Byla AS-691-1062/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. M. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. M. skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Palangos skyriaus, uždarajai akcinei bendrovei „Kūrybinis projektas“, uždarajai akcinei bendrovei „Folinas“, uždarajai akcinei bendrovei „PROTECHA“, G. L., R. G., J. T., G. G., V. S. (teisių perėmėja A. S.), E. L., D. L., R. K., V. R. ir V. V. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. sausio 8 d. nutartimi (I t., b. l. 2–3) buvo priimtas pareiškėjo V. J. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundas atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai (toliau – ir atsakovas), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Palangos skyriaus, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Kūrybinis projektas“, kuriame prašoma: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 1 d. rašto Nr. (8.6)-D3-M-2179r-4077 „Dėl žemės sklypo ( - ), Palangoje, Kadastrinių matavimų bylos“ 1 pastraipą; 2) įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje, pateiktoje 2017 m. lapkričio 2 d., esantį žemės sklypo planą.

72.

8Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. sausio 30 d., 2018 m. vasario 6 d. ir 2018 m. liepos 30 d. nutartimis (I t., b. l. 75–76, 89, 164–165) į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukti UAB „Folinas“, UAB „PROTECHA“, G. L., R. G., J. T., G. G., V. S., A. S., E. L., D. L., R. K., V. R. ir V. V..

93.

102018 m. rugpjūčio 10 d. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose gautas pareiškėjo 2018 m. rugpjūčio 9 d. prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti Palangos miesto savivaldybės administracijai bet kokia forma (derinimas, projektavimo sąlygų išdavimas ir pan.) išduoti leidimą įvažiavimo Palangoje iš ( - ) link pastato ( - ) bei sklypo ( - ) pertvarkymo darbams atlikti (I t., b. l. 174).

114.

12Prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas nurodė, kad ginčo esmė šioje administracinėje byloje yra suplanuotas įvažiavimas į sklypus ( - ), Palangoje. Šiuo metu naudojamasi 3 metrų pločio įvažiavimu, o pateiktoje kadastrinėje byloje numatytas 4 metrų pločio servitutinis įvažiavimas, tačiau atsakovas be jokio teisinio pagrindo reikalauja 5 metrų pločio įvažiavimo, teigdamas, kad tai dvipusio eismo kelias. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d., neturint leidimo statybos darbams, buvo savavališkai pradėta šį įvažiavimą asfaltuoti, išplečiant jį iki 5 metrų pločio. Tuo tarpu, paskelbus minėtą įvažiavimą keliu, bus siekiama negrąžinti žemės natūra. Pareiškėjas pabrėžė, jog dėl savavališkos statybos 2018 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri 2018 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. (26.30)KL2-457 atsisakė nagrinėti pareiškimą. Pareiškėjo manymu, tokiu būdu siekiama teismui pateikti įvykusius faktus, dėl kurių jo reikalavimo patenkinimas taptų negalimu, o būsimas teismo sprendimas neįvykdomu.

13II.

145.

15Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi (I t., b. l. 180–181) pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkintas.

166.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodinėja, jog, netaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, savavališkai asfaltuojamam įvažiavimui gali būti išduotas statybos leidimas (bet kokia forma (derinimas, projektavimo sąlygų išdavimas ir pan.)) ir šis įvažiavimas bus paskelbtas keliu bei bus siekiama negrąžinti žemės natūra, todėl jo reikalavimo patenkinimas taptų negalimu, o būsimas teismo sprendimas neįvykdomu. Taigi, pareiškėjo prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę įvardijamos tikėtinos pasekmės, tačiau pareiškėjas nepateikė duomenų, jog minėtas įvažiavimas yra asfaltuojamas savavališkai, kad tokiems darbams nėra išduotas leidimas. Be to, savavališkos statybos ir taip yra draudžiamos įstatymų. Kita vertus, statybos leidimo išdavimas ir įvažiavimo paskelbimas keliu nėra susiję su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o susiję su statybų procesu. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą.

18III.

197.

20Pareiškėjas V. J. M. pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 1), kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir tenkinti jo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

218.

22Pareiškėjas mano, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta. Nurodo, kad neprašė teismo uždrausti savavališkai vykdomus darbus, o prašė teismo neleisti šių darbų įteisinti išduodant leidimą (bet kokia forma) jų vykdymui. Akcentuoja, kad viešai pasiekiamoje svetainėje planuojustatyti.lt nėra paskelbta duomenų apie suteiktą leidimą kapitaliai remontuoti ar naujai tiesti įvažiavimą į ( - ), Palangoje. Taip pat paaiškina, kad įvažiavimo išplėtimas nuo 3 m iki 5 m turi tiesioginę įtaką bylos baigčiai, nes įvažiavimo plotis yra vienintelis ginčo objektas šioje byloje. Šiuo aspektu pabrėžia, jog atsakovas atsisakė patvirtinti žemės sklypo planą, kuriame yra suprojektuotas 4 m pločio servitutinis įvažiavimas, nepagrįstai reikalaudamas nurodyti būtent 5 m minimalų kelio plotį. Pareiškėjo teigimu, atsakovui suteikus leidimą (bet kokia forma) minėtiems darbams ir išplėtus įvažiavimą iki 5 m pasunkėtų bylos išsprendimas, nes būtų pakeista kreipimosi į teismą metu buvusi faktinė padėtis. Tokiu atveju, teismui patenkinus pareiškėjo skundą, būtų neaišku, ką reikėtų daryti su šiuo įvažiavimu, kieno lėšomis jį naikinti ir įrengti naują tinkamoje vietoje ir tinkamo pločio, o tai neišvengiamai sukeltų naujus teisminius ginčus.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

259.

26Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

2710.

28Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taigi, teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Iš paminėtos įstatymo normos formuluotės akivaizdu, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012 ir kt.). Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012 ir kt.).

2911.

30Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., LVAT 2016 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-371-602/2016; 2016 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-540-602/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Be to, pagal administracinių teismų praktiką, gali būti teikiami tik tokie prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurie yra tiesiogiai susiję su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais (žr., pvz., LVAT 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012 ir kt.).

3112.

32Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, jog neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr., pvz., LVAT 2014 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-735/2014). Taigi šiuo atveju pareiškėjas, prašydamas pirmosios instancijos teismo uždrausti Palangos miesto savivaldybės administracijai bet kokia forma (derinimas, projektavimo sąlygų išdavimas ir pan.) išduoti leidimą įvažiavimo Palangoje iš ( - ) link pastato ( - ) bei sklypo ( - ) pertvarkymo darbams atlikti, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.

3313.

34Tačiau, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę įvardijamos tik tikėtinos pasekmės, pareiškėjas nepateikė duomenų, jog minėtas įvažiavimas yra asfaltuojamas savavališkai, kad tokiems darbams nėra išduotas leidimas, tuo tarpu savavališkos statybos ir taip yra draudžiamos įstatymų, be to, statybos leidimo išdavimas nėra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o susijęs su statybų procesu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pritardama nurodytiems ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvams, jų nebekartoja ir papildomai pažymi, jog vien iš pareiškėjo pateiktų nuotraukų apskritai nėra galimybės nustatyti, ar jose užfiksuoti kelio asfaltavimo darbai vykdomi būtent ginčo teritorijoje, kokia darbų apimtis, koks tiesiamo asfalto plotis ir pan. Be to, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalį statybos valstybinę priežiūrą, be kita ko, statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą (8 str. 2 d. 2 p.), statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą (8 str. 2 d. 4 p.), statybos užbaigimo procedūrų atlikimą (8 str. 2 d. 6 p.), asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą (8 str. 2 d. 9 p.) ir kt., atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

3514.

36Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pritaria teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju šioje proceso stadijoje pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Todėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas. Kartu pabrėžtina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir pagrįstą įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 70 str. 1 d.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjo V. J. M. atskirąjį skundą atmesti.

39Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. M.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. sausio 8 d.... 7. 2.... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. sausio 30... 9. 3.... 10. 2018 m. rugpjūčio 10 d. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos... 11. 4.... 12. Prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas nurodė, kad... 13. II.... 14. 5.... 15. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodinėja, jog,... 18. III.... 19. 7.... 20. Pareiškėjas V. J. M. pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 1), kuriame... 21. 8.... 22. Pareiškėjas mano, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta. Nurodo,... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. 9.... 26. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 27. 10.... 28. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 29. 11.... 30. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie... 31. 12.... 32. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti... 33. 13.... 34. Tačiau, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu... 35. 14.... 36. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjo V. J. M. atskirąjį skundą atmesti.... 39. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. rugpjūčio... 40. Nutartis neskundžiama....