Byla e2-20840-820/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Mariui Vytautui Lileikiui, atsakovo atstovui advokatui Ridui Žemkauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Komunalinė technika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Akordas 1“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 1388,48 EUR skolą

91.2.

1027,75 EUR dydžio palūkanas,

111.3.

128 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo

131.4.

14Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovas nurodė, jog atsakovo UAB „Akordas 1“ darbuotojas D. Š. užsakė UAB „Komunalinė technika“ atlikti Lietaus nuotekų vamzdyno plovimo ir TV diagnostikos paslaugas. Darbų užsakymo metu buvo suderinta darbų atlikimo vieta, darbų apimtys, kaina, kitos darbų atlikimo sąlygos, o taip pat paskirtas atsakingas asmuo objekte - UAB „Akordas 1“ darbuotojas A. S., kuris objekte priėmė bendrovės darbuotojus, su kuriuo papildomai buvo aptarti darbai, pasirašytas užsakymas - sutartis ir pan.

173.

18Ieškovo darbuotojai atsakovo užsakytus darbus pilnai atliko. Už suteiktas paslaugas (atliktus darbus) atsakovui buvo išrašyta ir pateikta apmokėjimui PVM sąskaita — faktūra KOM Nr. 7647-17 dėl bendros 1388,48 EUR sumos sumokėjimo, o taip pat iš karto perduotas darbų rezultatas — Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostikos protokolai su DVD įrašais. Nors atsakovas darbų rezultatą priėmė, jį pateikė užsakovui ir jo pagrindu pridavė įrengtus lietaus nuotekų vamzdynus, pateiktą sąskaitą kartu su darbų priėmimo - perdavimo aktu grąžino, motyvuodamas tuo, kad darbų kiekiai, kaina, darbų užsakymas neva nebuvo suderinta su užsakovu.

194.

20Vamzdyno plovimas yra sudėtinė vamzdyno TV diagnostikos dalis apie ką UAB „Akordas 1“, kaip didelę patirtį statybos sferoje turinti bendrovė, žinojo ir būtent tokias paslaugas užsakė. Taip pat pažymėtina, kad šiuo atveju vamzdyno TV diagnostikos ir vamzdyno plovimo paslauga buvo užsakyta ne turint tikslą patikrinti vamzdyno būklę, nustatyti jo gedimus ar pan., o turint tikslą įrengtą vamzdyną priduoti užsakovui. Todėl akivaizdu, kad buvo užsakyta vamzdyno TV diagnostikos su plovimu paslauga, nes nešvaraus vamzdyno nebūtų galima priduoti užsakovui.

215.

22CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatytos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. Šios teisės normos 1 dalis netesybas apibūdina kaip įstatymo, sutarties ar teismo nustatytą pinigų sumą, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Ieškovas prašė priteisti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje numatytas palūkanas - 8 proc. metinių palūkanų.

236.

24Atsakovas yra skolingas ieškovui 1388,48 EUR. Šią sumą ieškinio paruošimo dienai atsakovas vėlavo apmokėti 3 mėnesius, todėl iš jo priteistinos 27,75 EUR palūkanos už vėlavimą įvykdyti piniginę prievolę.

257.

26Pagal CK 6.37, 6.210 straipsnius kreditorius turi teisę prašyti priteisti metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas taip pat prašė priteisti procesines palūkanas, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį.

27II.

28Atsakovo atsikirtimų santrauka

298.

30Atsakovas UAB „Akordas 1“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko dalyje ir prašė jį atmesti likusioje dalyje bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

319.

32Atsakovas nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 7647-17 nurodyta 340 EUR suma „Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostika protokolų ir DVD įrašo paruošimas adresu: V. g., Vilnius“. Dalyje dėl „Lietaus nuotekų vamzdyno plovimo hidrodinaminiu būdu V. g. Vilnius“, suma - 807,50 EUR, atsakovas nesutinka.

3310.

34Atsakovas telefonu neužsakė atlikti vamzdynų plovimo darbus, tokių darbų atlikti nereikėjo, nes vamzdynai buvo nauji. Užsakovas užsakė tik TV diagnostiką, protokolą ir DVD įrašo paruošimą P. V. statybos objekte.

3511.

36UAB „Akordas 1“ gavo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 7647-17 kartu su trimis Užsakymo - sutartimis datuotomis 2017-11-10 ir du Užsakymai - sutartys 2017-11-17. Užsakymo-sutartyse ieškovas įrašė, kad užsakovas užsako išplauti vamzdynus, nors tokie darbai nebuvo užsakyti. Vienoje 2017-11-17 Užsakymo-sutartyje aplamai nenurodyta kokia paslauga užsakoma, nurodyta tik dirbtų valandų skaičius - 3,5 valandos. Apie vamzdynų diagnostikos darbus užsakymuose - sutartyse aplamai nėra įrašų, nors būtent šiuos darbus ir užsakė atsakovas. Esant minėtoms aplinkybėms, atsakovas 2017-11-29 raštu Nr. 17-11/158 gražino atliktų darbų aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.

3712.

38UAB „Komunalinė technika“ atlikdama lietaus nuotekų vamzdyno TV diagnostiką, matydama, kad būtini vamzdyno plovimo darbai, privalėjo vadovautis CK 6.659 str. 1 d. 3 p., t.y. rangovas, atlikdamas diagnostikos darbus ir nustatęs, kad nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą. Ieškovas privalėjo vadovautis ir CK 6.653 str. 4 d. nuostata, kuri nustato, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, rangovas privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą. UAB „Komunalinė technika“ gavusi užsakymą atlikti Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostiką, neįspėjo, nepranešė UAB „Akordas 1“ apie galimai atsiradusias kliūtis atlikti diagnostikos darbus, apie būtinus papildomus darbus, jų kainas,- papildomus darbus, kurių būtinumas kelia abejones, atliko savo rizika, todėl neturi teisės reikalauti užmokesčio.

3913.

40Pateikti Užsakymai - sutartys neatitinka rangos sutarties sampratos bei reikalavimų nurodytų CK 6.644 str., CK 6.653 str. Nei vienoje Užsakymo - sutartyje nenurodyta paslaugų kaina, įkainis. Visos Užsakymo - sutartys nepasirašytos UAB „Komunalinė technika“ atstovo, - dviejose Užsakymų-sutartyse dalyje Vykdytojas „Vardas, Pavardė“ nurodyta tik vardas ir pavardės raidė „Marius B.“, kitoje raštas neįskaitomas.

4114.

42Užsakymo - sutartyse dalyje, kur turi pasirašyti Užsakovas, įrašyta pavardė A. S., kuris nėra įgaliotas veikti UAB „Akordas 1“ vardu, savo veiksmais sukurti UAB „Akordas 1“ teises ir pareigas, jis yra paprastas darbininkas. Pažymėtina, kad diagnostikos darbus ieškovas derino su atsakovo darbuotoju - Gamybos vadovu D. Š., kuris šiuos darbus, veikdamas atsakovo vardu, ir užsakė. CK 2.132 str. numato, kad šalys sandorius gali sudaryti per atstovus. Prieš sudarant sandorį, kiekviena šalis turi įsikinti, ar kitos šalies atstovas turi tinkamus įgaliojimus. Ieškovas, kaip paslaugos teikėjas, savo srities profesionalas, ne pirmą kartą teikia paslaugas ir privalėjo tinkamai atlikti paslaugų užsakymo įforminimą, sutarčių sudarymą. Šiuo atveju ieškovas veikė neapdairiai, pažeisdamas tokio pobūdžio darbų atlikimą reglamentuojančias teisės normas.

4315.

44Atsakovo nuomone ieškovas, nenurodydamas užsakymuose - sutartyse įkainių, sutarties galutinės kainos, elgėsi nesąžiningai, savo rizika atliko darbus, kurie nebuvo užsakyti, pažeidė CK 6.659 str. 1 d. 3 p., 6.653 str. 4 d., 6.644 str., 6.653 nuostatas.

