Byla e2-324-425/2018
Dėl neteisėtų ir nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų bei konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Grūstė“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lavėnų socialinės globos namams (toliau- Lavėnų socialinės globos namai), trečiajam asmeniui UAB „Kretingos maistas“ dėl neteisėtų ir nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų bei konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų panaikinimo.

3T e i s m a s

Nustatė

4Ieškovė UAB „Grūstė“ ieškiniu, kituose procesiniuose dokumentuose prašė teismą:

51. panaikinti Lavėnų socialinės globos namų 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimus dalyse, kuriose:

61.1. atsakovas nepanaikino Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelėje „Kvalifikaciniai reikalavimai“ eil. Nr. 2 nurodyto reikalavimo: „Tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais). Reikšmė - ne mažesnė kaip 1,0“, o vietoje to, nepateikdamas absoliučiai jokių argumentų, bendrąjį mokumo koeficientą sumažino nuo 1 iki 0,8;

71.2. atsakovas atmetė ieškovės pretenzijos dalį dėl aiškių ir nedviprasmiškų parametrų „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose“ ir „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ vertinimo kriterijų ir balų skyrimo tvarkos apibrėžimo arba šios dalies panaikinimą, ir ekonominio naudingumo vertinimo sistemą paliko nepakeistą;

82. priteisti ieškovės bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

9Ieškovė UAB „Grūstė“ nurodo, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą pirkimą „Lavėnų socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 352140) (toliau - Pirkimas). Paaiškina, jog 2017 m. lapkričio 7 d. atsakovas paskelbė Pirkimo sąlygas, su kurių dalimi - kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su tiekėjų finansiniais pajėgumais, bei kokybės vertinimais, ieškovė nesutiko. Teigia, kad atsakovas pasirinko niekuo nepagrįstą tiekėjų finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijų – bendrąjį mokumo koeficientą (BMK) su reikšme „0,8“, kuris ne tik dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, bet ir, tikėtina, buvo suderintas ir pritaikytas vienam atsakovo neskaidriai parinktam tiekėjui. Nurodo, jog BMK visiškai nepagrįstas, neproporcingas atsakovės vykdomam pirkimui. Teigia atsakovei neįrodžius Pirkimo objekto išskirtinių savybių. Mano, kad tiekėjų finansinį pajėgumą įvykdyti sutartį atsakovas galėjo pasitikrinti kitokiomis, tiekėjų konkurencijos neribojančiomis priemonėmis, todėl atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau - Metodika) 8 p. reikalavimą parinkti tokį kvalifikacinį reikalavimą, kuris geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti Pirkimo sutartį. Tvirtina, jog perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, privalo turėti patikimą bei įtikinamą šių reikalavimų nustatymo pagrindą. Pabrėžia, kad atsakovas pažeidė Metodikos 16.1 punkto nuostatą, nes BMK reikalavimas netaikomas tarpiniams mokėjimams. Pažymi, jog atsakovo nustatyta BMK reikšmė ženkliai viršija maitinimo sektoriuje nustatytą koeficientą, atsakovas nepagrindė tokio kriterijaus dydžio, reikalingumo ir priežastinio ryšio. Nurodo, kad atsakovas netiksliai, neaiškiai ir dviprasmiškai nustatė kokybės vertinimo kriterijus, pagal kuriuos jis neturės jokių galimybių užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Atkreipia dėmesį į tai, jog Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos yra išimtinai vertinamojo pobūdžio, todėl atsakovas nepaneigė, kad parametrai „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų namuose“ ir „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ vertinimo kriterijų ir balų skyrimo tvarka buvo apibrėžti neaiškiai ir dviprasmiškai.

10Atsiliepime į ieškinį bei triplike atsakovas Lavėnų socialinės globos namai nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, jog Metodika nenustato griežtų sąlygų BMK, kaip kvalifikacinio reikalavimo, taikymui konkurse. Nurodo, kad Pirkimo reikalavimas turėti 0,8 dydžio BMK yra proporcingas ir atitinkantis realią maitinimo paslaugų rinkos situaciją, todėl nėra diskriminacinio pobūdžio ir neriboja tiekėjų konkurencijos. Paaiškina, jog ilgalaikį finansinį stabilumą rodantis BMK yra proporcinga tiekėjų atrankos priemonė ir, jei šio reikalavimo teikėjas neatitinka, nėra pagrindo teigti, kad perkančiosios organizacijos taikyti atrankos kriterijai yra objektyviai neproporcingi ar riboja konkurenciją. Nurodo, kad konkrečius kriterijus pasirinko sąmoningai, siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją pasiūlymų kokybe ir patikrinti tiekėjų galimybę vykdyti Pirkimo sutartį, kas neriboja tiekėjų konkurencijos. Mano, jog patenkinus ieškovės reikalavimą ir perkančiajai organizacijai nepagrįstai sumažinus BMK minimalią vertę ar jį panaikinus, bus pažeistas lygiateisiškumas. Atkreipia dėmesį, kad perkančioji organizacija iš anksto Pirkimo sąlygose ne tik apibrėžė kokybės vertinimo kriterijų esmę, atitikties kriterijui patvirtinimo būdą (ką tiekėjai turėtų nurodyti, siekdami gauti kaip įmanomai geresnį pasiūlymo kokybės vertinimą), bet ir iš anksto paskelbė šių kriterijų lyginamąjį svorį bendrame pasiūlymo vertinime. Mano, jog Pirkime pateikti kokybės kriterijai pakankamai detalūs ir leidžiantys tiekėjams konkuruoti ne tik kaina, bet ir siūlomų sprendimų inovatyvumu, todėl šie kriterijai negali būti laikomi pažeidžiančiais pirkimo skaidrumą tik dėl to, kad yra vertinamojo pobūdžio ir nepasiūlo konkrečių sprendimų, kurie sudaro pasiūlymo kokybės vertinimo esmę. Sutinka su trečiojo asmens UAB „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais, palaiko trečiojo asmens poziciją byloje. Reziumavo, kad Konkurso reikalavimas turėti 0,8 dydžio BMK proporcingas ir atitinkantis realią maitinimo paslaugų rinkos situaciją, todėl nėra diskriminacinio pobūdžio ir neriboja tiekėjų konkurencijos. Perkančioji organizacija privalo įsitikinti (tai įpareigoja VPĮ 17 straipsnis įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas įsigyti paslaugas, racionaliai naudojant lėšas), kad paslaugų teikėjas galės tinkamai ir savo lėšomis vykdyti ilgalaikius įsipareigojimus ir būtent BMK leidžia tuo įsitikinti. Perkančioji organizacija iš anksto Konkurso sąlygose ne tik apibrėžė minėtų kokybės vertinimo kriterijų esmę, atitikties kriterijui patvirtinimo būdą (t.y. ką tiekėjai turėtų nurodyti, siekdami gauti kaip įmanoma geresnį pasiūlymo kokybės vertinimą), bet ir iš anksto paskelbė šių kriterijų lyginamąjį svorį bendrame pasiūlymo vertinime.

11Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kretingos maistas“ nurodė nesutinkantis su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodė, jog pagal Metodikos nuostatas, perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikta šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, būdama įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas. Mano, kad perkančiosios organizacijos nustatytas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas dėl 0,8 BMK nustatymo nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į pirkimo objektą, specifiką, nustatytas nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Vien tai, kad ieškovės BMK reikšmė yra mažesnė nei reikalaujama Pirkimo dokumentuose, nesudaro pagrindo teigti, jog jis yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją, kai kone visų viešųjų pirkimų rinkoje veikiančių viešojo maitinimo paslaugų teikėjų BMK yra didesnis nei reikalaujama Pirkimo dokumentuose. Atkreipia dėmesį, jog Viešųjų pirkimų tarnyba savo formuojamoje praktikoje neginčija paties BMK, kaip kvalifikacinio reikalavimo, galimumo maitinimo sektoriuje. Teigia, kad atsakovas teisėtai ir proporcingai nustatė 0,8 BMK reikšmę, nes atsižvelgė ne tik į plačiai apibrėžtą ekonominės veiklos sektorių, bet ir į potencialių perkančiajai organizacijai paslaugas teiksiančių įmonių dydį. Yra įsitikinęs, jog kokybiniuose vertinimo kriterijuose „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų namuose“ ir „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ yra pakankamai aiškiai apibrėžtas perkančiosios organizacijos poreikis ir siekis, o jei perkančioji organizacija pati konkrečiai aprašytų visus paslaugos aspektus, visi pirkime dalyvaujantys tiekėjai analogiškai juos nurodytų, ir joks varžymasis dėl paslaugos kokybės realiai nevyktų. Teigia, kad perkančiajai organizacijai pasirinkus tiekėjams palikti galimybę savo pasiūlymuose pasitelkti išmonę ir patiems subalansuoti savo pasiūlymų kainą bei paslaugų teikimo parametrus, užtikrinama, kas sutartį laimėtų geriausią kainos ir kokybės santykį pasiūlęs teikėjas.

12Ieškinys atmestinas.

13Faktinės bylos aplinkybės

14Byloje nustatyta, kad Lavėnų socialinės globos namai 2017 m. lapkričio 7 d. paskelbė supaprastintą atvirą pirkimą „Lavėnų socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 352140), organizuojamą remiantis Pirkimo sąlygomis, atsakovo patvirtintomis Viešojo pirkimo komisijos sprendimu 2017 m. lapkričio 3 d. protokolu Nr. 5.

15Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelėje „Kvalifikaciniai reikalavimai“ 2 punkte nurodyta, kad tiekėjo bendrojo mokumo koeficiento (nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais) reikšmė turi būti ne mažesnė kaip 1,0. Sąlygų 84 ir 86 punktuose nurodyti kriterijai, kuriais vadovaujantis įvertinamas paslaugų teikimo organizavimo procesas.

16UAB „Grūstė“ 2017 m. lapkričio 14 d. pateikė pretenziją Lavėnų socialinės globos namams, kurioje nurodė nesutinkanti su Pirkimo sąlygose nustatytu kvalifikaciniu tiekėjo reikalavimu turėti ne mažesnį kaip 1,0 BMK, viena kitai prieštaraujančiomis Pirkimo sąlygomis, susijusiomis su reikalavimais dietoms, ir sąlygų 84 ir 86 punktuose nurodytais kokybės vertinimo kriterijais ir balų skaičiavimo tvarka.

17Lavėnų socialinės globos namai 2017 m. lapkričio 14 d. atsakymu Nr. 356 informavo UAB „Grūstė“, jog pretenzijos reikalavimas dėl prieštaringų reikalavimų dietinio maitinimo valgiaraščių sudarymui patenkintas, reikalavimas dėl BMK reikšmės iš dalies patenkintas, reikšmės dydį sumažinus iki 0,8, o reikalavimas dėl kokybės vertinimo kriterijų ir balų skaičiavimo tvarkos netenkintas. Nurodė, kad, siekdamas skatinti konkurencingumą viešajame pirkime bei siekdamas sudaryti galimybę Pirkime dalyvauti kuo didesniam pretendentų skaičiui BMK reikšmę sumažino iki 0,8. Paaiškino, jog tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, todėl dalyviai privalo pasiūlyti kaip galima labiau kokybiškas paslaugas, kaip galima labiau atitinkančius kokybinius reikalavimus ir maitintinų asmenų poreikius. Pabrėžė, kad perkančiajai organizacijai prioritetas yra ne tik perkamų paslaugų kaina, bet ir perkamų paslaugų kokybė, todėl vertinimo kriterijai Pirkime nustatyti teisėtai ir pagrįstai.

18dėl perkančiosios organizacijos nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo tiekėjui turėti nemažesnį už 0,8 bendrąjį mokumo (likvidumo) koeficientą (toliau - BMK)

19Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“, pagal kurią perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus, arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, tačiau tokiu atveju ji turi būti įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Observis“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-222/2008; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „15 minučių“ v. Valstybinė ligonių kasa prie LR SAM, bylos Nr. 3K-3-126/2010).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė, vykdydama VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, pagal kurią perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelėje „Kvalifikaciniai reikalavimai“ eil. Nr. 2 nurodė reikalavimą: „Tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais). Reikšmė - ne mažesnė kaip 0,8“.

21Ieškovės teigimu, atsakovės nustatytas BMK koeficientas apribojo tiekėjų konkurenciją, tikėtina, buvo suderintas ir pritaikytas vienam atsakovo neskaidriai parinktam tiekėjui, yra visiškai nepagrįstas, nes Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 16.1 punktas numato, kad BMK reikalavimas netaikomas esant tarpiniams mokėjimams, nes vykdant mokėjimus kas 30 dienų, bus visiškai užtikrinti pirkimus laimėjusio tiekėjo finansiniai srautai ir gebėjimas vykdyti finansinius įsipareigojimus visą pirkimo sutarties vykdymo laiką.

22Teismo išvados:

  1. Atsakovė Lavėnų socialinės globos namai vykdomu viešuoju pirkimu „Lavėnų socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų pirkimas“ siekia įsigyti maitinimo paslaugų teikimą globotiniams - suaugusiems asmenims su negalia, kuriems paskirta ilgalaikė ir trumpalaikė globa. Pirkimo sutarties sudarymas neabejotinai yra susijęs su viešojo intereso apsauga – nepertraukiamu asmenų su negalia maitinimu, todėl nurodyto viešojo intereso apsaugai užtikrinti pripažintinas būtinu ir pateisinamu atsakovės nustatytas Pirkimo sąlygose 0,8 dydžio tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas. Ne tik nurodytos kategorijos asmenų, kurių tinkamą maitinimą privalo užtikrinti atsakovė, tačiau apskritai reguliaraus maitinimo tiekimas asmenims, kurie patys neturi galimybės apsirūpinti maistu (pvz. šauktinių kareivių kareivinėse, nuteistųjų laisvės atėmimo įstaigose) negali būti staiga nutraukiamas ar netinkamai vykdomas dėl tiekėjo finansinių problemų, nes tokio pobūdžio paslaugų netinkamas vykdymas sukelia itin didelį ir pagrįstą nepasitenkinimą ne tik iš maitinimo nebegaunančių asmenų, tačiau ir iš jų artimųjų, tokius atvejus aktyviai retransliuoja žiniasklaidos priemonės kaip labai blogos praktikos pavyzdžius. Būtent todėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ išaiškinta, kad nustatant BMR reikalingumą turi būti atsižvelgiama į prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus.
  1. Negalima sutikti su ieškinio motyvu, kad nustatytas 0,8 dydžio tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas ženkliai viršija maitinimo sektoriuje nustatytą koeficientą, kuris 2015 m. šios rūšies paslaugoms buvo lygus 0,52, 2014 m. - 0,5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nurodyta, kad „mažesnės už vienetą BMR reikšmė suponuoja poreikį tiekėjui naudotis kreditorių ar kitais pasitelktais resursais, kurių pirkimo valdytojas, remdamasis objektyviais kriterijais, prognozuoti negalėtų. Praktikoje laikoma, kad rodiklio reikšmei esant mažiau nei 0,5, tokios įmonės finansinė padėtis nėra gera.
  1. Atsakovės nustatytas 0,8 dydžio tiekėjo bendrojo mokumo koeficientas yra tarp įmonės, kuri nesinaudoja kreditorių ar kitais pasitelktais resursais (1 ir daugiau), bei tarp įmonės, kurios finansinė padėtis nėra gera ir kurios BMR yra apie 0,5, todėl galima daryti išvadą, kad pasirinktas BMK sudaro sąlygas pirkime dalyvauti įmonėms turinčioms poreikį skolintis lėšas savo veiklos vykdymui, t. y. turinčioms finansinių problemų, todėl įvertinus perkamos paslaugos svarbą ir specifiką, 0,8 dydžio BMK nėra aiškiai per didelis ir neproporcingas.
  1. Praktikoje svarbu ir būtina atrinkti kompetentingus ir patikimus tiekėjus, kurių finansinis ir ekonominis pajėgumas privalo būti visapusiškai įvertintas. Teismo vertinimu, pirkimo objekto specifiškumas įpareigojo perkančiąją organizaciją atrinkti tik finansiškai pajėgius vykdyti prisiimtas prievoles dalyvius, todėl ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas dėl ne mažesnio už 0,8 bendrojo mokumo (likvidumo) koeficiento nustatymas, nelaikytinas pertekliniu ir ribojančiu konkurencija.

23dėl pasiūlymų „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose“ ir „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir balų skyrimo tvarkos

24Pirkimo sąlygų 80 punktas nurodo, kad pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant paslaugų teikėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus.

25Ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų 84 ir 86 punktuose nurodytus kriterijus, kuriais vadovaujantis bus įvertinamas (matuojamas) paslaugų teikimo kokybės procesai.

26Pirkimų sąlygų 84.1. numatytas „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose“.

27Vertinama: Paslaugų teikėjo patiektas šventinio stalų serviravimo valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose Techninėje specifikacijoje nurodytų švenčių dienomis aprašymas.

2884.2. Dietinio maisto kokybė.

29Vertinama: paslaugų teikėjo patiektų 7 dienų pavyzdinių valgiaraščių pagrindinių dietų atitikimą keliamiems reikalavimams.

30Pateikiama. Pavyzdinius 7 dienų valgiaraščius pagal pagrindines dietas;

3184.3. Aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertės aplinkos vadybos sistemos reikalavimus. Nurodoma, kad vertinama ar tiekėjas yra įsidiegęs aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkančią ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertes ir t. t.

3284.4. Maisto saugos vadybos sistemos ISO 22000 standarto reikalavimus arba lygiavertės maisto saugos vadybos sistemos.

3384.5. Maitinimo paslaugų tiekimo organizavimo procesas

34Vertinama: paslaugų teikėjo pateikto maitinimo paslaugų teikimo organizavimo proceso aprašo išsamumas, nuoseklumas, sklandumas; maitinimo paslaugų teikimo organizavimo proceso efektyvumas, nepertraukiamo maitinimo paslaugų teikimo užtikrinimo priemonių efektyvumas; produktų tiekimo užtikrinimas; galimybės ruošti ekologiškus patiekalus; gamybos technologinis procesas; higienos užtikrinimo priemonių efektyvumas; patiekalų išdalinimo efektyvumas, išdalinimui ir transportavimui naudojamos įrangos savybės, gyventojų aptarnavimo maitinimo (patiekalų patiekimas valgykloje ir į kambarius ir pan.) metu efektyvumas.

35Pateikiama: maitinimo paslaugų teikimo organizavimo proceso aprašą (informacija pateikiama laisva forma).

3686. Siekiant palengvinti penkto parametro ekspertinį vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas, 100 balų skalė padalinta į kokybinius intervalus: nepatenkinamai (0-20); patenkinamai (21-40); vidutiniškai (41-60); gerai (61-80); labai gerai (81-100), kiekvieną poziciją plačiau paaiškinant.

37Ieškovė teigia, kad atsakovė netiksliai, neaiškiai ir dviprasmiškai nustatė kokybės vertinimo kriterijus, pagal kuriuos atsakovė neturės jokių galimybių užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Atkreipia dėmesį į tai, jog Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos yra išimtinai vertinamojo pobūdžio, todėl atsakovas nepaneigė, kad parametrai „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose“ ir „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ vertinimo kriterijų ir balų skyrimo tvarka buvo apibrėžti neaiškiai ir nekonkrečiai.

38Nurodyti ieškovės ieškinio motyvai pripažinti nepakankamais pagrįstais.

39Kaip jau buvo nurodyta, nagrinėjamoje byloje tiekėjų pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant paslaugų teikėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus. Ieškovė ieškiniu ginčija dalį pirkimo sąlygų dėl jų nekonkretumo ir galimo subjektyvumo juos įvertinant.

40Teismas daro išvadą, kad tam tikrais atvejais viešajame pirkime perkant paslaugas neišvengiamai yra susiduriama su perkamų paslaugų subjektyvių vertinimu, pvz. perkami patalpų, naujametinės eglutės miesto centre papuošimo darbai, parko, aikštės sutvarkymo darbai, muzikinės programos sukūrimas ir t. t., kuriuose pateiktus sprendinius kiekvienas asmuo vertina subjektyviai, t. y. ne tik pagal suvokiamą paslaugos poreikį, tačiau ir pagal savo išsilavinimą, kultūrinį lygį, profesinę kvalifikaciją, gyvenimišką patirtį ir t. t. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovės pirkimo sąlygose nėra konkrečiai ir detalizuotai aptartos „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei gyventojų kambariuose“ bei „Maitinimo paslaugų teikimo organizavimo procesas“ sąlygos, nes tokiu atveju tiekėjai savo pasiūlymuose pirkimų organizatoriui tik pakartotų pirkėjo nurodytas sąlygas ir tvirtintų jų pasiūlymus atitinkančius pirkimo sąlygų reikalavimus, todėl pats pirkimas prarastų prasmę dėl perkamų paslaugų kokybės, o būtų vertinama tik tiekėjų pasiūlytos kainos. Nurodytas metodas neužtikrintų perkamų paslaugų kokybės, nes mažos kainos pasiūlymas retai būna kokybiškas ir tinkamas.

41Nagrinėjamo ginčo atveju sutiktina su atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytu motyvu, kad ieškovės ginčijamos Pirkimo sąlygos sudaro galimybę būtent patiems tiekėjams savo pasiūlymuose pasitelkti patirtį, išradingumą, sugebėjimus, gerą skonį ir t. t., kad pirkimui pateiktų estetiškus, įdomius, skoningus netgi stebinančius pasiūlymus, kurie užtikrintų perkamų paslaugų kokybę ir sudarytų galimybę pirkėjui išsirinkti geriausią iš pasiūlytų variantų.

42Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime įvertinami Pirkimo sąlygų 80 p. lentelėje, naudojant Pirkimo sąlygų 85-86 punktuose nurodytą pasiūlymų vertinimo skalę nuo 0 iki 100, 100 balų skalę padalinant į 5 kokybinius intervalus (nepatenkinamai (0-20); patenkinamai (21-40); vidutiniškai (41-60); gerai (61-80); labai gerai (81-100), paaiškinant atskirų intervalų ypatumus ir kokybinius reikalavimus, kas taip pat sudaro galimybę objektyviau įvertinti pasiūlymus, pasisakyti dėl jų atsitikimo nustatytiems kriterijams.

43Tiekėjai yra savo srities profesionalai, todėl jie turi galimybę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų elementų vertinimo balais, prašyti paaiškinti tiekėjui savo sprendimus dėl konkretaus tiekėjo pasiūlymo įvertinimo, nurodyti vertinimo motyvus ir t.t., todėl ieškovės ginčijamos Pirkimo sąlygos negali būti pripažįstamos kaip aiškiai pažeidžiančios viešojo pirkimo skaidrumą ir neužtikrinančios tiekėjų pasiūlymų vertinimo objektyvumo, nediskriminavo ir lygiateisiškumo principų.

44Teismas 2018-01-02 nutartimi paskyrė civilinę bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2018-01-23. Ieškovė UAB „Grūstė“ 2018-01-22 pateikė teismui Grant Thorton Baltic UAB parengtą 2018-01-21 Specialisto išvadą, prašydama pateiktą išvadą priimti ir bylą kaip rašytinį įrodymą. Teismas nepriima ieškovės pateikto rašytinio įrodymo, kadangi jis pateiktas pavėluotai, teismui jau priėmus CPK 227 straipsnio 5 dalyje numatytą nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Teismui priėmus ieškovės pateiktą rašytinį įrodymą būtų pažeistas CPK 4238 straipsnio 4 dalyje numatytas bylos išnagrinėjimo terminas, nes teismas turėtų pateiktą specialisto išvadą nusiųsti atsakovui, nustatyti pakankamą terminą pateikti atsiliepimą į Specialisto išvadą, o tai neginčytinai užvilkintų bylos nagrinėjimą.

45Teismas netenkina ieškovės prašymo įtraukti į bylos nagrinėjimą Viešųjų pirkimų tarnybą išvadai duoti, kadangi byloje šalių ginčas kilo dėl pirkimo sąlygų vertinimo, kurias vertinti turi pareigą teismas.

46CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, todėl atmetus ieškovės ieškinį, atsakovės ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš ieškovės. Trečiasis asmuo prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, pateikė patvirtinančius įrodymus apie pateiktas 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidas.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais, 4238-4239 straipsniais teismas

Nutarė

48Atmesti ieškovės UAB „Grūstė“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lavėnų socialinės globos namams, trečiajam asmeniui UAB „Kretingos maistas“ dėl neteisėtų ir nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų bei konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų panaikinimo. Priteisti iš UAB „Grūstė“ ( į k 166576122) 3 630 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti VšĮ „Kretingos maistas“ ( į k 164687871) naudai.

49Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. T e i s m a s... 4. Ieškovė UAB „Grūstė“ ieškiniu, kituose procesiniuose dokumentuose... 5. 1. panaikinti Lavėnų socialinės globos namų 2017 m. lapkričio 20 d.... 6. 1.1. atsakovas nepanaikino Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelėje... 7. 1.2. atsakovas atmetė ieškovės pretenzijos dalį dėl aiškių ir... 8. 2. priteisti ieškovės bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.... 9. Ieškovė UAB „Grūstė“ nurodo, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą... 10. Atsiliepime į ieškinį bei triplike atsakovas Lavėnų socialinės globos... 11. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kretingos maistas“ nurodė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Faktinės bylos aplinkybės... 14. Byloje nustatyta, kad Lavėnų socialinės globos namai 2017 m. lapkričio 7 d.... 15. Pirkimo sąlygų 21 punkto 2 lentelėje „Kvalifikaciniai reikalavimai“ 2... 16. UAB „Grūstė“ 2017 m. lapkričio 14 d. pateikė pretenziją Lavėnų... 17. Lavėnų socialinės globos namai 2017 m. lapkričio 14 d. atsakymu Nr. 356... 18. dėl perkančiosios organizacijos nustatyto minimalaus kvalifikacinio... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė, vykdydama VPĮ 32 straipsnio 1... 21. Ieškovės teigimu, atsakovės nustatytas BMK koeficientas apribojo tiekėjų... 22. Teismo išvados:
  1. Atsakovė Lavėnų socialinės globos namai... 23. dėl pasiūlymų „Šventinio stalų serviravimas valgyklos salėje bei... 24. Pirkimo sąlygų 80 punktas nurodo, kad pasiūlymo ekonominis naudingumas (S)... 25. Ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų 84 ir 86 punktuose nurodytus kriterijus,... 26. Pirkimų sąlygų 84.1. numatytas „Šventinio stalų serviravimas valgyklos... 27. Vertinama: Paslaugų teikėjo patiektas šventinio stalų serviravimo valgyklos... 28. 84.2. Dietinio maisto kokybė.... 29. Vertinama: paslaugų teikėjo patiektų 7 dienų pavyzdinių valgiaraščių... 30. Pateikiama. Pavyzdinius 7 dienų valgiaraščius pagal pagrindines dietas;... 31. 84.3. Aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto... 32. 84.4. Maisto saugos vadybos sistemos ISO 22000 standarto reikalavimus arba... 33. 84.5. Maitinimo paslaugų tiekimo organizavimo procesas... 34. Vertinama: paslaugų teikėjo pateikto maitinimo paslaugų teikimo... 35. Pateikiama: maitinimo paslaugų teikimo organizavimo proceso aprašą... 36. 86. Siekiant palengvinti penkto parametro ekspertinį vertinimą ir... 37. Ieškovė teigia, kad atsakovė netiksliai, neaiškiai ir dviprasmiškai... 38. Nurodyti ieškovės ieškinio motyvai pripažinti nepakankamais pagrįstais.... 39. Kaip jau buvo nurodyta, nagrinėjamoje byloje tiekėjų pasiūlymo ekonominis... 40. Teismas daro išvadą, kad tam tikrais atvejais viešajame pirkime perkant... 41. Nagrinėjamo ginčo atveju sutiktina su atsakovės procesiniuose dokumentuose... 42. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamasis svoris ekonominio naudingumo... 43. Tiekėjai yra savo srities profesionalai, todėl jie turi galimybę ginčyti... 44. Teismas 2018-01-02 nutartimi paskyrė civilinę bylą nagrinėti rašytinio... 45. Teismas netenkina ieškovės prašymo įtraukti į bylos nagrinėjimą... 46. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 268 - 270 straipsniais, 4238-4239... 48. Atmesti ieškovės UAB „Grūstė“ ieškinį atsakovei biudžetinei... 49. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...