Byla 2-957-880/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. B. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams ir

Nustatė

2Pareiškėjas G. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas nustatyti faktą, jog jis įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad 1990 m. buvo įsteigtas garažų statybos kooperatyvas, kuriam 1990 m. liepos 17 d. buvo suteiktas žemės sklypas garažų statyboms, o 1990 m. rugpjūčio 9 d. išduotas leidimas garažų statyboms. Pareiškėjas buvo minėto kooperatyvo nariu ir 1993 m. atliko garažo statybos darbus. Garažų statybos kooperatyvo vadovybė kooperatyvo nariams neišdavė pastatytų garažų nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų, tačiau pareiškėjas pareiškėjas yra sąžiningas ir teisėtas garažo, unikalus Nr. ( - ), valdytojas, nes 1993 m. šį garažą pastatė savo lėšomis ir nepertraukimai 19 metų jį teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai jį valdo kaip savą. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į garažą jokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu. Kitų asmenų pretenduojančių į šį garažą nėra.

3Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriai valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjas G. B. nuosavybės teises į garažą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Narėpų metaliniai garažai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-327/2009;2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. U. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Terekas“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-156/2010; kt.). Taigi nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma:

81. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas.

92. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

103. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

114. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas.

125. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas.

136. Daiktas valdomas nepertraukiamai.

147. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas).

158. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

161990 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 29 „Dėl individualių garažų statybos kooperatyvo patvirtinimo ir įstatų įregistravimo“ Širvintų miesto Liaudies deputatų taryba patvirtino individualių garažų statybos kooperatyvo visuotinio narių susirinkimo protokolą „Dėl garažų kooperatyvo įsteigimo“, suteikė garažų kooperatyvui 10 numerį bei nusprendė įregistruoti individualių garažų statybos kooperatyvo Nr. 10 narių priimtus įstatus (b.l. 9-18). Į garažų kooperatyvo Nr. 10 narių sąrašą 193 numeriu buvo įtrauktas pareiškėjas G. B. (b.l. 19-23). 1990 m. liepos 17 d. Širvintų rajono valdytojo potvarkiu Nr. 41 minėtam garažų kooperatyvui buvo suteiktas 2 ha žemės sklypas (b.l. 8), o 1990 m. rugpjūčio 9 d. išduotas leidimas Nr. 1 garažų statyboms (b.l. 7). Pareiškėjas 1993 m. savomis lėšomis pastatė garažą, tačiau garažų statybos kooperatyvo NR. 10 vadovybė neišdavė kooperatyvo nariams pastatytų garažų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. Neatsižvelgiant į tai, nekilnojamąjį turtą, t. y. garažą, pareiškėjas įgijo sąžiningai ir teisėtai. Pareiškėjas visą laiką nepertraukiamai (daugiau kaip 19 metų) valdė garažą, mokėjo žemės nuomos mokestį už žemę, esančią po garažu esančią (b.l. 24-28). Pastatas yra identifikuotas (b.l. 33), tačiau VĮ Registrų centras prašymo įregistruoti daiktines teises į garažą netenkino, nes Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikti dokumentai nepatvirtina prašomų įregistruoti nuosavybės teisių (b.l. 31). Daiktinės teisės į garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), neįregistruotos. Nurodytas garažas gali būti nuosavybės teisės objektu. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 37). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

17Pareiškėjas sąžiningai įgijo nurodytą garažą bei teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 1993 m., t.y. ne mažiau negu dešimt metų valdo kaip savo. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėjas būtų įgijęs turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal CK 4.68–4.71 straipsnius konstatuoti, jog pareiškėjo valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę, t. y. nustatyti, kad pareiškėjas pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 530–533 straipsniais, teismas

Nutarė

19Nustatyti faktą, kad G. B., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio... 2. Pareiškėjas G. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas nustatyti... 3. Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjas G. B. nuosavybės... 6. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės... 8. 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 9. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas... 10. 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo... 11. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto... 12. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis).... 13. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai.... 14. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas... 15. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.... 16. 1990 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 29 „Dėl individualių garažų... 17. Pareiškėjas sąžiningai įgijo nurodytą garažą bei teisėtai,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 19. Nustatyti faktą, kad G. B., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...