Byla eA-1433-520/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3I.

41.

5Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas, Asociacija) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. liepos 13 d. sprendimą; 2) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas, atsakovas) 2017 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1441; 3) įpareigoti Departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir (arba) skirti finansavimą istorinio burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (toliau – ir Laivas) tvarkybos darbams pagal pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką; 4) panaikinti Departamento 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. (9.5.)2-1836; 5) panaikinti Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. (1.29-Kl)2Kl-241; 6) panaikinti Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1810; 7) įpareigoti atsakovą skirti finansavimą pareiškėjui priklausančio nekilnojamo kultūros paveldo objekto paveldotvarkos darbams pagal pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraišką.

62.

7Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. (9.5)2-1441 priėmimo metu Laivas buvo įtrauktas į Kultūros paveldo vertybių registrą kaip nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė Kultūros departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir Kultūros paveldo vertinimo taryba) 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimu. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo argumentais, kad paraiškos pateikimo metu kultūros vertybė privalo būti įtraukta į Kultūros vertybių registrą ir kad jūrų laivui turi būti parengtas arba statinio ekspertizės aktas, arba statinio apžiūros aktas, arba statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas, nes laivų, kaip plaukiojančių statinių, apžiūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, pagal kurį burinių jachtų techninę priežiūrą atlieka Lietuvos buriuotojų sąjunga. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2016 m. spalio 28 d. raštu patvirtino, kad Departamentas apskritai neatestuoja laivų, kaip plaukiojančių statinių, tvarkybos darbų specialistų, todėl nėra jokio pagrindo iš pareiškėjo reikalauti pateikti tvarkybos darbų projektą, priežiūros aktą ir leidimą tvarkybos darbų projektui įgyvendinti.

83.

9Pareiškėjas teigė, kad atsakovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendime Nr. (9.5.)2-1836 nepasisakė, ar yra skiriamas finansavimas pagal 2017 m. liepos 18 d. paraišką. Atsakovui išaiškinus, kad visos tokios paraiškos turi būti teikiamos tik per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (toliau – ir KPEPIS), pareiškėjas 2017 m. liepos 25 d. tą pačią paraišką pateikė atsakovui per KPEPIS, tačiau atsakovas dėl nesuprantamų priežasčių šią paraišką traktavo kaip prašymą kompensuoti jau atliktus darbus ir skirti finansavimą atsisakė remdamasis Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135, kuris apskritai nėra taikytinas šiuo atveju, nes Laivas jau yra įregistruotas Kultūros vertybių registre, jo registracija nėra panaikinta, o įregistravimo procesas gali būti sustabdomas tik dar į registrą neįtrauktiems objektams.

104.

11Pareiškėjas nurodė, kad 2017 m. liepos 5 d. Departamento direktorė be jokio teisinio pagrindo priėmė įsakymą stabdyti kultūros paveldo objekto įregistravimo procedūrą ir tuo pagrindu neviešinti jo duomenų, nors įregistravimo procedūros stabdymas gali būti taikomas tik dar neįregistruotoms vertybėms.

125.

13Atsakovas Departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą atmetė.

146.

15Atsakovas paaiškino, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1564-281/2017 dėl Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419, kuriuo nutarta Laivui suteikti apsaugą ir įregistruoti Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamąją kultūros vertybę, panaikinimo. Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 yra sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra iki patikslinto Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 pateikimo. Byla dėl Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-135 panaikinimo yra nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eI-4495-171/2017. Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1506-208/2017 dėl Laivo įrašymo į Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo manymu, Laivas šiuo metu nėra registruotas Kultūros vertybių registre, įrašymo procedūra sustabdyta, todėl jis nėra kultūros paveldo objektas ir nėra registruota kilnojamoji kultūros vertybė.

167.

17Atsakovas nurodė, kad Departamento 2017 m. birželio 13 d. sprendimas Nr. (9.5)2-1441 yra teisėtas ir motyvuotas, atitinkantis bendruosius reikalavimus, keliamus individualaus administracinio teisės akto turiniui, numatytus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje, o Vyriausiosios administracinių ginčų komisija išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino visas bylos faktines aplinkybes bei priėmė motyvuotą ir pagrįstą sprendimą.

18II.

198.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 8 d. sprendimu pareiškėjo Asociacijos skundą tenkino iš dalies – panaikino Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1810, 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. (9.5.)2-1836, Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. (1.29.-Kl)2Kl-241 ir įpareigojo atsakovą iš naujo spręsti dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos, o kitą skundą dalį atmetė.

219.

22Teismas nustatė, kad 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraiškos pateikimo dieną Laivas nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kultūros vertybe, ir darė išvadą, kad pareiškėjui negalėjo būti skiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. Departamentas 2017 m. birželio 13 d. sprendime Nr. (9.5.)2-1441 tinkamai įvertino pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką ir pateikė pagrįstas išvadas dėl šios paraiškos, todėl nėra teisinio pagrindo jį naikinti ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir (arba) skirti finansavimą pagal pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką.

2310.

24Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, susijusius su jo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos nagrinėjimu, nustatė, kad Kultūros paveldo vertinimo taryba 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 nutarė Laivui suteikti teisinę apsaugą ir jį įregistruoti į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą nekilnojamąją kultūros vertybe. Teismo sprendimo priėmimo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-118-281/2018 dėl Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo. Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 buvo sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra iki patikslinto Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 pateikimo. Teismas nurodė, kad minėtas įsakymas buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-269-171/2018.

2511.

26Teismas nurodė, kad asmenys dėl dalinio finansavimo išsaugojimo darbams gali kreiptis tik dėl tų objektų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nekilnojamuoju kultūros paveldu, t. y. kaip nekilnojamosios kultūros vertybės yra įregistruoti Kultūros vertybių registre. Teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai teigia, kad Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 sustabdžius Laivo registravimo Kultūros vertybių registre procedūrą, Laivas prarado nekilnojamosios kultūros vertybės teisinį statusą, o pareiškėjas – teisę į paveldosaugos darbų dalinį finansavimą. Tokios pasekmės galėtų kilti tik panaikinus kultūros vertybės registraciją, tačiau ne ją sustabdžius, nes sustabdymo procedūra nėra nustatyta teisės aktuose. Be to, teismas atsižvelgė į tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-269-171/2018, nustatęs, jog Laivo registravimo Kultūros vertybių registre procedūra buvo baigta, todėl Departamentas nepagrįstai sustabdė Laivo įregistravimo procedūrą, panaikino Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. Į-135. Teismas darė išvadą, kad skundžiami atsakovo aktai, kuriuose teigiama, jog sustabdžius Laivo registravimo Kultūros vertybių registre procedūrą, pareiškėjas prarado teisę į paveldosaugos darbų dalinį finansavimą, yra neteisėti ir nepagrįsti.

2712.

28Teismas, įvertinęs Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. (9.5)2-1810, 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. (9.5.)2-1836 ir Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. (1.29.-K1)2K1-241 turinį ir priėmimo aplinkybes, nurodė, jog jie buvo priimti dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos. Teismo vertinimu, šie sprendimai neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, todėl šiuos sprendimus panaikino ir įpareigojo atsakovą dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos spręsti iš naujo.

29III.

3013.

31Atsakovas Departamentas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. (9.5)2-1810, 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. (9.5.)2-1836 ir Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas Nr. (1.29.-K1)2K1-241 ir atsakovas įpareigotas iš naujo spręsti dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos, skundą atmesti.

3214.

33Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3414.1.

35Departamentas 2017 m. rugpjūčio 3 d. rašte Nr. (9.5.)2-1810, atsakydamas į pareiškėjo 2017 m. liepos 25 d. pateiktą prašymą išmokėti kompensaciją už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo ir šių objektų tyrimų (taikomųjų) išlaidas, aiškiai nurodė motyvus, kodėl pareiškėjo prašymas nėra tenkinamas. Nagrinėjamu atveju Laivas nėra paskelbtas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, todėl kompensacija už atliktus jo tvarkomuosius paveldosaugos darbus negali būti išmokėta. Minėtame rašte aiškiai nurodytas pareiškėjo paraiškos atmetimo teisinis pagrindimas, be to, buvo aiškiai nurodyta ir atsakymo apskundimo tvarka.

3614.2.

37Departamentas 2017 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. (9.5.)2-1836, atsakydamas į pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. el. paštu pateiktą paraišką skirti finansavimą Laivo išsaugojimo darbams, nurodė, kad Departamentas, rengdamas Paveldotvarkos programos projektą ir siūlymus į jį įrašyti kultūros paveldo objektus, kuriems skiriamas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujasi Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524, pažymėjo, kad pareiškėjas 2016 metais teikė analogišką paraišką, pagal kurią finansavimas nebuvo skirtas, ir atkreipė dėmesį, jog Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 3R-201 (AG-151/010-2017) patvirtino, kad Departamento atsisakymas skirti valstybės biudžeto lėšas yra pagrįstas. Taigi atsakovas aiškiai pagrindė pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimą. Departamentas motyvo, kad atsisako skirti finansavimą dėl Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-135, kaip nurodo pirmosios instancijos teismas, nenurodė. Atsižvelgiant į tai, teismas netinkamai ištyrė įrodymus byloje.

3814.3.

39Departamento Klaipėdos skyrius 2017 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr. (1.29.-K1)2K1-241, atsakydamas į pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraišką nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimui Laivui, nurodė, kad Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 yra sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra. Teismas, naikindamas šį sprendimą, nepagrįstai vadovavosi neįsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-269-171/2018, kuris yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui.

4014.4.

41Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 sustabdžius Laivo registravimo Kultūros vertybių registre procedūrą, Laivas prarado nekilnojamosios kultūros vertybės teisinį statusą. Departamento priimti individualūs administraciniai aktai yra teisėti ir motyvuoti, atitinkantys bendruosius reikalavimus, keliamus individualaus administracinio teisė akto turiniui,

4215.

43Pareiškėjas Asociacija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

4416.

45Pareiškėjas pakartoja skunde nurodytus argumentus bei pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus ir nurodo, kad skundžiamuose atsakovo sprendimuose neaiškiai suformuluota atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, valia dėl pareiškėjo paraiškos dėl finansavimo skyrimo, nėra sprendimų faktinio ir teisinio pagrindimo, nenurodyta sprendimų apskundimo tvarka ir terminai.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

4817.

49Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimo dalies, kuria panaikinti Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. (9.5)2-1810, 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. (9.5.)2-1836, Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas Nr. (1.29.-Kl)2Kl-241 (toliau kartu – ir skundžiami sprendimai) ir atsakovas įpareigotas iš naujo spręsti dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos, pagrįstumas ir teisėtumas.

5018.

51Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo skundą iš dalies ir panaikino skundžiamus sprendimus, iš esmės nustatęs, kad jie neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes juose neaiškiai suformuluota atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, valia dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos, nėra sprendimų faktinio ir teisinio pagrindimo, 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendime Nr. (1.29.-K1)2K1-241 ir 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendime Nr. (9.5.)2-1836 nenurodyta jų apskundimo tvarka ir terminai. Vertindamas atsakovo argumentus, kad Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 sustabdžius Laivo registravimo Kultūros vertybių registre procedūrą, Laivas prarado nekilnojamosios kultūros vertybės teisinį statusą, teismas, be kita ko, rėmėsi neįsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-269-171/2018.

5219.

53Pareiškėjas skunde ir atsiliepime į apeliacinį skundą laikosi pozicijos, kad Laivas nuo 2016 m. spalio 11 d. yra registruotas Kultūros vertybių registre ir registracija nebuvo panaikinta, taip pat teigia, kad Departamento direktoriui 2017 m. liepos 5 d. priėmus įsakymą Nr. Į-135, Kultūros vertybių registre informaciją apie Laivą įmanoma surasti tik pagal unikalų objekto kodą. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus ir kitus bylos duomenis, nustatė, kad šiuo metu Kultūros vertybių registre nėra informacijos apie Laivą (unikalus objekto kodas ( - )).

5420.

55Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Asociacija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. Į-135. Šioje byloje Asociacija, be kita ko, laikėsi pozicijos, kad Laivas buvo įregistruotas Kultūros vertybių registre 2016 m. spalio 11 d. ir taip buvo baigta jo registravimo procedūra, todėl ši procedūra negalėjo būti sustabdyta. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu panaikino Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. Į-135, nustatęs, kad priimant šį įsakymą Laivo registravimo procedūra buvo baigta, nes duomenys buvo išviešinti Kultūros vertybių registre, todėl Departamentas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 patvirtintų Kultūros vertybių registro nuostatų 25 punktu, nepagrįstai sustabdė Laivo įregistravimo procedūrą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-269-171/2018, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas, nėra įsiteisėjęs, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (apeliacinės instancijos teisme bylos Nr. eA-1319-602/2019). Departamentas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodydamas, kad registravimo procedūra laikoma baigta tik tuo atveju, kai patvirtinamas Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto teisėtumas, Laivo registracijos procedūra nebaigta iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-9984-281/2016 (naujas bylos Nr. eI-58-281/2019) dėl šio akto panaikinimo įsiteisėjimo.

5621.

57ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad administracinė byla sustabdoma tais atvejais, kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-286/2008; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-860/2011 ir kt.). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009; 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-301/2011 ir kt.). Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-259/2012). Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-624/2012).

5822.

59Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nagrinėjamos administracinės bylos ginčo aplinkybes, pareikštus skundo, apeliacinio skundo reikalavimus, argumentus, kuriais jie grindžiami, ir administracinėje byloje Nr. eA-1319-602/2019 nagrinėjamas aplinkybes, kurios turi esminę teisinę reikšmę ir šiai bylai išnagrinėti, konstatuoja, kad tarp abiejų bylų yra prejudicinis ryšys. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas savo skundą ir atsiliepimą į apeliacinį skundą, be kita ko, grindžia aplinkybėmis, kad Laivas yra pripažintas nekilojamąja kultūros vertybe Kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre, o Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. Į-135 neteisėtas ir nepanaikina Laivo, kaip kultūros vertybės, statuso, nes Laivo registravimo procedūra buvo baigta ir negalėjo būti sustabdyta. Departamentas 2017 m. rugpjūčio 3 d. rašte Nr. (9.5.)2-1810 ir Departamento Klaipėdos skyrius 2017 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr. (1.29.-K1)2K1-241 nurodė, kad Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 yra sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra, atsakovas šia aplinkybe rėmėsi ir nagrinėjamoje byloje grįsdamas savo poziciją, kad Laivas prarado saugomo kultūros paveldo objekto statusą. Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-135 teisėtumas ir pagrįstumas yra administracinės bylos Nr. eA-1319-602/2019 dalykas. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė neįsiteisėjusiu sprendimu dėl Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-135 panaikinimo.

6023.

61Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjama administracinė byla sustabdytina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka) – iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eA-1319-602/2019 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02397-2017-4).

62Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 101 straipsnio 2 punktu ir 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

63Sustabdyti administracinę bylą Nr. eA-1433-520/2019 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03549-2017-4) pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimų panaikinimo iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eA-1319-602/2019 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02397-2017-4).

64Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama... 3. I.... 4. 1.... 5. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo 2017 m. birželio 13 d. sprendimo Nr.... 8. 3.... 9. Pareiškėjas teigė, kad atsakovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendime Nr.... 10. 4.... 11. Pareiškėjas nurodė, kad 2017 m. liepos 5 d. Departamento direktorė be jokio... 12. 5.... 13. Atsakovas Departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą atmetė.... 14. 6.... 15. Atsakovas paaiškino, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 16. 7.... 17. Atsakovas nurodė, kad Departamento 2017 m. birželio 13 d. sprendimas Nr.... 18. II.... 19. 8.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 8 d. sprendimu... 21. 9.... 22. Teismas nustatė, kad 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraiškos pateikimo dieną... 23. 10.... 24. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, susijusius su jo 2017 m. liepos... 25. 11.... 26. Teismas nurodė, kad asmenys dėl dalinio finansavimo išsaugojimo darbams gali... 27. 12.... 28. Teismas, įvertinęs Departamento 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr.... 29. III.... 30. 13.... 31. Atsakovas Departamentas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 32. 14.... 33. Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 34. 14.1.... 35. Departamentas 2017 m. rugpjūčio 3 d. rašte Nr. (9.5.)2-1810, atsakydamas į... 36. 14.2.... 37. Departamentas 2017 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. (9.5.)2-1836, atsakydamas į... 38. 14.3.... 39. Departamento Klaipėdos skyrius 2017 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr.... 40. 14.4.... 41. Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 sustabdžius... 42. 15.... 43. Pareiškėjas Asociacija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 44. 16.... 45. Pareiškėjas pakartoja skunde nurodytus argumentus bei pirmosios instancijos... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. 17.... 49. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 50. 18.... 51. Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo skundą iš dalies ir... 52. 19.... 53. Pareiškėjas skunde ir atsiliepime į apeliacinį skundą laikosi pozicijos,... 54. 20.... 55. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad... 56. 21.... 57. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad administracinė byla... 58. 22.... 59. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nagrinėjamos administracinės bylos... 60. 23.... 61. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjama administracinė byla... 62. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 63. Sustabdyti administracinę bylą Nr. eA-1433-520/2019 (teisminio proceso Nr.... 64. Nutartis neskundžiama....