Byla AS-143-268-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėjas)

52012 m. rugpjūčio 21 d. su skundu, kurį 2012 m. lapkričio 26 d. patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – atsakovas, Agentūra) 2012 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006“ dalį dėl 1 ir 2 punktų ir įpareigoti atsakovą perskaičiuoti šiuose punktuose nurodytų netinkamų finansuoti išlaidų sumas; 2) panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, Finansų ministerija) 2012 m. liepos

631 d. sprendimą Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundo“.

7Pareiškėjas nurodė, kad įgyvendina projektą „Panevėžio rajono Ramygalos ir

8Velžio vaikų lopšelių–darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“, projekto

9Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006. Agentūra nustatė šio projekto pažeidimą ir tinkamomis išlaidomis nepripažino 41 653,37 Lt, iš kurių 35 405,36 Lt Europos Sąjungos fondų lėšos, o

106 248,01 Lt – projekto vykdytojo lėšos. Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė skundą Finansų ministerijai, kuri 2012 m. liepos 31 d. rašte Nr. ((24.16-03)-5K-1213467-6K-1206631 informavo, kad jo skundas yra nepagrįstas. Pareiškėjas nesutiko su Agentūros nurodytais pažeidimais. Teigė, jog pirkimo dokumentų techninėse užduotyse numatyti, tiekėjų pasiūlymų lokalinėse sąmatose bei atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai sutampa. Agentūra, atlikdama patikrą, neteisingai ir subjektyviai vertino darželyje atliktus remonto darbus. Nesutiko su teiginiais dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, nes nei sutarties kaina, nei pirkimo objektas sutarčių vykdymo metu nebuvo keičiami.

11Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

12Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo skundo teiginiai dėl remonto darbų yra nepagrįsti, nes įrašų statybos darbų žurnaluose nebuvimas bei projekto patikros vietoje metu darytos nuotraukos juos paneigia. Atlikti darbai skiriasi nuo kitų analogiškose iš projekto lėšų remontuotose patalpose atliktų darbų. Taip pat neteisingais ir nepagrįstais laikė pareiškėjo skundo argumentus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimų.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Finansų ministerijos raštas yra rekomendacinio pobūdžio, kuris pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių, kadangi galutinis sprendimas priimamas tik pasibaigus procedūrai. Šiuo atveju tiek Agentūros, tiek Finansų ministerijos sprendimai yra tik tarpiniai, kuriuose išdėstyta nuomonė negali būti laikoma turinčia įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms ir tiesioginių pasekmių jam nesukelia.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą ir grąžino pareiškėjui sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 1 p., 105, 106 str., 149 str. 2 d.).

17Teismas nustatė, jog Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pagal projekto „Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių–darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“, projekto

18Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006, finansavimo ir administravimo sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos, taip pat kad šio projekto vykdytojo deklaruotos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo patirtos ir nepažeidžia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, 2011 m. rugpjūčio 2 d., 2011 m. gruodžio 5 d. ir 2012 m. gegužės 4 d. atliko projekto patikras vietoje ir surašė projektų patikros vietoje ataskaitas, kuriose konstatavo atitinkamus trūkumus ir neatitikimus. Agentūra 2012 m. birželio 5 d. surašė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nurodė nustatytus pažeidimus. Agentūra 2012 m. birželio 11 d. raštu Nr. 2012/2-5688 informavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) apie pareiškėjo vykdomo projekto pažeidimus ir nurodė, kad nepripažįsta tinkamomis išlaidomis 41 653,37 Lt sumos, iš kurios 35 405,36 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos, 6 248,01 Lt – projekto vykdytojo lėšos,

19pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai nemažinti projekto finansavimo, pareikalauti susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį, t. y. 40 740,16 Lt, ir susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį, t. y. 4 301,50 Lt, išskaičiuojant šią sumą iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų. Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros išvadomis, 2012 m. birželio 21 d. pateikė skundą Finansų ministerijai, kuri 2012 m. liepos 31 d. raštu Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631 pareiškėjui atsakė, kad Agentūros išvados yra pagrįstos ir tenkinti pareiškėjo skundo nėra pagrindo. Teismas konstatavo, kad ginčas byloje kilo dėl Agentūros 2012 m. birželio 11 d. (skunde 2011 m. birželio 11 d.) sprendimo Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006“ dalies bei Finansų ministerijos 2012 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631 teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) (iki 2012 m. gegužės 17 d. galiojusi redakcija) 193–195, 197, 198 punktais, Taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 17 d.) 197, 1971, 198, 1981, 211, 212 punktais. Teismas padarė išvadą, kad Agentūra, atlikusi tyrimą, priima sprendimą, kuriuo siūlo ministerijai priimti vieną iš Taisyklėse nustatytų galimų sprendimų. Teisė priimti galutinį sprendimą (sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį) teisės aktų yra suteikta ne įgyvendinančiajai institucijai (Agentūrai), o ministerijai. Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013, kurioje pateikiamas aiškinimas, kad Agentūros sprendimas, kuriuo siūloma sumažinti finansavimą, vertintinas kaip tarpinis procedūrinis sprendimas, negalintis būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Toks aiškinimas pateikiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje dėl procedūrinio pobūdžio dokumentų (veiksmų) nepriskyrimo administraciniam teismui skųstinų administracinių aktų (veiksmų) kategorijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

202010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-730/2010, 2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-286/2011, 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-574/2011 ir kt.). Teismas, be to, nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra iškelta administracinė byla Nr. I-1218-121/2013 pagal pareiškėjo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Agentūrai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, kurioje pareiškėjas ginčija Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymą, kuris grindžiamas Agentūros 2012 m. birželio 11 d. raštu. Paminėtoje administracinėje byloje yra skundžiamas būtent galutinis įsakymas, priimtas remiantis Agentūros nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Taigi patikrinti Agentūros 2012 m. birželio 11 d. rašto teisėtumą yra galimybė ir kitoje

21byloje. Teismas dėl to, kad pareiškėjo ginčijamas atsakovo sprendimas, o atitinkamai – ir ikiteismine tvarka ginčą išnagrinėjusios Finansų ministerijos 2012 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631, nesukelia jam jokių teisinių pasekmių, bylą, kurioje taip pat pareikštas nesavarankiškas, t. y. išvestinis, reikalavimas įpareigoti Agentūrą perskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumas, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio

221 punktu, nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai. Teismas grąžino pareiškėjui sumokėtą 100 Lt dydžio žyminį mokestį (ABTĮ 42 str. 1 d. 4 p.).

23III.

24Atsakovas atskiruoju skundu, kurį patikslino, prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

25Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai įvertino ir pritaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių 10.3.1, 10.3.5 punktus. Teigia, jog Agentūros sprendimas dėl netinkamų išlaidų dalies ir sukelia neigiamus padarinius projekto vykdytojui, nes nustatyta suma, nepaisant ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimo buvimo/nebuvimo, projekto vykdytojui nėra išmokama, jis ją turi dengti iš nuosavų lėšų ar kitų finansinių šaltinių. Analizuojant Taisyklių 198 punktą, galima išskirti 2 procesus, susijusius su pažeidimo tyrimu ir jo neigiamomis pasekmėmis projekto vykdytojui – sprendimą dėl išlaidų, susijusių su pažeidimo dalyku, pripažinimo netinkamomis finansuoti ir sprendimą dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo (sumažinant finansavimo sumą) ar jos nutraukimo. Šiuos sprendimus priima skirtingos institucijos, t. y. jie gali egzistuoti ir vienas be kito. Pažymi, jog iki 2012 m. gegužės 17 d. Taisyklių pakeitimo praktikoje, nagrinėjant bylas teismuose dėl pažeidimų, Agentūra visais atvejais buvo įtraukiama į bylą kaip trečioji šalis ir kaip vienintelė institucija, galinti paaiškinti pažeidimo tyrimo motyvus, nes ministerija pažeidimo tyrimo nevykdo, todėl nežino visų faktinių aplinkybių, susijusių su tyrimu. Todėl buvo inicijuotas Taisyklių pakeitimas, suteikiantis įgyvendinančiosioms institucijoms teisę priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, keliamus administraciniam aktui, ir galimybę tokį sprendimą apskųsti.

26Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo patenkinti atskirąjį skundą.

27Pareiškėjas nurodo, kad Taisyklių (aktuali redakcija nuo 2012 m. gegužės 17 d.) 198, 1981 punktai patvirtina, jog ministerija, priimdama sprendimą dėl pažeidimo, negali veikti savarankiškai, t. y. negali vertinti nei naujai paaiškėjusių aplinkybių, nei pati gali pakeisti Agentūros sprendimą. Švietimo ir mokslo ministerija, priimdama galutinį sprendimą, yra aiškiai saistoma Agentūros priimto sprendimo. Ministerija tiktai įformina Agentūros sprendimą dėl pažeidimo teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau būtent nuo Agentūros sprendimo priklauso galutinis ministerijos įsakymas. Projekto vykdytojas apie būsimas teisines pasekmes žino

28jau Agentūrai priėmus atitinkamą sprendimą dėl pažeidimo, tačiau nesutikdamas su sprendimu neturi galimybės apginti savo pažeistų teisių, kol ministerija priims galutinį sprendimą, tapatų Agentūros sprendimui. Taip pat lieka neaišku, kaip ir kokiais atvejais projekto vykdytojas gali įgyvendinti Taisyklių 212 punkte įtvirtintą teisę, nesutikdamas su įgyvendinančiosios institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, skųsti juos Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

32Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl Agentūros 2012 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006“ dalies dėl netinkamų finansuoti išlaidų sumos nustatymo; kita šio sprendimo dalimi Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl pareiškėjo projekto finansavimo (1 t., b. l. 6–12).

33Pagal Agentūros 2012 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 2012/2-5688 priėmimo metu galiojusių Taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija (nuo 2012 m. gegužės 17 d.)) 197 punktą, įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau vadinama – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai; pagal 198 punktą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų

34nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su

35juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš sprendimų.

36Kaip matyti, įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos negali būti keičiama. Tai yra galutinis sprendimas šiuo klausimu (užbaigta procedūra). Šias išvadas patvirtina ir kitos Taisyklių nuostatos (1971, 1981, 1983, 211, 212 p.). Toks sprendimas yra reikšmingas pats savaime ir sukelia teisines pasekmes, nelaikytinas tarpiniu procedūriniu sprendimu. Jis atitinka individualaus teisės akto sąvoką, todėl ginčo dėl tokio teisės akto nagrinėjimas, vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra priskirtas administracinių teismų kompetencijai.

37Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013 matyti, jog šiai bylai buvo aktuali Taisyklių redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 17 d., nes ginčijamas Agentūros 2012 m. gegužės 16 d. sprendimas

38Nr. 2012/2-4834 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-002“. Ankstesnė Taisyklių redakcija skiriasi nuo galiojančios. Be to, dėl naujos teisės akto redakcijos teismas pasisakė bendrame kontekste. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo remtis toje byloje pateiktu aiškinimu (Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

39Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, nepagrįstai nutraukė bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

40Taigi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti

44ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 5. 2012 m. rugpjūčio 21 d. su skundu, kurį 2012 m. lapkričio 26 d. patikslino,... 6. 31 d. sprendimą Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631 ,,Dėl Panevėžio... 7. Pareiškėjas nurodė, kad įgyvendina projektą „Panevėžio rajono... 8. Velžio vaikų lopšelių–darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“,... 9. Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006. Agentūra nustatė šio projekto pažeidimą ir... 10. 6 248,01 Lt – projekto vykdytojo lėšos. Nesutikdamas su tokiu sprendimu,... 11. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 12. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo skundo teiginiai dėl remonto darbų yra... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Finansų ministerijos raštas yra... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi... 17. Teismas nustatė, jog Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pagal projekto... 18. Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006, finansavimo ir administravimo sutartį... 19. pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai nemažinti projekto finansavimo,... 20. 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010,... 21. byloje. Teismas dėl to, kad pareiškėjo ginčijamas atsakovo sprendimas, o... 22. 1 punktu, nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.... 23. III.... 24. Atsakovas atskiruoju skundu, kurį patikslino, prašo panaikinti Vilniaus... 25. Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai įvertino ir pritaikė Lietuvos... 26. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo patenkinti atskirąjį... 27. Pareiškėjas nurodo, kad Taisyklių (aktuali redakcija nuo 2012 m. gegužės... 28. jau Agentūrai priėmus atitinkamą sprendimą dėl pažeidimo, tačiau... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl Agentūros 2012 m. birželio... 33. Pagal Agentūros 2012 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 2012/2-5688 priėmimo... 34. nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo... 35. juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į... 36. Kaip matyti, įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dalis dėl pažeidimo... 37. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutarties... 38. Nr. 2012/2-4834 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr.... 39. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, jog pirmosios instancijos... 40. Taigi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartis... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 42. Atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį... 44. ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.... 45. Nutartis neskundžiama....