Byla 2-567-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovės atstovui Gintarui Silickui, advokatui Žydrūnui Rupšiui, trečiojo asmens atstovui advokatui Rimantui Anusauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-567-544-10 pagal ieškovės UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje UAB „Hidora“, institucija, teikianti išvadą byloje - Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl supaprastinto atviro konkurso „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Kanalų valymas“ prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2010-01-26 raštu Nr. 1.3.1-66 „Dėl „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ konkurso rezultatų“, įformintus sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą konkursui, sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę bei 2010-02-04 atsakovės atsakymo į pretenzijas išvadas, 2010-03-16 atsakovės sprendimą „Dėl hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio pirkimas“ konkurso (toliau – Konkursas) nugalėtojo, pripažinti negaliojančia 2010-03-19 UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Hidora“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57, įpareigoti atsakovę Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovės Konkursui pasiūlymą užtikrinant VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikimąsi ir siekiant VPĮ 3 str. 2 d. nustatyto pirkimų tikslo. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad atsakovė, informuodama apie preliminarios eilės nustatymą ir ieškovės pasiūlymo atmetimą, privalėjo nurodyti atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos (toliau - Komisija) posėdžio, kuriame buvo priimami šie sprendimai, datą, motyvus priimant sprendimus ir konkrečias VPĮ bei Konkurso sąlygų nuostatas, vadovaujantis kuriomis pasiūlymas atmestas. Ieškovės nuomone, atsakovė neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų principų laikymosi, pažeidė VPĮ 32 str. bei Konkurso sąlygų 45.1 p. nuostatas, tuo diskriminuodama ieškovės pasiūlymą. Teigia, jog vadovaujantis šių straipsnių nuostatomis, jeigu kandidatas arba dalyvis pateikė netikslius arba neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Ieškovė mano, kad jos pasiūlymas atitiko techninės specifikacijos reikalavimus. Teigia, kad atsakovės 2010-01-26 rašte Nr. 1.3.1-66 paminėti techninės specifikacijos punktai, kurių, anot atsakovės, pasiūlymas neatitiko, yra pilnai įvykdyti ir detalizuoti. Mano, kad pagal Konkurso sąlygas ieškovei pačiai buvo suteikta teisė pasirinkti būdą ir formą kaip pateikti pasiūlymą Konkursui. Nurodo, kad atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Hidora“ sudaryta Pirkimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir yra niekinė, kadangi yra sudaryta pažeidus Panevėžio apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir minėtas VPĮ nuostatas.

4Atsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad, atsakydama į ieškovės pateiktą pretenziją ir ją atmesdama, 2010-02-04 rašte Nr. 1.3.1-95 atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovės atsakymas į „Teisinė, ekonominė, finansinė, techninė ir profesinė informacija“ 6 p. klausimus neatitiko Konkurso dokumentų reikalavimų ir papildomas patikslinimas nebuvo reikalingas. Išnagrinėjusi ieškovės raštiško pasiūlymo tekstinę, grafinę informaciją nustatė neatitikimus Konkurso dokumento priedo Nr. 1 „Hidrodinaminio nuotekų tinklo valymo automobilio techninė specifikacija“ 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 4.5, 8.1 punktų reikalavimams. Neigia, kad nenurodė Komisijos posėdžio, kuriame buvo priimami šie sprendimai, datos, komisijos motyvų priimant sprendimus ir konkrečių VPĮ bei Konkurso sąlygų nuostatų, vadovaujantis kuriomis, pasiūlymas buvo atmestas. Nurodo, kad neprašydama paaiškinti pasiūlymo ir jį atmesdama, vadovavosi Pirkimo dokumentų VII dalimi, kur numatyta pasiūlymų nagrinėjimo tvarka, jų atmetimo priežastys, nustatyti savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai bei perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė prašyti Konkurso dalyvio paaiškinti pateikto pasiūlymo turinį. Nurodė, kad ieškovė pasiūlyme nurodė, kad ji atstovauja hidrodinaminės įrangos gamintoją „Wiedemann & Reichhardt“ ir kartu su „Wiedemann Vertriebs“ pridėjo brėžinį, kuris yra identiškas kito gamintojo „HERM. J. HELLMERS GmbH“ 1998 m. pateiktoje dokumentacijoje esančiam brėžiniui. Ieškovės pasiūlyme esanti schema yra labai panaši į įrangos gamintojo „HERM. J. HELLMERS GmbH“ 1998 m. pateiktoje dokumentacijoje esančią schemą. Todėl ieškovė, viešai paskelbdama svetimą kūrinį, pažeidė dizaino savininko teises, todėl galimai josveikoje yra nusikaltimų, numatytų LR BK 191 str. 1 d. ir 195 str., požymių. Nesutinka, kad ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir yra niekinė, kadangi sudaryta pažeidus Panevėžio apygardos teismo 2009-02-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Minima nutartis buvo panaikinta Panevėžio apygardos teismo 2009-03-03 nutartimi. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-05-13 nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą. Teigia, jog ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę VPĮ nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovės pasiūlymą, sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nepriskirtas teismo kompetencijai, nes tik perkančioji organizacija gali spręsti ar nagrinėti konkurso dalyvio pasiūlymą, juos atmesti ar neatmesti, sudaryti preliminarią eilę. Todėl šis reikalavimas turi būti paliktas nenagrinėtu.

5Tretysis asmuo UAB „Hidora“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad nėra susipažinusi su kitų atviro konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, todėl negali pasisakyti dėl jų atitikimo ar neatitikimo konkurso sąlygoms, techninei specifikacijai ar kitiems viešojo pirkimo dokumentams. Nurodė, kad iš atsakovės pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad ieškovė pasiūlyme atviram konkursui deklaruodama, jog atstovauja hidrodinaminės įrangos gamintoją „Wiedemann & Reichhardt“, savo pasiūlyme pateikė bendrovei HELLMERS GMBH intelektualinės nuosavybės teise priklausančius įrangos brėžinius. Kadangi UAB „Hidora“ turi išskirtines teises atstovauti Vokietijos bendrovę HELLMERS GMBH Lietuvoje, tokie ieškovo veiksmai galimai pažeidė ne tik trečiojo asmens, bet ir jo atstovaujamos HELLMERS GMBH interesus. Ieškovo minima Panevėžio apygardos teismo 2009-02-19 nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo panaikinta Panevėžio apygardos teismo 2009-03-03 nutartimi, kuri yra įsiteisėjo 2010-05-13 Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą. Todėl ieškovės reikalavimas pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia neturi pagrindo. Be to, ši teisėtai sudaryta sutartis jau yra vykdoma, pagal ją iš dalies atsiskaityta, užsakyta ir iš dalies pagaminta įranga, gamintojas nurodė, kad nebegalima sutarties atsisakyti. Todėl UAB „Hidora“ turės pirkti automobilį, jei sutartis bus panaikinta ir taikyta restitucija, turės neprotingų, neproporcingų nuostolių ir dideles neigiamas ekonomines pasekmes.

6Institucija, teikianti išvadą byloje - Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - pateiktoje išvadoje nurodė, kad atsakovė netinkamai, nepilnai ir neišsamiai įvertino tiekėjų pasiūlymus, kas matyti iš Komisijos 2010-01-11 posėdžio protokolo Nr. 3 formalaus pobūdžio. Tokiais veiksmais Komisija galimai pažeidė VPĮ 16 str. 3 d. nuostatas. Tarnyba nurodė, kad jai nėra pateiktas Komisijos protokolas, kuriuo buvo priimtas sprendimas nustatyti preliminarią eilę, tačiau, sprendžiant iš rašto turinio, atsakovė šį sprendimą priėmė neįvykdžiusi VPĮ 32 str. 5 d. ir Taisyklių 71.1 p. reikalavimų, t. y. tinkamai neįvertinusi tiekėjų kvalifikacijos. Komisija neįvykdė Taisyklių 152 p. reikalavimo tiekėjus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoti apie pasiūlymo atmetimą. Iš Komisijos 2010-02-04 protokolo Nr. 6 p Nr. 1 turinio Tarnyba sprendė, kad, apsvarsčiusi ieškovės 2010-01-31 pateiktą pretenziją Nr. KV-01/04, atsakovė teisiškai nemotyvuotu sprendimu jį atmetė kaip nepagrįstą. Šis protokolas, kaip ir protokolas Nr. 3, yra formalaus pobūdžio, jame nėra nei paaiškinimų, nei motyvų, nei argumentų. Komisijos sprendimas nepagrįstas jokiais faktais, argumentais ar dokumentais. Dėl pasiūlymo atitikimo techninei specifikacijai Tarnyba nurodė, kad, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 20 ir 21 p. nuostatas bei Priedo turinį, tiekėjai galėjo pateikti laisvos formos pasiūlymą, kurio turiniu įsipareigotų ir aiškiai deklaruotų, kad suprato techninės specifikacijos reikalavimus ir vykdydami sutartį juos įgyvendins. Tokiu būdu, Tarnybos nuomone, ieškovės pasiūlymas galimai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, nes ji atsakovei įsipareigoja „jog įrangos gamintojas hidrodinaminę nuotekų tinklų valymo įrangą montuos taip, kad išpildytų visus užsakovo keliamus reikalavimus...“. mano, kad ieškovės įsipareigojimas patiekti prekę, pilnai atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, išdėstytas ir neatsiejamoje pasiūlymo dalyje – „Sutarties Nr. KV-2010...“ projekte. Todėl sprendė, jog, nors ieškovė tiesiogiai neginčija Konkurso sąlygų, tačiau būtent jų turinys galimai sąlygojo kilusį ginčą. Tarnyba mano, kad Konkurso sąlygų dalis „Hidrodinaminių nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ parengta nesivadovaujant VPĮ 25 str. ir Taisyklių VII skyriaus nuostatomis bei galimai pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus pagrindinius pirkimų principus (2 t., b. l. 147-148).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

8Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2008-11-16 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. 130 buvo patvirtintos atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 2009-10-22 atsakovės Komisijos protokolu Nr. 1 patvirtintos konkurso „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio pirkimas“ būdas ir automobilio pirkimo dokumentai ir hidrodinaminio automobilio pirkimo techninė specifikacija (1 t., b. l. 85, 115-126, 129). 2009-12-18 atsakovė paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) (1 t., b. l. 106-114). 2009-12-28 ieškovė raštu Nr. 2009-12/08-9 kreipėsi į atsakovę dėl Konkurso sąlygų 48 p. „Komisija pasiūlymus vertins ir tarpusavyje palygins pagal mažiausios kainos ir vertingiausio pasiūlymo kriterijus“ išaiškinimo. 2009-12-29 raštu Nr. 1.3.1-1002 atsakovė per nustatytą terminą pateikė paaiškinimą, kad Konkurso dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal Konkurso dokumentų priedo Nr. 1 „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio technine specifikacija“ atitikimo ir mažiausios kainos kriterijus. 2009-12-30 ieškovė pateikė pasiūlymą į Konkursą su pagal šio Konkurso sąlygas reikalaujamais priedais ir dokumentais (1 t., b. l. 140-168). Į šį Konkursą pasiūlymus, be ieškovės, pateikė dar 6 tiekėjai, tame tarpe – ir UAB „Hidora“, kurių pasiūlymus atsakovė vertino pagal Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninės specifikacija, Priedas Nr. 1.1p. - 10.3 p. reikalavimus, kaip kad yra detalizuota atsakovės pateiktoje lentelėje (1 t., b. l. 169-264, 2 t., b. l. 1-136, 4 t., b. l. 11-26). 2010-01-11 Komisijos protokolo Nr. 3 sprendimu ieškovės pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu konkurso dokumentų reikalavimų ir atmesti (1 t., b. l. 86, 130). 2010-01-25 Komisijos protokolo Nr. 4 sprendimu ieškovės pasiūlymą atmesti vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 1 p., 2 p. reikalavimais (1 t., b. l. 87, 131). 2010-01-26 raštu Nr. 1.3.1-66 atsakovė pranešė ieškovei, kad sudarė preliminarią eilę iš vieno tiekėjo UAB „Hidora“, o ieškovės pasiūlymą pripažino neatitinkančiu Konkurso dokumentų reikalavimų ir atmetė (1 t., b. l. 28). Laikydamasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos 2010-01-31 ieškovė atsakovei pateikė pretenziją Nr. KV-01/04 (VPĮ 93 str. 1 d.), kurią atsakovė išnagrinėjo 2010-02-04 Komisijos posėdyje ir nutarė atmesti kaip nepagrįstą ir teisiškai nemotyvuotą (1 t., b. l. 88, 132). Ieškovei į pretenziją atsakovė atsakė 2010-02-04 raštu Nr. 1.3.1-95 ir nurodė, kad ieškovės reikalavimai nepatenkinti (1 t., b. l. 29-31, 32-33). 2010-02-17 ieškovė pateikė ieškinį. 2010-03-19 ieškovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir konkurso laimėtoja UAB „Hidora“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57 (2 t., b. l. 167-176).

9VPĮ 85 str. 3 d. numato, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal patvirtintas taisykles. Atsakovės direktoriaus 2008-11-16 įsakymu patvirtintų tokių Taisyklių 4 p. numatyta, kad, atlikdama viešuosius prikimus, perkančioji organizacija vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 18 p., 19 p. – kad pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija, kuri sprendimus priima savarankiškai ir įformina protokolais, kuriuose nurodomi sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai ir narių nuomonė (2 t., b. l. 147-148). Nors atsakovė teigia, kad Komisija visus konkurso dalyvius vertino 2010-01-11 posėdyje (protokolas Nr. 3) pagal tuos pačius kriterijus, numatytus pirkimo dokumentuose, tačiau iš į bylą pateikto šio protokolo turinio (1 t., b. l. 86) matyti, kad vertintas buvo tik ieškovės pasiūlymas, o apie kitų tiekėjų vertinimo rezultatus duomenų nėra. Nei viename teismui į bylą pateiktame protokole nėra duomenų, kokia buvo nustatyta preliminari eilė dėl visų tiekėjų bei kokių objektyvių ir faktinių duomenų pagrindu ji nustatyta būtent tokia tvarka. Tik į paskutinį teismo posėdį buvo pateikta lyginamoji lentelė, iš kurios galima daryti tam tikras išvadas, tačiau ji nėra viešojo pirkimo procedūros metu atsakovės Komisijos kompetencijos ribose ir savalaikiai priimtas dokumentas, turėjęs reikšmės konkurso rezultatams. Vadovaujantis atsakovės Komisijos 2010-01-11 protokolo Nr. 3 turiniu sektų, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka 5 p. reikalavimų, nes jame nėra informacijos apie 6 p. reikalavimus bei 2.2 p. (nenurodyta automobilio su įranga apkrova), 2.4 p (galinės ašies apkrova 13000 kg), 2.5, 2.6, 2.8, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 (nėra spidometro, odometro), 8.1 (garantija nurodyta tik važiuoklei) reikalavimų (1 t., b. l. 86). Atsakovės 2010-01-25 Komisijos protokole Nr. 4 bei 2010-01-26 rašte Nr. 1.3.1-66 jau nurodyta, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko „Teisinė, ekonominė, finansinė, techninė ir profesinė informacija“ 6 p. reikalavimų, taip pat „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“, Priedas Nr. 1 - 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 8.1 p. reikalavimų, pasiūlymo 2 psl. stūmoklio nuotrauka neatitinka 3 ir 4 psl. brėžinių, 2 psl. nuotraukoje galimai pavaizduotas hidraulinio valdymo stūmoklis (1 t., b. l. 28, 87). Tačiau nei viename protokole bei atsakyme ieškovei nėra jokių ieškovės atžvilgiu priimtų sprendimo motyvų, pagrindimo ir argumentų, o apie kitus tiekėjus nėra jokių duomenų. Todėl nėra objektyvių duomenų daryti išvadai, kad minėtame konkurse dalyvavusių dalyvių pasiūlymai buvo įvertinti tinkamai, pilnai, išsamiai, t. y. ne formaliai. Todėl, teismo nuomone, ieškovė įrodė, kad buvo pažeista VPĮ 16 str. 3 d., minėtų Taisyklių nuostatos, numatančios, kad Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Šiuo atveju atsakovė, 2010-01-26 raštu Nr. 1.3.1-66 informuodama ieškovę apie preliminarios eilės nustatymą ir pasiūlymo atmetimą, nenurodė komisijos posėdžio, kuriame priimtas minėtas sprendimas, protokolo datos, sprendimo motyvų bei kokiomis VPĮ ir Konkurso sąlygų normomis vadovaujantis pasiūlymas buvo atmestas bei atsakymą davė po 15 dienų, o ne nedelsiant, kas prieštarauja VPĮ 85 str. 3 d., numatančiai, kad pirkimas turi būti atliekamas pagal patvirtintas taisykles, o jos numatė, kad apie tai tiekėją informuoti reikia per 3 dienas.

10Ieškovė pagrįstai nurodo, kad atsakovė nesilaikė VPĮ 32 str. 5 d nuostatų, numatančių, kad, jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti jį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Analogiška atsakovės pareiga yra įtvirtinta Konkurso sąlygų 45.1 p. Šiuo atveju 2010-01-11 Komisijos protokolo Nr. 3 sprendimu ieškovės pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu konkurso dokumentų reikalavimų ir atmesti (1 t., b. l. 86). 2010-01-25 Komisijos protokolo Nr. 4 sprendimu

Nutarė

11ieškovės pasiūlymą atmesti vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 1, 2 p. reikalavimais (1 t., b. l. 87), t. y. jeigu: 1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Todėl pirmiausia atsakovės Komisija privalėjo įvertinti dalyvių kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius kriterijus ir procedūras. Konkurso Sąlygų 44 p. ir numatyta, kad komisija visų pirma nagrinės, ar dalyvio kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 45.1 p. numatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu dalyvis nepateikė reikalaujamų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir/ar informacijos ir, perkančiai organizacijai prašant, nepatikslino jų (1 t., b. l. 121). Atsakovė 2010-01-26 rašte Nr. 1.3.1-66 nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka „Teisinė, ekonominė, finansinė, techninė ir profesinė informacija“ 5, 6 punktų reikalavimų (1 t., b. l. 107). Tai reiškia, kad ieškovės pasiūlymas atmestas dėl jo neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams, neįvykdžius minėto įstatymo ir norminio akto numatytų procedūrų. Todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė, netaikydama minėtų norminių aktų reikalavimų atsakovės atžvilgiu, diskriminavo ieškovės pasiūlymą. Vėliau pati atsakovė 2010-02-04 atsakyme į pretenziją patikslino, kad pasiūlymas neatitinka tik 6 p. reikalavimų. VPĮ 3 str. 1 d. numatytų nediskriminavo ir skaidrumo principų imperatyvai yra vienodai aktualūs tiek tiekėjų kvalifikacijos, tiek pasiūlymų reikalavimų nustatymo bei vertinimo metu (VPĮ 25, 32 ir 39 str.). Tai bendrieji reikalavimai, pagal VPĮ privalomi perkančiosioms organizacijoms, neatsižvelgiant į pirkimo procedūros stadiją.

12Jeigu, kaip teigia atsakovė, ieškovės kvalifikacija neatitiko Pirkimo dokumentuose reikalautos kvalifikacijos, tai toliau jos pasiūlymas nebegalėjo būti vertinamas kartu su tiekėjų, kurių kvalifikacijos reikalavimai atitiko tokius reikalavimus, pasiūlymais. Tačiau, kaip matyti iš protokolų turinio, atsakovės Komisija vėlesniuose posėdžiuose toliau vertino ieškovės ir kitų tiekėjų pasiūlymus, nustatė preliminarią eilę bei nusprendė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, kas reiškia, kad preliminari eilė buvo nustatyta tinkamai neįvertinus tiekėjų kvalifikacijos, nors šiuo klausimu priimto Komisijos protokolo į bylą nepateikta (1 t., b. l. 86).

132009-10-22 atsakovės Komisijos protokolu Nr. 1 patvirtintas Konkurso būdas, automobilio pirkimo dokumentai ir hidrodinaminio automobilio pirkimo techninė specifikacija (1 t., b. l. 85, 115-126, 129). Iš 2010-01-11, 2010-01-25 protokolų matyti, kad atsakovės Komisija nusprendė, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ Priedo Nr. 1 2.2 (nenurodyta automobilio su įranga apkrova), 2.4 (galinės ašies apkrova 13000 kg), 2.5, 2.6, 2.8, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 (nėra spidometro, odometro), 8.1 (garantija nurodyta tik važiuoklei) p. reikalavimų, nes neatsakyta į 3.3 p., 3.5 p., 3.6 p., 3.7 p., 3.8 p., 3.9 p. nurodytus klausimus, kas konkrečiai atsakovės išdėstyta pateiktoje suvestinėje (4 t., b. l. 11-26), taip pat pasiūlymo 2 psl. stūmoklio nuotrauka neatitinka 3 ir 4 psl. brėžinių, nuotraukoje galimai pavaizduotas hidraulinio valdymo stūmoklis (1 t., b. l.28, 86, 87). Teismo nuomone, yra faktinis pagrindas sutikti su ieškovės argumentu, kad atsakovės Komisija neišsamiai, nepilnai ir netiksliai, t. y. formaliai, įvertino ieškovės pasiūlymą. Vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas padeda siekti tiekėjų lygiateisiškumo ir užtikrina neiškraipytą tiekėjų tarpusavio konkurenciją. Todėl paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Šio Konkurso sąlygų 20 p. numatyta, kad tiekėjas pasiūlymą rengia laisva forma. Konkurso sąlygų 21 p. numatyta, kad „pasiūlymą, kuris suprantamas kaip raštu pateikiamų dokumentų visuma, sudaro (pasiūlyme privalo būti ši informacija): 21.1 pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų priede Nr. 1 pateiktą formą (1 t., b. l. 115-126). Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ nustato, kad tekstas apima minimalius techninius reikalavimus hidrodinaminio plovimo įrangai bei automobiliui, kurio bazėje bus montuojama ši įranga, kuriuos privaloma įvykdyti. Iš išdėstyto galima suprasti, kad, jeigu pasiūlymas paruoštas ir pateiktas pagal Pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 nuostatas, tai jame bus tinkamai išdėstyta ir pirkimo objekto techninė specifikacija. Priede Nr. 1 nėra imperatyvaus reikalavimo formai bei reikalavimo aprašyti privalomų reikalavimų įvykdymą. VPĮ 24 str. 7 d. numatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija galėtų nupirkti tai, ko reikia. Taigi, paruošti VPĮ nuostatas atitinkančius pirkimo dokumentus buvo atsakovės pareiga. Atsakovės patvirtintos Taisyklės šią VPĮ 24 str. 7 d. nuostatą pakartojo 33 punkte (2 t., b. l. 147-148). Taigi, pati atsakovė pagal patvirtintas Pirkimo dokumentų sąlygas imperatyviai nereikalavo atsakyti į „Hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ 3.3 p., 3.5 p., 3.6 p., 3.7 p., 3.8 p., 3.9 p. nurodytus klausimus, o užteko užtikrinti siūlomo produkto atitikimą techninei specifikacijai. Ieškovė pasiūlyme, Sutarties projekte nurodė, kad siūlomos važiuoklės ir hidrodinaminė nuotekų tinklų valymo įranga pilnai atitinka Specifikacijų lentelėje nurodytus minimalius reikalavimus ir Konkurso sąlygose nustatytas technines-funkcines charakteristikas, pateikė siūlomos važiuoklės ir montuojamos įrangos technines charakteristikas, užtikrino, kad hidrodinaminė nuotekų tinklų valymo įranga bus sumontuota numatytais terminais ir taip, kad išpildytų visus užsakovo keliamus reikalavimus, taip pat garantavo, kad suteikiamas garantinis laikas įrangai, sumontuotai ant važiuoklės ir sukomplektuotai atsarginėmis dalimis, priedais ir technine bei eksploatacijos dokumentacija (1 t., b. l. 58-69 – 2 d., b. l. 70-71). Todėl ieškovė pagrįstai teigia, kad ji buvo nurodžiusi ir detalizavusi atsakovės techninės specifikacijos 2.4 p. numatytus parametrus, ir jie pagal matematiškai išreikštus dydžius nėra prieštaringi, nes ieškovės pasiūlyme nurodyta, kad „galinė ašies apkrova (kg) 13 000“, Siūlomos įrangos techninėse charakteristikose - galinė ašies apkrova 11 500 kg, priekinės – 8000 kg (1 t., b. l. 58-69, 70-71), o Konkurso sąlygų Priedo Nr. 1 2.4 p. nurodyta, kad "ašių apkrovos: priekinė 8000 kg, galinė 11 500 kg. Be to, ieškovė pasiūlyme garantavo, kad siūlomos važiuoklės ir hidrodinaminė nuotekų tinklų valymo įranga pilnai atitinka Specifikacijų lentelėje nurodytus minimalius reikalavimus ir Konkurso sąlygose nustatytas technines-funkcines charakteristikas (1 t., b. l. 58-69 – 1 d.). Tuo tarpu atsakovės rašte, kuriuo pripažinta, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka šio punkto reikalavimo, nėra Komisijos motyvų ir argumentų tokiai išvadai pagrįsti. Todėl, teismo nuomone, Viešųjų pirkimų tarnyba teisėtai ir pagrįstai akcentavo atsakovės padarytus pažeidimus šiuo aspektu. Atsakovės 2010-01-26 rašto nurodymas, kad nuotraukoje pavaizduotas hidraulinio valdymo stūmoklis, remiasi prielaida, o ne konkrečiais aiškiai išdėstytais argumentais. Iš rašto nėra aišku, ar tai taip pat yra ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindas ar tik atsakovės abejonės, kas taip pat netiesiogiai patvirtina, kad pasiūlymas įvertintas nevisapusiškai, nepilnai ir neobjektyviai. Kaip jau minėta, pareiga užtikrinti, kad Pirkimo dokumentai ir Konkurso sąlygos būtų aiškūs ir tikslūs, teko atsakovei. Šiuo atveju būtent Konkurso sąlygų turinys apsprendė, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas šiuo antruoju pagrindu. Įvertinus pačios atsakovės patvirtintų Pirkimo dokumentų visumą, darytina išvada, kad Konkurso sąlygų dalis Priedas Nr. 1 „Hidrodinaminių nuotekų tinklų valymo automobilio techninė specifikacija“ neatitinka VPĮ 25 str. ir atsakovės patvirtintų Pirkimo dokumentų reikalavimų, ką pagrįstai konstatavo savo išvadoje ir Viešųjų pirkimų tarnyba (2 t., b.bl. 147-148). Šie duomenys duoda pagrįstą pagrindą daryti išvadą, kad, vykdant ginčijamą konkursą, buvo pažeisti pagrindiniai VPĮ 3 str. 1 d. principai.

142010-03-19 tarp atsakovės ir konkurso laimėtojo UAB „Hidora“ buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2010.03/19/57 (2 t., b. l. 164, 167-176). Ieškovas ginčija šią sutartį CK 1.81 str. pagrindu, nes ji prieštarauja viešajai tvarka, kadangi buvo sudaryta pažeidus 2010-02-19 Panevėžio apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones laikinai sustabdyti minėto Konkurso pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo Konkursu (1 t., b. l. 38-39). Nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo momento (CPK 148 str. 5 d.). Nors 2010-03-03 teismo nutartimi buvo patenkintas atsakovės atskirasis skundas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos, o ieškovės prašymas atmestas, tačiau ieškovė šią nutartį įstatymo numatytu terminu apskundė apeliacine tvarka (1 t., b. l. 90-93, 97-98). 2010-03-19 šis atskirasis skundas persiųstas į Lietuvos Apeliacinį teismą, kuris jį išnagrinėjo 2010-05-13 ir nutartį paliko nepakeistą. Visų nutarčių ir pranešimų nuorašai nustatyta tvarka ir terminais buvo išsiųsti visiems dalyvaujantiems byloje asmenims (1 t., b. l. 40, 41, 99-104). CPK 151 str. 4 d. numatyta, kad atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba jas pakeisti kitomis, sustabdo tos nutarties vykdymą. Todėl 2010-03-03 nutarties vykdymas buvo sustabdytas iki Lietuvos Apeliacinis teismas išnagrinės atskirąjį skundą. Nežiūrint to 2010-03-16 raštu atsakovė pakvietė UAB „Hidora“‘ sudaryti sutartį ir 2010-03-19 ją sudarė (2 t., b. l 165, 167-176). Teisinė valstybė grindžiama visuotinu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vienas iš tokių subjektų yra teismas, kurio įsiteisėję sprendimai yra privalomi visiems asmenims (CPK 18 str.). Sandoris, pažeidžiantis privalomą teismo nurodymą įsiteisėjusiame procesiniame dokumente, pažeidžia teisingumo įgyvendinimą, todėl yra niekinis ir negalioja, nes prieštarauja viešajai tvarkai.

15Ieškovės ieškinio teisinį ir faktinį pagrindą sudaro atsakovės padaryti VPĮ 3 str. įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimai. Virš išdėstyti motyvai ir argumentai, kodėl teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. numatytų principų. Nesilaikius minėtų įstatymo nuostatų nebuvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas, t. y. nebuvo sudaryta pirkimo sutartis, leidžianti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus reiškia esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Pagal teismų praktiką, tik jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio, o ne bet kokie viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Įstatymo nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Įstatymo įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų eilės ar sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Todėl tik esant tokiems pažeidimams pirkimo procedūros paprastai nutraukiamos, priimti sprendimai ir Konkurso rezultatai naikinami (pvz., Lietuvos Aukščiausiasis teismo CBS kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2005, 3K-3-180/2005, 3K-3-295/2007 ir kt.). Minėti principai yra imperatyvios teisės normos, todėl jų pažeidimas sudaro pagrindą ieškinį tenkinti ir pripažinti negaliojančiais bei panaikinti ginčijamus sprendimus bei sutartį dėl prieštaravimo imperatyvioms VPĮ 3 str. 1 d., 16 str. 3 d., 24 str. 7 p., 32 str. 5 d., 39 str. 7 d. 2 p. nuostatoms (CK 1.80 str. 1 d.).

16Atsakovės ir trečiojo asmens argumentai, kad ieškovė pasiūlyme atviram konkursui deklaruodama, jog atstovauja hidrodinaminės įrangos gamintoją „Wiedemann & Reichhardt“, savo pasiūlyme pateikė bendrovei HELLMERS GMBH intelektualinės nuosavybės teise priklausančius įrangos brėžinius, ir tuo pažeidė trečiojo asmens, jo atstovaujamos HELLMERS GMBH interesus, neturi teisinės reikšmės šioje byloje, išeina už bylos nagrinėjimo ribų, todėl išsamiau dėl šio argumento nebepasisakoma.

17Ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę VPĮ nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovės Konkusui pateiktą pasiūlymą užtikrinant VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikimąsi, siekiant VPĮ 3 str. 2 d. nustatyto pirkimų tikslo vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas tenkintinas iš dalies, nes klausimą, ar vykdyti pirkimo procedūras, ar vertinti ieškovės pasiūlymą, skelbti naują konkursą ar visai jo neskelbti ar jį nutraukti sprendžia ne teismas, o perkančioji organizacija. Kadangi šiuo atveju perkančiosios organizacijos sprendimai dėl tiekėjų vertinimo ir preliminarios eilės sudarymo pripažįstami neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį. Šioje padėtyje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo savo pasirinkimu įvykdyti vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str., ką ji ir įpareigotina atlikti.

18Dėl sandorio pripažinimo niekiniu teisinių pasekmių pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ šiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; ir kt.). Kaip jau virš nurodyta, atsakovė ginčijamo Konkurso procedūrose pažeidė imperatyviuosius VPĮ 3 str. 1 d., 16 str. 3 d., 24 str. 7 p., 32 str. 5 d., 39 str. 7 d. 2 p. reikalavimus, neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo, ir šie pažeidimai laikytini esminiais. Pagal teismų praktiką tokiu atveju, kai nustatomi imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, kurie vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų pažeidimą, yra pateisinamas perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007 ir kt.). Dėl to perkančiosios organizacijos Komisijos priimti skundžiami sprendimai vykdant Konkurso procedūras pripažintini neteisėtais ir naikintini. Panaikinus juos, pripažintina negaliojančia ir ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis bei spręstinas klausimas dėl restitucijos taikymo. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką šiuo klausimu, teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (CK 1.78 str. 5 d., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-583/2008; 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį. Bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 str.). Tačiau šiuo atveju svarbių bendro intereso priežasčių, dėl kurių reikėtų išsaugoti sutarties padarinius, nenustatyta. Sprendžiant dėl ginčijamo niekinio sandorio pasekmių atsižvelgiama į tai, kad pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2010-03-19, kai nebuvo baigtas teisme teisinis ginčas, apie kurį šalys neabejotinai žinojo, kai buvo įsigaliojusi 2010-02-19 Panevėžio apygardos teismo nutartis laikinai sustabdyti minėto Konkurso pirkimo procedūras (CPK 148 str. 5 d.), o 2010-03-03 teismo nutartis panaikinti minėtas laikinąsias apsaugos priemones nebuvo įsiteisėjusi. Atsakovė ir tretysis asmuo buvo informuoti apie nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimą, taip pat apie nutarties, kuria ši nutartis panaikinta, priėmimą bei bylos išsiuntimą į Lietuvos Apeliacinį teismą. Būdami verslininkai, turėjo būti atidūs, rūpestingi bei turėjo visas galimybes sužinoti, ar nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones įsiteisėjo, ar tebegalioja nutartis tokias priemones taikyti. Todėl, 2010-05-26 atlikdamos dalinį mokėjimą (4 t., b. l. 9-10), ginčijamos sutarties šalys veikė savo rizika prisiimdamos galimas neigiamas pasekmes, jei ieškinys būtų patenkintas. Pagal sutartį atliktas dalinis apmokėjimas, todėl yra galimybė šalis grąžinti į pirminę padėtį. Ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti laikomi viršenybę turinčia priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių. Tačiau tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai (pvz., dėl vėlavimo vykdyti sutartį susidariusios išlaidos, dėl naujos pirkimų procedūros pradėjimo susidariusios išlaidos, išlaidos, patirtos keičiant sutartį vykdantį ūkio subjektą ir išlaidos, susidariusios dėl negaliojimo atsiradusių teisinių pareigų) teismų praktikoje nelaikomi viršenybę turinčiomis priežastimis, susijusioms su bendru interesu, ir todėl jie negali lemti teismo sprendimo nepripažinti sandorio negaliojančiu.

19Ieškovė už ieškinį sumokėjo 390 Lt žyminio mokesčio už tris savarankiškus materialinius teisinius reikalavimus (1 t., b. l. 10, 2 t., b. l. 192, CPK 80 str. 1 d. 2 p.) bei 4144,08 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (4 t., b. l. 4-6). Tretysis asmuo UAB „Hidora“ turėjo 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (4 t., b. l. 27). Byloje buvo 78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., b. l. 2). Kadangi sprendimas dėl visų esminių reikalavimų priimamas ieškovės naudai, iš atsakovės ieškovei priteisiama 260 Lt žyminio mokesčio (vienas reikalavimas patenkintas iš dalies), 4141,08 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, trečiajam asmeniui UAB „Hidora‘ 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes šių išlaidų dydžiai atitinka CPK 98 str. reikalavimus ir, atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, procesinių dokumentų skaičių, yra mažesnės už 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius dydžius. Į valstybės biudžetą iš atsakovės priteitina 78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

20Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str., NUSPRENDĖ:

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2010-01-26 raštu Nr. 1.3.1-66 „Dėl „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ konkurso rezultatų“ įformintą sprendimą atmesti UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymą konkursui, sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, 2010-02-04 atsakovės atsakymo (rašto Nr. 1.3.1-95) į pretenzijas išvadas, 2010-03-16 atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ sprendimą „Dėl hidrodinaminio nuotekų tinklų valymo automobilio pirkimas“ konkurso nugalėtojo bei pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2010-03-19 UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Hidora“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57.

23Įpareigoti atsakovę UAB „Aukštaitijos vandenys“, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str.

24Taikyti restituciją dėl pripažintų negaliojančiais aktų ir sutarties teisinių pasekmių ir atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754, a. s. Nr. ( - ) AB SEB bankas) iš UAB „Hidora“ (į. k. 120182465, a. s. Nr.( - ) AB SEB bankas) priteisti 265 650 (du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt) Lt dalinio apmokėjimo pagal 2010-03-19 sutartį Nr. 2010.03/19 3 p.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754):

27-ieškovei UAB „Kanalų valymas“ (į. k. 120894441) 260 (du šimtus šešiasdešimt) Lt žyminio mokesčio, 4141 (keturis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt vieną) Lt 08 ct advokato pagalbai apmokėti;

28- trečiajam asmeniui UAB „Hidora“ (į. k. 120182465) – 1815 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika) Lt advokato pagalbai apmokėti;

29-į valstybės biudžetą - 78 (septyniasdešimt aštuonis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė UAB „Kanalų valymas“ prašė pripažinti neteisėtais ir... 4. Atsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka... 5. Tretysis asmuo UAB „Hidora“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad nėra... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje - Viešųjų pirkimų tarnyba prie... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Ši išvada daroma vadovaujantis šia... 8. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2008-11-16 atsakovės... 9. VPĮ 85 str. 3 d. numato, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus... 10. Ieškovė pagrįstai nurodo, kad atsakovė nesilaikė VPĮ 32 str. 5 d... 11. ieškovės pasiūlymą atmesti vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 1, 2 p.... 12. Jeigu, kaip teigia atsakovė, ieškovės kvalifikacija neatitiko Pirkimo... 13. 2009-10-22 atsakovės Komisijos protokolu Nr. 1 patvirtintas Konkurso būdas,... 14. 2010-03-19 tarp atsakovės ir konkurso laimėtojo UAB „Hidora“ buvo... 15. Ieškovės ieškinio teisinį ir faktinį pagrindą sudaro atsakovės padaryti... 16. Atsakovės ir trečiojo asmens argumentai, kad ieškovė pasiūlyme atviram... 17. Ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę VPĮ nustatyta tvarka toliau... 18. Dėl sandorio pripažinimo niekiniu teisinių pasekmių pažymėtina, kad... 19. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 390 Lt žyminio mokesčio už tris... 20. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Aukštaitijos... 23. Įpareigoti atsakovę UAB „Aukštaitijos vandenys“, vadovaujantis... 24. Taikyti restituciją dėl pripažintų negaliojančiais aktų ir sutarties... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754):... 27. -ieškovei UAB „Kanalų valymas“ (į. k. 120894441) 260 (du šimtus... 28. - trečiajam asmeniui UAB „Hidora“ (į. k. 120182465) – 1815 (vieną... 29. -į valstybės biudžetą - 78 (septyniasdešimt aštuonis) Lt išlaidų,... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...