Byla 2-34-359/2012
Dėl Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus 2008-07-04 projektavimo sąlygų sąvado Nr. 467-3.7, Kaišiadorių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo 2008-09-03 protokolo Nr. 96-NSK, Statybos leidimo Nr. 135-ST1 išduoto 2008-09-09, panaikinimo bei įpareigojimo statytojus nugriauti gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus atstovei J. G.-V.,

4atsakovams-G. C., A. C.,

5dalyvaujant atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovėms A. P. ir G. B., dalyvaujant trečiojo asmens UAB „Propilėjai“ atstovui R. K.bei nedalyvaujant trečiojo asmens Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus ieškinį atsakovams- G. C., A. C.ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims- UAB „Propilėjai“, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūrai dėl Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus 2008-07-04 projektavimo sąlygų sąvado Nr. 467-3.7, Kaišiadorių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo 2008-09-03 protokolo Nr. 96-NSK, Statybos leidimo Nr. 135-ST1 išduoto 2008-09-09, panaikinimo bei įpareigojimo statytojus nugriauti gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę, ir

Nustatė

6Ieškovas- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams-G. C., A. C.ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Propilėjai“, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūrai, kuriuo prašo: panaikinti Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus 2008-07-04 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 467-3.7; panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo 2008-09-03 protokolą Nr. 96-NSK; panaikinti Statybos leidimą Nr. 135-ST1, išduotą 2008-09-09Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus; įpareigoti statytojus G. C.ir A. C.per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti gyvenamąjį namą, plotas 73,07kv.m., ir pirtį, esančius ( - ), ir sutraukyti statybvietę (b.l. 3-9).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai, prašė jį patenkinti. Paaiškino, kad pagal nekilnojamojo turto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registro duomenis bei pažymėjimą 2006-12-07, žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), paskirtis žemės ūkio, plotas 1,8 ha, esantis ( - ), nuosavybės teise valdomas yra G. C.. Yra nustatytos specialios naudojimo sąlygos miško naudojimo apribojimai ir vandens telkinių apsaugos juostose zonos, pagrindas 2002-11-12 Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-6298. Pagal valstybinio žemėtvarkos instituto 1997 m. parengtą Kaišiadorių r. Nemaitonių seniūnijos ūkinės veiklos apribojimo planą vietovėje, kurioje yra pastatyti minėti statiniai Švenčiaus ežero 52,9 ha dydžio vandens telkinio paviršinė vandens apsaugos juosta yra 5 metrai, o paviršinio vandens apsaugos zona 200 metrų. Pagal keičiamą statybos leidimo metu galiojančią Statybos įstatymo redakciją 3 str. 2 d., kuri numatė pagal šios dalies nuostatas teisę būti statytoju įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais pagrindais turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą projektą bei išduotą statybos leidimą. To paties įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. nuostatos nustatė statytojui pareigą turėti minėtus dokumentus. Taip pat Statybos įstatymo 2 str. 33 d. buvo reglamentuota, kad derinant parengtą projektą nuolatinėje statybos komisijoje tiek išduodant statybos leidimą buvo nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas yra savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų šio straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas. Šiuo konkrečiu atveju sąvadas yra išduotas statytojams G. C.ir A. C.. Šio sąvado 4.1 p. yra įtvirtinta, kad asmeninio naudojimo pirtį projektuoti už pakrantės apsaugos juostos ribų ūkininko sodybos suformavimo plane nurodytoje vietoje ne didesnę kaip nurodyta LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. Statybos įstatymo 23 str. 6 d. buvo numatyta, jog norint gauti statybos leidimą, statytojas savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti nustatytos formos prašymą, dokumentus nurodytus šio įstatymo 20 str. 2 d. 2 ir 3 punktuose. Pagal Statybos įstatymo to paties straipsnio 9 p. savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas tarnautojas gavęs statytojo nurodytą prašymą ir kitus dokumentus perduoda juos nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvirtinimo reikalavimus, projektavimo sąvado reikalavimus ir nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projektą pagal patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui išduoti statytojui prašomą statybos leidimą arba jo neišduoti. Procesiniame dokumente yra įvardinti ir poįstatyminiai teisės aktai t.y. statybos techninis reglamentas, statybos leidimas, kurio 15 p. ir 16 p. reglamentavo analogiškus reikalavimus. Inspekcija atliko 2011-08-02 faktinių duomenų patikrinimą vietoje, surašė aktą Nr. PA-2543, kuriame inspekcijos Kauno teritorijų planavimo statybos inspekcijos priežiūros skyrius nustatė, kad apie 12 metrų atstumu nuo Švenčiaus ežero karto yra pastatyta apie 5,5 metro ir 9,2 metro ploto vieno aukšto pirtis be mansardos, pamatai monolitinio betono, sienos mediniai rastai, stogo konstrukcija dvišlaitis, stogo danga cementiniai lakštai. Apie 20 metrų atstumu nuo Švenčiaus ežero kranto linijos pastatyta 6 metrų ant 10,5 metrų ploto vieno aukšto be mansardos vasarnamis su dengta 2 metrų ant 10,5 metrų ploto terasa, pamatai betoniniai, sienos medis su karkasu, stogas dvišlaitis, stogo danga betoniniai lakštai. Apie 100 metrų atstumu nuo Švenčiaus ežero kranto linijos yra statoma apie 16 metrų ant 19 metrų ploto vieno aukšto su mansarda gyvenamas namas. Statybos įstatymo 27 str. 3 d. yra įtvirtinta ieškovo kompetencija kur numatyta ieškovui pareiga tikrinti ar statybą leidžiantys dokumentai yra išduoti teisėtai. Inspekcija nėra tiesiogiai su statybos leidimo išdavimu susijęs asmuo inspekcija yra statybos valstybinė vykdanti institucija ir numatyta teisė kreiptis į teismą dėl neteisėtai su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo, įgyja tik tada kai nustato, kad išduodant statybos leidimą buvo padaryta pažeidimų. Dokumentai reikalingi patikrinti išduoto statybos leidimo teisėtumą iš atsakovo buvo gauti 2011-09-08, šią aplinkybę patvirtina kartu su ieškiniu pridėta išduotų dokumentu registro 2009-2011 metų išrašo kopija, kurią pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Ieškovas mano, kad jis nepraleido nustatyto vieno mėnesio termino statybos leidimui ginčyti, nes visus reikalingus dokumentus statybos leidimo išdavimo teisėtumui patikrinti iš atsakovo gavo ir atitikties aktą surašė tik 2011.09.14. Tuo metu galiojantis Statybos įstatymo 23 str. 22 d. numatė, kad statybos leidimo apskaitą, sąrašą ir statistikos atskaitomybę tvarko apskrities viršininko administracija. Buvo gauti visi dokumentai reikalingi statybą leidžiančių dokumentų patikrinimui iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, o ieškovas turėjo surinkti visą išvadoms padaryti reikalingą informaciją bei dokumentus. I. K. skyrius vadovaudamasis planavimo sąvado sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams, 2011-09-14 surašė statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-1217, kuriame nustatė, kad statybos leidimas išduotas nesilaikant Statybos įstatymo 23 str. ir statybos techninio reglamento STR1.07.01/2010 statybą leidžiantys dokumentai nuostatų, t.y. nuolatinės statybos komisijos protokole nurodyti ne visi komisijos nariai. Šio protokolo nėra pasirašęs regioninės aplinkos apsaugos departamento atstovas, nors zona yra Švenčiaus ežero paviršinio vandens apsaugos zona. Protokolą pasirašė tik nuolatinės statybos komisijos pirmininkas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji architektė L. D.ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas A. J.. Ginčijami- protokolas ir statybos leidimas yra neteisėti dar ir dėl to, kad buvo išduoti pažeidžiant Statybos įstatymo 23 str. 9 p. ir STR1.07.01/2002 m. statybos leidime 16 p. įtvirtintus reikalavimus. Šiuo atveju ginčijamas sąvadas yra neteisėtas dėl to, kad šio sąvado 4.1 punkto nuostatos prieštarauja LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. nuostatoms, kurios numato, kad tik esamose sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose, gali būti statoma tik po vieną ne didesnio kaip 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto su priklausiniais ir ne aukštesnę kaip 4 metrų, aukštis skaičiuojamas nuo užstatomo sodybos ploto žemės paviršiaus vidurkio, asmeninio naudojimo pirtį be rūsio. Taip pat prieštarauja specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu 343 127 p. nuostatomis kurios numatė, kad vandens telkinių apsaugos zonoje draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už mesto, miestelio ir kaimo ribų arčiau kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų nuo terasos šlaito briaunos išskyrus atvejį kai esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti statomas ir konstruojamas gyvenamas namas bei jo priklausiniai. Atsakovai patys teisme patvirtino, kad buvo projektu rengiama nauja vieta ūkininko sodybos sklypo suformavimui. Tos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamas statybos leidimas išduodamas naujai ūkininko sodybos vietai ir esamos sodybos nebuvo, todėl pirtis, kuri buvo pastatyta arčiau negu numatė mano minėtų teisės aktų nuostatos buvo pažeistos vandens telkinių apsaugos zonos reikalavimai. Tuo pagrindu tiek sąvadas, tiek išduotas statybos leidimas yra neteisėti. Ieškovo nuomone ginčijami administraciniai aktai yra neteisėti, nes buvo išduoti pažeidžiant Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 1 p. nuostatas. Ūkininko sodybos suformavimo planas yra niekinis ir neturėtų sukelti teisinių pasekmių statytojams Cikanavičiams, nes kaip teigia atsakovas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kad jie įgyvendindami LR vyriausybės 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 „dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtino“ jo pagrindu 2008-02-27 patvirtino Cikanavičiams ūkininko sodybos suformavimą. Šis reglamentas yra netekęs galios 2008-07-04, todėl jeigu jie ir patvirtino dokumentą, kuris yra detaliajam planui prilygintas dokumentas, tai šis dokumentas nuo tos datos ir turi netekti galios. Šio reglamento 1.1 punkte yra numatyta, kad Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio savininkai gali statyti naują ūkininko ūkio sodybą su jų ūkiniai veiklai reikalingais pastatais tik toje vietoje kuri numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte. Žemės reformos žemėtvarkos projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis kaip ir detalieji planai. Byloje nėra duomenų, kad yra įregistruotas ūkininko ūkis savininko vardu, atsakovas nepateikė duomenų, kad žemės reformos žemėtvarkos projekte yra nustatyta ta vieta, kurioje yra išduotas statybos leidimas statiniams statyti. Kita aplinkybė dėl ko dokumentas yra niekinis ir nepagrįstas, tai pateiktas pavyzdinis projektas, kuris neva įgyvendinant to reglamento nuostatas yra patvirtintas statybos vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus ūkio vedėjo R. Ž.. LR Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 10 p. nuostatos, kurios galiojo šio dokumento tvirtinimo metu numatė, kad teisės aktas nustatantis elgesio taisykles skirtas individualiam neapibrėžtai asmenų grupei. LR įstatymas dėl LR įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 12 str. 1 d. nuostatos numatė, kad savivaldybių atstovaujamuoju ir vykdomuoju institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje, apie norminio teisės akto priėmimo ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamo savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo jų data. Tuo metu galiojantis vietos savivaldos įstatymas numatė dvi institucijas kuri gali priimti norminius teisės aktus, t.y. kad tik savivaldybės institucijos gali priimti norminius teisės aktus- atitinkamai savivaldybės taryba arba vykdomoji institucija. Tuo metu galiojanti vietos savivaldos įstatymo 17 str. 1 d. 30 p. numatė, kad įstatymų nustatyta tvarka detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba, specialiuosius ir detaliuosius planus įstatymo savivaldybės veiklos reglamento nustatyta tvarka gali ir pavesti tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui, o savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija yra įtvirtinta 291 punkte, kuris numatė kad savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Kaip teigia atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kad jie įgyvendindami LR vyriausybės nutarimo nuostatas pasitvirtino savo teisės aktą, tai šiuo atveju šis dokumentas yra niekinis dėl to, kad jį patvirtino ne tas subjektas kurį numatė teisės aktai, jis nėra paskelbtas nustatyta tvarka. Kad R. Ž. buvo numatyta tokia kompetencija tvirtinti ūkininko sodybos suformavimo pavyzdį, atsakovai nepateikė jokių rašytinių įrodymų. Todėl ieškovo nuomone, ginčijami administraciniai teisės aktai yra neteisėti dar ir dėl to, kad išduoti pažeidžiant Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 1p. nuostatas, kurios numato, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu. Šiuo atveju byloje esanti ūkininko sodybos sklypo suformavimo planas schema yra niekinė, nes joks teisės aktas nenumatė tokio schemos parengimo ir ji negali sukelti atsakovams Cikanavičiams jų siekiamų teisinių pasekmių.

8Teismo posėdžio metu atsakovas A. C.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi statybą leidžiantys dokumentai yra išduoti teisėtai. Paaiškino, kad jis kreipėsi į savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo 2008 m. Tada negalėjo statyti kitokio pastato ir turėjo steigti ūkininko sodybą. Jis yra ūkininkas, yra įregistravęs ūkį, žemė buvo žmonos vardu. Kreipėsi į UAB „Propilėjai“ dėl projektavimo. Dėl nukrypimo nuo projekto mintis kilo statybos metu, todėl pirtelės užstatymo plotas skiriasi, tačiau tik pusę kvadrato. Dėl to jis norėjo tai suderinti, kadangi kitaip būtų nepridavęs pastatų. Jokio tikslo nebuvo kažką statyti savavališkai. Kai gavo statybos leidimą, jam nebuvo žinoma, kad tas statybos leidimas gali būti išduotas nepagrįstai, jis neturėjo tokios galimybės sužinoti. Tikrinimo metu, kodėl akcentuota pirtis, nežino, tačiau pirtis pagal ūkininko suformavo schemą buvo numatyta nuo vandens atstumu 10 metrų, tačiau jis pastatęs dviem metrais toliau, ne arčiau vandens, bet toliau. Pagal projektą turėjo arčiau vandens statyti pirtį, bet pastatė toliau. Švenčiaus ežeras, prie kurio yra žemės sklypas, taip pat jam priklauso, nes susigražino vandens telkinį po nacionalizacijos. Be to, nors ten yra išlikę pamatai, bet leidimą gavo naujai statyti. Jis buvo nuvažiavęs į inspekciją, ten jam liepė panaikinti esamą statybos leidimą. Kaip tie pastatai bus be leidimo- nežino. Statė esant išduotam sąlygų sąvadui ir statybos leidimui, todėl mano, kad statė teisėtai. Pripažįsta, kad statydamas statinius žemės sklype yra kiek nukrypęs nuo patvirtinto projekto reikalavimų, ką ir užfiksavo inspekcijos atstovas. Dėl to, kad statybos vėliau galėtų įteisinti jis 2011 m. gruodžio mėn. iš naujo kreipėsi į atsakovą dėl naujų projektavimo sąlygų sąvado gavimo ir naujo statybos leidimo išdavimo. Šiuo metu yra pagal dabar galiojančius teisės aktus parengtas sklypo žemėtvarkos plėtros projektas, naujas statinių projektas ir šie dokumentai yra pateikti atsakovui derinti ir naujam statybos leidimui išduoti. Šiuo metu žemės sklype ( - ). Statybos nevyksta nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio.

9Teismo posėdžio metu atsakovė G. C.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, jis yra nepagrįstas, palaiko A. C.paaiškinimus ir argumentus.

10Teismo posėdžio metu atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovė G. B.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad statytojas 2008 m. kreipdamasis į savivaldybę ir prašydamas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pateikė visus tuomet reikalingus dokumentus jam gauti. Pateikė ūkininko ūkio sodybos suformavimo plano pagrindinį brėžinį suderintą su aplinkos apsaugos agentūros atstovais, su žemėtvarkos skyriaus vedėju. Pagal tuomet galiojusius teisės aktus ir tvarką jis pateikė ūkininko sodybos suformavimo planą. Visus šiuos reikalavimus A. C.išpildė ir jam buvo parengtas ir išduotas projektavimo sąlygų sąvadas projektui rengti. Sąlygų sąvade jam buvo leista projektuoti gyvenamąjį namą, remiantis ūkininko ūkio suformavimo planu, ūkinį pastatą ir asmeninio naudojimo pirtį ne didesnę kaip 25 kvadratiniai metrai, todėl nėra jokių pažeidimų. LR Ūkininko ūkio įstatymas įsigaliojo 2008-01-07, kurio 11 str. skelbia, kad nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo pastatai statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro arba 50 arų. Dėl pirties, LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 p., tai juo vadovaudamasi ji ir sudarinėjo projektavimo sąlygų sąvadą, t.y. kad ten gali būti statoma ne didesnė kaip 25 kvadratinių metrų bendro ploto pirtis su priklausiniais ir ne aukštesnė kaip keturių metrų aukščio. Kiekvienos sodybos kūrimas prasideda nuo planavimo dokumento ir nuo techninio projekto rengimo, nuo projektavimo. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parengti rengiamas, kai parenkama vieta naujai ūkininko sodybai gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties, fermų, šiltnamių, kaimo turizmo, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti. Asmeninio naudojimo pirtis yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas. Minimuose teisės aktuose, įstatymuose ir kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo taisyklėse nėra draudžiama projektuojant ūkininko sodybą projektuoti pagalbinio ūkio paskirties pastatą asmeninio naudojimo pirtį, atsižvelgiant į LR Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas. Į jas buvo atsižvelgta išduodant projektavimo sąlygų sąvadą. Būtų keista taip interpretuoti Saugomų teritorijų įstatymą, kad esamose sodybose statyti galima, o rengti projektą, projektuoti pagal šio įstatymo nuostatas jau ne, kaip teigiama ieškinyje. Ūkininko sodybos suformavimo plane pirties vieta taip pat buvo nustatyta reikiamu atstumu- 10,5 metrų atstumu nuo ežero, t.y. už pakrantės apsaugos juostos ribų kuri yra 5 metrai, tą ir ieškovė pateikė ieškinyje, todėl ji buvo suprojektuota 22 kvadratų bendrojo ploto, o leidžiama projektuoti 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto. Projekte suprojektuotos pirties plotas atitinka projektavimo sąlygų sąvado reikalavimuose nurodyta ne didesnę 25 kvadratinių metrų bendro ploto pirtį. Statybos įstatymo 23 str. 15 d. aktuali redakcija 2007-05-19 skelbia, kad statybos leidimas statytojo prašymu gali būti išduodamas: 1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte, t.y. ir dėl pirties taip pat, kadangi ji yra suprojektuota projekte; 2) dėl vieno ar kelių statinių suprojektuotų viename statinio projekte. Galima vieno statinio projektu numatyti ir gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, ir pirtį, ir išduoti vieną statybos leidimą šiems statiniams. Dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimą procedūrų, yra neaišku kuo vadovaujantis ieškovas padarė išvadą, kad tikrinti ūkininko sodybos techninio projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams ir kitiems teisės aktams privalėjo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nes nuo 2007-12-01 ši institucija informavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, taip pat ir kitas savivaldybes, kad nuo šios datos ji dalyvaus tik nuolatinės statybos komisijos veikloje kai bus tikrinami teritorijų planavimo dokumentai. Iki 2010-10-01, kuomet pasikeitė LR Statybos įstatymo 23 str. 15 d. nuostatų 5 punktas, priešgaisrinė tarnyba tikrinant techninius projektus nedalyvaudavo visiškai teisėtai. Ieškinyje teigiama, kad visuotinės sveikatos centro atstovas nedalyvavo tikrinant šį projektą, tačiau Nuolatinės statybos komisijos protokole yra aiškiai įrašyta komisijos narė K. B.(pirmame lape, tiek protokolo lapo antroje pusėje). Taip pat prie šio 2008-09-03 nuolatinės statybos komisijos protokolo Nr. 96-NSK yra pridėtas Kauno visuomenės sveikatos centro 2008-08-08 projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolas Nr. 13-961, pasirašytas Kauno visuomenės sveikatos centro laikinai einančios skyriaus vedėjos pareigas J. L., taip pat ir pačiame protokole yra atžyma. Protokolas surašytas pagal tuo metu galiojusią patvirtintą protokolo formą, kuriame yra punktas, kad pridedama komisijos narių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų nustačiusių statinio projektavimo sąlygas atstovų nedalyvavusių komisijos posėdyje nuomonė. Pačiame protokole viršuje yra įrašyta atstovės visuomeninio sveikatos centro nuomonė „pritariu“ ir protokolo numeris. Kaišiadorių rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjo parašas yra ant ūkininko ūkio suformavimo plano, tai reiškia, kad šis institucijos atstovas taip pat pritarė šio projekto sprendiniam, kadangi aplinkos apsaugos agentūra tikrina ar projektuojami statiniai yra projektuojami išlaikant nurodytus atstumus nuo vandens telkinio, ar projekte yra numatyti buities nuotekų valymo įrenginiai. Ūkininko sodybos suformavimo plane šie atstumai nurodyti, parodyta buities nuotekų valymo įrenginių vieta, geriamojo vandens, gręžinio vieta ir gręžinys yra identiškas šio projekto planui, t.y. statinių išdėstymo planui, todėl komisijos pirmininkė padarė išvadą, kad aplinkos apsaugos agentūra pritaria šio projekto sprendiniams. Projektavimo sąlygų sąvadą komisijos nariai taip pat tikrina, t.y. ar projektas atitinka sąvado reikalavimas. Šiuose reikalavimuose punkte 4.5 Aplinkos apsaugos departamentas yra konstatavęs, kad reikia vadovautis parengtu ir 2008-02-27 su Kaišiadorių aplinkos apsaugos agentūra suderintu ūkininko sodybos suformavimo planu, todėl nuolatinės statybos komisijos pirmininkė vadovavosi nuolatinės statybos komisijos nuostatų 23 p. ir komisijos protokolą dėl priimto sprendimo statybos leidimo išdavimo klausimu ji tvirtina šį protokolą. Komisijos pirmininkė atsižvelgdama į komisijos narių nuomonę turėjo teisę priimti sprendimą išduoti statybos leidimą ir taip pat atsižvelgdama į projektavimo sąlygų sąvado nuostatas ir tą punktą kur Aplinkos apsaugos agentūra pareiškė savo sąlygas. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nurodytu savavališkos statybos padarinių šalinimo būdu, minėto straipsnio 3 d. nustatyta, kad antrojoje dalyje reikalavimų įvykdymui nustatomas 6 mėnesių terminas. Reikalavimai nurodė, kad šio straipsnio 2 d. 1, 2 p. nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į Statybos įstatymo 23 str. nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančių subjektų dėl statybos leidimo išdavimo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2011-10-19 Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė L. N.išaiškinime nurodė, kad savivaldybių administracijos turi nagrinėti prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir tais atvejais, kai yra surašytas savavališkos statybos aktas bei reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, taip pat Savivaldybės administracijos turi nagrinėti prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus ir tokiais atvejais, kai vyksta teismo procesas dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Vis tiktai yra galimybė įtiesinti nukrypimus padarytus nuo statybų pradžios ir nukrypus nuo projekto. Vertinant Statybos įstatymo 28 str. 2 ir 3 d. nuostatas kur konstatuotina, kad savavališkos statybos padarinių šalinimas apima ir galimybę kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Statybos įstatymo 28 str. 4 d. nuostatos numato, kad asmuo turi parengti projekto dokumentaciją, padarius šiuos pažeidimus, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos metu pakeitus esminius projekto sprendinius, kas ir buvo padaryta, ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, statybos techninio reglamento STR1.07.01:2010 statybą leidžiantys dokumentai nustatyta tvarka, 48 p. nuostata. Tai yra pasirengti naują statinio projektą kuris turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, senasis statybos leidimas automatiškai netenka galios ir apie tai yra daroma atžyma. Žmogus turėjo teisę susitvarkyti ir gauti naują statybos leidimą pasirengus projektą. Dėl statybų privačioje žemėje reglamento, kuris buvo patvirtintas LR vyriausybės, 1 d. 1.2 punkte nurodyta, kad formuojant ūkininko ūkio žemėvaldą, kuomet nenumatyta sodybos vieta, ūkininkui pageidaujant sodybos vietą nustato savivaldos vykdomosios institucijos architektūros tarnybos. Ne savivaldybės administracija, bet būtent tarnybos, todėl tuo vadovaujantis buvo patvirtinta, tai nereiškia kad patvirtintas pavyzdinis komplektas ūkininko sodybos suformavimui yra negaliojantis. Buvo daryta analizė kaip kitos savivaldybės tvirtino (teisingai buvo patvirtinta), tačiau kažkodėl tik Cikanavičius užkliuvo, nes buvo aibė tokių ūkininko sodybų ir vadovaujantis tuo suformavimo planu rengiama. O kad ji nepažymėta žemės reformos žemėtvarkos projekte, tai yra jau Kauno apskrities viršininko administracijos kompetencija, nes statybos inspekcija tuo metu buvo pavaldi, todėl jie turėjo pasižymėti kaimo reformos projekte. Savivaldybė nėra kalta, kad kažko neatliko Kauno apskrities viršininko administracija. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, pagal Statybos įstatymą, neprivalo būti pateiktas formuojant ūkininko sodybą, ta prasme- išduodant projektavimo sąlygų sąvadą ir išduodant statybos leidimą, o kad jis turi būti pažymėtas žemėtvarkos projekte tai yra žinoma, nes tai vis tiek kažkokie planavimo dokumentai. Savivaldybė nepadarė pažeidimo išduodant A. C.projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą, nes projektavimo sąlygų sąvadas buvo rengiamas vadovaujantis teisės aktais, buvo išduotas rašytinis dokumentas, vadovautasi ūkininko sodybos suformavimo planu. Statytojas A. C.statybos metu nukrypo nuo patvirtinto projekto ir gyvenamasis namas yra didesnis negu numatyta projekte, tačiau nukrypus nuo projekto ir pakitus projekto esminiams sprendiniams, jis turi teisę ir privalo pasikeisti projektą, išsiimti naują statybos leidimą kaip numato Statybos įstatymas. Dabar atsakovas projektą turi pasirengti pagal dabar galiojančius teisės aktus, bet jis dabar ir daro pagal naują tvarką, pagal dabar galiojančius teisė aktus. Kiek jai žinoma projektas yra parengtas ir yra derinimo stadijoje.

11Teismo posėdžio metu atsakovo- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovė A. P.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 467-3.7 išduotas teisėtai, atitinkantis įstatymo reikalavimus, nėra jokio pagrindo jo naikinti. Mano, kad ieškinys yra nepagrįstas, leidimai ir sąvadas ir protokolas yra parengti ir išduoti teisėtai ir atitinka galiojančius įstatymus. Visus leidimus savivaldybė siunčia valstybinės priežiūros skyriui, šis buvo pateiktas 2008-10-02, todėl inspekcija per nustatytą terminą dėl administracinio akto panaikinimo galėjo ginčyti statybos leidimą per mėnesį. Ieškovai praleido nustatytą terminą, todėl mano, kad dėl senaties termino ieškinys turi būti atmestas, kadangi statybą leidžiančių dokumentų patikrinimo aktas surašytas tik 2011-09-14, akivaizdu, kad praleidus terminą. Statybos techninio reglamento, patvirtinto Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. D1-827 41 p. yra numatyta, kad inspekcija ne vėliau kaip per mėnesį nuo statybą leidžiančių dokumentų teisėtumui patikrinti gavimo dienos, nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, turi kreiptis į bendros kompetencijos teismą. Kad inspekcija leidimą ir visus kitus dokumentus buvo gavusi 2008 m., tai įrodo atsakovų pateikti prie atsiliepimo pridėti dokumentai, raštas ir registracijos žurnalo išrašas. Kažkodėl statybos inspekcija tuo metu nepatikrino, kaip teigia ieškovo atstovė, kad leidimus renka tik statistikai, todėl nesuprantama inspekcijos funkcija, kad leidimus surenka tik statistikai, o kada žmogus pasistato, jau po kelių metų, imasi tuos leidimus tikrinti. Mano, kad nesąžiningai pasielgė inspekcija, paprašė antrą kartą leidimų, kad galėtų parodyti, kad per mėnesį ieškinį pateikė teismui, paprašė 2011 metais ir teigia, kad to mėnesio nepraleido. Tačiau dokumentai yra visi, kad leidimą inspekcija turėjo 2008 m., todėl ar jie tikrino, ar netikrino, ar segė tik į bylas, tai yra ne atsakovų reikalas. Kadangi Statybos įstatyme 27 str. yra aiškiai pasakyta, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka inspekcija. Tai reiškia, kad ji yra ne statistikos organizacija, kad ne statistikai renka, o atlieka valstybinę priežiūrą ir, kad inspekcija privalo tikrinti ar statybą leidžiantys dokumentai yra išduoti teisėtai. Mano, kad pilnai pakanka įrodymų, kad buvo praleistas vieno mėnesio terminas. Ginčijami sąvadas ir protokolas nėra statybą leidžiantys dokumentai, todėl jie ir negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, nes tai jokių teisinių pasekmių nesukelia, kadangi panaikinus statybos leidimą pasinaikina ir visi kiti prie leidimo lydintys dokumentai. Nesuprantamas reikalavimas panaikinti statybos leidimą, nes tuomet jau visi statiniai bus savavališki ir tikrai jau bus galima griauti, nes nebus leidimo. Yra pilnai įrodyta, kad statybos leidimas Nr. 135 išduotas 2008.09.09. buvo pateiktas inspekcijai, inspekcija neneigė, kad gavo neneigė ir liudytojas Košuba, todėl prašo ieškinį atmesti, kadangi yra praleistas vieno mėnesio terminas, t.y. nuo 2008 m.

12Trečiojo asmens- UAB „Propilėjai“ atstovas teismo posėdžio metu R. K.nurodė, jog jų įmonė projektavimu užsiima jau 10-12 metų, turi licenziją. Nagrinėjamu atveju gyvenamas namas, ūkinis pastatas ir pirtis buvo suprojektuoti laikantis statybos techninio reglamento, projektavimo sąlygų sąvado ir ūkininko sodybos suformuoto plano. Žemėtvarkos plėtros projekto, pastatų parengimo projektui daryti tuo metu nereikėjo, niekas to nedarė, pradėjo tik po kelių mėnesių ar po pusmečio. Šiai dienai ūkininko suformavimo planą rengia geodezininkai. Sąlygas parašydavo savivaldybė, tuomet pas juos su tom sąlygom ateidavo asmuo. Nagrinėjamu atveju visi atstumai, plotai, aukštis nebuvo viršyti, netgi mažesni nei įstatymas reikalauja, t.y. viskas padaryta su rezervu. Todėl projektuojant tikrai nebuvo pažeisti įstatymai.

13Į teismo posėdį trečiasis asmuo- LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą bei laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 58-59, t.1).

14Parengiamojo teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju V. K.paaiškino, kad dirba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos Kauno teritorijos padalinyje. Aplinkos inspekcija gavusi karšta linija skundą davė užduotį, t.y. pavedė jam ištirti tą skundą. Nuvažiavęs 2011 m. rugpjūčio mėn. į vietą padarė faktinių aplinkybių patikrinimą, užfiksavo kokio dydžio statiniai, kokioje vietoje. Nustatė, kad namas 100 metrų atstumu nuo kranto linijos, pirtis yra vandens apsaugos zonoje, darė statybą leidžiančių dokumentų patikrinimą, paprašę dokumentų iš savivaldybės. Kadangi buvo namas didesnis pastatytas negu projekte, buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Pirtis pastatyta irgi didesnė negu projekte parodyta, todėl irgi buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Tikrinant statybos leidimo išdavimą, rado tam tikrus trūkumus, todėl kreipėsi į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo. Leidimas buvo išduotas kaip ūkininkui, gyvenamam namui su priklausiniais. Kadangi žemės ūkio paskirties žemė, tai turi būti ūkininko sodyba suformuota. Buvo tikrintas statybos leidimo išdavimo teisėtumas- rasta, kad nėra suformuota ūkininko sodyba, nebuvo teritorijų planavimo dokumento. Nuo 2008-03-01 pagal ūkininko ūkio įstatymą jis buvo reikalingas. Buvo išduotas leidimas statiniam, kadangi sodyba nėra buvusi sodyba, o naujai suformuojama sodyba, buvo išduotas leidimas statiniam, kurie atsidūrė vandens telkinio apsaugos zonoje ir būtent toje teritorijoje kur naujai formuojama sodyba statyba negalima. Pirmas pažeidimas yra tas, kad pastatai didesni, o kitas- kad išduotas leidimas pastatams, pirčiai, kuris negalėjo būti toje vietoje. Negalėjo todėl, kad yra nauja sodyba formuojama, o ne esama sodyba.

15Ieškinys atmestinas.

16Ginčo esmė, šalių: ieškovo valstybinės statybos priežiūros institucijos- Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir atsakovų A. C., G. C.bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ginčas dėl gyvenamojo namo ir kitų pastatų statybos privačios nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo ir to dokumento pagrindu pradėtos statybos teisėtumo.

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo panaikinti atsakovams – G. C.ir A. C.2008.09.09. išduotą statybos leidimą Nr.135-STI pastatyti ūkininko sodybą ( - ), taip pat panaikinti atsakovams 2008.07.04. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr.467—3.7 bei panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo 2008.09.03. protokolą Nr.96NSK, nes jie ieškovo nuomone išduoti neteisėtai- pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pažeidžiant šių dokumentų išdavimo procedūras. Taip pat ieškovas prašo įpareigoti atsakovus pašalinti savavališkos statybos padarinius- per tris mėnesius nugriauti pastatytą gyvenamąjį namą ir pirtį ( - )ir sutvarkyti statybvietę. Nors ieškovas ieškinyje ir nesuformulavo reikalavimo atsakovo pastatytus statinius pripažinti savavališka statyba, tačiau teismas sprendžia, kad iš ieškinio turinio ir visų kitų reikalavimų esmės akivaizdu kad toks reikalavimas yra išreikštas.

18Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju kai ieškovas- būdamas valstybine statybos priežiūrą vykdančia institucija- savo reikalavimą dėl neteisėtų statybų padarinių pašalinimo iš esmės grindžia statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktais, tai ieškovas turi įrodyti kokie teisės aktai ir kaip jie buvo pažeisti ir kad dėl to buvo pažeisti viešieji ar trečiųjų asmenų interesai bei kad nėra kitokių teisėtų būdų ir pagrindų tokius pažeidimus pašalinti kitu būdu.

19Ieškovas ieškinyje kaip atskirus reikalavimus yra pareiškęs: panaikinti atsakovams G. C.ir A. C.2008.07.04. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 46.7-3.7 bei 2008.09.03. Kaišiadorių rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolą Nr.96 NSK. Tokie ieškovo reikalavimai ieškinyje yra pertekliniai, nes tai nėra statybą leidžiantys dokumentai, o tik procedūrų, kurias privalo atlikti atsakovas- savivaldybės administracija spęsdama statybos leidimo išdavimo klausimą, įforminimas dokumentais. Teismui panaikinus išduotą statybos leidimą kartu nustoja galioti ir šie procedūriniai dokumentai. Tad teismas turi tik įvertinti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pagrįstumą ir protokolo įforminimo teisėtumą.

20Dėl ieškinio senaties statybos leidimui užginčyti taikymo.

21Atsakovo- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo taikyti ieškovo reikalavimui- panaikinti išduotą statybos leidimą Nr.135 STI atsakovui A. C. ieškinio senatį, nes mano, kad savivaldybės išduotas statybos leidimas galėjo būti užginčytas per vieną mėnesį nuo tokio dokumento paskelbimo ar pranešimo apie jį ir tuo pagrindu prašo ieškinį atmesti. Atstovas nurodo, kad atsakovui A. C. statybos leidimas buvo išduotas 2008.09.09., o ieškovas- valstybinei statybos priežiūros institucijai statybos leidimo kopija pateikta 2008.10.02., tačiau ieškovas tik 2011.09.14. patikrino statybą leidžiantį dokumentą ir surašė patikrinimo aktą bei kreipėsi į teismą ginčydamas statybos leidimą praleidęs vieno mėnesio terminą.

22Teismas konstatuoja, kad statybos leidimas yra savivaldybės institucijos priimtas individualus teisės aktas, skundas dėl kurio gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo šio akto paskelbimo ar pranešimo apie tokį aktą (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymas 33 str. 1 d.). Kadangi šis individualus teisės aktas nėra tiesiogiai skirtas ieškovui- valstybinei statybos priežiūros institucijai, vieno mėnesio terminas turi būti skaičiuojamas nuo visų statybą atsakovo sklype reglamentuojančių dokumentų gavimo ir išduoto statybą leidžiančio dokumento atitikimo galiojantiems teisės aktams patikrinimo pabaigos (t.y. kai valstybinė statybos priežiūros institucija gavo pakankamai duomenų, kad gali būti pažeisti teisės aktai išduodant statybos leidimą atsakovui A. C.). Ieškovas tokią informaciją ir dokumentus gavo 2011.09.08. ir patikrinimo aktą surašė 2011.09.14., o ieškinį teismui pateikė- 2011.10.11. (b.l. 3 t.1) Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad ieškovas nepraleido vieno mėnesio termino statybos leidimui užginčyti. Kitas ieškovo reikalavimas- pašalinti neteisėtos (savavališkos) statybos padarinius yra išvestinis reikalavimas iš reikalavimo panaikinti administracinį teisės aktą-išduotą statybos leidimą, nes jei galimai neteisėtas administracinis aktas yra sukėlęs materialinių teisnių padarinių, vien administracinio teisės akto panaikinimas, nesiejant su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu savaime neleistų ieškovui- kaip valstybinę statybos priežiūrą vykdančiai institucijai apginti viešą interesą, jei toks yra pažeistas. Dėl to ieškovas nenuginčijęs administracinio teisė akto- išduoto statybos leidimo neturėtų teisinio pagrindo kreiptis į teismą dėl tokio administracinio teisės akto sukeltų padarinių pašalinimo. Dėl to laikytina, kad ieškovas nepraleido tokiam ieškinio reikalavimui pareikšti bendro ieškinio senaties termino. (CK 1.125 str.)

23Dėl atsakovams A. C., G. C. 2008.09.09. statybos leidimo

24statyti ūkininko sodybą (gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą ir pirtį) išdavimo teisėtumo,

25savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

26Ieškovas- valstybinė statybos priežiūros institucija iš esmės savo reikalavimą dėl statybos leidimo Nr. 135 STI, išduoto atsakovui A. C. ir G. C., nuginčijimo remiasi tokiai argumentais: kad projektavimo sąlygų sąvadas, išduotas atsakovui 2008.07.04. Nr. 467-3.7 yra neteisėtas, nes sąvado 4.1.3 p. nuostatos prieštarauja teisės aktui- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. nuostatoms, numatančioms specialias sąlygas statomiems statiniams už pakrantės apsaugos juostos ribų bei LR Vyriausybės 1992.05.12. nutarimo Nr. 343, 127 p. nuostatoms. Taip pat ir tuo, kad atsakovo-Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokole 2008.09.03. Nr. 96-NSK nurodyti ne visi komisijos nariai, privalėję pasirašyti protokolą. (nepasirašė Regioninės aplinkos apsaugos departamento atstovas, visuomenės sveikatos centro atstovas, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas) Protokolą pasirašė tik komisijos pirmininkas- savivaldybės administracijos vyriausioji architektė L. D. ir administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. J.. Be to ieškovas nurodo, kad išduotas statybos leidimas yra neteisėtas ir dėl to, kad, kad išduotas pažeidžiant Statybos įstatymo 20 str. 1 d.1 p. nuostatas- nesant galiojančio detaliojo teritorijų planavimo ar kito įstatymais jam prilyginto dokumento.

27Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas A. C. nustatyta tvarka kreipėsi į atsakovą- Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų išdavimo ūkininko sodybai privačios nuosavybės žemės ūkio paskirties žemėje statyti. Atsakovas- savivaldybės administracija 2008.07.04. išdavė atsakovui A. C. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 467-3.7 ūkininko sodybai( vienbučiam gyvenamajam namui, ūkiniam pastatui, pirčiai) statyti. Statyba turėjo vykti žemės ūkio paskirties žemėje, t.y. tikslinės paskirties žemėje. Siekiant statyti statinius tikslinės žemės ūkio paskirties žemėje paprastai pirmiausia turi būti rengiami detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. (Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 2-3 p.p.) Išimtį iš šios bendros taisyklės yra numatytos Ūkininko ūkio įstatyme. Šiuo atveju atsakovui A. C. projektavimo sąlygų išdavimo laikotarpiu galiojantis Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio įstatyme buvo numatytos išimtys statinių statybai žemės ūkio paskirties žemėje. Ūkininko ūkio įstatymo 11 str. numatė, kad nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995.06.01. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ūkininko sodyba statoma nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 ha. Pagal suformuotą Vyriausiojo administracinio teismo praktiką ( 2007.07.05. sprendimas administracinėje byloje Nr. A(5)-685/2007) ūkininko ūkio savininkai ūkininko žemėje turi teisę statyti naują ūkininko sodybą su ūkiniai veiklai reikalingais pastatais vietoje, kuri yra numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte. Tai reiškia, kad , kad norimos statyti ūkininko ūkio sodybos vieta turi būti nustatyta dar prieš svarstant prašymą dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimą. Atsakovas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija išduodama projektavimo sąlygų sąvadą, o vėliau ir statybos leidimą atsakovams A. C. ir G. C. turėjo vadovautis ir vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo ( įsigaliojo nuo 2008.03.01) 5 str. nuostata, kad kaimų teritorijose žemės ūkio paskirties žemėje statant ūkininko sodybą vietoje detaliųjų planų yra rengiami žemėvaldų planai (projektai). Tuo laikotarpiu nebuvo konkretaus teisinio reguliavimo kokie tie planai turi būti, dėl to Kaišiadorių rajono savivaldybė buvo pasitvirtinusi pavyzdinę ūkininko ūkio sodybos suformavimo schemą bei būtinų pateikti dokumentų sąrašą (b.l. 123-126, t.1) ir tuo vadovavosi. Šiuo atveju prieš išduodant projektavimo sąlygų sąvadą atsakovas A. C. atsakovui- Kaišiadorių savivaldybės administracijai pateikė ūkininko sodybos suformavimo planą, sudarytą 2008.02.27., kuris oficialiai buvo suderintas Kaišiadorių rajono aplinkos apsaugos agentūra, rajono žemėtvarkos skyriumi ir vyr. architektu.(b.l. 21, t.1) Laikytina, kad ūkininko ūkio sodybos vieta žemės ūkio paskirties žemės sklype, priklausančiam A. C. ir G. C. šiuo atveju buvo nustatyta. Sąvade taip pat yra atsižvelgta, kad ūkininko sodyba projektuojama ir statoma- už vandens telkinio (ežero) už pakrantės apsaugos juostos ribų, t.y. atsižvelgiant ir į specialiąsias sąlygas (nuoroda į Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d. nuostatas). Teismas sprendžia, kad atsakovui A. C. projektavimo sąlygų sąvadas buvo išduotas pagrįstai. Dėl to ieškovo- valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno skyriaus argumentas, kad ir šiuo atveju išduodant statybos leidimą atsakovams A. C. ir G. C. ūkininko sodybai statyti turėjo būti rengiamas detalusis planas ar jam prilygintinas dokumentas yra nepagrįstas. Taip pat nepagrįstas ieškovo argumentas, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas A. C. yra įregistravęs ūkininko ūkį. Tokį ieškovo argumentą paneigia byloje pateikta ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo Nr.0012766 kopija (b.l. 130, t.1)

28Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras reglamentuoja statybos techninis reglamentas, kuris detalizuoja Statybos įstatymo 23 str. nuostatas. Šiuo atveju išduodant statybos leidimą atsakovams A. C. ir G. C. atsakovas –Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija turėjo vadovautis tuo metu galiojusiu statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01.:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu 2002.04.30. Nr.218 ir kuris galiojo iki 2010.09.27., o ne statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01.:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ kaip nurodo ieškovas. Ieškovas kaip argumentą, atsakovams A. C. ir G. C. išduotam statybos leidimui Nr.135 STI panaikinti nurodė, kad atsakovo-Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės statybos komisijos nariai ne visi buvo nurodyti 2008.09.03. komisijos kompleksinio derinimo protokole Nr.96-NSK, protokole nepasirašė regioninės aplinkos apsaugos departamento atstovas, visuomenės sveikatos centro atstovas, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos atstovas ir tokio protokolo pagrindu išduotas statybos leidimas ieškovo nuomone yra neteisėtas, t.y. jog buvo padarytas procedūrinis pažeidimas.

29Nuolatinės statybos komisijos funkcijos, atliekamos procedūros ir kitas darbas reglamentuoti Komisijos nuostatuose ir darbo reglamente (patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2007.11.29. Nr.V17-256) Šiuose vidaus norminiuose aktuose yra nustatyta ir pavyzdinė nuolatinės komisijos protokolo forma. Nuolatinės komisijos nuostatų 19 p. nurodyta, kad turi būti įrašyta rekomendacija į protokolą išduoti ar neišduoti statybos leidimą. Tie patys nuostatai numato, kad leidimas išduodamas tik tada kai pritaria visi dalyvaujantys komisijos nariai. Pritarimo forma nuostatuose nėra detalizuota. Iš įrašo protokolo antrame lape matyti, kad visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja K. B. atskiru protokolu (2008.08.08) pritarė atsakovo G. C. statinio projektui, ši nuomonė yra įrašyta į protokolą, nors tiesiogiai ir pačiame protokole ir nepasirašė. Kaišiadorių rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjęs A. Š. pritarė atsakovų A. C. ir G. C. ūkininko sodybos vietos parinkimui ir projektui suderindamas ir pasirašydamas tiesiogiai plane (b.l.85, t.1) ir vien šio komisijos nario neįrašymas į kompleksinio derinimo protokolą laikytinas formaliu techniniu pažeidimu surašant protokolą. Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos atstovas nuolatinės statybos komisijoje dalyvauja tik tada, kai nagrinėjami savivaldybės lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.(Raštas Nr. 4-492, 2007.12.04., b.l. 107 t.1) Dėl to šiuo atveju priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos atstovas pagrįstai nedalyvavo nuolatinės statybos komisijos posėdyje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais aukščiau nurodyti formalūs protokolo surašymo pažeidimai nedaro nuolatinės statybos komisijos 2008.09.03. protokolo Nr.96-NSK neteisėtų ir negaliojančiu. Dėl to teismas sprendžia, kad atsakovas- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija nepadarė esminių statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu išduodama atsakovams A. C. ir G. C. 2008.07.04. projektavimo sąlygų sąvadą Nr.467-3.7 bei 2008.09.09. statybos leidimą Nr.135 STI. Pagal suformuotą Vyriausiojo administracinio teismo administracinių tokios kategorijos bylų nagrinėjimo praktiką (LR Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo, priimto 2010.02.24.teisėjų pasitarime, 20.3 p.) vien formalių pažeidimų, susijusių su statybos leidimo išdavimu nustatymas nesudaro pagrindo panaikinti šį statybos leidimą. Ieškovas byloje nepateikė ir iš viso neįrodinėjo, kad išdavus minėtą statybos leidimą buvo pažeisti kokie nors viešieji interesai ar trečiųjų asmenų interesai. Atsakovas A. C., kuriam buvo išduotas statybos leidimas, elgėsi sąžiningai leidimo statybai gavimo procese, pateikė visus būtinus ir reikalaujamus dokumentus, nepateikė savivaldybės administracijai jokių apgaulingų, neteisingų ar neišsamių duomenų, buvo įgijęs teisėtus lūkesčius gauti leidimą statybai ir negalėjo numatyti, kad savivaldybės administracija statybos leidimo išdavimo procese gali pažeisti formaliąsias procedūras. Dar ir dėl to panaikinti atsakovams A. C. ir G. C. išduotą statybos leidimą nėra pagrindo.

30Be to, iš atsakovo A. C. paaiškinimo teismo posėdžio matyti, kad jis 2011 m. gruodžio mėn. yra pradėjęs naują procedūrą naujam projektavimo sąlygų sąvadui ir naujam statybos leidimui statyti ūkininko sodybą ( - )gauti, nes statant pagal ankstesnį projektą ir išduotą statybos leidimą Nr. 135 STI buvo nukrypta nuo projekto ir dėl to dabar siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, rengiant ir žemėtvarkos plėtros projektą. Tai patvirtino teismo posėdžio metu atsakovo-Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovės bei pateiktų dokumentų kopijos :2012.01.16. planavimo sąlygų sąvado kopija su specialiosiomis sąlygomis, planavimo sąlygų žemėtvarkos plėtros projektui rengti kopija (b.l. 21-25, t.2) Iš pateiktos pažymos (b.l. 19. t.2) matyti, kad žemėtvarkos plėtros projektas šiuo metu yra parengtas ir pateiktas derinti 2012.05.17. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai. Tokie duomenys rodo, kad baigiamos atlikti naujo statybos leidimo gavimo procedūros. Išdavus naują statybos leidimą atsakovui A. C. statyti ūkininko sodybą ankstesnis statybos leidimas Nr. 135 STI neteks galios. Dėl to, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principu panaikinti atsakovui A. C. išduotą 2008.09.09. statybos leidimą Nr.135 STI nėra pagrindo. Netenkinus ieškovo reikalavimo dėl atsakovui A. C. išduoto statybos leidimo Nr.135 STI statyti ūkininko sodybą panaikinimo atmestinas ir ieškovo reikalavimas pašalinti neteisėtos statybos padarinius: nugriauti gyvenamąjį namą, pirtį ( - ). Atsakovo A. C. pastatyti statiniai minėtame žemės sklype nėra savavališka statyba ir toks ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas ir neadekvatus padarytiems formaliems pažeidimams išduodant statybos leidimą. Be to atsakovo A. C., kaip statytojo padaryti statinių statybos metu nukrypimai nuo ankstesnio statinių projekto ir projektavimo sąlygų sąvado šiuo metu yra šalinami atliekat procedūras dėl naujo statybos leidimo gavimo.

31Atmetus ieškovo ieškinį atsakovams A. C., G. C. bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai netenkintinas ir ieškovo prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo. (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.) Iš ieškovo bylinėjimosi išlaidos susijusios su dokumentų išsiuntimu nepriteistinos, nes ieškovas kaip valstybės institucija pareiškusi ieškinį siekianti apginti viešąjį interesą yra atleista nuo tokių bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo. (CPK 83 str. 1 d. 5 p.)

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260,263,265,270 str.str.,-

Nutarė

33Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovams A. C., G. C. ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl projektavimo sąlygų sąvado Nr.467-3.7, išduoto 2008.07.04., nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo Nr. 96-NSK, surašyto 2008.09.03. ir statybos leidimo Nr. 135 STI, išduoto 2008.09.09. panaikinimo bei įpareigojimo per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis nugriauti savavališkos statybos statinius- gyvenamąjį namą, pirtį, esančius ( - ) ir sutvarkyti statybvietę, atmesti.

34Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 4. atsakovams-G. C., A. C.,... 5. dalyvaujant atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos... 6. Ieškovas- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai, prašė jį... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas A. C.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka,... 9. Teismo posėdžio metu atsakovė G. C.nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, jis... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo- Kaišiadorių rajono savivaldybės... 12. Trečiojo asmens- UAB „Propilėjai“ atstovas teismo posėdžio metu R.... 13. Į teismo posėdį trečiasis asmuo- LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono... 14. Parengiamojo teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju V. K.paaiškino, kad... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Ginčo esmė, šalių: ieškovo valstybinės statybos priežiūros... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo panaikinti atsakovams – G. C.ir A.... 18. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju kai ieškovas- būdamas valstybine... 19. Ieškovas ieškinyje kaip atskirus reikalavimus yra pareiškęs: panaikinti... 20. Dėl ieškinio senaties statybos leidimui užginčyti taikymo.... 21. Atsakovo- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo... 22. Teismas konstatuoja, kad statybos leidimas yra savivaldybės institucijos... 23. Dėl atsakovams A. C., G. C. 2008.09.09. statybos leidimo ... 24. statyti ūkininko sodybą (gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą ir pirtį)... 25. savavališkos statybos padarinių pašalinimo.... 26. Ieškovas- valstybinė statybos priežiūros institucija iš esmės savo... 27. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas A. C. nustatyta tvarka kreipėsi... 28. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras reglamentuoja statybos... 29. Nuolatinės statybos komisijos funkcijos, atliekamos procedūros ir kitas... 30. Be to, iš atsakovo A. C. paaiškinimo teismo posėdžio matyti, kad jis 2011... 31. Atmetus ieškovo ieškinį atsakovams A. C., G. C. bei Kaišiadorių rajono... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260,263,265,270 str.str.,-... 33. Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 34. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...