Byla eI-1960-473/2017
Dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos rėžimo pakeitimo nagrinėti) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolitos Rasiukevičienės ir Rūtos Miliuvienės, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokato padėjėjui Algimantui Gutauskui, advokatei Tatjanai Kočegarovai, atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Gintarei Izokaitytei, atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovei Editai Griciūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų M. N. ir G. N. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Komisija, nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos rėžimo pakeitimo nagrinėti) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai M. N. ir G. N. kreipėsi į teismą su skundu (t. I, b. l. 1–5, kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymą Nr. D1-860 bei Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti (toliau – Komisija) 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21 bei įpareigoti atsakovą pavesti Komisijai spręsti klausimą iš naujo ir pareiškėjų pasiūlymą tenkinti. Skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjas ir pareiškėjų atstovai paaiškino, kad statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas ir statyba buvo vykdoma, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatų (leidimą statyti naują pastatą išdavė kompetetinga tam įgaliota institucija, statinio projektui raštu pritarė kompetetingų institucijų įgalioti valstybės tarnautojai, leidimui statyti naują statinį gauti buvo pateikti visi tam reikalingi dokumentai, užregistravus prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, buvo patikrinta, kad pateikti visi pagal nustatytus reikalavimus privalomi dokumentai, patikrinta, kokios žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą. Žemės sklypas, kadastro (duomenys neskelbtini), kurio plotas 0,9679 ha, visas patenka į draustinio teritoriją ir jam nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenų matyti, kad žemės sklypas buvo suformuotas Vilniaus apskrities viršininko 2003-01-22 sprendimu Nr. 41-15303, nustatant žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, o kadastro duomenys patikslinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-09-12 įsakymu Nr. 2.3-8533-41. Akte Nr. 313 nustatyta sodybos vieta ir parengta schema, kuri buvo suderinta su atsakingomis institucijomis. Schemos parengimas sukėlė teisines pasekmes – suteikė teisę nustatytoje vietoje vykdyti statybą privačios žemės ūkio paskirties žemės sklype, nerengiant detaliojo plano ir nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties. Taigi, schema laikytina specialiuoju planu, rengiamu teisės aktais nustatytais atvejai, t. y. specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, gyvenamuoju namu užstatytas plotas sudaro 173 m2, taigi, 173 m2 saugomos teritorijos nėra apsaugota – statant gyvenamąjį namą šiam plotui buvo padarytas poveikis, kuris nėra vertinamas. Vertinant teritorijos ir reljefo ypatumus, gyvenamasis namas suprojektuotas ir pastatytas maksimaliai įleidus pastatus į gylį, kad jie kuo mažiau įtakotų kraštovaizdį. Griaunant statinius neišvengiamas dar didesnis poveikis pastatų dislokacijos vietai ir teritorijai aplink pastatus, kadangi pastatų griovimas nenaudojant technikos ir transporto priemonių neįmanomas. Reikalavimas po pastatų nugriovimo atstatyti saugomos teritorijos reljefą į pradinę padėtį neįvykdomas, nes į geomorfologinio draustinio saugomas vertybes patenka ne tik reljefas, bet ir žemės klodai. Priimdama sprendimą Komisija nevertino: ar reljefas realiai gali būti atstatytas, ar gali būti atstatyta žemės klodų ir dirvožemio struktūra; kiek dėl saugomos teritorijos režimo pažeidimų atsakinga Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; kokia statinių nugriovimo ir reljefo bei dirvožemio grąžinimo į pirmapradę būseną (jei tai techniškai įmanoma) savikaina; kokia žala bus padaryta pareiškėjams, nugriaunant ginčo pastatus, ir kaip tai atsilieps valstybės biudžetui. Priimdama ginčijamą sprendimą, Komisija pažeidė aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491 patvirtinto Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pateikimo nagrinėti nuostatas, tokiu būdu pažeisdama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias viešojo administravimo subjektą veikti taip, kaip numatyta įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose.

4Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (t. I, b. l. 111–115). Atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad vadovaujantis aplinkos ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491 patvirtintu Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas) 6 punktu, asmenų teikiami pasiūlymai turi būti pagrįsti moksliniais ir faktiniais duomenimis, jų turinys turi atitikti Apraše nustatytus reikalavimus. Aprašo 9 punktas nenustato reikalavimų Komisijos sprendimo turiniui. Remiantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai nepagrįstai nurodo, kad Komisijos 2016-10-24 sprendimas pažeidė Aprašo 9.2.1–9.2.3 punktų ir 9.2.5–9.2.7 punktų nuostatas, kadangi šiuose punktuose nurodyti turinio reikalavimai keliami pasiūlymams, o ne Komisijos sprendimams. Atsižvelgiant į Aprašo 6 punkte pateiktą pasiūlymo nagrinėjimo apibrėžimą matyti, kad jo tikslas yra įvertinti pasiūlymo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir saugomos teritorijos steigimo tikslams, pagrįstumą ir tikslingumą siekiant išsaugoti vertingas vietoves ar objektus. Komisijos 2016-10-24 sprendime nurodyti Komisijos nariai. Manytina, kad 2/3 Komisijos narių kvorumo pasiūlymui nagrinėti ir sprendimui priimti reikalavimas išlaikytas. Be to, 2016-10-24 Komisijos sprendime nurodyta, kad sprendimas priimtas vienbalsiai. Komisijos 2016-10-24 sprendimu nutarta nepritarti Medžiakalnio draustinio ribų keitimui. Iš 2016-10-24 sprendimo turinio matyti, kad svarstant pasiūlymą buvo pristatytas tiek nagrinėjamas klausimas, tiek išsakyta Komisijos narių argumentuota nuomonė nagrinėjamu klausimu. Be to, 2016-10-24 Komisijos sprendime nurodyta, kas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai, įskaitant ir Komisijos nares, lankėsi vietoje ir vertino faktinę situaciją – kokią įtaką pareiškėjų vykdytos statybos, adresu: (duomenys neskelbtini), padarė poveikį reljefui, t. y. įvertino, kad statybų veikla šioje vietoje labai pakeitė reljefą. Komisijos nariai A. Stanislovaitis ir Ž. Stirbienė pateikė argumentus, dėl kokių priežasčių laikytina, kad vykdytos statybos yra galimai neteisėtos, t. y. galimai prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo, šio draustinio tvarkymo plano sprendiniams, kitų tesės aktų reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, nuostatoms. Komisijos narė R. Baškytė nurodė, kad teritorija, kurioje buvo suformuotas minimas žemės sklypas, yra nuo pat draustinio įsteigimo, t. y. nuo 1992 metų. Draustinio ribos šioje vietoje niekada nesikeitė. Draustinyje saugomos vertybės – zandrinio reljefo formos – šioje vietoje buvo labai ryškios, vykdytomis statybomis joms padaryta žala, jos perkastos, mechaniškai sužalotos. Sudraskytas ir pakeistas reljefo formas reikėtų atstatyti. Komisijos pirmininkas akcentavo, kad saugomos teritorijos režimo pažeidimas, padaryta draustinyje žala saugomoms teritorijoms, nėra pagrindas keisti draustinio ribas. Komisijos 2016-10-24 sprendime nurodyta, kad Komisijos nariai diskutavo sunaikintų reljefo formų atstatymo galimybių, gamtai padarytos žalos atlyginimo klausimais, institucijų atsakomybės, išduodant statybos leidimą klausimais. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad Komisijos narių 2016-10-24 sprendimo motyvai yra nurodyti pačiame sprendime. Atsižvelgiant į Komisijos narių 2016-10-24 posėdžio metu išsakytas nuomones, nurodytas šio posėdžio protokole, t. y. 2016-10-24 sprendime, matyti, kad nėra pakankamo pagrindo teigti, kad Komisija 2016-10-24 posėdžio metu nevertino pasiūlymo atitikties teisės aktų reikalavimams ir Medžiakalnio draustinio steigimo tikslams, šio pasiūlymo pagrįstumo ir tikslingumo siekiant išsaugoti vertingas vietoves ar objektus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Komisijos 2016-10-24 sprendimas priimtas laikantis Aprašu nustatytos tvarkos. Todėl nepagrįstas pareiškėjų skundo teiginys, kad Komisija neatliko tų uždavinių, kuriems buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus bei priimdama 2016-10-24 sprendimą pažeidė Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias viešojo administravimo subjektą veikti taip, kaip nustatyta įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose. Apraše nustatytas teisinis pagrindas aplinkos ministrui priimant 2016-12-07 įsakymą atsižvelgti į Komisijos 2016-10-24 sprendimą. Medžiakalnio draustinis įsteigtas, siekiant išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingo smulkiakalvių ruožo fragmentą. Pareiškėjai nepateikė duomenų, kad aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymas ar Komisijos 2016-10-24 prieštarautų Medžiakalnio draustinio įsteigimo tikslui, atvirkščiai – byloje ginčijami sprendimai priimti laikantis teisės aktų reikalavimų ir tvarkos, atsižvelgiant į Medžiakalnio draustinio tikslus. Administraciniai teismai neatlieka administracinių funkcijų už viešojo administravimo subjektus. Taigi, jei ginčijami sprendimai būtų panaikinti, iš naujo svarstant pareiškėjų pasiūlymą įpareigoti atsakovus jį tenkinti, reikštų sprendimo už atsakovus priėmimą.

5Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 1–5). Atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad pareiškėjai, žinodami, kad žemės sklype statybų galimybė nenumatyta pagal bendruosius ir specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir siekdami įteisinti statybos padarinius bei padarytą saugomų teritorijų ir režimo pažeidimą, per įgaliotą atstovę pateikė 2016-05-20 pasiūlymą „Apsvarstyti galimybę sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2196-494/2015“, kuriuo pasiūlė galimybę apsvarstyti taikos sutarties civilinėje byloje sudarymo galimybę, atitinkamai pakoreguojant Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas. Pasiūlymas motyvuojamas abejone dėl „žmonių arba institucijų galimybės atkurti per milijonus metų gamtos sukurtas vertybes į buvusią iki statybos padėtį“, tuo kad žemės sklypas „<...> geomorfologinio draustinio ribas yra kraštinis“ ir faktu, kad iki 2015 metų neteisingai įrašytos žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos Nekilnojamojo turto centrinio banko duomenų bazėje. Minėtame pasiūlyme nurodyti motyvai nesudaro pagrindo keisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtintą Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-22 nutarimu Nr. 1146 patvirtintą Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio planą, kadangi tai neatitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų teritorijų planavimo ir Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio steigimo ribų. Aprašo 20 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdžius gautiems pasiūlymams nagrinėti organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Gavusi pasiūlymą, ir vadovaudamasis Aprašo 21 punktu, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba savo iniciatyva surinko trūkstamą informaciją, ir ją kartu su pareiškėjų pasiūlymu sudaryti taikos sutartį, 2016-06-06 elektroniniu paštu pateikė Komisijai. Komisijos posėdžio, vykusio 2016-06-13, metu nuspręsta „parengus detalesnę informaciją apie Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio vertybes nagrinėjamoje vietoje, nustačius draustinio ribų keitimo kriterijus, siūlyti klausimo nagrinėjimą pratęsti kito Komisijos posėdžio metu“. Komisijos sprendimas priimtas dalyvaujant 9 ir 15 Komisijos narių, balsuota paprasta balsų dauguma, Komisijos sprendimai įforminti posėdžio protokolu, todėl administracinė procedūra atlikta be pažeidimų. Siekiant surinkti aktualią informaciją, Komisijos narės R. Baškytė ir V. Valantiejienė, kartu su Tarnybos darbuotojais, 2016-09-15 lankėsi žemės sklype ir nuotraukose užfiksavo vizualinį vietovės vaizdą. Komisija posėdžio, vykusio 2016-10-24, metu vienbalsiai nusprendė nepritarti Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimui. Komisijos sprendimas priimtas dalyvaujant 9 iš 15 Komisijos narių, balsuota paprasta balsų dauguma, Komisijos sprendimai įforminti posėdžio protokolu, todėl laikytina, kad administracinė procedūra atlikta be pažeidimų. Komisijos sprendimas atitinka Tvarkos aprašo 24.4 punktą. Vykdydama Tvarkos aprašo 28 punktą, Tarnyba Komisijos 2016-10-24 protokolą Nr. V5-21 kartu su pasiūlymo nagrinėjimu susijusią informaciją perdavė aplinkos ministrui sprendimui priimti. Aplinkos ministras, atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą, priėmė 2016-12-07 įsakymą Nr. D1-860 „Dėl sprendimo priėmimo“, kuriuo nusprendė neinicijuoti Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio specialiojo planavimo dokumentų pakeitimo. Vietovės žemėlapiuose, brėžiniuose nėra duomenų apie tai, kad žemės sklype yra buvę pastatai, statybos galimybė nebuvo ir šiuo metu nėra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtintame Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plane, 2009-09-30 įsakymu Nr. T3-323 patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Pareiškėjai nedalyvavo Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano rengimo procedūrose – nei iki viešojo svarstymo procedūros pradžios, nei susirinkimo su visuomene, įvykusio 2012-12-06 metu. Šiuo atveju, veiklos apribojimai ir saugomos teritorijos režimas žemės sklype įsigaliojo įsiteisėjus 1992-10-21 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992-09-24 nutarimui Nr. I-2913, kuriuo įsteigtas Medžiakalnio valstybinis geomorfologinis draustinis konkrečiose ribose.

6Skundas tenkinamas dalyje.

7Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymo Nr. D1-860 „Dėl sprendimo priėmimo“ ir Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti (toliau – ir Komisija) 2016-10-24 sprendimo Nr. V5-21 teisėtumo ir pagrįstumo.

8Vilniaus apskrities viršininkas 2006-09-12 įsakymu Nr. 2.3-8533-41 „Dėl T. Ž. ir B. Ž. privataus žemės sklypo (kadastro (duomenys neskelbtini) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ nustatė, kad atlikus žemės sklypo ūkio paskirties 1 500 ha žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), kadastro (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus, žemės sklypas susideda iš dviejų sklypų: žemės sklypo Nr. 1 plotas 5 821 m2, žemės sklypo Nr. 2 plotas 9 679 m2. Šiame įsakyme Vilniaus apskrities viršininkas nurodė, kad naudojant žemės sklypą Nr. 1 privalu laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 XXVII (saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje) ir XXXVII (geomorfologiniai draustiniai) punktų reikalavimų, o žemės sklype Nr. 2 laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 XXXVII (geomorfologiniai draustiniai) punktų reikalavimų (t. I, b. l. 78, 79).

9Vilniaus rajono savivaldybės administraciją išdavė pareiškėjams 2011-10-27 leidimą Nr. 538 „Statyti naują (-us) statinį / rekonstruoti statinį (-us) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)“ statyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, (duomenys neskelbtini), kadastro (duomenys neskelbtini) (t. I, b. l. 15).

10Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-23 įsakymu Nr. A27(1)-1309 „Dėl adreso suteikimo (duomenys neskelbtini)“ patvirtino adresą: (duomenys neskelbtini) (t. I, b. l. 14).

11Iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešo susirinkimo su visuomene 2012-12-06 protokolo matyti, kad 2012-12-06 viešo susirinkimo su visuomene metu buvo svarstomi Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų ir tvarkymo planų sprendiniai. Susirinkime nedalyvavo nei vienas suinteresuotas visuomenės narys. Susirinkimo metu nuspręsta teikti derinimui Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų ir tvarkymo planus planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms ir toliau ruoštis šių planų patvirtinimui (t. II, b. l. 6 ).

12Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-06-02 išrašo matyti, kad žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), kadastro (duomenys neskelbtini), Buivydiškių kadastrinėje vietovėje, patenka į geomorfologinio draustinio teritoriją (t. I, b. l. 31–33).

13VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-06-01 įšrašas patvirtina, kad žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), kadastro (duomenys neskelbtini), Buivydiškių kadastrinėje vietovėje, pastatytas 60 proc. baigtumo vienbutis gyvenamasis namas (t. I, b. l. 34–37).

14Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-340-494/2017 pagal ieškovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams M. N., G. N., Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, VĮ Registrų centrui, Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, UAB „Novaforma“ ir K. J. dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Buivydiškių kadastrinėje vietovėje.

15Pareiškėjų atstovė su 2016-05-20 pasiūlymu „Apsvarstyti galimybę sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2196-494/2015“ kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, siūlydama apsvarstyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalyje numatytą taikos sutarties civilinėje byloje sudarymo galimybę atitinkamai pakoreguojant Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas (t. I, b. l. 96, 97, 124, 125, t. II, b. l. 25, 26).

16Komisijos posėdžio, vykusio 2016-06-13 metu, be kita ko, buvo svarstytas Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribų pakeitimas, siekiant taikos sutarties dėl statybos padarinių šalinimo. Komisijos posėdžio metu dalyvavo 9 komisijos nariai. Posėdžio metu vienbalsiai nuspręsta parengus detalesnę informaciją apie Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio vertybes, nagrinėjamoje vietoje, nustačius draustinio ribų keitimo kriterijus, siūlyti klausimo nagrinėjimą pratęsti kito posėdžio metu (t. I, b. l. 119, 121, t. II, b. l. 11–13, 15–17).

17Komisijos posėdžio, vykusio 2016-10-24 metu buvo svarstytas pasiūlymas koreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas pietinėje draustinio dalyje dėl gyvenamojo namo statybų pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą. Komisijos posėdžio metu dalyvavo 9 komisijos nariai. Posėdžio metu vienbalsiai nuspręsta nepritarti Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimui (t. I, b. l. 67, 68, 117, 118, t. II, b. l. 73, 74).

18Pareiškėjų atstovė su 2016-11-18 skundu „Dėl Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti 2016-10-24 sprendimo“ kreipėsi į Valstybinė saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), prašydama panaikinti Komisijos 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21 ir įpareigoti atsakovą pavesti Komisijai spręsti klausimą iš naujo (t. I, b. l. 6–11, 98–103).

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016-12-07 įsakymu Nr. D1-860 „Dėl sprendimo priėmimo“ nusprendė nepritarti pasiūlymui dėl Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimo ir neinicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-22 nutarimu Nr. 1146 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų plano pakeitimo procedūrų, bei neinicijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano pakeitimo procedūrų (t. I, b. l. 95).

20Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491 patvirtintas Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) ir sudaryta Komisija nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti, susidedanti iš 12 narių (2 punktas).

21Aprašas nustato reikalavimus nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl konservacinės ir atkuriamosios apsaugos prioriteto, kompleksinių saugomų teritorijų steigimo, jų ribų nustatymo ar keitimo, jų funkcinio prioriteto ar buferinės apsaugos zonų ribų nustatymo ar keitimo, kai tokios turi būti nustatomos pagal teisės aktus (toliau – Saugomos teritorijos steigimo, jos ir (ar) jos zonų ribų nustatymo ar keitimo), saugomų teritorijų apsaugos režimo nustatymo ar pakeitimo, taip pat pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo procedūras.

22Aprašo 6 punkte nustatyta, kad Pasiūlymas dėl Saugomos teritorijos steigimo, jos ir (ar) jos zonų ribų nustatymo ar keitimo ir (ar) saugomos teritorijos apsaugos režimo nustatymo ar pakeitimo (toliau – Pasiūlymas) – moksliniais ir faktiniais duomenimis pagrįstas fizinių ar juridinių asmenų (įskaitant nevalstybines organizacijas) pateiktas siūlymas Saugomai teritorijai steigti, jos ir (ar) jos zonų riboms nustatyti ar keisti arba motyvuotas siūlymas pakeisti saugomos teritorijos apsaugos režimą. Pasiūlymo nagrinėjimas – procesas, kurio metu įvertinama, ar Pasiūlymas atitinka Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) nustatytus Saugomų teritorijų steigimo tikslus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus, ar jame apibūdinta objekto, vietovės gamtinė, mokslinė, pažintinė ir kitokia vertė pakankama Saugomai teritorijai steigti, jos ir (ar) jos zonų riboms nustatyti ar keisti, ar siūlymas nustatyti ar pakeisti saugomos teritorijos apsaugos režimą yra pagrįstas, ar sudarys tinkamas sąlygas išsaugoti vertingas vietoves ar objektus, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

23Aprašo IV dalyje nustatyta Pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: Tarnyba, nustačiusi, kad pateiktas Pasiūlymas neatitinka jam keliamų reikalavimų, ir trūkstamos informacijos ji pati neturi arba negali gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų institucijų, per 10 darbo dienų nuo Pasiūlymo gavimo dienos apie konkrečius trūkumus raštu informuoja Pasiūlymo teikėją ir prireikus nustato terminą trūkstamai informacijai pateikti ar kitiems trūkumams pašalinti (21 punktas); jeigu pateiktas Pasiūlymas atitinka šiame Tvarkos apraše jam keliamus reikalavimus arba trūkstamą informaciją gali gauti arba ja disponuoja Tarnyba, ji per 30 darbo dienų nuo Pasiūlymo gavimo dienos (arba nuo trūkstamos informacijos gavimo dienos) organizuoja Komisijos posėdį (22 punktas). Remiantis Aprašo 24 punktu Komisija gali priimti tokius sprendimus dėl svarstomo pasiūlymo Saugomai teritorijai steigti, jos ir (ar) jos zonų riboms nustatyti ar keisti: rekomenduoti inicijuoti papildomus vertingų objektų, vietovių tyrimus (24.1 punktas); pritarti pasiūlymui, tačiau rekomenduoti inicijuoti kitos kategorijos ar tipo saugomos teritorijos steigimą, kitokių ribų ar funkcinio prioriteto zonos nustatymą, nei Pasiūlymo teikėjas buvo nurodęs (24.2 punktas); pritarti pasiūlymui ir rekomenduoti inicijuoti Saugomos teritorijos steigimą, jos ir (ar) jos zonų ribų nustatymą ar keitimą (24.3 punktas); nepritarti pasiūlymui (nurodant motyvuotas tokio sprendimo priežastis) ir neteikti rekomendacijos dėl Saugomos teritorijos steigimo, jos ir (ar) jos zonų ribų nustatymo ar keitimo inicijavimo (24.4 punktas).

24Aprašo 26 punktas nustato, kad Komisijos sprendimai, įforminti posėdžių protokolu, pateikiami aplinkos ministrui; atsižvelgdamas į Komisijos sprendimus, aplinkos ministras priima sprendimą dėl pateikto Pasiūlymo (28 punktas).

25Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog „Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus“ (2010-08-24 sprendimas administracinėje byloje Nr. A756‑450/2010; 2010-11-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556‑15/2010).

27Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymas Nr. D1-860 „Dėl sprendimo priėmimo“, kuriuo nuspręsta nepritarti pasiūlymui dėl Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimo ir neinicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-22 nutarimu Nr. 1146 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų plano pakeitimo procedūrų, bei neinicijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano pakeitimo procedūrų (t. I, b. l. 95), priimtas vadovaujantis Tvarkos aprašo 28 punktu bei atsižvelgiant į Komisijos išvadas dėl pareiškėjų atstovės 2016-05-20 pasiūlymo.

28Tvarkos aprašo 28 punktas nustato, jog aplinkos ministras priima sprendimą dėl pasiūlymo, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas. Teismas, įvertinęs ginčijamo 2016-12-07 įsakymo Nr. D1-860 turinį, pasisako, jog šis individualus administracinis aktas nepagrįstas teisės aktų nuostatomis, jame nenurodyta, kokiomis teisės aktų nuostatomis rėmėsi aplinkos ministras, priimdamas ginčijamą įsakymą, kuriuo nepritarė pasiūlymui dėl Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimo ir nusprendė neinicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-22 nutarimu Nr. 1146 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų plano pakeitimo procedūrų, bei neinicijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano pakeitimo procedūrų. Ginčijame įsakyme nurodytas Tvarkos aprašo 28 punktas nustato Pasiūlymo nagrinėjimo tvarką, tačiau nepagrindžia priimto 2016-12-07 įsakymo D1-860. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad ginčijamas 2016-12-07 įsakymas Nr. D1-860 nepagrįstas teisės aktų nuostatomis. Viešojo administravimo įstatymas įpareigoja individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis. Aplinkos ministras ginčijamame įsakyme nurodo, kad remiasi Komisijos išvadomis, tačiau, įvertinus Komisijos 2016-10-24 posėdžio protokolą, matyti, kad posėdžio metu Komisijos nariai pasisakė dėl Pasiūlymo koreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas, tačiau nesilaikė Tvarkos aprašo 24.4 punkte nustatytos tvarkos ir nusprendę nepritarti pasiūlymui nenurodė tokio sprendimo motyvų. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymas Nr. D1-860 priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, yra nepagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis, o taikomos poveikio priemonės, šiuo atveju nepritarimas pasiūlymui dėl Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų keitimo ir sprendimas neinicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-22 nutarimu Nr. 1146 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų plano pakeitimo procedūrų, bei neinicijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. D1-1043 patvirtinto Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano pakeitimo procedūrų, yra nemotyvuotos.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymas Nr. D1-860 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikinamas, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įpareigojama iš naujo išnagrinėti klausimą dėl pritarimo pareiškėjų atstovės 2016-05-20 pasiūlymui „Apsvarstyti galimybę sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2196-494/2015“ pakoreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas, bei įpareigojama pavesti Komisijai nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti iš naujo nagrinėti pasiūlymą koreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 4 punktas).

30Pareiškėjų prašymas panaikinti Komisijos 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21 netenkinamas, kadangi nagrinėjamu atveju jis yra tarpinis dokumentas, kuriuo nėra įforminami baigiamieji kompetentingų asmenų (pareigūnų) sprendimai. Atsižvelgiant į tai, bylos dalis, kurioje prašoma panaikinti Komisijos 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21 nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktas).

31Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 103 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

32Tenkinti pareiškėjų M. N. ir G. N. skundą dalyje.

33Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymą Nr. D1-860 ir įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją iš naujo svarstyti klausimą dėl pritarimo pareiškėjų M. N. ir G. N. atstovės advokatės Tatjanos Kočegarovos 2016-05-20 pasiūlymui „Apsvarstyti galimybę sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2196-494/2015“ pakoreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas, bei įpareigojama pavesti Komisijai nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti iš naujo nagrinėti pasiūlymą koreguoti Medžiakalnio geomorfologinio draustinio ribas.

34Bylos dalį, kuria prašoma panaikinti Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21, nutraukti.

35Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. Pareiškėjai M. N. ir G. N. kreipėsi į teismą su skundu (t. I, b. l. 1–5,... 4. Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija prašė atmesti... 5. Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 6. Skundas tenkinamas dalyje.... 7. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07... 8. Vilniaus apskrities viršininkas 2006-09-12 įsakymu Nr. 2.3-8533-41 „Dėl T.... 9. Vilniaus rajono savivaldybės administraciją išdavė pareiškėjams... 10. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-23 įsakymu... 11. Iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešo susirinkimo su... 12. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 14. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad... 15. Pareiškėjų atstovė su 2016-05-20 pasiūlymu „Apsvarstyti galimybę... 16. Komisijos posėdžio, vykusio 2016-06-13 metu, be kita ko, buvo svarstytas... 17. Komisijos posėdžio, vykusio 2016-10-24 metu buvo svarstytas pasiūlymas... 18. Pareiškėjų atstovė su 2016-11-18 skundu „Dėl Komisijos nevalstybinių... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016-12-07 įsakymu Nr. D1-860 „Dėl... 20. Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2009-08-26 įsakymu Nr. D1-491... 21. Aprašas nustato reikalavimus nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir... 22. Aprašo 6 punkte nustatyta, kad Pasiūlymas dėl Saugomos teritorijos steigimo,... 23. Aprašo IV dalyje nustatyta Pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: Tarnyba,... 24. Aprašo 26 punktas nustato, kad Komisijos sprendimai, įforminti posėdžių... 25. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog „Viešojo... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 28. Tvarkos aprašo 28 punktas nustato, jog aplinkos ministras priima sprendimą... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Lietuvos... 30. Pareiškėjų prašymas panaikinti Komisijos 2016-10-24 sprendimą Nr. V5-21... 31. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4... 32. Tenkinti pareiškėjų M. N. ir G. N. skundą dalyje.... 33. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-07 įsakymą Nr.... 34. Bylos dalį, kuria prašoma panaikinti Komisijos nevalstybinių organizacijų,... 35. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...