Byla e2A-507-381/2016
Dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymo sustabdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Š. D. prašymą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymo sustabdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Lietuvos arbitražo teismas 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (toliau – ir UAB „Žalgirio loto“ arba ieškovė) ieškinį atsakovui Š. D. (toliau – ir atsakovas) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo tenkino visiškai – pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento UAB „Žalgirio loto“ ir Š. D. 2014 m. gegužės 26 d. sudarytą Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutartį; taikė restituciją, nustatant, kad visos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisės į kapitalą yra grąžinamos ieškovei UAB „Žalgirio loto“, o iš ieškovės UAB „Žalgirio loto“ atsakovui Š. D. grąžintina 0,29 Eur suma; priteisė iš atsakovo Š. D. ieškovei UAB „Žalgirio loto“ 900 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5A. Š. Dusevičius, nesutikdamas su Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu, pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame prašo sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymą iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės skundą; panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinį sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 1-7/2015. Skunde atsakovas nurodė, kad arbitražo teismas, nagrinėdamas ieškinį dėl jo ir UAB „Žalgirio loto“ 2014 m. gegužės 26 d. sudarytos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutarties, įskaitant ir šioje sutartyje numatytos arbitražinės išlygos, pripažinimo negaliojančia, pirmiausia turėjo spręsti klausimą dėl arbitražinės išlygos galiojimo ir tik nustatęs, kad arbitražinė išlyga buvo sudaryta nepažeidžiant ieškovės valdymo organų kompetencijos tikslų (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) 1.82 straipsnis), nagrinėti ginčą iš esmės (Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ) 11 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnis). Dėl nurodyto pažeidimo arbitražo teismo procesas neatitiko šalių susitarimo ir imperatyvių KAĮ nuostatų (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktas). Kadangi arbitražo teismo sprendimo panaikinimo galimybė egzistuoja, atitinkamai išlieka ir tikimybė, kad arbitražo teismo sprendimo panaikinimo atveju iškils šio sprendimo vykdymo atgręžimo klausimas. Nesustabdžius arbitražo teismo sprendimo galutinio sprendimo vykdymo kiltų grėsmė, kad atsakovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, nes ieškovė iki skundo išnagrinėjimo gali perleisti jai grąžintas dalininko teises tretiesiems asmenims, apsunkinti jų valdymą, dalyvauti Labdaros ir paramos fondo ūkinėje veikloje panaikindama patį fondą.

6Laikinąsias apsaugos priemones – arbitražo teismo sprendimo vykdymo sustabdymą iki bus išnagrinėtas skundas dėl šio sprendimo Lietuvos apeliaciniame teisme atsisakytina taikyti

7Ginčų nagrinėjimas arbitraže, kaip teismui alternatyvus ginčų sprendimo būdas, pasižymi procesiniais ypatumais. Skirtingai nei teismo sprendimai, kurių teisėtumas bei pagrįstumas kontroliuojamas instancine tvarka peržiūrint priimtus sprendimus apeliacinių skundų ribose tiek faktų vertinimo, tiek teisės taikymo aspektais, o apeliacinio skundo padavimas sustabdo teismo priimto sprendimo įsiteisėjimą bei vykdymą iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 279 straipsnio 1 dalis), arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento ir šalių turi buti vykdomas (KAĮ 41 straipsnio 1 dalis). Arbitražo teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, vykdomas nuo jo įsiteisėjimo CPK nustatyta tvarka (KAĮ 41 straipsnio 4 dalis). Procesinius arbitražų sprendimų vykdymo ypatumus lemia ta aplinkybe, kad, skirtingai nei teismo priimti sprendimai, arbitražo sprendimai gali buti panaikinti tik labai ribotais KAĮ numatytais pagrindais (KAĮ 50 straipsnio 3 ir 4 dalys), todėl ir tikimybė, kad įvykdžius arbitražo sprendimą, jis bus panaikintas ir iškils vykdymo atgręžimo klausimas, skirtingai nei teismo sprendimų atveju, yra mažesnė. Įvertinęs tai, kad tokia tikimybė, nors ir labai ribota, bet egzistuoja, įstatymų leidėjas (KAĮ 50 straipsnio 2 dalis) įtvirtino Lietuvos apeliacinio teismo, kompetentingo nagrinėti skundus dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo (KAĮ 50 straipsnio 1 dalis) teisę, priėmus skundą dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, vienos iš šalių prašymu išimtiniais atvejais sustabdyti skundžiamo arbitražo teismo sprendimo vykdymą. Ši laikinoji apsaugos priemonė savo esme atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Pagrindas KAĮ 50 straipsnio 2 dalyje numatytos laikinosios apsaugos priemonės taikymui, kaip ir kitų (CPK numatytų) laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, yra tikėtinas skundo (dėl arbitražo teismo sprendimo) pagrįstumas ir grėsmė, kad šių priemonių nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1009/2010, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1825/2011, 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2A-1751/2011).

8Pagal prima facie doktriną atliekamo skundo pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, kad išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas apeliantui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinus pareikštus skundo reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismui susiformuoja nuomonė, kad toks palankus sprendimas galėtų būti priimtas, toliau turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kita sąlyga, būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. ar yra grėsmė, kad galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

9Nagrinėjamu atveju atsakovas Š. D. savo nesutikimą su Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu grindžia KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatomis, teigdamas, kad bylos nagrinėjimo arbitražo teisme metu teisminis procesas neatitiko imperatyvių KAĮ nuostatų, kadangi gavęs ieškinį arbitražo teismas neišsprendė klausimo dėl arbitražinės išlygos galiojimo bei nagrinėjo ieškinį iš esmės (KAĮ 11 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnis). Kitų, KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų, kurių pagrindu arbitražo teismo sprendimas galėtų būti panaikintas, atsakovas nenurodo.

10Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakovo Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto skundo tikėtino pagrįstumo, pažymi, kad vadovaujantis KAĮ 11 straipsnio 2 dalimi arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais arba nustačius, kad pažeisti šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių reikalavimai; prasidėjus arbitražiniam nagrinėjimui, arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimas sprendžiamas tik šio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka. KAĮ 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo arba jo galiojimo. Šalies pareiškimas, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turi būti padarytas ne vėliau negu pareiškiamas prieštaravimas dėl ieškinio; pareiškimas, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turi būti padarytas iš karto, kai arbitražinio nagrinėjimo metu iškeliamas klausimas, kuris, šalies nuomone, nepriskirtas arbitražo teismo kompetencijai (KAĮ 19 straipsnio 2 dalis). Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatas šalies pareiškimą, kad arbitražas neturi kompetencijos spęsti šalių ginčą, taigi ir pareiškimą dėl arbitražinio susitarimo negaliojimo, arbitražo teismas gali išspręsti dvejopai: priimdamas išankstinio pobūdžio (dalinį) sprendimą arba galutiniame sprendime dėl ginčo esmės.

11Atsakovas, tvirtindamas, kad arbitražo teismas netinkamai išsprendė arbitražinio susitarimo (išlygos) galiojimo ir taikymo klausimą, nekvestionuoja fakto, jog arbitražo teismas turėjo teisę (jurisdikciją) nagrinėti tarp jo ir UAB „Žalgirio loto“ kilusį ginčą bei nenurodo jokių argumentų, kodėl nagrinėjamu atveju ginčijamoje sutartyje numatyta arbitražinė išlyga, su kuria atsakovas sutiko sudarydamas šią sutartį, turi būti pripažinta negaliojančia. Savo nesutikimą su skundžiamu arbitražo teismo galutiniu sprendimu atsakovas grindžia tik argumentais, kad arbitražo teismas pažeidė klausimo dėl arbitražinio susitarimo (išlygos) galiojimo ir taikymo nagrinėjimo tvarką, numatytą KAĮ 11 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnyje. Tvirtindamas, kad arbitražo teismas, išspręsdamas klausimą dėl arbitražinio susitarimo (išlygos) galiojimo ir taikymo galutiniame sprendime, nesilaikė KAĮ 11 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnyje nustatytos tvarkos, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad teikdamas arbitražo teismui atsiliepimą į ieškinį ir kitus procesinius dokumentus, šiuose dokumentuose kėlė klausimą dėl arbitražo teismo kompetencijos spręsti ginčą dėl jo ir UAB „Žalgirio loto“ 2014 m. gegužės 26 d. sudarytos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutarties (KAĮ 19 straipsnio 2 dalis), taip pat, kad šis klausimas, jeigu jis buvo keliamas arbitražo teisminio proceso metu, nebuvo išspręstas priimant dalinį sprendimą (KAĮ 19 straipsnio 3 dalis). Nesant šių duomenų, preliminariai įvertinus atsakovo skundo reikalavimus bei juos pagrindžiančius įrodymus, nėra pagrindo išvadai, jog arbitražo teisminio proceso metu buvo pažeistos KAĮ numatytos imperatyvios proceso nuostatos. Be to, pats atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame skunde prašo panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinį sprendimą, kuriuo jo ir UAB „Žalgirio loto“ 2014 m. gegužės 26 d. sudaryta Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutartis pripažinta negaliojančia, kas patvirtina, jog jis pripažįsta nurodytos sutarties, taigi ir sutartyje numatytos išlygos dėl arbitražinio susitarimo, teisėtumą.

12Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes bei atsakovo su skundu pateiktus dokumentus, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju atsakovas Š. D. prima facie nepagrindė savo skundo reikalavimo (CPK 144 straipsnio 1 dalis) bei tai sudaro savarankišką teisinį pagrindą atsisakyti taikyti laikinąją apsaugos priemonę - skundžiamo arbitražo teismo sprendimo vykdymo sustabdymą.

13Vertinant kitą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pažymėtina, kad grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą gali lemti tiek galimi ieškovės veiksmai ar neveikimas, tiek objektyvios aplinkybės. Nagrinėjamu atveju atsakovas šios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimą įrodinėja aplinkybėmis, kad tuo atveju, jei nebūtų sustabdytas arbitražo teismo sprendimo vykdymo procesas, o išnagrinėjus Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktą skundą būtų priimtas jam palankus teismo sprendimas, tuomet kiltų teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas, tačiau galimybė atkurti iki jo įvykdymo buvusią padėtį būtų apsunkinta arba pasidarytų nebeįmanoma, nes ieškovė iki skundo išnagrinėjimo gali perleisti jai grąžintas dalininko teises tretiesiems asmenims, apsunkinti jų valdymą, dalyvauti Labdaros ir paramos fondo ūkinėje veikloje panaikindama patį fondą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tokie atsakovo argumentai, nesant jokių juos patvirtinančių įrodymų, nesudaro pagrindo išvadai, jog išnagrinėjus atsakovo skundą ir galimai priėmus jam palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas būtų apsunkintas arba taptų nebeįmanomas. Teisėjų kolegijos vertinimu, grėsmė būsimo galbūt atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui galėtų kilti tada, jei byloje būtų patikimų duomenų apie tai, kad ieškovė ketina perleisti, įkeisti skundžiamu arbitražo teismo sprendimu jai grąžintas dalininko teises arba planuotų priimti sprendimus, kurie neatitiktų bendrovės veiklos tikslų ar (ir) būtų bendrovei ekonomiškai nenaudingi. Nagrinėjamu atveju tokių duomenų byloje nėra, taip pat nėra duomenų, kad sustabdžius arbitražo teismo sprendimo vykdymo procesą pats atsakovas, būdamas vieninteliu Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininku bei kapitalo savininku, nesiims veiksmų perleidžiant jam priklausančias dalininko teises tretiesiems asmenims ar priimant fondui nepalankius sprendimus. Nesant įrodymų dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, vien atsakovo kreipimasis į Lietuvos apeliacinį teismą su skundu dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo nesuteikia jam pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

14Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad tikėtinai nepagrįstas atsakovo skundo reikalavimas bei vien deklaratyvūs teiginiai, nepagrįsti objektyviais duomenimis, apie galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą, nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises bei sustabdyti skundžiamo Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymą (KAĮ 50 straipsnio 2 dalis, CPK 144 straipsnio 1 dalis).

15Esant tokiai situacijai, atsakovo prašymas dėl skundžiamo Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymo sustabdymo atmestinas.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17A. Š. Dusevičiaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių - Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo vykdymo sustabdymo - netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai