Byla 2-374/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-894-395/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ ieškinį atsakovui Kauno tardymo izoliatoriui dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų dalies panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno tardymo izoliatoriui dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų dalies panaikinimo ir prašė panaikinti Supaprastinto atviro konkurso maitinimo paslaugų teikėjui parinkti sąlygų 27 punkto dalį (pasiūlymo galiojimo garantiją patvirtinantis dokumentas (banko garantas)) bei sąlygų priedą 6 (Kainodaros taisyklės). Ieškinyje taip pat prašoma taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti Kauno tardymo izoliatoriaus paskelbto Supaprastinto atviro konkurso maitinimo paslaugų teikėjui parinkti viešojo pirkimo procedūras. Ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinosios apsaugos priemonės teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomu.

3Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Nurodė, kad ieškovas reikalavimą taikyti laikinąją apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą, grindė tik tuo, jog nesiėmus laikinosios apsaugos priemonės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomu, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo. Teismas pažymėjo, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas netaps neįmanomu, nes net tuo atveju, jeigu atsakovas sudarys sutartį su kitu tiekėju ir užbaigs pirkimo procedūras, ieškovas galės reikšti papildomą reikalavimą dėl neteisėtu pagrindu sudarytos sutarties nuginčijimo, o tokio ieškinio tenkinimo atveju sprendimas galėtų būti visiškai įvykdytas ir ieškovas dėl to esminių nuostolių nepatirtų. Taip pat pažymėjo, kad ieškovo teisės gali būti apgintos ne tik taikant laikinąją apsaugos priemonę, bet ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismas akcentavo, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas – yra susiję su sulaikytųjų ar nuteistųjų poreikiu gauti tinkamą maitinimą, todėl sustabdžius pirkimo procedūras, gali nukentėti sulaikytųjų ar nuteistųjų, tarp kurių yra nepilnamečių bei moterų, interesai. Todėl teismas sprendė, kad maitinimo paslaugos pirkimo spartus ir efektyvus įgyvendinimas atitinka viešąjį interesą, o stabdyti viešojo pirkimo procedūras netikslinga.

4Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Viržis“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti ginčo viešojo pirkimo procedūras. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Ekonomiškumo principas reiškia, jog teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus bei neviršytų pareikšto ieškinio reikalavimo. Teismo sustabdytos viešojo pirkimo procedūros visiškai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tuo tarpu atsakovas, remdamasis VPĮ 56 straipsnio 4 punkto nuostatomis, gali organizuoti neskelbiamas derybas ir pasirinkti maitinimo paslaugos tiekėją, be to galimi esamų maitinimo paslaugų tiekimo sutarčių pratęsimai. Tokiu būdu nebūtų pažeistas ir viešas interesas.
  2. Teismas nepagrįstai nurodo, kad esant ieškovui palankiam teismo sprendimui galimas sutarties nuginčijimas, nes procesas teisme gali užsitęsti, tokiu būdu maitinimo paslauga gali būti atlikta, o teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu.
  3. Teismo nurodyta VPĮ 123 straipsnyje nustatyta galimybė reikalauti iš atsakovo atlyginti žalą negali būti motyvu atmetant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes tokiu būdu laikinųjų apsaugos priemonių institutas prarastų prasmę. Pažymėtina, kad ieškovo tikslas vykdyti ūkinę veiklą ir dalyvauti teisėtai vykdomame viešojo pirkimo konkurse.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas pagrįstai nurodė, jog maitinimo paslaugos pirkimo spartus ir efektyvus įgyvendinimas atitinka viešąjį interesą.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Tačiau teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Todėl jeigu byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčas kilo dėl atsakovo Kauno tardymo izoliatoriaus paskelbto Supaprastinto atviro konkurso maitinimo paslaugų teikėjui parinkti. Šio konkurso tikslas – maitinimo paslaugos teikimas Kauno tardymo izoliatoriui ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui – pataisos namams (Konkurso sąlygų 9.1 p., b. l. 16). Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, nes aukščiau nurodytas konkursas neatsiejamai susijęs su kokybiška žmonių maitinimo paslauga. Sustabdžius šio konkurso procedūras gali nukentėti tardymo izoliatoriuose laikomų asmenų (taip pat ir nepilnamečių) teisėti interesai, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galėtų sąlygoti viešojo intereso pažeidimą. Taigi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Be to, VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas, t. y. jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas. Iš bylos medžiagos matyti, kad tiekiamas maitinimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis (Konkurso sąlygų 1 p., b. l. 15). Todėl ieškovo nurodyta galimybė atsakovui organizuoti neskelbiamas derybas ir pasirinkti maitinimo paslaugos tiekėją bei pratęsti esamų maitinimo paslaugų tiekimo sutarčių pratęsimus remiantis VPĮ 56 straipsnio 4 punkto nuostatomis, gali turėti neigiamos įtakos valstybės biudžeto lėšų panaudojimui, o tai taip pat sietina su viešojo intereso pažeidimu. Be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas, pateikdamas prašymą, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo. Priešingai, nei nurodo apeliantas, pirkimo procedūrų sustabdymas yra išimtinė priemonė, kuri taikoma, kai stabdyti pirkimo procedūras yra ekonomiškai tikslinga. Kitu atveju ieškovas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo (VPĮ 123 str.).

10Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

12Kauno apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai