Byla 2-4968-528/2013
Dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko, atstovaujamo advokato padėjėjos Rūtos Matusevičiūtės 2013 01 28 pakartotinį pareiškimą Nr.01.10.03-13/085 dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka,

Nustatė

2Kreditorius AB SEB banko pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, teisme gautu 2013 02 01, prašo: išieškoti iš skolininko S. S. 22.121,37 EUR skolą ir 5 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas nuo negrąžintos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą, ir 142,00 Lt žyminį mokestį; priverstinai parduoti iš varžytynių hipotekos lakštu Nr.02120060005019 įkeistą nekilnojamąjį turtą. Kreditorius nurodo, kad: skolininkas nesumokėjo skolos, todėl 2012 06 05 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr.2-11123-528/2012 buvo nutarta areštuoti S. S. ir I. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – butą su rūsiu 5,17kv.m, 43,93kv.m bendro ploto, pažymėjimas plane 63, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2006 04 25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120060005019, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininką S. S. ir įkeisto turto savininkę I. S., kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (b.l.38,39); per teismo nustatytą terminą skolininkas kreditoriui skolos nesumokėjo; paskutinis kredito gavėjo mokėjimas įsiskolinimui dengti įvykdytas 2011 m. gegužės mėnesį ir daugiau mokėjimų nebuvo.

3Pakartotinis pareiškimas tenkintinas.

4Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad: 2006 04 25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120060005019, S. S. ir I. S., užtikrindami 23.517,80 EUR (didžiausias ekvivalentas litais 81.000,00 Lt) paskolos, suteiktos S. S. pagal 2005 05 16 kreditavimo sutartį Nr.0350518011115-16 grąžinimą kreditoriui AB SEB bankui, įkeitė jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – butą su rūsiu 5,17kv.m, 43,93kv.m bendro ploto, pažymėjimas plane 63, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); hipotekos lakšte nurodyta įkeisto turto vertė 106.000,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas 2037 05 15; skolininkui S. S. tinkamai bei laiku nevykdant prievolės kreditoriui AB SEB bankui pagal 2005 05 16 kreditavimo sutartį Nr.0350518011115-16, 2012 06 05 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr.2-11123-528/2012 įkeistas turtas areštuotas, skolininkas ir įkeisto turto savininkas S. S. ir įkeisto turto savininkė I. S. 2012 12 18 viešo paskelbimo būdu įspėti, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (b.l.38,39,72).

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Iš kreditoriaus pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad skolininkas S. S. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal 2005-05-16 kredito sutartį Nr.0350518011115-16, nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų, paskutinis mokėjimas įsiskolinimui dengti įvykdytas 2011 m. gegužės mėnesį, todėl kreditorius 2010 11 24, 2011 04 07, 2012 02 22, 2012 03 28 raštais įspėjo skolininką S. S. ir informavo įkeisto turto savininkę I. S., kad per 30 dienų terminą sumokėtų turimą įsiskolinimą, o per įspėjime nustatytą terminą nesumokėjus įsiskolinimo kreditoriui, kredito sutartis bus nutraukta (b.l.17,19,21,23,25,27,29,31).

6Kreditorius pranešimą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir kredito sutarties nutraukimo skolininkui ir įkeisto turto savininkei siuntė kredito sutartyje nurodytu adresu ( - ), taip pat ( - ), tačiau jie buvo grąžinti neįteikti (b.l.18,20,22,24,26,28,30,32). Pagal šalių sudarytą sutartį, skolininkas privalo informuoti apie adreso pasikeitimą. Tai reiškia, kad šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų, arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos adresus (kredito sutarties bendrosios dalies 11-13 punktai). Todėl laikytina, kad skolininkas buvo tinkamai informuotas apie sutarties nutraukimą, nes šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai, o vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 1,2d.). Minėtos šalių sudarytos kredito sutarties bendrosios dalies 5.2. punkte numatyta, kad kreditorius turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs skolininką, jeigu kredito laikotarpiu skolininkas padaro esminių sutarties pažeidimų, o esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 4.1-4.8. punktuose nustatytų skolininko įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Skolininkas nemokėjo įmokų pagal kreditavimo sutartį, pažeidė imperatyvius įstatymo reikalavimus elgtis sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti pareigas, todėl kreditorius 2012 04-30 nutraukė 2005 05 16 kredito sutartį Nr.0350518011115-16 prieš terminą, laikantis sutarties sąlygų nutraukimo terminų ir tvarkos. Teismas laiko, kad AB SEB bankas kredito sutartį prieš terminą nutraukė pagrįstai, nes skolininkas sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą, o toks sutarties nutraukimo pagrindas šalių sutartyje buvo numatytas (CK 6.217 str. 5d., CPK 177, 178, 185 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėjai turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jiems priimtina ir jie pajėgūs ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jų netenkino, tai jie turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jiems priimtinesnės, juolab, kad kredito paslaugas 2005 m. Lietuvoje teikė daugiau kaip 10 bankų bei kredito unijų (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

7Kreditorius nurodo, kad skolininko skolą sudaro išieškotina 22.121,37 EUR suma, iš jos: 20.987,30 EUR negrąžintas kreditas, 598,40 EUR palūkanos ir 535,67 EUR delspinigiai. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1% dydžio netesybų už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sutartyje numatytų mokėjimų sumų, o tai reiškia, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą (kredito sutarties bendrosios dalies 4.7, 4.8, punktai). Kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju sutarties šalys sulygo dėl 0,1% netesybų dydžio. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.). Palūkanų dydį, jų apskaičiavimo tvarką šalys taip pat numatė sutartyje /specialiosios dalies 6 punktas, bendrosios dalies 4.1. punktas/, todėl kreditorius turi teisę jų reikalauti (CK 6.59 str., 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.).

8Kreditorius taip pat prašo palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, o hipotekos procedūros atveju tai reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2013-02-01) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str., 6.210 str. 1d.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, laikytina, jog pareiškėjo prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas – kreditoriui iš skolininko S. S. išieškotina 22.121,37 EUR suma, iš jos: 20.987,30 EUR negrąžintas kreditas, 598,40 EUR palūkanos ir 535,67 EUR delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojamos nuo 2013 02 01 iki visiško skolos išieškojimo dienos, ir 142,00 Lt žyminis mokestis (CK 4.174 str. 1d.). Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d.).

9Vadovaudamasi CK 4.174 str., 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str. 2d., 2011 12 22 įstatymo Nr.XI-1843 34 str. 3d.

Nutarė

10Kreditoriaus pakartotinį pareiškimą tenkinti.

11Kreditoriaus AB SEB banko, į.k.112021238, buveinės adresas Gedimino pr.12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ) AB SEB banke, b.k.70440, reikalavimų įvykdymui priverstinai išieškoti iš S. S., a.k( - ) gyv. ( - ), 22.121,37 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių vieno šimto dvidešimt vieno euro 37ct) sumą, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas už negrąžintą sumą, skaičiuojamas nuo 2013 02 01 iki visiško skolos išieškojimo dienos, ir 142,00 Lt (vieno šimto keturiasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

12Priverstinai parduoti iš varžytynių S. S., a.k( - ) gyv. ( - ), ir I. S., a.k( - ) gyv. Kaune Vilniaus g.66-5, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – butą su rūsiu 5,17kv.m, 43,93kv.m bendro ploto, pažymėjimas plane 63, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2006-04-25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120060005019, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, į.k.112021238.

13Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

14Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui AB SEB bankui, skolininkams ir įkeisto turto savininkams S. S. ir I. S..

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai