Byla B2-56-264/2020
Dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektą, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti restruktūrizavimo bylą

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ restruktūrizavimo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ prašymus patvirtinti teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektą, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti restruktūrizavimo bylą,

Nustatė

22020 m. kovo 26 d. teisme gautas RUAB „Šebsta“ administratorės prašymas dėl restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos tvirtinimo (DOK-9421), kuriuo prašoma patvirtinti RUAB „Šebsta“ Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektą. Nurodoma, jog 2020 m. kovo 25 d. įvyko RUAB „Šebsta“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu svarstė klausimą dėl RUAB „Šebsta“ Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto. Pateiktam plano projektui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 69 proc. visų teismo įsiteisėjusiomis nutartimis patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Taip pat teisme 2020 m. kovo 26 d. buvo gautas RUAB „Šebsta“ administratorės prašymas dėl restruktūrizavimo pabaigos (DOK-9448), kuriuo prašoma patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylą. Nurodoma, kad 2020 m. kovo 25 d. įvyko RUAB „Šebsta“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą: 2.1. Pritarti restruktūrizavimo proceso pabaigai, iškeliant nesumokėtas kreditoriams finansinių reikalavimo sumas už restruktūrizavimo procedūros pagal restruktūrizavimo plano papildymą ir pakeitimą dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos; 2.2. Įpareigoti bendrovės vadovą ir administratorių parengti ir pateikti Kauno apygardos teismui restruktūrizavimo plano dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos įgyvendinimo aktą sprendimui dėl RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos baigties priimti; 2.3. Įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką UAB „Serfas“ direktorių pasirašyti restruktūrizavimo plano dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos įgyvendinimo aktą. Šiam nutarimui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 69 proc. visų teismo įsiteisėjusiomis nutartimis patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.

3Prašymai tenkinami.

4Pažymėtina, jog 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos (toliau – ir ĮRĮ).

5UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo procesas pradėtas galiojant ĮRĮ, tačiau UAB „Šebsta“ teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto patvirtinimo, restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimo bei restruktūrizavimo bylos pabaigos procedūros inicijuotos galiojant JANĮ nuostatoms, vis dėlto, nagrinėjamu atveju bus sprendžiami klausimai, susiję ne tik su RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos pabaiga, tačiau ir su pateikto RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimu (DOK-9448), bei teismo nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto patvirtinimu (DOK-9421), todėl administratorės prašymai nagrinėtini vadovaujantis ĮRĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

6Dėl teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto tvirtinimo (DOK-9421).

7Restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui prašymą dėl RUAB „Šebsta“ teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto tvirtinimo, kuriame numatyta restruktūrizavimo proceso pabaiga, iškeliant nesumokėtas kreditoriams finansinių reikalavimų sumas už restruktūrizavimo procedūros (DOK - 9421).

8Įmonės valdymo organas restruktūrizavimo planą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; pritarus restruktūrizavimo plano projektui, įmonės valdymo organas projektą pateikia administratoriui, kuris parengia rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių bei suderina numatomo kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą; kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 straipsnio 1, 2, 3 dalys). Remiantis ĮRĮ 14 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 kalendorines dienas po susirinkimo pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo, pritarusio restruktūrizavimo plano projektui, protokolą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šį protokolą ir restruktūrizavimo plano projektą su išvada pateikia teismui. Teismas, gavęs ĮRĮ 14 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 kalendorinių dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis).

9ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalis numato, kad restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta: restruktūrizavimo tikslai ir trukmė; įmonės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui, atitinkantis šio straipsnio 2 dalies reikalavimus; kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai; numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole (atsiskaitymas įmonės turtu ir (ar) įmonės akcijomis); įmonės skolininkų, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai arba vykdomas priverstinis skolų išieškojimas, sąrašas, kuriame nustatyti įmonės reikalavimo teisių dydžiai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai; administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma, laikotarpiui nuo teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos iki sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties ją nutraukti įsiteisėjimo dienos; kita svarbi informacija. To paties straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalį teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama.

10Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Šebsta“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Šebsta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas vėlesnėmis nutartimis. 2016 m. vasario 25 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui.

11Restruktūrizavimo administratorė pateikė duomenis, kad bendrovės vienintelis akcininkas A. R. 2020 m. kovo 2 d. sprendimu pritarė RUAB „Šebsta“ Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektui. Kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai Kauno apygardos teismo nutartimis sudaro 527 321,74 Eur, kreditorių susitrinkime, įvykusiame 2020 m. kovo 25 d., 363 833,31 balsų t.y. 69 proc. nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, taip pat pritarė RUAB „Šebsta“ Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektui.

12Iš restruktūrizavimo administratorės pateikto restruktūrizavimo plano projekto ir jo priedų matyti, jog jo turinys iš esmės atitinka ĮRĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Restruktūrizavimo administratorė pateikė 2020 m. kovo 13 d. išvadą, kurioje nurodė, kad RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano pakeitimais siekiama pabaigti restruktūrizavimo procesą ir restruktūrizavimo bylą, taip pat, jog RUAB „Šebsta“ finansiniai rodikliai patvirtina pasiektus restruktūrizavimo proceso tikslus ir atstatytą bendrovės ilgalaikį mokumą bei stabilizuotą veiklą konkurencinėje statybinių paslaugų aplinkoje, kas užtikrins tolimesnį bendrovės pajėgumą atsiskaityti su kreditoriais pagal sudarytas taikos sutartis, baigus restruktūrizavimo procesą pagal ĮRĮ 29 straipsnį. Plane numatytas likutinis kreditorių sąrašas ir kreditorinių reikalavimų suma su padengimo būdu, kad likusių įmonės įsipareigojimų kreditoriams grąžinimas bus vykdomas po įmonės restruktūrizavimo proceso, tai yra taikos sutartimis suderinta su kreditoriais dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos anksčiau laiko.

13Pažymėtina, kad ĮRĮ nenustatyta, kad visos įmonės skolos privalo būti padengtos būtent per restruktūrizavimo proceso laikotarpį, priešingai, šiame įstatyme reglamentuojama, jog sėkmingam restruktūrizavimo procesui būtinos kreditorių suteiktos lengvatos, kurios nebūtinai turi būti apribotos restruktūrizavimo proceso laikotarpiu. Jeigu bendrovės kreditoriai sutinka savo reikalavimų įvykdymą išdėstyti terminui, ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis, tai yra jų gera valia restruktūrizuojamai įmonei suteikta lengvata, kuria siekiama stabilizuoti verslo partnerio veiklą, atkurti jo mokumą ir atgauti visą skolą. Tokią išvadą, be kita ko, suponuoja ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktų nuostatos, reglamentuojančios, kad restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta kreditorių reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai, taip pat turi būti numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole (atsiskaitymas įmonės turtu ir (ar) įmonės akcijomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768-381/2016).

14Taigi, šiuo atveju restruktūrizuojamos įmonės patikslintas planas numato priemones, būtinas restruktūrizuojamos įmonės mokumui atkurti, todėl RUAB „Šebsta“ kreditoriams sutikus sudaryti su bendrove taikos sutartis ir tokiu būdu suteikti restruktūrizuojamai įmonei pagalbą, ją numatant restruktūrizavimo plano pakeitime, teismas sprendžia, jog RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projekto patikslinimai tvirtintini, sudarant galimybes atkurti įmonės mokumą ir pilnai atsiskaityti su įmonės kreditoriais (ĮRĮ 12, 14 straipsniai).

15Dėl UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos pabaigos.

16ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog restruktūrizavimo administratorius šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą (3 dalis).

17RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui 2020 m. kovo 26 d. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nurodoma, kad RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo proceso metu pasiekė restruktūrizavimo plane numatytus tikslus, bendrovės finansiniai rodikliai patvirtina pasiektus restruktūrizavimo proceso tikslus ir atstatytą bendrovės ilgalaikį mokumą bei stabilizuotą veiklą konkurencinėje statybinių paslaugų aplinkoje, kas užtikrins tolimesnį bendrovės pajėgumą atsiskaityti su kreditoriais pagal taikos sutartis, baigus restruktūrizavimo procesą pagal ĮRĮ 29 straipsnį. Akte nurodoma, jog teismo nutartimis patvirtinti RUAB „Šebsta“ kreditorių finansiniai reikalavimai restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai sudarė 983 645,91 Eur, tačiau 2016 m. rugpjūčio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi kreditoriaus UAB „Daistatus“ reikalavimas buvo sumažintas nuo 150 601 Eur iki 141 446,95 Eur, todėl laikytina, jog RUAB „Šebsta“ kreditorių finansiniai reikalavimai restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai sudarė 974 491,51 Eur. Bendrovė restruktūrizavimo laikotarpiu atsiskaitė su dalimi savo kreditorių 570 933,28 Eur sumai, tai sudaro 58,6 proc. pradinių patvirtintų reikalavimų sumos, taip pat po koreguoto plano tvirtinimo 2020 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkime papildomai atsiskaityta su UAB „Kauno regiono keliai“ pervedus plane nurodyta sumą 2 073,78 Eur, o su likusiais kreditoriais 403 558,23 Eur sumai sudarytos ir pasirašytos taikos sutartys dėl skolų grąžinimo ne restruktūrizavimo metu, tai yra kreditoriai suteikė nuolaidas (pagalbą) ir nukėlė dalies reikalavimų tenkinimą po restruktūrizavimo bylos pabaigos, todėl laikoma, kad restruktūrizavimo tikslai pasiekti – atkurtas įmonės mokumas ir išvengta bankroto.

18Nustatyta, jog bendrovei pažeidus bent vienos taikos sutarties sąlygas, restruktūrizavimo plano dėl įmonės pabaigos įgyvendinimo akte ir taikos sutartyse numatytos kreditorių lengvatos dėl prievolių vykdymo terminų atidėjimo automatiškai netenka galios ir įmonės kreditoriai įgyja teisę vykdyti išieškojimą (išieškoti visą skolą iš karto) teisės aktų nustatyta tvarka (akceleracijos išlyga).

19UAB „Šebsta“ 2020 m. vasario 14 d. finansinė atskaitomybė, sudaryta įmonės restruktūrizavimo proceso baigimo dienos duomenimis, pagrindžia atstatytą bendrovės ilgalaikį mokumą ir užtikrintą veikos tęstinumą, t. y. įgyvendinti visi pagrindiniai RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo proceso tikslai ir priemonės.

202020 m. kovo 26 d. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą pasirašė RUAB „Šebsta“ vienintelis akcininkas ir direktorius A. R., kreditorių susirinkimo pirmininkės UAB „Serfas“ direktorius S. V., restruktūrizavimo administratorės įgaliotas asmuo V. Č..

21Minėta, jog ĮRĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Kliūčių tvirtinti RUAB „Šebsta“ 2020 m. kovo 26 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą nenustatyta, todėl restruktūrizavimo plano dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos įgyvendinimo aktas tvirtintinas ir restruktūrizavimo byla baigtina (ĮRĮ 29 straipsnio 1, 3 dalys).

22Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos įmonė netenka restruktūrizuojamos įmonės statuso. Restruktūrizuojamos įmonės statuso netekimo data yra Juridinių asmenų registro duomuo (ĮRĮ 29 straipsnio 4 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

24patvirtinti 2020 m. kovo 25 d. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos projektą, kuriam buvo pritarta 2020 m. kovo 25 d. vykusiame kreditorių susirinkime.

25patvirtinti RUAB „Šebsta“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) 2020 m. kovo 26 d. restruktūrizavimo plano dėl restruktūrizavimo proceso pabaigos įgyvendinimo aktą.

26Baigti RUAB „Šebsta“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) restruktūrizavimo bylą.

27Iškelti RUAB „Šebsta“ kiekvieno kreditoriaus ir jo teismo patvirtinto finansinio reikalavimo neapmokėtą likutį už restruktūrizavimo proceso pabaigos, numatytą pasirašytose taikos sutartyse išdėstant sekančiai:

281.

29UAB „Aksa“ holdingas – 30 943,78 Eur;

302.

31UAB „Buitmena“ – 13 611,1 Eur

323.

33MB „Vanitus“ – 20 707,11 Eur;

344.

35UAB „Fantina“ – 26 044,72 Eur;

365.

37UAB „Galjus“ – 8 292,09 Eur;

386.

39A. R. – 271 515,81 Eur;

407.

41UAB „Autokompleksas“ – 11 637,63 Eur;

428.

43UAB „Transrifus“ – 11 715,7 Eur;

449.

45UAB „Dorcas“ – 9 090,29 Eur.

46Pavesti restruktūrizavimo administratorei vykdyti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsnio 5 dalies nuostatų reikalavimus.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka... 2. 2020 m. kovo 26 d. teisme gautas RUAB „Šebsta“ administratorės prašymas... 3. Prašymai tenkinami. ... 4. Pažymėtina, jog 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos... 5. UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo procesas pradėtas galiojant ĮRĮ,... 6. Dėl teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano papildymo ir pakeitimo dėl... 7. Restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui prašymą dėl RUAB... 8. Įmonės valdymo organas restruktūrizavimo planą pateikia įmonės dalyvių... 9. ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalis numato, kad restruktūrizavimo plane turi būti... 10. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Šebsta“... 11. Restruktūrizavimo administratorė pateikė duomenis, kad bendrovės... 12. Iš restruktūrizavimo administratorės pateikto restruktūrizavimo plano... 13. Pažymėtina, kad ĮRĮ nenustatyta, kad visos įmonės skolos privalo būti... 14. Taigi, šiuo atveju restruktūrizuojamos įmonės patikslintas planas numato... 15. Dėl UAB „Šebsta“ restruktūrizavimo bylos pabaigos. ... 16. ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įgyvendinus restruktūrizavimo... 17. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo administratorė pateikė teismui 2020 m.... 18. Nustatyta, jog bendrovei pažeidus bent vienos taikos sutarties sąlygas,... 19. UAB „Šebsta“ 2020 m. vasario 14 d. finansinė atskaitomybė, sudaryta... 20. 2020 m. kovo 26 d. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo... 21. Minėta, jog ĮRĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs... 22. Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29... 24. patvirtinti 2020 m. kovo 25 d. RUAB „Šebsta“ restruktūrizavimo plano... 25. patvirtinti RUAB „Šebsta“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas... 26. Baigti RUAB „Šebsta“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( -... 27. Iškelti RUAB „Šebsta“ kiekvieno kreditoriaus ir jo teismo patvirtinto... 28. 1.... 29. UAB „Aksa“ holdingas – 30 943,78 Eur;... 30. 2.... 31. UAB „Buitmena“ – 13 611,1 Eur... 32. 3.... 33. MB „Vanitus“ – 20 707,11 Eur;... 34. 4.... 35. UAB „Fantina“ – 26 044,72 Eur;... 36. 5.... 37. UAB „Galjus“ – 8 292,09 Eur;... 38. 6.... 39. A. R. – 271 515,81 Eur;... 40. 7.... 41. UAB „Autokompleksas“ – 11 637,63 Eur;... 42. 8.... 43. UAB „Transrifus“ – 11 715,7 Eur;... 44. 9.... 45. UAB „Dorcas“ – 9 090,29 Eur.... 46. Pavesti restruktūrizavimo administratorei vykdyti Lietuvos Respublikos... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...