4516.

46Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą.

4717.

48Dublike ieškovas nurodė, jog neprivalėjo remtis CK 6.659 str. 1 d. 3 p. nuostatomis ir sustabdyti darbus kol bus gauti nauji nurodymai, kadangi atliekant darbus nekilo jokių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui. Visi darbai buvo atlikti tinkamai ir saugiai, ką neginčytinai patvirtina faktas, jog atsakovas darbų rezultatą priėmė, jį pateikė galutiniam užsakovui ir jo pagrindu įrengtus lietaus nuotekų vamzdynus pridavė. Dėl suteiktų paslaugų (atliktų darbų) kokybės jokių pretenzijų nei ieškovui, nei pačiam atsakovui pateikta nebuvo. Kita vertus, ieškovas neatliko jokių papildomų (neužsakytų) darbų, o taip pat nepadidino sutartos paslaugų kainos, todėl jis neprivalėjo apie tai pranešti užsakovui, t. y. remtis CK 6.653 str. 4 d.

4918.

50Ieškovas atliko būtent tuos darbus, kuriuos ir užsakė UAB "Akordas 1" darbuotojas D. Š., o vėliau užsakymą patvirtino atsakingas asmuo objekte - UAB „Akordas 1" darbuotojas A. S.. Objekte buvę UAB "Akordas 1" darbuotojai matė ir suprato kokius konkrečiai darbus atlieka UAB "Komunalinė technika" darbuotojai, tačiau niekas iš jų ne tik neprieštaravo ir nereiškė jokių pretenzijų dėl atliekamo darbo pobūdžio, bet ir padėjo darbus atlikti, t. y. nurodė kur yra šulinys, padėjo ištraukti akmenis ir pan.

5119.

52Taip pat nepagrįsti atsakovo atsikirtimai, kad nei vienoje ieškovo pateiktoje Užsakymo - sutartyje nėra nurodyta paslaugų kaina, įkainis, jos nepasirašytos UAB „Komunalinė technika" atstovo, o be to, užsakymus pasirašęs A. S. neva nebuvo įgaliotas sukurti UAB "Akordas 1” teises ir pareigas. Pirma, šiais rašytiniai įrodymais ieškovas įrodinėja ne suteiktų paslaugų kainą ar jos paskaičiavimo pagrįstumą, kurių atsakovas neginčija ir ginčo dėl to nėra, o konkrečių darbų užsakymą, t.y. tai, kad atsakovas užsakė atlikti ne tik TV diagnostikos, kaip kad jis teigia, bet ir vamzdynų plovimo paslaugas. Aplinkybė, kad rašytiniuose įrodymuose nėra UAB "Komunalinė technika" darbuotojo parašo, ar nėra nurodyta darbų kaina, šių dokumentų įrodomosios reikšmės nemažina, nes iš jų aiškiai matyti kokie darbai buvo užsakyti atlikti ir kiek laiko užtruko jų atlikimas.

5320.

54Antra, pagal CK 2.132 straipsnio 1 dalį asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. CK 6.133 str. 9 d. nurodyta, kad viršijančio savo teises atstovo sudarytas sandoris atstovaujamajam sukelia teisines pasekmes, jeigu trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu. Užsakyti ir atlikti lietaus nuotekų vamzdyno plovimo ir TV diagnostikos darbai savo esme nėra tokie, kuriuos užsakyti turėtų asmeniškai UAB „Akordas-1" direktorius. Bendraudami su UAB „Akordas-1" darbuotojais (tiek paslaugas telefonu užsakiusiu D. Š., tiek su užsakymus pasirašiusiu A. S., kuris buvo nurodytas kaip atsakingas objekte asmuo), UAB „Komunalinė technika" atstovai negalėjo numatyti, kad šie darbuotojai yra neįgalioti bendrovės vardu užsakyti paslaugas. Todėl UAB „Akordas-1" darbuotojų atlikti veiksmai (paslaugų užsakymas), sukelia atitinkamas pasekmes bendrovei. Nusistovėjusioje praktikoje yra įprasta, kad paslaugas statybų sektoriuje bendrovių vardu užsako ne direktoriai, o už konkrečius darbus ar objektus atsakingi atskiri bendrovių darbuotojai.

5521.

56Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nesutiko su ieškovo pozicija.

5722.

58Atsakovas nurodė, jog savo atsikirtimus grindžia atsiliepime į ieškinį nurodytomis aplinkybėmis ir teisiniu jų vertinimu. Atsakovas užsakinėjo tik Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostiką, plovimo darbams poreikio nebuvo, nes vamzdynai buvo nauji, todėl šių darbų užsakymo nedarė. Ieškovas, kaip savo srities profesionalas, privalėjo stabdyti darbus ir tinkamai informuoti atsakovą apie būtinybę plauti vamzdžius, jeigu nebuvo įmanoma be šio darbo atlikti Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostikos. Neatlikus minėtų veiksmų, ieškovas savo rizikai prisiima pasekmes bei išlaidas ir taikytinos CK 6.659 str. 1 d. 3 p., CK 6.653 str. 4 d. nuostatos.

5923.

60Ieškovo nesąžiningus veiksmus šiuo atveju patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas sutartis pateikė pasirašyti jau po darbų atlikimo, objekte dirbusiam darbuotojui, o ne darbuotojui, turinčiam teisę pasirašyti įmonės vardu sutartis ir tuo sukurti įmonei teises ir pareigas. Šiuo atveju dėl darbų užsakymo, kiekių, buvo bendraujama su atsakovo darbuotoju D. Š., tačiau sutartį ieškovas pateikė pasirašyti paprastam darbininkui, neturinčiam specialių žinių apie sutarčių sudarymą, be to, pateikė sutartis, kuriose nenurodyta sutarties kaina. Teismas konstatuoja :

61III.

62Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6324.

64Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

6525.

66Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

6726.

68Ieškovas pateikė 2017 m. lapkričio 20 d. sąskaitą serija KOM Nr. 7647- 17 (1 t., p. 4), už darbus: Lietaus nuotekų vamzdyno plovimas hidrodinaminiu būdu V. g., Vilnius, matavimo vienetai - darbo valandos, kiekis - 9,5 valandos, įkainis - 85 EUR už valandą, suma – 807,50 EUR. Lietaus nuotekų vamzdynų TV diagnostika, protokolų ir DVD įrašo paruošimas adresu: V. g., Vilnius; matavimo vienetai – metrai, kiekis – 400 m, įkainis – 0,85 EUR/m, suma – 340 EUR. Sąskaitos suma 1 147,50 EUR, PVM 240,98 EUR, suma su PVM - 1 388,48 EUR.

6927.

70Ieškovas pateikė 2017 m. lapkričio 20 d. atliktų darbų aktą (1 t., p. 5). Aktas nėra pasirašytas atsakovo atstovo.

7128.

72Ieškovas pateikė tris užsakymus – sutartis (1 t., p. 6-7).

7329.

742017 m. lapkričio 10 d. užsakymas – sutartis (1 t., p. 6) parašyta ieškovo atstovo pavardė. Atsakovo atstovo yra parašyta pavardė A. S.. Šiame užsakyme nurodyta 6 darbo valandos. Užsakoma atlikti vamzdynų plovimą.

7530.

762017 m. lapkričio 17 d. užsakyme sutartyje (1 t., p. 6) yra nurodyti darbai – išplauti vamzdyną. Dirbta – 3,5 valandos. Parašyta ieškovo atstovo pavardė ir atsakovo atstovo A. S. pavardė ir pasirašyta.

7731.

782017 m. lapkričio 17 d. užsakyme – sutartyje nurodyti darbai – diagnozuoti. Dirbta 3,5 valandos. Užsakyme parašyta ieškovo atstovo pavardė ir atsakovo atstovo A. S. pavardė ir pasirašytas.

7932.

80Apibendrinant galima daryti išvadas, jog užsakymai – sutartys iš ieškovo pusės buvo patvirtinamos parašant ieškovo atstovo vardą ir pavardės inicialą. Atsakovo – parašant pavardę ir vardo inicialą bei dviem atvejais pasirašant.

8133.

82Ieškinį dalyje dėl diagnostikos darbų atlikimo atsakovas neginčija, juos pripažįsta ir sutinka apmokėti. Atsakovas nesutinka su plovimo darbų atlikimu, nes jo teigimu jų neužsakė, dėl kainos nesitarė ir perduoti darbai neįgaliotam atsakovo asmeniui. Ginčo, jog faktiškai vamzdynų plovimo darbai buvo atlikti byloje nėra, šią aplinkybę patvirtino ir byloje apklausti liudytojai.

8334.

84Atsakovas atsikirtinėja, jog jam nebuvo žinomos kainos ir jos su juo nederintos. Su šiais teiginiais nesutiktina. Iš ieškovo 2017 m. kovo 02 d. elektroninio laiško, siųsto atsakovui (1 t., p. 72-73) matyti, kad ieškovas atsakovui yra pateikęs paslaugų kainos pasiūlymą: vamzdynų diagnostikai 0,85 EUR + PVM už vieną bėginį metrą. Vamzdyno praplovimo darbų įkainis 85 EUR/val. + PVM. Pasiūlyme nurodyta, jog diagnostika atliekama tik švariems vamzdynams, todėl plovimas atliekamas, jei negalima atlikti diagnostikos. Taigi iš laiško matyti, jog ieškovas atsakovui buvo pateikęs savo paslaugų įkainius, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, jog nežinojo apie paslaugų įkainius ir įkainiai nustatyti vienašališkai. Iš šio pasiūlymo matyti, jog ieškovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog diagnostika įmanoma atlikti tik esant švariems vamzdynams. Pagal paslaugos esmę, t. y. paslaugą vamzdynų diagnostiką technologiškai įmanoma tinkamai atlikti tik esant švariems vamzdynams, priešingu atveju, esant įvairiems nešvarumams, negali judėti nei įranga, nei yra matomi trūkimai, sujungimai ir kiti trūkumai, kurie nustatinėjami atliekant diagnostikos paslaugą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina labiau tikėtina išvada, jog atsakovas, užsakydamas diagnostikos paslaugą žinojo arba privalėjo žinoti, jog esant užterštiems vamzdynams, prieš atliekant diagnostiką bus atliktas vamzdynų plovimas.

8535.

86Dar daugiau, atsakovas 2017 m. kovo 3 d. elektroniniame laiške (1 t., p. 87) atsakydamas į ieškovo siųstą pasiūlymą nurodė, jog „pasiūlymas tinka“. Sutikdamas su pasiūlymu atsakovas nenurodė, kad pasiūlymas tinka iš dalies ir pan., tačiau akceptavo visą pasiūlymą pilna apimtimi. Tokiu būdu atsakovas akceptavo ieškovo pasiūlymą be jokių išlygų, įskaitant ir pasiūlymą dėl vamzdyno plovimo esant jo užterštumui ir negalint atlikti diagnostikos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas ne tik žinojo, jog esant vamzdynų užterštumui ir negalint atlikti diagnostikos bus atliekamas vamzdynų plovimas, tačiau ir tokį pasiūlymą akceptavo. Todėl atsakovo atsikirtimai, jog jis neužsakė vamzdyno plovimo darbų ir nepatvirtino jų įkainio, atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

8736.

88Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog vamzdynai buvo švarūs. Atsakovas atsikirtinėja, jog vamzdynai buvo švarūs, nes nauji. Iš hidrometeorologinės tarnybos duomenų (1 t., p.75-82) matyti, jog 2017 m. lapkričio mėnesį Lietuvoje iškrito didesnis nei vidutinis kritulių keikis, todėl akivaizdu, kad vamzdynais pratekėjus dideliam kritulių kiekiui jie negalėjo išlikti švarūs, jei buvo įrengti tinkamai ir jais galėjo pratekėti krituliai (CPK 182 str. 1 d. 1 p.).

8937.

90Byloje nėra ginčo, jog atsakovo darbuotojas A. S. buvo įgaliotas nurodyti ieškovo darbuotojams nurodyti vamzdynus, kuriuose turi būti atlikti darbai. A. S. nėra paprastas darbininkas, kaip nurodo atsakovas. Iš darbo sutarties (1 t., p. 103-104) matyti, jog atsakovo darbuotojo A. S. pareigos yra technikos tarnybos vadovas. Daugiau nei akivaizdu, jog padalinio vadovas yra aukštesnės grandies darbuotojas nei paprastas darbininkas, be to, turintis teisę duoti valdingus nurodymus pavaldiems asmenims.

9138.

92A. S. ieškovo darbuotojams nurodė vamzdynus, kuriuose turėjo būti atliekami darbai. Tai patvirtino ir liudytojai ir ginčo byloje dėl to nėra. Taigi pagal savo darbo funkcijas A. S. turėjo atsakovo įgalinimus nurodyti ieškovui kuriuose vamzdynuose turi būti atlikti darbai.

9339.

94Ieškovo darbuotojai, atlikę darbus, darbus perdavė ir užsakymus sutartis pateikė pasirašyti tam pačiam atsakovo atstovui, kuris ir nurodė darbus, t. y. A. S..

9540.

96Teismas šiame sprendime nustatė, jog dėl darbų atlikimo ir įkainių šalys sutarė elektroniniais laiškais. Byloje pateikti užsakymai – sutartys (1 t., p. 6-7) yra pavadinti užsakymai – sutarys, tačiau pagal savo turinį tai yra darbų priėmimo – perdavimo aktai. Ši teismo išvada grindžiama tuo, jog šiame dokumente yra nurodoma, kad „pasirašydamas šį užsakymą Užsakovas patvirtina, kad priima atliktus darbus ir Vykdytojo tvarkingai paliekamą darbo vietą <...>. Šis užsakymas yra pagrindas išrašyti sąskaitą – faktūrą už atliktus darbus“. Taigi šiuo dokumentu priimami jau atlikti darbai, grąžinama darbo vieta ir jis yra pagrindas išrašyti sąskaitą už atliktus darbus, todėl šis užsakymas – sutartis yra vertintini, kaip atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai.

9741.

98Atsakovas atsikirtinėja, jog vienas užsakymas – sutartis nėra pasirašytas, o yra tik parašyta atsakovo darbuotojo pavardė. Ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės. Liudytojas A. S. patvirtino, jog savo vardo raidę ir pavardę parašė pats, t. y. galima identifikuoti asmenį ir jo valios išraišką pagal pateiktą 2017 m. lapkričio 10 d. užsakymą – sutartį.

9942.

100Atsakovas atsikirtinėja, jog A. S. nebuvo įgaliotas priimti darbus. Su šiais teiginiais nesutiktina. Atsakovo darbuotojas A. S. buvo įgaliotas ir nurodė ieškovo darbuotojams darbo vietą, t. y. vamzdynus, kuriuose ieškovas turi atlikti darbus. Minėta, jog atliktus darbus ir darbo vietą ieškovas perdavė tam pačiam asmeniui, iš kurio ir priėmė. Atsakovas, pasiųsdamas asmenį nurodyti darbus, kuriuos turi atlikti ieškovas, savo elgesiu davė rimtą pagrindą ieškovui manyti, kad jis paskyrė šį asmenį savo atstovu ne tik nurodyti, bet ir priimti darbus (CK 2.133 str. 2 d.). Atsakovas neišviešino aplinkybės, jog asmuo, nurodantis darbus, nėra įgaliotas ir juos priimti ir nenurodė konkretaus asmens atsakingo dėl darbų priėmimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas savo elgesiu davė pakankamą pagrindą manyti, jog A. S. yra įgaliotas priimti atliktus darbus, todėl šio atsakovo atstovo pasirašyti užsakymai – sutarys (darbų priėmimo – perdavimo aktai) yra galiojantys ir sukuriantys atsakovui teises ir pareigas (CK 2.133 str.).

10143.

102Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas pagrįstai atliko vamzdynų praplovimo ir diagnostikos darbus, atsakovas juos priėmė, todėl atsakovui kilo pareiga sumokėti už atliktus darbus pagal ieškovo pateiktą sąskaitą serija KOM Nr. 7647-17 (1t., p. 4). Atsakovui to nepadarius iš jo priteistina 1 388,48 EUR skolos už atliktus darbus (CK 6.655 str.).

10344.

104Rašytinio susitarimo dėl apmokėjimo už darbus terminų tarp šalių nebuvo, todėl laikytina, jog prievolės terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo kreditoriaus pareikalavimo. Sąskaitoje ieškovas reikalavo pamokėti per 15 dienų, todėl terminas mokėti skaičiuotinas nuo 2017 m. gruodžio 5 d. Ieškovas prašo mokėti materialiąsias palūkanas už tris mėnesius iki ieškinio pateikimo. CK 6.210 straipsnis nustato, jog piniginę prievolę įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatyme ar sutartyje numatyto dydžio palūkanas, todėl ieškovo reikalavimas dėl 27,75 EUR materialiųjų palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 str.).

10545.

106Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymo ar sutarties nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 8 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str.5 d. ir 3 str.).

10746.

108Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

109Dėl bylinėjimosi išlaidų

11047.

111Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

11248.

113Ieškovas sumokėjo 32 EUR žyminio mokesčio (1 t., p.3). Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1000 EUR (1 t., p. 52-54). Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 1 032 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovų priteistina 1 032 EUR bylinėjimosi išlaidų.

11449.

115Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

11650.

117Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

118patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Komunalinė technika (į. k. 124214049) iš atsakovo UAB „Akordas 1“ (į. k. 120546940), 1 388,48 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis euro ir 48 euro centus) už atliktus darbus, 27,75 EUR (dvidešimt septynis euro ir 75 euro centus) materialiųjų palūkanų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 1 416,23 EUR (vieno tūkstančio keturių šimtų šešiolikos euro ir 23 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. gegužės 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 032 EUR (vieną tūkstantį trisdešimt du euro) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 1388,48 EUR skolą... 9. 1.2.... 10. 27,75 EUR dydžio palūkanas,... 11. 1.3.... 12. 8 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už... 13. 1.4.... 14. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Ieškovas nurodė, jog atsakovo UAB „Akordas 1“ darbuotojas D. Š. užsakė... 17. 3.... 18. Ieškovo darbuotojai atsakovo užsakytus darbus pilnai atliko. Už suteiktas... 19. 4.... 20. Vamzdyno plovimas yra sudėtinė vamzdyno TV diagnostikos dalis apie ką UAB... 21. 5.... 22. CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad už prievolės įvykdymo termino... 23. 6.... 24. Atsakovas yra skolingas ieškovui 1388,48 EUR. Šią sumą ieškinio paruošimo... 25. 7.... 26. Pagal CK 6.37, 6.210 straipsnius kreditorius turi teisę prašyti priteisti... 27. II.... 28. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 29. 8.... 30. Atsakovas UAB „Akordas 1“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 31. 9.... 32. Atsakovas nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su PVM... 33. 10.... 34. Atsakovas telefonu neužsakė atlikti vamzdynų plovimo darbus, tokių darbų... 35. 11.... 36. UAB „Akordas 1“ gavo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 7647-17 kartu su trimis... 37. 12.... 38. UAB „Komunalinė technika“ atlikdama lietaus nuotekų vamzdyno TV... 39. 13.... 40. Pateikti Užsakymai - sutartys neatitinka rangos sutarties sampratos bei... 41. 14.... 42. Užsakymo - sutartyse dalyje, kur turi pasirašyti Užsakovas, įrašyta... 43. 15.... 44. Atsakovo nuomone ieškovas, nenurodydamas užsakymuose - sutartyse įkainių,... 45. 16.... 46. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą.... 47. 17.... 48. Dublike ieškovas nurodė, jog neprivalėjo remtis CK 6.659 str. 1 d. 3 p.... 49. 18.... 50. Ieškovas atliko būtent tuos darbus, kuriuos ir užsakė UAB "Akordas 1"... 51. 19.... 52. Taip pat nepagrįsti atsakovo atsikirtimai, kad nei vienoje ieškovo pateiktoje... 53. 20.... 54. Antra, pagal CK 2.132 straipsnio 1 dalį asmenys turi teisę sudaryti sandorius... 55. 21.... 56. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nesutiko su ieškovo pozicija.... 57. 22.... 58. Atsakovas nurodė, jog savo atsikirtimus grindžia atsiliepime į ieškinį... 59. 23.... 60. Ieškovo nesąžiningus veiksmus šiuo atveju patvirtina ir ta aplinkybė, kad... 61. III.... 62. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 63. 24.... 64. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 65. 25.... 66. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 67. 26.... 68. Ieškovas pateikė 2017 m. lapkričio 20 d. sąskaitą serija KOM Nr. 7647- 17... 69. 27.... 70. Ieškovas pateikė 2017 m. lapkričio 20 d. atliktų darbų aktą (1 t., p. 5).... 71. 28.... 72. Ieškovas pateikė tris užsakymus – sutartis (1 t., p. 6-7).... 73. 29.... 74. 2017 m. lapkričio 10 d. užsakymas – sutartis (1 t., p. 6) parašyta... 75. 30.... 76. 2017 m. lapkričio 17 d. užsakyme sutartyje (1 t., p. 6) yra nurodyti darbai... 77. 31.... 78. 2017 m. lapkričio 17 d. užsakyme – sutartyje nurodyti darbai –... 79. 32.... 80. Apibendrinant galima daryti išvadas, jog užsakymai – sutartys iš ieškovo... 81. 33.... 82. Ieškinį dalyje dėl diagnostikos darbų atlikimo atsakovas neginčija, juos... 83. 34.... 84. Atsakovas atsikirtinėja, jog jam nebuvo žinomos kainos ir jos su juo... 85. 35.... 86. Dar daugiau, atsakovas 2017 m. kovo 3 d. elektroniniame laiške (1 t., p. 87)... 87. 36.... 88. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog vamzdynai buvo švarūs.... 89. 37.... 90. Byloje nėra ginčo, jog atsakovo darbuotojas A. S. buvo įgaliotas nurodyti... 91. 38.... 92. A. S. ieškovo darbuotojams nurodė vamzdynus, kuriuose turėjo būti atliekami... 93. 39.... 94. Ieškovo darbuotojai, atlikę darbus, darbus perdavė ir užsakymus sutartis... 95. 40.... 96. Teismas šiame sprendime nustatė, jog dėl darbų atlikimo ir įkainių šalys... 97. 41.... 98. Atsakovas atsikirtinėja, jog vienas užsakymas – sutartis nėra... 99. 42.... 100. Atsakovas atsikirtinėja, jog A. S. nebuvo įgaliotas priimti darbus. Su šiais... 101. 43.... 102. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas pagrįstai atliko vamzdynų praplovimo ir... 103. 44.... 104. Rašytinio susitarimo dėl apmokėjimo už darbus terminų tarp šalių nebuvo,... 105. 45.... 106. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymo ar... 107. 46.... 108. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 110. 47.... 111. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 112. 48.... 113. Ieškovas sumokėjo 32 EUR žyminio mokesčio (1 t., p.3). Ieškovas patyrė... 114. 49.... 115. Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 116. 50.... 117. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 118. patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Komunalinė technika (į. k....