Byla I-2257-602/2008
Dėl administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininke ir teiseja pranešeja), Audriaus Bakavecko, Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Alicijai Šcerbaitei, dalyvaujant pareiškejo UAB "Pylimelis" atstovams Aleksandr Paplavskij ir adv. Zigmantui Beneciui, viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma del administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo, ir

3nustate:

5byloje nustatyta, kad Valstybine tabako ir alkoholio kontroles tarnyba 2006-10-19 nutarimu Nr. 3K06/260 pareiškejui UAB "Pylimelis" paskyre 1000 Lt bauda už Alkoholio kontroles istatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidima (b.l. 46-47), nes kavineje ,,Post Scriptum”, esancioje Gedimino pr. 7, Vilniuje, buvo parduoti ir laikomi alkoholiniai gerimai, kuriu isigijimas nepatvirtintas juridine galia turinciais dokumentais, ir apie priimta nutarima informavo Vilniaus miesto savivaldybe (b.l. 48). Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius 2006-12-15 isakymu Nr. 40-1132 "Del licencijos UAB “Pylimelis” galiojimo panaikinimo" panaikino UAB "Pylimelis" 2003-05-15 išduota licencija Nr. 106V00 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais (b.l. 11). Atsakovas, naikindamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais galiojima, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-20 nutarimo Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos licencijavimo taisykliu patvirtinimo" 7, 51.5 p. ir Mažmenines prekybos alkoholiniais gerimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2005-01-19 sprendimu Nr. 1-641 “Del mažmenines prekybos alkoholiniais gerimais licencijavimo” , 36.5 punktu.

62007-01-15 pareiškejas kreipesi su skundu i Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisija, prašydamas panaikinti 2006-12-15 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakyma Nr. 40-1132, kadangi buvo pažeistas principas non bis in idem, draudžiantis bausti asmeni už ta pati nusižengima du kartus (Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos byla A191-10, b.l. 40-42). 2007-03-02 Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisija sprendimu Nr. S-31-(A(G)-10) patenkino pareiškejo skunda ir ipareigojo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriu panaikinti skundžiama isakyma (b.l. 6-10).

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2007-03-29 kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos 2007-03-02 sprendima Nr. S-31-(A9G)-10) ir palikti galioti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-12-15 isakyma Nr. 40-1132 (b.l. 3-4). Atsakovas nurode, jog remiantis anksciau minetu Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, yra igaliotas panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais ir priimdamas skundžiama isakyma, realizavo teises aktuose jam nustatyta pareiga. Vilniaus apskrities administracine gincu komisija neturejo teises konstatuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2007-12-15 isakymas yra neteisetas, nes istatymas ipareigoja savivaldybes vykdomaja institucija priimti sprendimus del licenciju panaikinimo, nesuteikdamas jai tokiais atvejais jokios diskrecijos galimybes – savivaldybes administracijos direktorius yra priverstas vykdyti imperatyvia istatymo norma ir priimti sprendima panaikinti atitinkama licencija.

8Pareiškejas UAB ,,Pylimelis” pateike atsiliepima i atsakovo prašyma ir praše jo netenkinti (b.l. 29-30). Nurode, kad atsakovo nurodytu argumentu pagrindu negalima naikinti Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos priimto sprendimo. Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisija pagristai nurode, kad atsakovas nesivadovavo Administraciniu teises pažeidimu kodekso nuostatomis, neatsižvelge i veikos, už kuria skirta sankcija, padarymo esme, žala ir kitas svarbias aplinkybes, pagristai nurode, kad Alkoholio kontroles istatyme numatyta sankcija ne už vienkartini pažeidima, o už šio istatymo 17 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. 2 p. nesilaikyma. Pažymejo, kad Vilniaus apskrities administracine gincu komisija nekonstatavo atsakovo isakymo neteisetumo, o nurode, kad jis priimtas nesilaikant administraciniu teises pažeidimu nagrinejimo tvarkos ir del to ipareigojo gincijama isakyma panaikinti.

9Skundas netenkintinas.

10Nustatyta, kad Valstybines tabako ir alkoholio tarnybos pareigunes patikrino UAB ,,Pylimelis” (toliau – ir pareiškejas) priklausancia kavine ,,Post Scriptum”, esancia Gedimino pr. 7, Vilniuje, ir 2006-10-12 suraše Tikrinimo protokola Nr. 268, kuriame nustate, kad minetoje kavineje parduodami ir laikomi alkoholiniai gerimai, nurodyti 2006-10-12 Prekiu atsakingo saugojimo akte, kuriems patikrinimo metu nepateikti juridine galia turintys isigijimo dokumentai (b.l. 39). Iš byloje pateikto 2006-10-12 Prekiu atsakingo saugojimo akto (b.l. 40) matyti, kad reikalingais dokumentais nebuvo pagristas vieno butelio degtines ,,Sobieski su spanguolemis” isigijimas. UAB ,,Pylimelis” direktoriaus paaiškinime (b.l. 41) nurodyta, kad 2006-09-11 minetos kavines darbuotojas generalinio patalpu valymo metu sudauže viena buteli degtines ir, nenoredamas imonei padaryti nuostoliu, buteli atpirko parduotuveje, taciau apie ivyki kavines administracijos neinformavo. Tai patvirtina ir byloje pateiktas mineto kavines darbuotojo paaiškinimas (b.l. 42).

11Teismas pažymi, kad Alkoholio kontroles istatymo (2006-04-25 redakcija Nr. I-857) 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. numatyta, kad draudžiama parduoti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus, neturint prekybos (sandeliavimo) vietoje juridine galia turinciu privalomu tu produktu isigijimo arba gabenimo dokumentu egzemplioriaus. Pareiškejas Valstybines alkoholio ir kontroles tarnybos pareiguniu atlikto patikrinimo metu privalomu dokumentu neturejo, del ko jam 2006-10-19 Valstybines tabako ir alkoholio kontroles tarnybos nutarimu Nr. 3K06/260 paskirta 1000 Lt bauda (b.l. 46). Byloje duomenu, kad pareiškejas mineta nutarima gincijo, nera.

12Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintu Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu (2006-10-17 redakcija) 31 str. 2 d., Valstybine tabako ir alkoholio kontroles tarnyba, nustaciusi Alkoholio kontroles istatymo pažeidima ir paskyrusi sankcija, privalo apie tai informuoti licencijas išdavusia institucija. Nustatyta, kad Valstybine tabako ir alkoholio kontroles tarnyba 2006-12-08 raštu Nr. 3S-2065 informavo Vilniaus miesto savivaldybe apie priimta nutarima (b.l. 48).

13Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. nustatyta, kad imonems, turincioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais ir nesilaikancioms šio Istatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 <...> punkto, 2 dalies 2 <...> punkto reikalavimu, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Ši istatymo nuostata tikslinama Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu 7 p., kuriame numatyta, kad <...> panaikina licenciju galiojima <...> savivaldybes vykdomoji institucija, laikydamasi savivaldybes tarybos nustatytos tvarkos. Alkoholio prekybos licencijavima Vilniaus mieste nustato 2004-01-19 Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu Nr. 1-641 patvirtinta ,,Mažmenines prekybos alkoholiniais gerimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarka” (Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos byla A191-10, b.l. 20-31), kurios 36.5 numatyta, kad licencija panaikinama, jeigu jos turetojas nesilaiko Alkoholio kontroles istatymo 17 str. 1, 2, 4, 5, 8, 9 punktuose ir 2 dalies 1, 2, 7 punktuose nustatytu reikalavimu. Remdamasis paminetu teises aktu nuostatomis ir Valstybines tabako ir alkoholio kontroles tarnybos pranešimu, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius 2006-12-15 isakymu Del licencijos UAB ,,Pylimelis” galiojimo panaikinimo Nr. 40-1132 panaikino UAB ,,Pylimelis” licencijos Nr. 106V00, išduotos 2003-05-15, galiojima.

14Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008-01-21 nutarime konstatavo, kad Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d., numatanti imoniu, kurioms paskirtos ekonomines sankcijos, licenciju panaikinima už Alkoholio kontroles istatyme numatytus pažeidimus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nurode, kad licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas, kaip istatyme nustatyta uždraudimo sankcija, atlieka visu pirma prevencine funkcija. Pažymejo, kad jeigu buves prekybos alkoholio produktais rinkos dalyvis, pažeides esmines ir jam žinomas bei suprantamas buvimo toje rinkoje salygas, kompetentingu valstybes instituciju sprendimu nebutu pašalinamas (nustatytam laikui) iš tos rinkos (jo ukines veiklos laisve šioje srityje nebutu apribojama), butu galima pagristai teigti, kad nei sažininga konkurencija, nei vartotoju teises nera saugomos ir ginamos, be to, kiltu gresme ivairioms kitu asmenu teisems, inter alia žmoniu sveikatai ar net gyvybei, butu pakenkta ivairioms Konstitucijoje itvirtintoms, jos saugomoms ir ginamoms vertybems, viešajam interesui. Todel netaikyti tokios uždraudimo sankcijos (ir kartu prevencinio poveikio priemones), kaip licencijos verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholio produktais galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas, jeigu ji nustatyta istatyme, leistina tik tokiu atveju, kai licencijos panaikinimas yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teises pažeidimui ir del to neteisingas. Toks neproporcingumas (neadekvatumas) turi buti toks aiškus ir negincytinas, kad jeigu yra vadovaujamasi protingumo ir teisingumo principais, del jo negaletu kilti abejoniu.

15Teismas, ivertines aukšciau nurodytus irodymus, pažymi, kad tai, jog pareiškejui priklausancios kavines darbuotojas pakeite sudaužyta buteli kitu ir apie tai nepraneše kavines administracijai, nepanaikina pareiškejo atsakomybes už padaryta Alkoholio kontroles istatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. nuostatu pažeidima, taciau, konstatuotina, kad šiuo atveju licencijos panaikinimas butu akivaizdžiai neproporcinga sankcija padarytam pažeidimui. Iš byloje nustatytu aplinkybiu matyti, kad UAB ,,Pylimelis” padarytas pažeidimas nera piktybiškas ir vertintinas kaip mažareikšmis. Pareiškejas pažeidimo negincijo, padejo ji išaiškinti, sumokejo Valstybines tabako ir alkoholio kontroles tarnybos nutarimu paskirta bauda (b.l.6-10). Atsižvelgdamas i nurodytas aplinkybes, ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas daro išvada, jog pareiškejui paskirtos nuobaudos tikslai jau pasiekti, todel nera pagrindo pareiškejui taikyti prevencine priemone – licencijos galiojimo panaikinima. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

17atmesti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma kaip nepagrista.

18Palikti galioti 2007-03-02 Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos sprendima Nr. S-31-(A(G)-10) ipareigoti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriu panaikinti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-12-15 isakyma Nr. 40-1132 "Del licencijos UAB “Pylimelis” galiojimo panaikinimo".

19Sprendimas per 14 dienu nuo sprendimo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai