Byla e2-24955-934/2018
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui E. R. dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 989,07 Eur nuostolių atlyginimą subrogacijos tvarka, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-3). Nurodė, kad ieškovas su draudėja M. V. sudarė draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas ( - ), esantis butas. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjai nuostolius , kuriuos ji patyrė dėl 2016-12-16 iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto įvykusio vandens pratekėjimo, kuomet vanduo prasiskverbė į draudėjai priklausančias patalpas ir sugadino apdraustą turtą. Ieškovas išmokėtą 989,07 Eur nuostolių sumą reikalauja priteisti iš atsakovo.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka laikomos įteiktomis praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, t. y. 2018-08-01. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 21). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas su draudėja M. V. 2016-06-13 sudarė draudimo sutartį, kuria vienerių metų laikotarpiui, t. y. nuo 2016-06-13 iki 2017-06-13, buvo apdraustas butas, esantis ( - ) (b. l. 13). 2016-12-16 įvyko vandentiekio avarija, kurios metu vanduo prasiskverbė į ieškovo apdraustą butą, esantį ( - ) (b. l. 11-12, 16). Vandens pratekėjimas atsirado iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ) (b. l. 16-18). Ieškovas atlygino dėl vandentiekio avarijos žalą patyrusiam asmeniui nuostolius, išmokėdamas 989,07 Eur draudimo išmoką (b. l. 14-15). Ieškovas siuntė atsakovui pretenziją dėl žalos atlyginimo regreso tvarka (b. l. 10). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ieškovui žalą būtų atlyginęs (CPK 178, 185 straipsniai)

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnis numato, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalos padarymą asmens. Ieškovo (draudimo kompanijos) ir atsakovo jokie sutartiniai santykiai nesieja, todėl byloje nagrinėjamas deliktinės civilinės atsakomybės kilimo klausimas. CK 6.245 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Taigi, deliktinė civilinė atsakomybė kyla, kai nustatomi neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp jų.

8Nuostolių (žalos) atlyginimas reglamentuojamas CK XXII skyriuje (CK 6.245-6.255 straipsniai). Nuostoliai gali būti atlyginami tik esant atitinkamam civilinės atsakomybės pagrindui. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžiama kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

9CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 989,07 Eur žalos, kurią išmokėjo buto, esančio ( - ), draudėjai. Nagrinėjamu atveju atsakovui nuosavybės teise priklausantis butas yra virš draudėjos M. V., kuriai išmokėta draudimo išmoka, buto. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016,12 punktas).

10Nagrinėjamu atveju atsakovui, esančiam buto, ( - ), savininku nuo 2015-11-30, taikytina atsakomybė už butui, ( - ), atlygintą žalą, kilusią 2016-12-16 įvykusio draudiminio įvykio metu. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovo sukelta žala atsirado ne dėl jo kaltės, nesant duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, ieškovui iš atsakovo priteistina 989,07 Eur žalos atlyginimo. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovo patirtą žalą, nėra (CPK 178 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalaujamas žalos atlyginimas – 989,07 Eur – priteistinas ieškovui iš atsakovo.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovai nevykdė savo prievolės grąžinti ieškovui jo išmokėtą draudimo išmoką, iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (989,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 22,00 Eur dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovo (b. l. 4). Ieškovas taip pat pateikė įrodymus apie pairtas 0,84 Eur išlaidas už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 0,86 Eur – už Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 6-8). Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos minėtos 23,70 Eur (22 + 0,86 + 0,84) dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) 989,07 Eur dydžio nuostolių atlyginimą, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už akių priteistą 989,07 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-06-21 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo bei 23,70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo ERGO Insurance SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 302912288, naudai.

18Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

19Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Atsakovas sprendimą už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

21Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas su... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnis... 8. Nuostolių (žalos) atlyginimas reglamentuojamas CK XXII skyriuje (CK... 9. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 10. Nagrinėjamu atveju atsakovui, esančiam buto, ( - ), savininku nuo 2015-11-30,... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 13. Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 22,00 Eur dydžio... 14. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 3,58 Eur... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) 989,07 Eur dydžio nuostolių... 18. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) 3,58 Eur... 19. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 20. Atsakovas sprendimą už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu... 21. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi...