Byla I-2257-602/2008
Dėl administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininke ir teiseja pranešeja), Audriaus Bakavecko, Mefodijos Povilaitienes, sekretoriaujant Elingai Bistrickienei, dalyvaujant pareiškejo UAB "Pylimelis" atstovams Dariui Aleksiejui ir advokatui Zigmantui Beneciui, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstovui Nerijui Zaleckui, viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma del administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo, ir

3nustate:

5byloje nustatyta, kad Valstybine tabako ir alkoholio kontroles tarnyba 2006-10-19 nutarimu Nr. 3K06/260 pareiškejui UAB "Pylimelis" paskyre 1000 Lt bauda už Alkoholio kontroles istatymo 17 str. 1 d. 2 p., 17 str. 2 d. 2 p. pažeidima (b.l. 46-47) ir apie priimta nutarima informavo Vilniaus miesto savivaldybe (b.l. 48). Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius 2006-12-15 isakymu Nr. 40-1132 "Del licencijos UAB “Pylimelis” galiojimo panaikinimo" panaikino UAB "Pylimelis" 2003-05-15 išduota licencija Nr. 106V00 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais (b.l. 11). Atsakovas, naikindamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais galiojima, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-20 nutarimo Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos licencijavimo taisykliu patvirtinimo" 7, 51.5 p. ir Mažmenines prekybos alkoholiniais gerimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2005-01-19 sprendimu Nr. 1-641 “Del mažmenines prekybos alkoholiniais gerimais licencijavimo” , 36.5 punktu. 2007-01-15 pareiškejas kreipesi su skundu i Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisija, prašydamas panaikinti 2006-12-15 Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakyma Nr. 40-1132, kadangi buvo pažeistas principas non bis in idem, draudžiantis bausti asmeni už ta pati nusižengima du kartus (Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos byla A191-10, b.l. 40-42). 2007-03-02 Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisija sprendimu Nr. S-31-(A(G)-10) patenkino pareiškejo skunda ir ipareigojo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriu panaikinti skundžiama isakyma (b.l. 6-10).

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybes administracija 2007-03-29 kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administraciniu gincu komisijos 2007-03-02 sprendima Nr. S-31-(A9G)-10) ir palikti galioti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-12-15 isakyma Nr. 40-1132 (b.l. 3-4). Atsakovas nurode, jog remiantis anksciau minetu Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, yra igaliotas panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais ir priimdamas skundžiama isakyma, realizavo teises aktuose jam nustatyta pareiga. Vilniaus apskrities administracine gincu komisija neturejo teises konstatuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2007-12-15 isakymas yra neteisetas, nes istatymas ipareigoja savivaldybes vykdomaja institucija priimti sprendimus del licenciju panaikinimo, nesuteikdamas jai tokiais atvejais jokios diskrecijos galimybes – savivaldybes administracijos direktorius yra priverstas vykdyti imperatyvia istatymo norma ir priimti sprendima panaikinti atitinkama licencija.

7Teisminio nagrinejimo metu atsakovo atstovas papraše sustabdyti byla iki tol, kol Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme nebus išsprestas Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-20 nutarimo Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu patvirtinimo" 51.5 punkto atitikimo Konstitucijai ir šiu nuostatu taikymo bei aiškinimo klausimas.

8Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo atstovas sutiko, kad prašymas sustabdyti byla butu tenkinamas.

9Nagrinejamoje byloje turi buti sprendžiamas klausimas, ar panaikinus licencijos galiojima, nebuvo pažeistas draudimas bausti asmeni už ta pati nusižengima du kartus, t.y. turi buti taikomos gincijamos Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 204-05-20 nutarimo, Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos licencijavimo taisykliu patvirtinimo" 51. 5 p. nuostatos. Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme yra neišnagrineti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-12-30 prašymas (Nr. 35/2005) administracineje byloje Nr. A2-1592-05 bei 2006-05-29 prašymas (Nr. 23/2006) administracineje byloje Nr. A-10-941/2006 ištirti: 1) ar Lietuvos Respublikos alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. (2004-03-09 redakcija) ir Vyriausybes 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu ir mažmenines prekybos alkoholio gerimais prekybos ir viešojo maitinimo imonese taisykliu patvirtinimo" patvirtintu Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo 51.5 p., ta apimtimi, kuria nera numatyta galimybe, atsižvelgiant i pažeidimo pobudi, atsakomybe lengvinancias bei kitas reikšmingas aplinkybes, nepanaikinti licencijos galiojimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje itvirtintiems teisingumo ir teisines valstybes principams; 2) ar Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. (2004-03-09 redakcija) ir minetu Vyriausybes 2004-05-20 nutarimu patvirtintu Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu 51. 5 ir 28. 5 p. neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 5 d.

10Administraciniu bylu teisenos 4 str. 2 d. numatyta, kad jeigu yra pagrindo manyti, kad istatymas ar kitas aktas, kuris turetu buti taikomas konkrecioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinejima ir, atsižvelgdamas i Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija, kreipiasi i ji su prašymu spresti, ar šis istatymas ar teises aktas atitinka Konstitucija. Kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra priemes nagrinejimui minetus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymus, administracine byla pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma stabdytina iki Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo priemimo (Administraciniu bylu teisenos 98 str. 1 d. 4 p.).

11Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 105 str., 106 str., 149 str.,

Nutarė

13Administracine byla pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma del administraciniu gincu komisijos sprendimo panaikinimo sustabdyti iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas išspres klausima, ar 1) Lietuvos Respublikos alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. (2004-03-09 redakcija) ir Vyriausybes 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 "Del didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu ir mažmenines prekybos alkoholio gerimais prekybos ir viešojo maitinimo imonese taisykliu patvirtinimo" patvirtintu Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo 51.5 p., ta apimtimi, kuria nera numatyta galimybe, atsižvelgiant i pažeidimo pobudi, atsakomybe lengvinancias bei kitas reikšmingas aplinkybes, nepanaikinti licencijos galiojimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje itvirtintiems teisingumo ir teisines valstybes principams; 2) ar Alkoholio kontroles istatymo 34 str. 17 d. (2004-03-09 redakcija) ir minetu Vyriausybes 2004-05-20 nutarimu patvirtintu Didmenines ir mažmenines prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykliu 51.5 ir 28. 5 p. neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 5 d.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai