda pavesti atlikti tyrima Vilniaus AVA, kuri vykdydama Inspekcijos pavedima, atliko Statybos istatyme numatytus veiksmus. Inspekcijos veiksmai, vykdant administracine procedura pagal pareiškejo prašyma buvo teiseti, procedura atlikta surinkus pakankamai faktiniu duomenu išsamiam prašymo ištyrimui. Todel nera teisinio pagrindo konstatuoti Inspekcijos veiksmu neteisetuma, o išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, kuriuo konstatuotas Inspekcijos veiksmu neteisetumas, gincas yra išnagrinetas neteisingai, todel sprendimas naikintinas. Pažymejo, kad pareiškejas, prašydamas panaikinti Inspekcijos Sprendima bei ipareigoti Inspekcija ištirti jo prašyma, klaidingai suformulavo skundo dalyka, t. y. nesuformulavo konkretaus reikalavimo, kuri patenkinus, teismas galetu priimti sprendima, atitinkanti viena iš ABTI 88 straipsnyje numatytu sprendimo rušiu bei atitinkamu asmens teisiu gynimo budu. Pareiškejui buvo siuloma tikslinti skundo reikalavima, pareiškejas nurode, kad reikalavimo netikslins, todel pareiškejo skundo netenkinimo motyvas yra taip pat klaidingas jo teisiu gynimo budas. Remdamasis ABTI nuostatomis (15 str., 22 str., 88 str.), Viešojo administravimo istatymo 2 straipsnio 9, 12 dalimis, 8 straipsniu, pabreže, jog teismo sprendimu bei išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu gali buti panaikintas administracinis sprendimas, kuriuo

Nustatė

27mos asmeniui teises ir pareigos. Inspekcijos Sprendimu pareiškejui nebuvo nustatytos teises ir pareigos, todel toks dokumentas negali buti naikinamas. Gincijamas Inspekcijos atsakymas yra administracines proceduros sprendimas, kuriuo nebuvo išsprestas pareiškejo teisiu ir pareigu klausimas, todel šis administracines proceduros sprendimas negali buti tapatinamas su individualiu administraciniu aktu, kuris gali buti naikinamas. Be to, kreipdamasis i teisma pareiškejas privalo suformuluoti konkretu reikalavima, šiuo atveju nurodyti veiksmus (siejamus su materialines teises normomis), kuriuos pagal kompetencija privalo atlikti viešojo administravimo subjektas arba nurodyti konkretu sprendima, kuri turetu priimti viešojo administravimo subjektas del jo teisiu ir pareigu. Pareiškejo reikalavimas pagristas vien procesinio pobudžio teises normomis – priimti administracines proceduros sprendima, todel toks reikalavimas, kuris net abstrakciai nera susijes su materialines teises normomis, negali buti patenkintas, nes toks teismo sprendimas negali buti ivykdytas. Reikalavimas priimti sprendima, atitinkanti istatymo numatytus procesinio pobudžio reikalavimus, negali buti tenkinamas, nes patenkinus nurodyta reikalavima gincas nera išnagrinejamas iš esmes. Pažymejo, kad prašymo, kuriuo asmuo kreipiasi del administracines proceduros, turinys nera reglamentuotas Viešojo administravimo istatyme, taciau tai nepaneigia pareiškejo pareigos kreipiantis i teisma su skundu tinkamai suformuluoti konkretu skundo dalyka, kuris negali buti visais atvejais analogiškas kaip administracines proceduros skundas ar prašymas, kurio turiniui Viešojo administravimo istatymas nenumato jokiu specialiu reikalavimu. Del analogišku motyvu, iš esmes klaidingu pripažino išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijos sprendimas. Nepagristais pripažino dalyvaujanciu byloje asmenu argumentus, jog pareiškejas, pasinaudojes išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka, neturi teises kreiptis i teisma. Istatymo nustatytos ginco išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos laikymasis yra teises kreiptis i teisma prielaida (ABTI 37 str. 2 d. 3 p.), o tinkamas pasinaudojimas ikiteismine tvarka negali buti suprantamas kaip atsisakymas teises kreiptis i teisma.

28III.

29Treciasis suinteresuotas asmuo Bendrove pateike apeliacini skunda (t. II, b.l. 163–165), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendimo dali, kuria pareiškejo skundas atmestas ir administracine byla nutraukti. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais paciais argumentais kaip ir atsiliepimas i skunda pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

301. Remdamasis ABTI 5 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo istatymo 36 straipsniu, nurodo, jog 20 dienu terminas skundui teismui paduoti turetu buti skaiciuojamas šiuo atveju nuo Komisijos sprendimo priemimo dienos, taciau pareiškejo skundo reikalavimas yra panaikinti Inspekcijos Sprendima, o Komisijos sprendimas šiuo atveju neskundžiamas.

312. Pakartotinai pažymi, jog pareiškejas praleido skundo del Inspekcijos Sprendimo panaikinimo padavimo teismui termina, todel byla turetu buti nutraukta ABTI 101 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu.

32Pareiškejas pateike apeliacini skunda (t. II, b.l. 169–177), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – jo skunda tenkinti, o atsakovo Inspekcijos prašyma atmesti; priteisti ši atsakovu pareiškejo naudai bylinejimosi išlaidas. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais paciais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

331. Nesutinka su teismo išvada, jog Inspekcija pagristai remesi Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalimi. Pabrežia, jog teismas niekaip tokiu savo išvadu nemotyvavo, nepasisake del skunde šiuo klausimu pateiktu argumentu.

342. Pažymi, jog, kreipdamasis i Inspekcija, praše ištirti ne Projekto teisetuma, o apskritai nustatyti, ar ginco statinys yra teisetai pastatytas. Nagrinejamu atveju testiniu pažeidimu laikytinas ne Projekto patvirtinimas, o tai, kad statybos inspektoriui iki šios dienos nera pateiktas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas privalomasis dokumentas. Inspekcijai tinkamai atliekant administracine procedura, turejo buti nustatyta, ar proceduros atlikimo momentu tesiasi savavališkos statybos pažeidimas, ar galimai toks pažeidimas apskritai nebuvo padarytas.

353. Nei Inspekcija, nei pirmosios instancijos teismas netyre UAB „Forma“ parengto projekto turinio, nepagrisdami, kodel toks projektas atitinka normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento savoka. Teismo konstatavimas, jog Inspekcijos išvada, kad ginco automobiliu aikšteles irengtos turint Reglamente nurodytus dokumentus, niekuo nepagrista. Be to, netirta, ar Projektas patvirtintas Reglamente nustatyta tvarka.

364. Nesutinka su teismo išvada, jog skunde nesuformulavo aiškaus reikalavimo. Teigia, jog skundo reikalavimai yra konkretus. Be to, tokios pirmosios instancijos teismo išvados prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai (bylos Nr. A442-395/2009, A438-905/2008).

375. Nesutinka su išvada, jog Sprendimas jam nesukure teisiu ir pareigu. Kadangi, atsakovui neivykdžius neteisetos statybos kontroles funkciju, žemes sklypas, kuri išsinuomoti pareiškejas prašo teismine tvarka Vilniaus apygardos teisme nagrinejamoje civilineje byloje, liktu užimtas neteisetais statiniais, del ko butu varžoma pareiškejo teise išsinuomoti toki sklypa.

38Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i Bendroves apeliacini skunda (t. III, b.l. 1–2) nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka.

39Atsakovas Inspekcija atsiliepimu i Bendroves apeliacini skunda (t. III, b.l. 3–5) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendimo dali, kuria pareiškejo skundas atmestas, panaikinti ir administracine byla toje dalyje nutraukti. Atsiliepime iš esmes sutinkama su Bendroves apeliaciniame skunde pateiktais argumentais.

40Atsakovas Inspekcija atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda (t. III, b.l. 8–11) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendimo dali, kuria pareiškejo skundas atmestas, panaikinti ir administracine byla toje dalyje nutraukti. Atsiliepimas iš esmes grindžiamas tokiais paciais argumentais kaip ir argumentai pateikti pirmosios instancijos teismui bei pateikti atsiliepime i Bendroves apeliacini skunda. Papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su pareiškejo apeliaciniu skundu argumentai:

411. Nesutinka su pareiškejo argumentu, jog, nagrinejant administracine byla, turejo buti sprendžiamas Projekto teisetumo klausimas. Nurodo, jog šiuo atveju pagristai taikytos Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalies nuostatos. Be to, asmuo, kreipdamasis i teisma, pats apibrežia skundo ribas, o nagrinejamu atveju nei Inspekcijos prašyme teismui, nei pareiškejo skunde nebuvo keliamas reikalavimas išnagrineti Projekto teisetuma.

422. Nesutinka su pareiškejo teiginiu, kad bet kokia neteiseta statinio statyba laikoma testinio pobudžio pažeidimu. Teigia, jog pareiškejo nurodytoje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje (civiline byla Nr. 3K-3-476/2007) buvo nagrinejamos kitokio pobudžio faktines aplinkybes. Be to, net ir tuo atveju, jeigu butu nustatyta, kad ginco stovejimo aikšteliu statyba yra neteiseta, statybos darbai jau yra baigti, šiuo metu nebevyksta.

43Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda (t. III, b.l. 12–14) prašo pareiškejo apeliacini skunda atmesti, priteisti iš pareiškejo jo naudai turetas bylinejimosi išlaidas. Atsiliepime iš esmes sutinkama su pirmosios instancijos teismo argumentais.

44Teiseju kolegija

konstatuoja:

45IV.

46Pareiškejo apeliacinis skundas netenkintinas, treciojo suinteresuotojo asmens apeliacinis skundas tenkintinas.

47Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 1 dalis suteikia teise kiekvienam suinteresuotam asmeniui kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. Taciau, kaip numato istatymas, kreiptis i teisma galima tik istatymu nustatyta tvarka.

48Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau - ABTI) 22 straipsnio 2 dalis atvejus, kada su skundu (prašymu) butina kreiptis tiesiogiai i teisma. ABTI 22 straipsnio 3 dalis atvejus, kada skundas (prašymas) pirmiausia turi buti paduodamas administraciniu gincu komisijai ar kitai išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali buti paduodamas ir administracinio teismui. Minimo straipsnio 4 dalis , kad kitais atvejais skundas (prašymas) gali buti paduodamas pasirinktinai: administraciniu gincu komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui.

49Nagrinejamoje byloje pareiškejo iškeltam gincui nera nustatyta privaloma ikiteismine ginco nagrinejimo tvarka, taip pat nera numatyta, kad toks gincas privalomai turi buti sprendžiamas teisme, todel konstatuotina, kad nagrinejamas gincas patenka i kategorija gincu, del kuriu skundas pareiškejo pasirinkimu gali buti arba administraciniu gincu komisijai, arba tiesiogiai teismui. Pareiškejo pasirinkimas ginca spresti per administraciniu gincu komisija arba tiesiogiai per teisma, apsprendžia tolimesne ginco bylos teisena, kuria reglamentuoja ABTI 32, 33 straipsniai. Pagal ABTI 32 straipsnio 1 dalies nuostatas skunda administraciniam teismui del atitinkamos administraciniu gincu komisijos sprendimo, priimto išnagrinejus administracini ginca ne teismo tvarka, gali paduoti ginco šalis, nesutinkanti su administraciniu gincu komisijos sprendimu.

50Nagrinejamoje byloje pareiškejas pasirinko ginca spresti per ikiteismine ginco nagrinejimo institucija, t.y. skunda del atsakovo sprendimo pateike Vyriausiajai administraciniu gincu komisijai. Ši komisija ginca išnagrinejo ir sprendima prieme 2008m. spalio 24d., todel pareiškejas, vadovaujantis ABTI 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, galejo pateikti skunda del Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos sprendimo per 20 dienu nuo sprendimo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

51Byloje nustatyta, kad pareiškejas pateiktame skunde administraciniam teismui nesuformulavo jokio reikalavimo del Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2008m. spalio 24 d. sprendimo. Byloje pateiktame skunde pareiškejas suformulavo reikalavimus tik del atsakovo priimto sprendimo. Nurodytos faktines aplinkybes leidžia konstatuoti, kad pareiškejas nepasinaudojo jam istatymo suteikta teise gincyti jam nepatinkanti Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos sprendima, o pasirinko kita ginco sprendimo buda, t.y. tiesiogiai teisme iškele ginca del atsakovo sprendimo. Kolegija iš esmes sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad tokia teise pareiškejas turi, taciau vel gi pastebetina, kad kreiptis i teisma galima istatymu nustatyta tvarka (ABTI 5 straipsnis). ABTI 33 straipsnio 1 dalis , kad skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Byloje nustatyta, kad pareiškejas byloje gincijama atsakovo 2008 m. rugsejo 9 d. sprendima Nr. 7.9-564-N paštu gavo 2008 09 12 (VAGK byla b.l. 30), todel ABTI 33 straipsnio 1 dalyje numatytas 1 menesio terminas skaiciuotinas butent nuo šios datos, o tai reiškia, kad skunda tiesiogiai teismui pareiškejas galejo pateikti iki 2008 10 12 imtinai. I teisma pareiškejas kreipesi tik 2008 11 17 (t. 1 b. l. 20). Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad pareiškejas praleido ABTI 33 straipsnio 1 dalyje numatyta skunda padavimo termina, prašymo atnaujinti skundo padavimo termina teismui nepateike, del ko administracine byla turejo buti nutraukta (ABTI 101 straipsnio 6 punktas). Kadangi aplinkybes, kurios sudaro pagrinda nutraukti administracine byla paaiškejo tik apeliacines instancijos teisme, vadovaujantis ABTI 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje del pareiškejo skundo naikintinas ir administracine byla šioje dalyje nutrauktina.

52Vertinant pareiškejo argumentus, susijusius su jo pateikta LVAT praktika administracineje byloje Nr. AS8-424/2007, pažymetina, kad pareiškejo nurodytoje ir šiuo metu teismo nagrinejamoje byloje faktines aplinkybes nera tapacios, o tai apsprendžia skirtinga teismo sprendima. Nagrinejamoje byloje, skirtingai nuo administracines bylos Nr. AS8-424/2007, pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus ir du kartus siule (2009 02 11 nutartimi ir 2009 03 24 nutartimi t. 1 b. l. 88, t. 2 b. l. 39) pareiškejui tikslinti savo skundo reikalavimus, taciau pareiškejas atsisake pasinaudoti savo teise. Ši faktine aplinkybe patvirtina anksciau kolegijos padarytas išvadas, kad pareiškejas skundo del Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos sprendimo neteike.

53Nors administracine byla pagal pareiškejo skunda del atsakovo sprendimo panaikinimo yra nutrauktina, taciau prie šios bylos yra prijungta administracine byla iškelta pagal atsakovo prašyma del Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo (T. b.l. 29, 30-32). Šioje dalyje byla nutraukti pagrindo nera, todel pareiškejo apeliacinis skundas, kiek tai liecia pirmosios instancijos teismo sprendima, kuriuo buvo patenkintas atsakovo prašymas ir panaikintas Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos sprendimas, nagrinetinas iš esmes.

54Byloje nustatyta ir ginco del to nera, kad automobiliu stovejimo aikšteliu statybai statybos leidimai nebuvo reikalingi, o reikejo tureti statinio projekta, suderinta su savivaldybes vyriausiuoju architektu (STR 1.07.01:1997 A priedo 6.9 puntas). Byloje nustatyta, kad ginco statiniu projektas buvo suderintas 1997 metais (t. 2 b.l. 62D), tai reiškia, kad kompetentingos institucijos leidimo statyti ginco statinius išdavimo administracine procedura buvo baigta 1997 metais. Šios administracines proceduros metu, t.y. iki suderinant statiniu projekta (iki išduodant statybos leidima), turi buti patikrintos ir patvirtintos visos salygos, sudarancios prielaidas statytojui duoti leidima statybai, tame tarpe turi buti patikrinta bei patvirtinta statytojo teise i žemes sklypa, kuriame numatyta statyba.

55Kaip mineta ginco statiniu projektas buvo suderintas 1997 metais, t.y. leidimas statyti duotas 1997 metais. Atsižvelgiant i tai yra pagrindas teigti, kad visi klausimai, susije su salygomis leisti statyti, tame tarpe ir tai ar statytojas turi žemes sklypo valdymo teise, buvo išspresti iki išduodant statybos leidima, t.y. ne veliau kaip 1997 metais.

56Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalis numato, kad skundas nenagrinejamas jeigu nuo skunde nurodytu pažeidimu padarymo iki skundo padavimo yra praeje daugiau kaip vieneri metai. Atsižvelgiant i anksciau nurodytas faktines aplinkybei bei pamineta Viešojo administravimo istatymo nuostata konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovas pagristai atsisake vertinti pareiškejo skundo argumentus, susijusius su ginco statiniu projekto suderinimu, tame tarpe ir statytojo teise i žeme, yra teisingos ir pagristos.

57Nurodytos nuostatos, priešingai nei teigia pareiškejas, nesudaro salygu iteisinti savavališkas statybas, nes Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalis ribojimus viešojo administravimo institucijoms. Tuo tarpu teismams toks ribojimas nera taikomas, todel suinteresuoti asmenys savo teises bei teisetus interesus turi teise ginti teismine tvarka.

58Vertinant kitus pareiškejo apeliacinio skundo argumentus pažymetina, kad Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 2 straipsnio 71 punktas , kas yra savavališka statinio statyba. Ji apibudinama kaip statinio (jo dalies) statyba be šio Istatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbu vykdymas, kai statybos leidimas jau netekes galios (nesudetingo statinio atveju - neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekes galios), taip pat kai teismas statybos leidima pripažino neteisetu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojanti statybos leidima (nesudetingo statinio atveju - turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyta privalomaji dokumenta), taciau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keiciama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo daliu paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kulturos paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytu reikalavimu, taip pat paveldosaugos reikalavimu.

59Kaip mineta anksciau, ginco statiniu statybai statybos leidimas nebuvo reikalingas, byloje nera nustatyta, kad statytojas butu vykdes statybos darbus neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekes galios, byloje nera nustatyta, kad eismas butu pripažines statybos leidima (šiuo atveju statinio projekto suderinima) neteisetu, byloje taip pat nera nustatyta, kad statytojas statini ar jo dali pastate pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Atsižvelgiant i šias aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmes padare teisingas ir pagristas išvadas, jog atsakovas pareiškejo prašyma išnagrinejo tinkamai bei teisetai ir pagristai ginco statinius nepripažino savavališkais.

60Atsižvelgiant i išdestytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria buvo patenkintas atsakovo prašymas yra teisetas ir pagristas, ji naikinti pareiškejo apeliaciniame skunde išdestytais argumentais pagrindo nera.

61Teismo kolegija vadovaudamasi administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, 101 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

62pareiškejo bendros Lietuvos-JAV imones uždarosios akcines bendroves „Adelita“ apeliacini skunda atmesti.

63Treciojo suinteresuoto asmens valstybes imones Tarptautinio Vilniaus oro uosto apeliacini skunda patenkinti.

64Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendima pakeisti. Sprendimo dali, kuria pareiškejo bendros Lietuvos-JAV imones uždarosios akcines bendroves „Adelita“ skundas atmestas, panaikinti ir administracine byla šioje dalyje nutraukti.

65Likusioje dalyje teismo sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovicienei,... 3. dalyvaujant pareiškejo UAB „Adelita“ atstovui advokatui A.Chudenkovui,... 4. atsakovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos... 5. treciojo suinteresuoto asmens valstybes imones Tarptautinis Vilniaus oro uostas... 6. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 7. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 8. I.... 9. Pareiškejas Bendra Lietuvos-JAV imone UAB „Adelita“ skundu (t. I, b.l.... 10. Nurode, kad VI Tarptautinis oro uostas (toliau – ir Bendrove) patikejimo... 11. Atsakovas inspekcija atsiliepimu i skunda (t. I, b.l. 24–25) praše nutraukti... 12. Remdamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau... 13. Atsakovas Inspekcija pateike prašyma (t. I, b.l. 30–32), kuriuo praše... 14. Nurode, kad Komisija, pateikdama išvadas, jog Inspekcija privalejo nagrineti... 15. Pareiškejas atsiliepimu i atsakovo prašyma (t. I, b.l. 83–84) praše... 16. Papildomai, atsižvelgdamas i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika (civiline... 17. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir... 18. Nurode, kad Vilniaus AVA Teritoriju planavimo ir statybos valstybines... 19. Treciasis suinteresuotas asmuo Bendrove atsiliepimu i skundus (t. I, b.l.... 20. Nurode, kad pareiškejas, kreipdamasis i Vilniaus apygardos administracini... 21. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i pareiškejo... 22. Nurode, kad pareiškejo skunde nurodytos aplinkybes nera pagristos ir nesudaro... 23. II.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužes 28 d. sprendimu (t.... 25. Nustate, kad adresu ( - ), Vilniuje,... 26. Nustate, jog pareiškeja skunda teismui padave ABTI 32 straipsnio 1 dalyje... 27. mos asmeniui teises ir pareigos. Inspekcijos Sprendimu pareiškejui nebuvo... 28. III.... 29. Treciasis suinteresuotas asmuo Bendrove pateike apeliacini skunda (t. II, b.l.... 30. 1. Remdamasis ABTI 5 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi, Viešojo... 31. 2. Pakartotinai pažymi, jog pareiškejas praleido skundo del Inspekcijos... 32. Pareiškejas pateike apeliacini skunda (t. II, b.l. 169–177), kuriuo prašo... 33. 1. Nesutinka su teismo išvada, jog Inspekcija pagristai remesi Viešojo... 34. 2. Pažymi, jog, kreipdamasis i Inspekcija, praše ištirti ne Projekto... 35. 3. Nei Inspekcija, nei pirmosios instancijos teismas netyre UAB „Forma“... 36. 4. Nesutinka su teismo išvada, jog skunde nesuformulavo aiškaus reikalavimo.... 37. 5. Nesutinka su išvada, jog Sprendimas jam nesukure teisiu ir pareigu.... 38. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i Bendroves... 39. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu i Bendroves apeliacini skunda (t. III, b.l.... 40. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda (t. III, b.l.... 41. 1. Nesutinka su pareiškejo argumentu, jog, nagrinejant administracine byla,... 42. 2. Nesutinka su pareiškejo teiginiu, kad bet kokia neteiseta statinio statyba... 43. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Autobrava“ atsiliepimu i pareiškejo... 44. Teiseju kolegija... 45. IV.... 46. Pareiškejo apeliacinis skundas netenkintinas, treciojo suinteresuotojo asmens... 47. Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 1 dalis suteikia teise... 48. Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau - ABTI) 22 straipsnio 2 dalis ... 49. Nagrinejamoje byloje pareiškejo iškeltam gincui nera nustatyta privaloma... 50. Nagrinejamoje byloje pareiškejas pasirinko ginca spresti per ikiteismine ginco... 51. Byloje nustatyta, kad pareiškejas pateiktame skunde administraciniam teismui... 52. Vertinant pareiškejo argumentus, susijusius su jo pateikta LVAT praktika... 53. Nors administracine byla pagal pareiškejo skunda del atsakovo sprendimo... 54. Byloje nustatyta ir ginco del to nera, kad automobiliu stovejimo aikšteliu... 55. Kaip mineta ginco statiniu projektas buvo suderintas 1997 metais, t.y. leidimas... 56. Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalis numato, kad skundas... 57. Nurodytos nuostatos, priešingai nei teigia pareiškejas, nesudaro salygu... 58. Vertinant kitus pareiškejo apeliacinio skundo argumentus pažymetina, kad... 59. Kaip mineta anksciau, ginco statiniu statybai statybos leidimas nebuvo... 60. Atsižvelgiant i išdestytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios... 61. Teismo kolegija vadovaudamasi administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 62. pareiškejo bendros Lietuvos-JAV imones uždarosios akcines bendroves... 63. Treciojo suinteresuoto asmens valstybes imones Tarptautinio Vilniaus oro uosto... 64. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 28 d. sprendima... 65. Likusioje dalyje teismo sprendima palikti nepakeista....