Byla 2A-1049/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovo ir trečiojo asmens atstovei advokatei Iraidai Žogaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Hidora“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-567-544/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ dėl supaprastinto atviro konkurso sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Hidora“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“, prašydamas:

51) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2010 m. sausio 26 d. raštu Nr. 1.3.1-66 „Dėl konkurso „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ rezultatų“, įformintus sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkursui, sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę bei 2010 m. vasario 4 d. atsakovo atsakymo į pretenzijas išvadas, 2010 m. kovo 16 d. atsakovo sprendimą, kuriuo buvo nustatytas konkurso nugalėtojas;

62) pripažinti negaliojančia 2010 m. kovo 19 d. atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir trečiojo asmens UAB „Hidora“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57;

73) įpareigoti atsakovą UAB „Aukštaitijos vandenys“ Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, užtikrinant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymąsi ir siekiant VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo;

84) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas nurodė, kad atsakovas, informuodamas apie preliminarios eilės nustatymą ir ieškovo pasiūlymo atmetimą, privalėjo nurodyti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio, kuriame buvo priimami šie sprendimai, datą, motyvus ir konkrečias VPĮ bei Konkurso sąlygų nuostatas, kuriomis vadovaujantis pasiūlymas atmestas. Ieškovo nuomone, atsakovas neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų laikymosi, pažeidė VPĮ 32 straipsnį bei Konkurso sąlygų 45.1 punkto nuostatas. Ieškovo teigimu, jeigu kandidatas arba dalyvis pateikė netikslius arba neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo per protingą terminą prašyti šiuos dokumentus papildyti arba paaiškinti. Ieškovo nuomone, jo pasiūlymas atitiko techninės specifikacijos reikalavimus. Atsakovo 2010 m. sausio 26 d rašte Nr. 1.3.1-66 paminėti techninės specifikacijos punktai yra įvykdyti. Pagal Konkurso sąlygas ieškovui pačiam buvo suteikta teisė pasirinkti pasiūlymo konkursui pateikimo būdą ir formą. Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir yra niekinė, kadangi yra sudaryta pažeidus Panevėžio apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir minėtas VPĮ nuostatas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:

121) pripažino neteisėtais ir panaikino atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2010 m. sausio 26 d. raštu Nr. 1.3.1-66 „Dėl „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ konkurso rezultatų“ įformintą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymą konkursui, sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, 2010 m. vasario 4 d. atsakovo atsakymo (rašto Nr. 1.3.1-95) į pretenzijas išvadas, 2010 m. kovo 16 d. atsakovo sprendimą „Dėl konkurso „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio pirkimas“ nugalėtojo“;

132) pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m. kovo 19 d. atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir trečiojo asmens UAB „Hidora“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57;

143) įpareigojo atsakovą UAB „Aukštaitijos vandenys“, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, įvykdyti jo kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 straipsnyje, 16 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnyje;

154) taikė restituciją dėl pripažintų negaliojančiais aktų bei sutarties teisinių pasekmių ir atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“ iš trečiojo asmens UAB „Hidora“ priteisė 265 650 Lt dalinio apmokėjimo pagal 2010 m. kovo 19 d. sutartį Nr. 2010.03/19/57.

165) priteisė iš atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ bylinėjimosi išlaidas.

17Teismas nustatė, kad atsakovas 2009 m. gruodžio 18 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“. Atsakovas paaiškino, kad Konkurso dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal Konkurso dokumentų priedo Nr. 1 „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ atitikimo ir mažiausios kainos kriterijus. Ieškovas 2009 m. gruodžio 30 d. pateikė pasiūlymą į Konkursą. Be ieškovo, savo pasiūlymus pateikė dar 6 tiekėjai, tame tarpe ir tretysis asmuo. Atsakovas 2010 m. sausio 26 d. raštu Nr. 1.3.1-66 pranešė ieškovui, kad sudarė preliminarią eilę iš vieno tiekėjo UAB „Hidora“, o ieškovo pasiūlymą pripažino neatitinkančiu Konkurso dokumentų reikalavimų ir atmetė. Ieškovas 2010 m. sausio 31 d. atsakovui pateikė pretenziją. Į ieškovo pretenziją atsakovas atsakė 2010 m. vasario 4 d. raštu Nr. 1.3.1-95, kuriame nurodė, kad ieškovo reikalavimai nepatenkinti. Ieškovas 2010 m. vasario 17 d. pateikė ieškinį. Atsakovas 2010 m. kovo 19 d. su konkurso laimėtoju UAB „Hidora“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57.

18Teismas pažymėjo, kad iš Komisijos 2010 m. sausio 11 d. posėdžio protokolo turinio matyti, kad vertintas buvo tik ieškovės pasiūlymas, o apie kitų tiekėjų vertinimo rezultatus duomenų nėra. Tik į paskutinį teismo posėdį buvo pateikta lyginamoji lentelė, iš kurios galima daryti tam tikras išvadas, tačiau ji nėra viešojo pirkimo procedūros metu Komisijos kompetencijos ribose ir savalaikiai priimtas dokumentas, turėjęs reikšmės konkurso rezultatams. Komisija nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka tam tikrų reikalavimų, tačiau nei viename protokole bei atsakyme ieškovui nėra jokių ieškovo atžvilgiu priimtų sprendimo motyvų, pagrindimo ir argumentų. Todėl, teismo nuomone, nėra objektyvių duomenų daryti išvadai, kad Konkurse dalyvavusių dalyvių pasiūlymai buvo įvertinti tinkamai, pilnai, išsamiai. Teismo vertinimu, ieškovas įrodė, kad buvo pažeista VPĮ 16 straipsnio 3 dalis, Taisyklių nuostatos, numatančios, jog Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Atsakovas, 2010 m.sausio 26 d. raštu Nr. 1.3.1-66 informuodamas ieškovą apie preliminarios eilės nustatymą ir pasiūlymo atmetimą, nenurodė komisijos posėdžio, kuriame priimtas minėtas sprendimas, protokolo datos, sprendimo motyvų bei kokiomis VPĮ ir Konkurso sąlygų normomis vadovaujantis pasiūlymas buvo atmestas.

19Teismas sutiko su ieškovo argumentu, jog atsakovas nesilaikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatų, numatančių, kad jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti jį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Analogiška atsakovo pareiga yra įtvirtinta Konkurso sąlygų 45.1 punkte.

20Teismas taip pat sutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovo Komisija neišsamiai, nepilnai ir netiksliai, t. y. formaliai, įvertino ieškovo pasiūlymą. Teismas pažymėjo, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Konkurso sąlygų 20 punkte numatyta, kad tiekėjas pasiūlymą rengia laisva forma. Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ nustato, kad tekstas apima minimalius techninius reikalavimus hidrodinaminio plovimo įrangai bei automobiliui, kurio bazėje bus montuojama ši įranga, kuriuos privaloma įvykdyti. Priede Nr. 1 nėra imperatyvaus reikalavimo formai bei reikalavimo aprašyti privalomų reikalavimų įvykdymą. VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija galėtų nupirkti tai, ko reikia. Pats atsakovas pagal patvirtintas Pirkimo dokumentų sąlygas imperatyviai nereikalavo atsakyti į „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ nurodytus klausimus, o užteko užtikrinti siūlomo produkto atitikimą techninei specifikacijai. Ieškovas pasiūlyme nurodė, kad siūlomos važiuoklės ir hidrodinaminė nuotekų tinklų valymo įranga pilnai atitinka Specifikacijų lentelėje nurodytus minimalius reikalavimus ir Konkurso sąlygose nustatytas technines-funkcines charakteristikas, pateikė siūlomos važiuoklės ir montuojamos įrangos technines charakteristikas, užtikrino, kad hidrodinaminė nuotekų tinklų valymo įranga bus sumontuota numatytais terminais ir taip, kad išpildytų visus užsakovo keliamus reikalavimus, taip pat garantavo, kad suteikiamas garantinis laikas įrangai, sumontuotai ant važiuoklės ir sukomplektuotai atsarginėmis dalimis, priedais ir technine bei eksploatacijos dokumentacija. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba teisėtai ir pagrįstai akcentavo atsakovo padarytus pažeidimus šiuo aspektu. Įvertinęs atsakovo patvirtintų Pirkimo dokumentų visumą, teismas padarė išvadą, kad Konkurso sąlygų dalis Priedas Nr. 1 „Hidrodinaminių nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ neatitinka VPĮ 25 straipsnio ir atsakovo patvirtintų Pirkimo dokumentų reikalavimų, ką pagrįstai konstatavo savo išvadoje ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Teismas padarė išvadą, kad vykdant Konkursą buvo pažeisti pagrindiniai VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principai.

21Teismas pažymėjo, kad atsakovo ir Konkurso laimėtojo UAB „Hidora“ 2010 m. kovo 19 d. pirkimo-pradavimo sutartis buvo pasirašyta pažeidžiant Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo sustabdytos Konkurso procedūros ir uždrausta atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Konkursu. Nors Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartimi buvo patenkintas atsakovo atskirasis skundas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, tačiau ieškovas šią nutartį apskundė apeliacine tvarka. Atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones sustabdo tos nutarties vykdymą (CPK 151 str. 4 d.). Nepaisant to, atsakovas 2010 m. kovo 16 d. raštu pakvietė UAB „Hidora“ sudaryti sutartį ir 2010 m. kovo 19 d. ją sudarė. Teismas nurodė, kad sandoris, pažeidžiantis privalomą teismo nurodymą įsiteisėjusiame procesiniame dokumente, pažeidžia teisingumo įgyvendinimą, todėl yra niekinis ir negalioja, nes prieštarauja viešajai tvarkai.

22Teismas padarė išvadą, kad atsakovas neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principų laikymosi. Kadangi šie principai yra imperatyvios teisės normos, jų pažeidimas sudaro pagrindą ieškinį patenkinti ir pripažinti negaliojančiais bei panaikinti ginčijamus sprendimus ir sutartį.

23Ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą VPĮ nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo Konkursui pateiktą pasiūlymą teismas patenkino iš dalies, nes klausimą, ar vykdyti pirkimo procedūras, ar vertinti ieškovės pasiūlymą, skelbti naują konkursą ar visai jo neskelbti ar jį nutraukti sprendžia ne teismas, o perkančioji organizacija. Kadangi šiuo atveju perkančiosios organizacijos sprendimai dėl tiekėjų vertinimo ir preliminarios eilės sudarymo pripažįstami neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį. Šioje padėtyje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo savo pasirinkimu įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 straipsnyje, 16 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnyje, ką teismas ją ir įpareigojo atlikti.

24Teismas pažymėjo, kad panaikinus perkančiosios administracijos sprendimus, pripažintina negaliojančia ir ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis bei spręstinas klausimas dėl restitucijos taikymo. Bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 str.). Teismas svarbių bendro intereso priežasčių, dėl kurių reikėtų išsaugoti sutarties padarinius, nenustatė. Teismas atsižvelgė į tai, kad pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2010 m. kovo 19 d., kai nebuvo baigtas teisme teisinis ginčas, apie kurį šalys neabejotinai žinojo, kai buvo įsigaliojusi Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartis laikinai sustabdyti Konkurso pirkimo procedūras (CPK 148 str. 5 d.), o 2010 m. kovo 3 d. teismo nutartis panaikinti minėtas laikinąsias apsaugos priemones nebuvo įsiteisėjusi. Atsakovas ir tretysis asmuo buvo informuoti apie nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimą, taip pat apie nutarties, kuria ši nutartis panaikinta, priėmimą bei bylos išsiuntimą į Lietuvos apeliacinį teismą. Būdami verslininkai, turėjo būti atidūs, rūpestingi bei turėjo visas galimybes sužinoti, ar nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones įsiteisėjo, ar tebegalioja. Todėl, 2010 m. gegužės 26 d. atlikdamos dalinį mokėjimą, veikė savo rizika, prisiėmė galimas neigiamas pasekmes, jei ieškinys būtų patenkintas. Ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti laikomi viršenybę turinčia priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių. Tačiau tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai teismų praktikoje nelaikomi viršenybę turinčiomis priežastimis, susijusioms su bendru interesu, ir todėl jie negali lemti teismo sprendimo nepripažinti sandorio negaliojančiu.

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

26Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pažeidė VPĮ 16 straipsnyje numatytus reikalavimus. Atsakovas abiejuose protokoluose atskirai prie kiekvieno tiekėjo nurodė, kokių konkrečiai reikalavimų tas tiekėjas neatitinka. Visi atsakovo Konkurso metu surašyti protokolai yra motyvuoti, juose pateikti paaiškinimai. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas vertino tik ieškovo pasiūlymą, nes 2010 m. sausio 11 d. ir 2010 m. sausio 25 d. protokoluose yra pateikta informacija ir apie kitų Konkurse dalyvavusių tiekėjų ir jų pasiūlymų tikrinimą dėl atitikimo nustatytiems reikalavimams bei jų vertinimo rezultatus. VPĮ 16 straipsnyje nėra numatyta kaip išsamiai protokole turi būti nurodomi sprendimo motyvai, pateikti komisijos paaiškinimai. Tai, kad atsakovas tinkamai ir laikantis VPĮ įtvirtintų principų vertino tiekėjų ir ieškovo pateiktus pasiūlymus, vienareikšmiškai patvirtina atsakovo pateikta lyginamoji lentelė. Šioje lentelėje yra aiškiai nurodyti visų tiekėjų pateiktų pasiūlymų tikrinimo rezultatai, kurie buvo apibendrinti atsakovo Komisijos protokoluose. Teismas negalėjo padaryti išvados, kad ši lentelė nepriklauso Komisijos kompetencijai. Ši lentelė yra papildomas dokumentas, kuris buvo pagrindas Komisijos priimtiems sprendimams, įformintais protokolais.

282. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus. Iš nurodytos įstatymo nuostatos matyti, kad įstatymo leidėjas nustatė pareigą perkančiajai organizacijai prašyti tiekėjo per protingą terminą papildyti ar paaiškinti tik tuos duomenis, kurie susiję su tiekėjo kvalifikacija. Nagrinėjamu atveju ieškovas apskritai nepateikė jokių duomenų apie tai, kad ieškovas per paskutinius trejus metus yra tinkamai įvykdęs ne mažiau kaip vieną panašią sutartį, kuri susijusi su pirkimo objektu ir kurios vertė yra ne mažesnė nei 400 000 Lt be PVM, t. y. neįrodė, kad jis atitinka atsakovo prikimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams. Todėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta pareiga atsakovui netaikytina. Atsakovo Komisijos 2010 m. sausio 11 d. posėdžio metu iš karto buvo matyti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas akivaizdžiai neatitinka pirkimo dokumentų, t. y. ne tik kvalifikacinių reikalavimų, bet ir pirkimo dokumentų techninės specifikacijos, nustatytai pirkimo objektui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo siūlomas automobilis iš esmės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, akivaizdu, kad atsakovas neturėjo minėtos pareigos prašyti ieškovo paaiškinti ir/arba papildyti duomenis apie savo kvalifikaciją. Priešingu atveju atsakovas suteiktų ieškovui galimybę iš esmės pakeisti savo pasiūlymą, t. y. pakeisti netinkamą prekę tinkama, tačiau tai draudžia tiek VPĮ, tiek pirkimo dokumentų nuostatos.

293. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pirkimo dokumentų priedas Nr. 1 neatitinka VPĮ 25 straipsnio reikalavimų. VPĮ 25 straipsni 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas rengiant techninę specifikaciją užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, tačiau toks reikalavimas negali būti suprantamas kaip absoliutus. Visiško lygiateisiškumo ar konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti. Vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 nei vienas ir Konkurse dalyvavusių tiekėjų neginčijo. Tai patvirtina, kad visiems tiekėjams buvo aiškūs minėtame priede išdėstyti techniniai reikalavimai. Teismas nepagrįstai išplėtė ieškinio ir įrodinėjimo dalyko ribas, nes ieškovas neginčijo Konkurso sąlygų, be to, nepagristai vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kuri teismui nėra privaloma ir vertinama kartu su kitais rašytiniais įrodymais.

304. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančia ir panaikinti pirkimo-pardavimo sutartį. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartis buvo panaikinta to paties teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo, nes ieškovas nustatytu terminu jos neapskundė. Ieškovo atskirasis skundas pateiktas praleidus CPK nustatytus terminus. Todėl ieškovo atskirasis skundas dėl 2010 m. kovo 3 d. nutarties buvo priimtas ir nagrinėtas nepagrįstai. Be to, įsiteisėjusi nutartis buvo įteikta atsakovo atstovui, ja pažymint spaudu „Įsiteisėjusi“. Todėl atsakovas ir tretysis asmuo turėjo teisę 2010 m. kovo 19 d. sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Lietuvos apeliacinis teismas, palikęs galioti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį, taip pat netiesiogiai pripažino, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra teisėta. Be to, laikinosios apsaugos priemonės pažeidimas nėra sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas. Pagal CPK 149 straipsnį asmeniui, pažeidusiam šias priemones, gali būti skiriama bauda, o ieškovas turi teisę išieškoti nuostolius. Byloje egzistuoja viešasis interesas. Tinkama nuotekų tinklų, kurie aptarnauja gyvenamuosius namus priežiūra ir eksploatavimas, taip pat objektyvus ir kokybiškas galimų avarijų likvidavimas nuotekų tinkluose yra neatsiejamai susijęs su didžiajai daliai visuomenės teikiamų tinkamų ir kokybiškai paslaugų teikimu. Atsakovas eksploatuoja 665,1 km nuotekų tinklą. Kol būtų paskelbtas ir įvykdytas naujas konkursas, sudaryta ir įvykdyta nauja pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovas nuostoliai būtų 504 000 Lt, kas sudaro pusę automobilio įsigijimo kainos. Susidarytų situacija, kai atsakovas patyręs dvigubai daugiau išlaidų nei numatė organizuodamas konkursą, įsigytų tik vieną automobilį. Padidėjusių išlaidų dalis tektų būtent atsakovo teikiamoms paslaugoms besinaudojančiai visuomenės daliai. Pripažinus pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, nagrinėjamoje byloje nebūtų pasiektas teisingumas. Be to, ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis jau yra pradėta vykdyti ir iš dalies įvykdyta. Sutarties pripažinimas negaliojančia sukeltų neproporcingai neigiamas ekonomines pasekmes trečiajam asmeniui. Reikėtų vadovautis CK 6.145 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti.

31Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Hidora“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Iš atsakovo Komisijos 2010 m. sausio 11 d. posėdžio protokolo matyti, kad visų Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai buvo tikrinami ir vertinami tų pačių kriterijų pagrindu. Šiame protokole nurodyti visi Konkurse dalyvavę tiekėjai, prie kiekvieno iš jų nurodyta, ar jų pateikti pasiūlymai atitinka Konkurso reikalavimus, kokių Konkurso reikalavimų neatitinka, kurie reikalavimai turi būti patikslinti. Pasiūlymų nagrinėjimo metu nustatyta, kad daugiausia trūkumų turėjo ieškovo pateiktas pasiūlymas. Atsakovo Komisijos 2010 m. sausio 25 d. posėdyje buvo spendžiama dėl visų tiekėjų pasiūlymo, jų atitikimo Konkurso sąlygoms, įvertinimo ir atsižvelgiant į tai sprendžiama dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo. Šio posėdžio protokole, atsižvelgiant į tai, kad visų kitų tiekėjų pasiūlymai neatitiko prikimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, laikantis VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punkto, t. y. tik trečiojo asmens, kurio pasiūlymas pilnai atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus, atžvilgiu. Kadangi kitų Konkurso dalyvių pasiūlymai neatitiko Konkurso reikalavimų ir buvo atmesti, atitinkamai šie tiekėjai ir jų pasiūlymai negalėjo būti įtraukti į atsakovo sudarytą preliminariąją eilę. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, nenurodė tokio atmetimo pagrindo ir motyvų. Komisijos protokolas su sutrumpintais, glaustais motyvais bei paaiškinimais nedaro Komijos sprendimo negaliojančiu. Nepriklausomai nuo to, ar Komisijos 2010 m. sausio 11 d. ir 2010 m. sausio 25 d. protokoluose būtų nurodyti išsamūs ar glausti motyvai, ieškovo pasiūlymas dėl to negali tapti atitinkančiu prikimo dokumentų reikalavimus. Apelianto įsitikinimu, minėti atsakovo Komisijos posėdžių protokolai yra pakankamai motyvuoti, juose pateikti paaiškinimai, be to, nurodyta kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė.

33Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas nagrinėjo tik ieškovo pasiūlymą. Abiejuose Komisijos posėdžio protokoluose yra išsamiai nurodyta, kad buvo tikrinti ir vertinti visų Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai. Tai patvirtina į bylą pateikta lyginamoji lentelė, dėl kurios teismas sprendė, kad tai nėra atsakovo Komisijos kompetencijos ribose ir savalaikiai priimtas dokumentas. Pažymėtina, kad VPĮ nuostatos nedraudžia viešųjų pirkimų komisijai priimti kitokių nei protokolas dokumentų. Minėtoje lentelėje yra visi atsakovo Komisijos posėdžių protokolai, kuriuose įforminti priimti sprendimai, nurodyti tokių sprendimų priėmimo pagrindai ir motyvai. Aplinkybė, kad lyginamoji lentelė į bylą buvo pateikta vėliau negu kiti Konkurso dokumentai, neleidžia daryti išvadų apie lentelės parengimo savalaikiškumą ar apskirtai jos sukūrimo datą ir pan. Šis dokumentas vertintinas kaip papildantis atsakovo Komisijos 2010 m. sausio 25 d. protokolą ir įrodantis, kad atsakovas išsamiai tyrė ir vertino visų tiekėjų pasiūlymus.

342. Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis yra teisėta. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartis buvo panaikinta to paties teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartimi, kuri jos CPK numatytais terminais neapskundus, įsiteisėjo. 2010 m. vasario 19 d., kai tarp trečiojo asmens ir atsakovo buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovas turėjo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį su atžymą „Įsiteisėjusi“. Apie tai, kad 2010 m. kovo 3 d. nutartis buvo apskųsta, tretysis asmuo sužinojo tik 2010 m. kovo 22 d., kai gavo teismo 2010 m. kovo 18 d. pranešimą dėl atskirojo skundo nuorašų ir bylos išsiuntimo. Trečiojo asmens įsitikinimu, ieškovas skundą dėl 2010 m. kovo 3 d. nutarties pateikė praleidęs CPK nustatytus terminus, todėl atskirasis skundas dėl šios nutarties buvo priimtas ir nagrinėtas nepagrįstai.

35Byloje egzistuoja viešasis interesas. Tinkama nuotekų tinklų, kurie aptarnauja gyvenamuosius namus priežiūra ir eksploatavimas, taip pat objektyvus ir kokybiškas galimų avarijų likvidavimas nuotekų tinkluose yra neatsiejamai susijęs su didžiajai daliai visuomenės teikiamų tinkamų ir kokybiškai paslaugų teikimu. Atsakovas eksploatuoja 665,1 km nuotekų tinklą. Kol būtų paskelbtas ir įvykdytas naujas konkursas, sudaryta ir įvykdyta nauja pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovo nuostoliai būtų 504 000 Lt, kas sudaro pusę automobilio įsigijimo kainos. Be to, tokiu atveju atsakovas patirtų naujo konkurso organizavimo išlaidas, tretysis asmuo gali reikalauti iš atsakovo patirtos žalos atlyginimo, kadangi trečiojo asmens siūlomas automobilis gaminamas pagal specialų užsakymą ir yra pritaikytas išimtinai atsakovo poreikiams. Nėra jokių garantijų, kad atsiras kitų pirkėjų, kuriems šis automobilis bus reikalingas. Susidarytų situacija, kai atsakovas nepagrįstai patirs daugiau išlaidų nei numatė organizuodamas Konkursą. Padidėjusių išlaidų dalis tektų būtent atsakovo teikiamomis paslaugomis besinaudojančiai visuomenės daliai, kuri faktiškai per padidintus tarifus turės padengti atsakovo patirtas išlaidas. Tokiu būdu viešasis interesas nebus tinkamai užtikrintas. Teisingumo principas reikalauja, kad ginant vieno asmens pažeistas teises kito asmens teisės dėl taikomo gynybos būdo nebūtų neproporcingai pažeistos. Asmuo, gindamas savo pažeistas teises, negali reikalauti tokios teisminės gynybos, kuri lemtų žalos kitiems asmenims atsiradimą, ypatingai nesusijusiems su šalių ginču. Be to, ieškovas gali reikalauti žalos VPĮ 96 straipsnio pagrindu.

36Teismas sprendimą pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia pagrindė ta aplinkybe, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartis panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nebuvo įsiteisėjusi. Tokia teismo išvada yra neproporcinga ir neteisėta. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas jau žinojo, kad Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį. Pažymėtina ir tai, kad CPK yra nustatytos sankcijos už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą (CPK 149 str.), tačiau įstatymai nenumato, jog šių priemonių pažeidimas yra pagrindas pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia.

37Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad naujoji VPĮ 952 straipsnio redakcija, taikytina nuo 2010 m. kovo 2 d. pradėtiems pirkimams, įtvirtino viešojo intereso svarbą sprendžiant viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia klausimą, ir nustato, kad dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti viešojo pirkimo sutarties pasekmes, teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia. Europos Bendrijos Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, kad galima nepripažinti sutarties negaliojančia, net jeigu ji buvo suteikta neteisėtai, jei nustatoma, kad dėl svarbių bendro intereso priežasčių reikėtų išsaugoti sutarties padarinius. Be to, ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis jau yra pradėta vykdyti ir iš dalies įvykdyta. Sutarties pripažinimas negaliojančia sukeltų neproporcingas neigiamas ekonomines pasekmes trečiajam asmeniui.

38Net ir nustačius, kad pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, vadovaujantis CK 6.145 straipsnio 2 dalimi, išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų.

39Atsiliepimais į atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir trečiojo asmens UAB „Hidora“ apeliacinius skundus ieškovas UAB „Kanalų valymas“ prašo apeliacinius skundus atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

401. Dėl VPĮ 16 straipsnio 3 dalies pažeidimo. VPĮ 16 straipsnis nustato ne tik tai, kad komisijos sprendimai privalo būti įforminti protokolais, bet ir imperatyviai numato, kad protokolais įforminti sprendimai turi būti motyvuoti, t. y. jei komisija nusprendžia atmesti tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ji būtinai turi motyvuoti tokį savo sprendimą, išdėstydama paaiškinimus, kokių konkrečiai pirkimo dokumentų reikalavimų (punktų) pasiūlymas neatitinka, kodėl ji taip nusprendė, kuo vadovaujantis priėmė tokį sprendimą, ar šis atmetimas galimas pagal VPĮ ir konkurso sąlygas. Teismas teisingai nustatė, kad ieškovo pasiūlymas buvo įvertintas tik formaliai, t. y. nei viename iš Komisijos protokolų nėra priimtų sprendimų motyvų ir argumentų, taip pat nėra nurodytas pagrindas, kuriuo vadovaujantis buvo nuspręsti atmesti ieškovo pasiūlymą. Palyginimų lentelė niekaip nepatvirtina, kad atsakovas vertino tiekėjų, įskaitant ieškovo, pasiūlymus tinkamai ir laikantis VPĮ įtvirtintų principų. Lentele nebuvo įforminti pasiūlymų tikrinimo ir vertinimo rezultatai, o tiesiog tarpusavyje buvo lyginami visų Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai. Komisijos protokoluose, kurias buvo įformintas atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, nėra jokios nuorodos į šią lentelę, nei pačioje lentelėje nėra jokios nuorodos į Komisijos protokolus. Lentelė nėra pasirašyta Komisijos narių. Nepateikta jokių įrodymų, kad ši lentelė buvo sudaryta tuo metu, kai buvo tikrinami ir vertinami Konkurso dalyvių pasiūlymai.

412. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pažeidimo. Atsakovui manant, kad ieškovas pateikė netikslius ir neišsamius duomenis apie tai, jog ieškovas turi teisę verstis specialiosios paskirties automobilių gamybos veikla, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo prašyti tuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Be to, atsakovas 2010 m. sausio 26 d. rašte Nr. 1.3.1-66 nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko 5 ir 6 punktų reikalavimų, tačiau 2010 m. vasario 4 d. atsakyme į ieškovo pretenziją atsakovas nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko jau tik 6 punkto reikalavimų. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis neprivalėjo vadovautis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, nes ieškovas apskritai nepateikė jokių duomenų apie tai, kad per paskutinius trejus metus yra tinkamai įvykdęs ne mažiau kaip vieną panašią sutartį, kuri susijusi su pirkimo objektu ir kurios vertė yra ne mažesnė nei 400 000 Lt be PVM. Iš atsakovo pateiktos palyginimų lentelės matyti, kad tretysis asmuo taip pat nebuvo pateikęs minėtų duomenų, tačiau atsakovas trečiojo asmens pasiūlymo neatmetė, pripažino jį laimėtoju ir sudarė pirkimo-pardavimo sutartį.

423. Dėl VPĮ 25 straipsnio pažeidimo. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad teismas nepagrįstai išplėtė ieškinio ir įrodinėjimo dalyko ribas. Teismas pirkimo dokumentų atitiktį VPĮ 25 straipsnio reikalavimams tikrino ir vertino tik tiek, kiek tai susiję su ieškovo ieškinyje išdėstytais argumentais apie tai, kad atsakovas neišsamiai, nepilnai ir netiksliai, t. y. formaliai, įvertino ieškovo pasiūlymą. Priešingai nei nurodo atsakovas, teismas, darydamas išvadą dėl pirkimo dokumentų neatitikimo VPĮ 25 straipsnio reikalavimams, nesirėmė vien Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl VPĮ 25 straipsnio pažeidimo, o tyrė ir vertino ją kartu su byloje esančiais kitais dokumentais.

434. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas šią sutartį pripažino negaliojančia ir panaikino ne tik dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, bet ir tuo pagrindu, jog buvo panaikinti atsakovo sprendimai, kurių pagrindu buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Priešingai nei apeliaciniame skunde nurodo atsakovas, 2010 m. kovo 3 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjo tik 2010 m. gegužės 13 d. Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus ieškovo atskirąjį skundą. Tai, kad ieškovas, nepraleisdamas CPK numatytų terminų, apskundė 2010 m. kovo 3 d. nutartį, konstatavo ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartyje, kuria išnagrinėjo ieškovo atskirąjį skundą. Be to, teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovo ginčijami Komisijos sprendimai yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant imperatyvius VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 7 dalyje, 35 straipsnio 5 dalyje, 39 straipsnio 7 dalies 2 punkte numatytus reikalavimus. Šie pažeidimai yra esminiai, todėl šių sprendimų pagrindu sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis taip pat prieštarauja nurodytoms imperatyvioms įstatymo normoms. Teismas nagrinėjo ir vertino, ar nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą keisti restitucijos būdą arba jos visai netaikyti, tačiau pagrįstai nenustatė jokių svarbių bendro intereso priežasčių, dėl kurių reikėtų išsaugoti sutarties padarinius.

44Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Hidora“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad visiškai palaiko trečiojo asmens apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus. Atsakovas papildomai pažymi, kad tretysis asmuo informavo ieškovą, jog hidrodinaminis automobilis, specialiai pritaikytas atsakovo poreikiams pagal sudarytą sutartį jau yra pagamintas ir automobilio gamintojas reikalauja mašiną atsiimti ir už ją sumokėti. Atsakovas dėl naudojamos senos technikos negali ne tik vykdyti prevencinio nuotekų tinklų plovimo, bet ir greitai bei ekonomiškai likviduoti avarijas, dėl ko yra nuolat pažeidžiamas viešasis interesas. Akivaizdu, kad atsakovui iš trečiojo asmens įsigijus jau pagamintą automobilį, jį būtų galima iš karto pradėti eksploatuoti ir taip užtikrinti viešąjį interesą.

45Atsiliepimu į atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Hidora“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad palaiko atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

47Perkančioji organizacija UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ vykdė viešąjį pirkimą ,,Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio pirkimas“ supaprastinto pirkimo būdu. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose (skelbimo apie pirkimą 6 punkte) nustatytas dalyvio kvalifikacinis reikalavimas, kad dalyvis per pastaruosius trejus metus būtų tinkamai įvykdęs ne mažiau kaip vieną panašią sutartį, kuri susijusi su pirkimo objektu (panašia bus laikoma automobilių pardavimo sutartis), kurio vertė ne mažesnė kaip 400 000 Lt be PVM.

48Remiantis Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Ieškovas duomenų apie tai, kad jis būtų įvykdęs ne mažiau kaip vieną panašią sutartį, kuri susijusi su pirkimo objektu, kurio vertė ne mažesnė kaip 400 000 Lt, perkančiajai organizacijai nepateikė. Todėl perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalį ieškovo pasiūlymą turėjo teisę atmesti.

49Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija privalėjo pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalį ieškovą prašyti papildyti duomenis apie kvalifikaciją arba paaiškinti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija privalo kandidatus ar dalyvius prašyti papildyti duomenis arba paaiškinti, jeigu jie pateikė netikslius ar neišsamius duomenis. Šiuo atveju perkančiajai organizacijai apie įvykdytas sutartis apskritai nebuvo pateikta jokių duomenų, todėl nebuvo ką pildyti ar prašyti paaiškinti.

50Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą pripažino neatitinkančiu ne tik dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų 6 punkto reikalavimui, bet ir dėl neatitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Taigi pirkimo komisija ieškovo pasiūlymą atmetė įvertinusi ne tik jo kvalifikaciją, bet ir siūlomo pirkimo objekto neatitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija, nustačius, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, jo iš karto neatmetė, o įvertino ir pasiūlymo atitikimą reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje, nesudaro pagrindo pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą. Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai nustačius, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kas yra taip pat atskiras savarankiškas pagrindas pasiūlymą atmesti, nebėra prasmės prašyti ieškovą tikslinti kvalifikaciją.

51Atsakovo atstovė paaiškino, kad pirkimo komisija 2010 m. sausio 25 d. posėdyje gavusi dalyvių atsakymus į jiems pateiktus papildomus paklausymus, vertino jų pasiūlymus, tačiau ieškovo pasiūlymas antrą kartą, kaip teigia ieškovas, vertinamas nebuvo, nes ieškovui nebuvo pateiktas prašymas papildyti ar paaiškinti pasiūlymą. Iš 2010 m. sausio 25 d. pirkimo komisijos posėdžio protokolo išrašo matyti, kad ieškovo pasiūlymas atmestas dėl tų pačių neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams, kurie buvo nurodyti 2010 m. sausio 11 d. protokole. 2010 m. sausio 11 d. protokole ir 2010 m. sausio 25 d. protokole nurodyta apie ieškovo pasiūlymo neatitikimą 5 ir 6 punktų reikalavimams ir techninės specifikacijos reikalavimams.

52Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos pirkimo komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, pirkimo taisyklių reikalavimus, nes protokoluose nėra priimtų sprendimų motyvų, duomenų apie kitus tiekėjus, kad buvo vertinami tik ieškovo pasiūlymai.

53Iš 2010 m. sausio 11 d. pirkimo komisijos posėdžio protokolo išrašo matyti, kad ieškovo pasiūlymas atmestas, nes neatitinka skelbimo dalies ,,Teisinė, ekonominė, finansinė, techninė ir profesinė informacija“ 5 punkto reikalavimų, pasiūlyme nėra informacijos apie atitikimą 6 punkto reikalavimams; ,,Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ priedas Nr. 1 reikalavimų: 2.2. (nenurodyta automobilio su įranga naudinga apkrova), 2.4. (galinės ašies apkrova 13 000 kg); 2.5., 2.6., 2.8., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25. (nėra spidometro, odometro), 8.1. (garantija nurodyta tik važiuoklei). Tai yra išrašas iš 2010 m. sausio 11 d. protokolo, todėl jame nėra duomenų apie kitus dalyvius. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad protokole nėra motyvų, dėl kurių buvo atmestas ieškovo pasiūlymas. Protokole nurodyta, kokiems pirkimo dokumentų reikalavimams neatitinka ieškovo pasiūlymas. Jie nėra labai išsamūs, tačiau protokole yra nurodyta, kokiems pirkimo dokumentų reikalavimams pasiūlymas neatitinka, o pasiūlymo vertinimo lentelė pripažintina kaip pirkimo komisijos darbinė medžiaga, naudojama rašant protokolą.

54Perkančiosios organizacijos 2010 m. sausio 26 d. pranešime ieškovui apie konkurso rezultatus iš esmės nurodytos tos pačios priežastys, kaip ir pirkimo komisijos protokoluose nurodytos, dėl kurių ieškovės pasiūlymas buvo atmestas. Tokie perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose esantys netikslumai, kaip antai 2010 m. sausio 11 d. protokole įrašyta ,,...pasiūlymas neatitinka 5 punkto reikalavimų, pasiūlyme nėra informacijos apie atitikimą 6 punkto reikalavimams“, o 2010 m. sausio 25 d. protokole įrašyta ,,...pasiūlymas neatitinka 5, 6 punktų reikalavimų“; 2010 m. sausio 26 d. pranešime ieškovui nenurodyta pirkimo komisijos sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo reikalavimo, priėmimo data, kokiomis Viešųjų pirkimų įstatymo normomis vadovaujantis pasiūlymas buvo atmestas, nepripažįstami esminiais ir sudarantys pagrindą panaikinti ieškovo ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

55Ieškovo pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė ir dėl pirkimo objekto neatitikimo Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 reikalavimams, išdėstytiems punktuose 2.2., 2.4., 2.6., 2.8., 2.22., 2.24., 2.25., 8.1.:

562.2. punktas. Automobilis su įranga naudinga apkrova ne mažiau kaip 5 000 kg – ieškovas nepateikė duomenų apie automobilio su įranga naudingą apkrovą;

572.4. punktas – ašių apkrovos: priekinė 8 000 kg, galinė 11 500 kg. Ieškovas pateiktoje bendroje specifikacijoje nurodė galinės ašies apkrovą – 11 500 kg, kaip ir reikalaujama pirkimo dokumentuose, o specifikacijoje ,,Automobilis, atitinkantis reikalavimus siūlomos įrangos montavimui“ galinės ašies apkrova – 13 000 kg;

582.5. punktas. Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis ... atliks daug posūkių. Variklį, sankabą, pavarų dėžę, priekinį ir galinį tiltus ... suderinti su šiomis sąlygomis ir darbui su hidrodinamine įranga. Ieškovo manymu, patvirtinimas apie pasiūlymo atitikimą minimaliems reikalavimams atitinka šio punkto reikalavimams. Perkančioji organizacija laiko, kad ieškovo pasiūlyme dėl šio reikalavimo informacija ir duomenys nepateikti;

592.6. punktas. Įrangos agregatų pavara per galios nuėmimo pavarą, nepriklausomą nuo automobilio greičių dėžės. Ieškovo manymu, patvirtinimas apie pasiūlymo atitikimą minimaliems reikalavimams atitinka šio punkto reikalavimus;

602.8. punktas. Priekinės ir galinės ašies stabilizatoriai. Priekinės ir galinės ašys turi būti sustiprintos atsižvelgiant į montuojamos įrangos svorį. Ieškovo manymu, patvirtinimas apie pasiūlymo atitikimą minimaliems reikalavimams, atitinka pirkimo dokumentų reikalavimams, nes parametrai nenurodyti. Perkančioji organizacija atmetė, nes nėra duomenų apie stabilizatorius;

612.22. punktas. Variklio aušinimo sistema užtikrina ilgalaikį nepertraukiamą darbą dirbant vietoje. Ieškovo manymu, patvirtinimas apie pasiūlymo atitikimą minimaliems reikalavimams. Pagal perkančiąją organizaciją nepateikta jokia informacija;

622.24. punktas. Nemažiau kaip trys žibintai ant kabinos ir automobilio gale, nešiojamas darbinis prožektorius automobilio gale. Ieškovas nurodo, kad automobilis šią įrangą turi. Perkančioji organizacija, kad pasiūlyme to nėra;

632.25. punktas. Tachografas, spidometras, odometras, hidrodinaminės įrangos darbo laiko skaitiklis. Perkančioji organizacija nurodė, kad nėra tachografo, spidometro ir odometro. Ieškovas teigia, kad bendras patvirtinimas apie pasiūlymo atitikimą pateikto pasiūlymo dokumente ,,Siūlomos įrangos techninės charakteristikos“ atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams (b. l. 58, t. 1). Pagal perkančiąją organizaciją nėra informacijos ir duomenų dėl šio reikalavimo;

648.1. punktas. Garantija automobiliui: 12 mėnesių be ridos apribojimų nuo registracijos Lietuvoje pradžios; 36 mėnesiai arba 250 000 km varikliui, greičių dėžei, ašiai ir kardanui. Ieškovas teigia, kad 12 mėnesių garantija važiuoklei atitinka techninės specifikacijos reikalavimams, nes hidrodinaminė įranga nevažinėja. Perkančioji organizacija – nepateikta 12 mėnesių garantija automobiliui, kaip buvo reikalaujama.

65Išanalizavus perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos) pirkimo objektui keliamus reikalavimus, ieškovo pateiktą pasiūlymą, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka šių reikalavimų:

662.2. punktas. Nėra duomenų apie automobilio įrangą su naudinga apkrova;

672.4. punktas. Neatitinka reikalavimų dėl galinės ašies apkrovos. Pasiūlymo priede Nr. 1 ieškovas nurodė, kad automobilio su hidrodinamine įranga galinės ašies apkrova 11 500 kg, kaip ir nurodyta specifikacijos 1.11., 2.4. punktuose. Pagal techninės specifikacijos 1.2. punkto reikalavimus dalyvis turėjo pateikti automobilio nuotrauką su jo techniniais aprašymais. Ieškovas pateiktoje automobilio nuotraukoje nurodė, kad automobilio galinės ašies apkrova 13 000 kg, t. y. automobilio galinės ašies apkrova yra didesnė nei pagal pirkimo dokumentus reikalaujamos automobilio galinės ašies apkrovą kartų su hidrauline įranga ir tai neatitinka techninės specifikacijos 2.4. punkto reikalavimams;

682.8. punktas. Nepateiktas pasiūlymas dėl priekinės ir galinės ašies stabilizatorių;

692.24. ir 2.25. punktai. Ieškovo pasiūlyme nėra reikalaujamos automobiliui įrangos: signalinių švyturėlių su apsaugomis nuo medžių šakų, darbinių žibintų, tachografo, odometro, spidometro.

708.1. punktas. Ieškovas pateikė garantiją 12 mėn. ne visam automobiliui, o tik važiuoklei. Perkančioji organizacija reikalavo 12 mėn. garantijos visam automobiliui;

71Taigi, ieškovas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 2.2., 2.4., 2.24., 2.25., 2.8. ir 8.1. punktuose nustatytų reikalavimų pirkimo objektui – hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobiliui. Todėl perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu turėjo teisę ieškovo pasiūlymą atmesti.

72Kiti perkančiosios organizacijos nurodyti neatitikimai pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos 2.5., 2.6., 2.22. punktai) reikalavimams yra nepagrįsti. Kadangi pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kokie konkretūs duomenys patvirtintų norimą rezultatą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pakanka patvirtinimo, kad pasiūlymas atitinka minimalius reikalavimus.

73Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

74Perkančioji organizacija 2010 m. kovo 19 d. sudarė su trečiuoju asmeniu UAB ,,Hidora“ pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 167-176, t. 2). Pirmosios instancijos teismas pirkimo-pardavimo sutartį pripažino negaliojančia, nes ji buvo sudaryta galiojant Panevėžio apygardos 2010 m. vasario 19 d. teismo nutarčiai, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikinai sustabdytos viešojo pirkimo procedūros ir uždrausta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu (b. l. 38-39, t. 1). Bylos duomenimis, Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 3 d. nutartimi, gavęs atskirąjį skundą, pasinaikino 2010 m. vasario 19 d. nutartį. Pagal CPK 152 straipsnio 2 dalį nutartis, kuria panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės, vykdoma įsiteisėjus šiai nutarčiai, todėl ieškovui apskundus 2010 m. kovo 3 d. nutartį, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dar galiojo iki ieškovo atskirojo skundo dėl 2010 m. kovo 3 d. nutarties išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą atmėtė ir 2010 m. kovo 3 d. nutartį paliko nepakeistą. Pirkimo-pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju buvo sudaryta tuomet, kai dar galiojo 2010 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas su konkurso laimėtoju 2010 m. kovo 19 d. turėjo pagrindą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, nes dar iki sutarties pasirašymo atsakovo atstovui buvo įteiktas Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties nuorašas su spaudu „Įsiteisėjusi nutartis“, todėl atsakovas pagrįstai manė, kad 2010 m. kovo 3 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jau nebegalioja (t. 3, b. l. 106). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas sprendė, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Nors formaliai 2010 m. kovo 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu 2010 m. kovo 3 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo neįsiteisėjusi, tačiau atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai, todėl yra negaliojanti.

75Pirmosios instancijos teismas pirkimo-pardavimo sutartį pripažino negaliojančia ir CK 1.80 straipsnio pagrindu, kaip prieštaraujančią imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Apeliacinės instancijos teismui nenustačius, kad perkančioji organizacija pažeidė imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir pripažinus, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, nebėra pagrindų pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia dėl jos prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms.

76Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai tenkintini, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys, naikintinas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį atmesti.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

78Patenkinus atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, atitinkamai tarp šalių paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Tretysis asmuo už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme sumokėjo 1 815 Lt (t. 4, b. l. 27). Pirmosios instancijos teisme patirta 78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 1, b. l. 2). Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistinos 1 815 Lt išlaidos advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti, o į valstybės biudžetą – 78 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

79Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 264 Lt žyminį mokestį, o už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme – 1 963,61 Lt (t. 4, b. l. 92, 139). Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteistinas 264 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą ir 1 963,61 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, iš viso 2 227,61 Lt bylinėjimosi išlaidos. Tretysis asmuo už apeliacinį skundą sumokėjo 264 Lt žyminį mokestį, o už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme – 7 198,71 Lt (t. 4, b. l. 62, 138). Patenkinus trečiojo apeliacinį skundą, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistinas 264 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginimas mažintinas, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, į tai, kad advokatė apeliacinės instancijos teisme atstovavo ir tretįjį asmenį, ir atsakovą, kuriam taip pat iš ieškovo priteistinos išlaidos už advokato pagalbą. Teisėjų kolegijos vertinimu, trečiojo asmens išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginimas mažintinas iki 2 000 Lt. Iš viso, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistinos 4 079 Lt bylinėjimosi išlaidos.

80Atmetus ieškovo ieškinį, naikintinos Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 4 d.).

81Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

82Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB ,,Kanalų valymas“ ieškinį atmesti.

83Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas 120894441) atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“ (juridinio asmens kodas 147104754) 2 227,61 Lt (du tūkstančius du šimtus dvidešimt septynis litus, 61 ct) bylinėjimosi išlaidų.

84Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas 120894441) trečiajam asmeniui UAB „Hidora“ (juridinio asmens kodas 120182465) 4 079 Lt (keturis tūkstančius septyniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

85Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas 120894441) į valstybės biudžetą 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

86Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Aukštaitijos... 6. 2) pripažinti negaliojančia 2010 m. kovo 19 d. atsakovo UAB „Aukštaitijos... 7. 3) įpareigoti atsakovą UAB „Aukštaitijos vandenys“ Viešųjų pirkimų... 8. 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, informuodamas apie preliminarios eilės... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį... 12. 1) pripažino neteisėtais ir panaikino atsakovo UAB „Aukštaitijos... 13. 2) pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m. kovo 19 d. atsakovo... 14. 3) įpareigojo atsakovą UAB „Aukštaitijos vandenys“, vadovaujantis... 15. 4) taikė restituciją dėl pripažintų negaliojančiais aktų bei sutarties... 16. 5) priteisė iš atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ bylinėjimosi... 17. Teismas nustatė, kad atsakovas 2009 m. gruodžio 18 d. paskelbė... 18. Teismas pažymėjo, kad iš Komisijos 2010 m. sausio 11 d. posėdžio protokolo... 19. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, jog atsakovas nesilaikė VPĮ 32... 20. Teismas taip pat sutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovo Komisija... 21. Teismas pažymėjo, kad atsakovo ir Konkurso laimėtojo UAB „Hidora“ 2010... 22. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalies... 23. Ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą VPĮ nustatyta tvarka toliau... 24. Teismas pažymėjo, kad panaikinus perkančiosios administracijos sprendimus,... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo... 27. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pažeidė VPĮ 16... 28. 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pažeidė VPĮ 32... 29. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pirkimo dokumentų priedas Nr. 1... 30. 4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad yra pagrindas pripažinti... 31. Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Hidora“ prašo Panevėžio apygardos... 32. 1. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Iš atsakovo... 33. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas nagrinėjo tik ieškovo... 34. 2. Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis yra teisėta. Panevėžio... 35. Byloje egzistuoja viešasis interesas. Tinkama nuotekų tinklų, kurie... 36. Teismas sprendimą pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia... 37. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad naujoji VPĮ 952 straipsnio... 38. Net ir nustačius, kad pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms... 39. Atsiliepimais į atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir trečiojo asmens... 40. 1. Dėl VPĮ 16 straipsnio 3 dalies pažeidimo. VPĮ 16 straipsnis... 41. 2. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pažeidimo. Atsakovui manant, kad... 42. 3. Dėl VPĮ 25 straipsnio pažeidimo. Atsakovas nepagrįstai nurodo,... 43. 4. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismas... 44. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Hidora“ apeliacinį skundą atsakovas... 45. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ apeliacinį skundą... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 47. Perkančioji organizacija UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ vykdė viešąjį... 48. Remiantis Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji... 49. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 50. Perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą pripažino neatitinkančiu ne... 51. Atsakovo atstovė paaiškino, kad pirkimo komisija 2010 m. sausio 25 d.... 52. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos... 53. Iš 2010 m. sausio 11 d. pirkimo komisijos posėdžio protokolo išrašo... 54. Perkančiosios organizacijos 2010 m. sausio 26 d. pranešime ieškovui apie... 55. Ieškovo pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė ir dėl pirkimo objekto... 56. 2.2. punktas. Automobilis su įranga naudinga apkrova ne mažiau kaip 5 000 kg... 57. 2.4. punktas – ašių apkrovos: priekinė 8 000 kg, galinė 11 500 kg.... 58. 2.5. punktas. Automobilis numatomas eksploatuoti miesto sąlygomis ... atliks... 59. 2.6. punktas. Įrangos agregatų pavara per galios nuėmimo pavarą,... 60. 2.8. punktas. Priekinės ir galinės ašies stabilizatoriai. Priekinės ir... 61. 2.22. punktas. Variklio aušinimo sistema užtikrina ilgalaikį nepertraukiamą... 62. 2.24. punktas. Nemažiau kaip trys žibintai ant kabinos ir automobilio gale,... 63. 2.25. punktas. Tachografas, spidometras, odometras, hidrodinaminės įrangos... 64. 8.1. punktas. Garantija automobiliui: 12 mėnesių be ridos apribojimų nuo... 65. Išanalizavus perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų (techninės... 66. 2.2. punktas. Nėra duomenų apie automobilio įrangą su naudinga apkrova;... 67. 2.4. punktas. Neatitinka reikalavimų dėl galinės ašies apkrovos. Pasiūlymo... 68. 2.8. punktas. Nepateiktas pasiūlymas dėl priekinės ir galinės ašies... 69. 2.24. ir 2.25. punktai. Ieškovo pasiūlyme nėra reikalaujamos automobiliui... 70. 8.1. punktas. Ieškovas pateikė garantiją 12 mėn. ne visam automobiliui, o... 71. Taigi, ieškovas pateikė pasiūlymą, kuris neatitinka perkančiosios... 72. Kiti perkančiosios organizacijos nurodyti neatitikimai pirkimo dokumentų... 73. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia... 74. Perkančioji organizacija 2010 m. kovo 19 d. sudarė su trečiuoju asmeniu UAB... 75. Pirmosios instancijos teismas pirkimo-pardavimo sutartį pripažino... 76. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo ir... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. Patenkinus atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, atitinkamai tarp... 79. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 264 Lt žyminį mokestį, o už... 80. Atmetus ieškovo ieškinį, naikintinos Panevėžio apygardos teismo 2010 m.... 81. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 82. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimą panaikinti ir... 83. Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas... 84. Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas... 85. Priteisti iš ieškovo UAB „Kanalų valymas“ (juridinio asmens kodas... 86. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartimi...