Byla 2-3880-569/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui R. Š., antstolio padėjėjui D. Ž., suinteresuoto asmens atstovui A. V., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe‘‘ skundą antstoliui Andriui Liaškovui, suinteresuotiems asmenims UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘, East China Automobile Association LTD dėl antstolio veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjo UAB,,ECAA Europe‘‘ atstovas R. Š. paaiškino, kad rodė, kad 2013 m. kovo 27 d. antstolio vardu veikęs padėjėjas R. U., vykdydamas 2013m. kovo 12d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įėjo į UAB „ECAA Europe" nepriklausančias muitinės sandėlio ( - ), Šiauliai, patalpas (patalpų savininkas - UAB „Tikroji vaivorykštė"), kur yra laikomas UAB „ECAA Europe" prekių likutis, aprašyti bendrovės kilnojamąjį turtą. Antstolio A.Liaškovo 2013 m. kovo 27 d. atlikti veiksmai, aprašant UAB „ECAA Europe" turtą, yra neteisėti. Patalpų savininkas bendrovei „ECAA Europe" leidimo patekti į patalpas kartu su antstoliu nedavė, nors antstolis A. Liaškovas pats nei kreipėsi, nei pateikė patvarkymo muitinės sandėlio savininkui UAB „Tikroji vaivorykštė" dėl patekimo į negyvenamas patalpas, kur laikomos UAB „ECAA Europe" prekės. Pats patalpų savininkas suteikė leidimą antstoliui A. Liaškovui atlikti vykdymo veiksmus, 2013 m. kovo 27 d. 10:00 val. patenkant į muitinės sandėlį. 2013 m. kovo 27 d. muitinės sandėlyje ( - ), Šiauliai, antstolio A.Liaškovo vardu veikiantis padėjėjas R. U., aprašydamas muitinės sandėlyje esančias prekes, tai darė ydingai, neadekvačiai, netinkamai ir net tikėtina sąmoningai sukeliant žalą muitinės sandėlio savininkui ir patiems prekių savininkams, tarp jų ir bendrovei „ECAA Europe". Muitinės sandėlyje yra saugomos tiek UAB „ECAA Europe", tiek kitų asmenų prekės. Nepaisant to, antstolio A. Liaškovo padėjėjas, aprašydamas prekes, net nesigilino į tai, kam prekės faktiškai priklauso, pažeidė didelę dalį originalių prekių pakuočių, jas atplėšė, o aprašius atskiras pakuotėje esančias prekes į buvusį supakavimą neatstatė. Be to, ant pakuočių klijuoti specialūs žymenys, kurių nuėmimas dar labiau nesugadinant prekių pakuočių - neįmanomas. Žymenys klijuoti ir ant prekių dėžių identifikacinės informacijos, kas nepažeidus žymens, neleis vėliau nustatyti dėžių turinio, jų vėlgi neatplėšus. Todėl antstolio padėjėjas sukėlė papildomos žalos, kadangi vėliau, realizuojant prekes, pakuočių pažeidimo faktas gali lemti tiek prekių savininkų, tiek ir jų pirkėjų interpretacijas dėl pakuotės turinio originalumo, atitikties ant pakuotės nurodytiems prekių aprašams, kiekiams, rūšims, atsisakymą tokias prekes pirkti. Ant kiekvienos originalios prekių pakuotės (dėžės), kurios iki antstolio padėjėjo suniokojimo, nėra pažeistos - yra nurodyti konkrečios dėžėje esančios prekės, jų kiekiai. Todėl pakuočių plėšymas, išdarkymas ir neatstatymas į buvusią padėtį visiškai nėra pateisinamas ir reikalingas. Muitinės sandėlyje esančios prekės yra apdraustos, prekes ar jų pakuotes sugadinus tretiesiems asmenims yra sukeliama žala, kuri sukelia neigiamus padarinius tiek draudimo naudos gavėjui, tiek draudėjui. Jeigu apskritai turto žymėjimas ir būtų pripažintas pagrįstu, antstolio padėjėjas galėjo ir privalėjo žymėjimą atlikti kreida, pieštuku ar kitomis priemonėmis, kurios nesugadintų pakuočių ir tokiu būdu nelemtų žalos bendrovei ,,ECAA Europe‘‘ ir galimai kitiems prekių savininkams. Antstolio padėjėjas dirbo itin lėtai, buvo gaištamas laikas, konstatuotina, kad turto aprašymui antstolio kontora visiškai nepasiruošė, antstolio padėjėjas išreiškė nuomonę apie galimybę turto aprašymui pasikviesti ir pašalinių asmenų tam, jog turtas būtų aprašytas greičiau, pats antstolio padėjėjas pripažino, kad numatytu turtą aprašyti būdu to padaryti praktiškai neįmanoma. Gamybinės muitinės sandėlio patalpose krovimo ir turto aprašinėjimo darbus atlikęs antstolis šiurkščiai pažeidė ir darbo saugą: nebuvo pateiktas saugos instruktažo pažymėjimas, antstolio padėjėjo darbdavys antstolis A. Liaškovas nebuvo tinkamai instruktavęs padėjėją dėl sandėlyje galimų atlikti darbų, nebuvo naudojama darbo apsaugos priemonių, tarp jų ir šalmo. Iki patekimo į muitinės sandėlį, UAB „ECAA Europe" generalinis direktorius J. D. teikė antstolio padėjėjui sandėlyje esančių UAB „ECAA Europe" prekių sąrašą, kurių vertė siekia 7.930.188,23 Lt sumą. Pateikta tiek sutrumpinta prekių suvestinė, tiek prekių sąrašas, kuriame nurodyti prekių identifikavimo kodai, rūšis, aprašymas, vienetų skaičius, kaina, todėl žymėti prekių nebuvo jokios būtinybės. Prašo 1) pripažinti 2013 m. kovo 27 d. muitinės sandėlyje ( - ), Šiauliai, antstolio A. Liaškovo vykdytą kilnojamojo turto aprašymo būdą ir patį aprašymą bei turto žymėjimo būdą ir patį žymėjimą ydingais, neproporcingais ir neteisėtais; 2) pripažinti, kad toks (dėl būdo, masto, rūšies, neproporcingumo, ekonomiškumo nebuvimo, neadekvatumo) antstolio veikimas galėjo sąlygoti tiesioginės žalos atsiradimą ir nepasikartotinas ateityje, vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335.

4Taip pat pareiškėjas nesutinka su antstolio A. Liaškovo 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašo Nr. AN042096 dalimi, kuria aprašyto turto saugotoju paskirta UAB „ECAA Europe". Antstoliui žinoma, kad patalpos ( - ), Šiauliai, turi muitinės sandėlio statusą („A" tipo muitinės sandėlio). Šis muitinės sandėlis nepriklauso ir niekada nepriklausė skolininkui UAB „ECAA Europe", kadangi patalpos buvo tik nuomojamos iš jų savininko, bendrovei „Tikroji vaivorykštė" užtikrinat tik prekių saugojimą sandėlyje. Pareiškėjas neturi ir neturėjo jokių galimybių užtikrinti muitinės sandėlyje esančių prekių saugojimą, kadangi UAB „ECAA Europe" net neturi besąlygiškos-savarankiškos patekimo į muitinės sandėlį galimybės, tam yra būtinas UAB „Tikroji vaivorykštė" sutikimas, leidimas ir sąlygų sudarymas. Pareiškėjas neturi net ir patalpų (muitinės sandėlio) raktų, apsaugos kodo. Todėl vien jau dėl šių priežasčių UAB „ECAA Europe" tinkamai įvykdyti Turto apraše Nr. AN042096 numatytą pareigą saugoti buitinės sandėlyje esančias prekes - paprasčiausiai negalėjo ir negali. UAB „Tikroji vaivorykštė", būdama sandėlio savininke, atsakinga už visų muitinės sandėlyje esančių savininkų prekes, todėl prekių saugotojas muitinės sandėlyje yra išskirtinai patalpų savininkas. Iki 2013 m. kovo 18 d. galiojusi Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis ir naujai 2013 m. kovo 19 d. sudaryta Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis tarp UAB „ECAA Europe" ir UAB „Tikroji vaivorykštė" sudaryta dėl prekių saugojimo, todėl pareiškėjas būti savarankišku muitinės sandėlyje esančių prekių saugotoju negalėjo. Jau iš 2013 m. kovo 19 d. Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties turinio muitinės sandėlio savininko pareigos patvirtina tai, kad už minėtose patalpose esančias tiek UAB „ECAA Europe" prekes, tiek kitų savininkų prekes atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė". Sutarties 4.4.p. numato, kad UAB „ECAA Europe" privalo laikytis muitinės sandėlio darbo tvarkos, Muitinės sandėlių steigimo ir veiklos taisyklių bei muitinės sandėlio savininko nurodytų reikalavimų. Taip pat, šiuo atveju būtina vadovautis 2007m. rugsėjo 12 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Generalinio rektoriaus įsakymu Nr. 1B-595 dėl prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo A, B, C arba D tipo muitinės sandėlio, laikinojo prekių saugojimo sandėlio (importo ir eksporto terminalo) arba laisvojo sandėlio veiklai ir jos priežiūrai reikalavimų patvirtinimo. Minėtų reikalavimų 18 str. aiškiai ir imperatyviai nurodyta, kad už muitinės sandėlio veiklą įstatymų ir kitu teisės aktu nustatyta tvarka atsako sandėlio savininkas. Tų pačių reikalavimų 20 str. numatyta, kad savininkas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už muitinės sandėlyje laikomas prekes kaip jų saugotojas. Todėl prašo: 1) pripažinti antstolio A. Liaškovo veiksmus neteisėtais, 2013 m. kovo 15 d. priimto Turto aprašo Nr. AN042096 dalyje dėl turto saugotojo paskyrimo numačius UAB „ECAA Europe"; 2) panaikinti 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašo Nr. AN042096 dalį, kuria turto saugotoju paskirta UAB „ECAA Europe" ir turto saugotoju paskirti UAB „Tikroji vaivorykštė" (145573817); 3) paskyrus 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašu aprašyto UAB „ECAA Europe" turto saugotoju bendrovę „Tikroji vaivorykštė" - antstoliui A. Liaškovui arba išieškotojui Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013 „East China Automobile Association LTD" (080014) apmokėti patalpų savininko (prekių saugotojo) UAB „Tikroji vaivorykštė" bendrovės „ECAA Europe" aprašyto turto saugojimo išlaidas.

5Papildomu pareiškimu pareiškėjo atstovas prašo: 1) uždrausti antstoliui A. Liaškovui gadinti prekių pakuotes, uždrausti prekių pakuotes atidaryti, atplėšti, atklijuoti, atkirpti ar kitaip pažeisti tiek priekių komplekto, tiek atskirų prekių pakuočių gamyklinius originalius įpakavimus; 2) uždrausti antstoliui A. Liaškovui ant prekių pakuočių klijuoti bet kokius žymenis, pakuotes žymėti antspaudu ar kitaip žymėti prekes, kai žymėjimas ar jo nuėmimas ateityje bent minimaliai sugadins ar pažeis pakuotės paviršių arba tokio žymens nuėmimas nepažeidus pakuotės paviršiaus net neįmanomas; 3) uždrausti antstoliui A. Liaškovui aprašyti ar žymėti prekes bei jų pakuotes, neįsitikinus, kas yra prekių savininkas.

6Suinteresuoto asmens UAB ,,Tikroji vaivorykštė‘‘ atstovas A. V. skundo reikalavimus palaiko, prašo juos tenkinti. Patvirtino pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, motyvus bei argumentus.

7Antstolio Andriaus Liaškovo padėjėjas D. Ž. su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0159/13/00335 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 1429133.59 Lt sumai atsakovui ECAA Europe UAB priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam turtui ir turtinėms teisėms, šio turto nesant ar nepakankamai, likusiai sumai taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui priklausančioms piniginėms lėšoms, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybės ir VSDFV biudžetams, 3 eilės išieškotojo East China Automobile Association LTD. Šiaulių apylinkės teisinas 2013.03.26 nutartimi uždraudė antstoliui Andriui Liaškovui atlikti bet kokius vykdymo veiksmus pareiškėjo atžvilgiu iki vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 bus išnagrinėtas klausimas dėl antstolio nusišalinimo. Šiaulių apylinkės teismas 2013.04.05 nutartimi netenkino pareiškėjo pareiškimo dėl antstolio Andriaus Liaškovo nušalinimo ir panaikino 2013.03.26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat Šiaulių apylinkės teismas 2013.04.05 nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-3283-362/2013 ir Nr. 2-3239-362/2013 panaikino vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartys antstolio kontoroje gautos 2013-04-10, 2013-04-11. Šiaulių apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3162-362/2013 leido 2013.04.05 nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai. Nesutinka, kad 2013-03-27 sandėlyje adresu ( - ), Šiauliuose, atliktas pareiškėjo kilnojamo turto aprašymas bei turto žymėjimas buvo ydingas, neproporcingas ir neteisėtas. Nors 2013-03-26 Šiaulių apylinkės tesimas nutartimi uždraudė antstoliui Andriui Liaškovui atlikti bet kokius vykdymo veiksmus, 2013-04-05 Šiaulių apylinkės teismo nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-3283-362/2013 ir Nr. 2-3239-362/2013 teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo antstolio kontoroje gautos tik 2013.04.10, todėl tik nuo 2013.04.12 antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 vėl galėjo atlikti vykdomuosius veiksmus. Antstolio padėjėjas prekes aprašinėjo pagal 2013.03.27 pareiškėjo pateiktą 2013.03.25 turimų atsargų lentelę Nr. 11, todėl pareiškėjo teiginiai, kad prekės buvo aprašomos neįsitikinus, kam jos priklauso, neatitinka tikrovės. Antstolio padėjėjas, norėdamas įsitikinti, kad pakuotėje tikrai yra nurodytas prekių skaičius, atidarė tik vieną prekių pakuotę, kurioje buvo amortizatoriai. LR CPK 676 straipsnis numato, kad kiekvieną areštuotą daiktą antstolis, jeigu yra galimybė, iš išorės pažymi areštą rodančiu ženklu, apie tai, kad areštuotas turtas yra pažymėtas, nurodoma turto arešto akte. Todėl pareiškėjo motyvai, kad prekių pakuotės buvo žymimos nepagrįstai klijuojant ant pakuočių žymenis ir jos privalėjo būti žymimos kreida arba pieštuku, yra teisiškai nepagrįsti. Antstolio padėjėjas, veikdamas antstolio vardu ir atlikdamas prekių aprašymą, veikė teisėtai ir laikydamasis antstolio atliekamiems vykdymo veiksmams keliamų reikalavimų. Pareiškėjo argumentai kad vykdymo veiksmai buvo atliekami neproporcingai, neadekvačiai ir neekonomišku būdu yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir yra grindžiami tik pareiškėjo nuomone, o ne faktais. Atliekant vykdymo veiksmus, antstolio padėjėjui kilo įtarimas, ar pakuotėje esantis prekių kiekis atitinka ant pakuotės nurodytą. Keletas pakuočių jau buvo pažeistos ir jose esantis prekių kiekis buvo mažesnis, nei nurodyta ant pakuotės (vietoj nurodomų 6 amortizatorių vienetų pakuotėje buvo tik 2 vienetai). Antstolio padėjėjas prekių aprašymo metu svarstė galimybę prašyti pagalbos iš kitų antstolio Andriaus Liaškovo darbuotojų. Nors pareiškėjas teigia, kad antstolio padėjėjas, atlikdamas vykdymo veiksmus, pažeidė darbų saugos reikalavimus, tačiau darbų saugą minėtose patalpose privalo užtikrinti patalpų savininkas. Taip pat antstoliui nesuprantamas pareiškėjo reikalavimas pripažinti, kad antstolio vykdomieji veiksmai aprašant turtą galėjo sąlygoti tiesioginės žalos atsiradimą. Vienos prekių pakuotės atidarymas ir arešto ženklų klijavimas tikrai negalėjo ir negali pareiškėjui sukelti tariamos žalos. Pareiškėjas nepateikia jokių galimai atsiradusios žalos įrodymų, kurie būtų pagrįsti, ir skunde remiasi vien tik savo samprotavimais ir prielaidomis.

8Suinteresuoto East China Automobile Association LTD atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

9Skundas tenkintinas dalinai.

10Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0159/13/00335 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 1429133.59 Lt sumai UAB ,,ECAA Europe‘‘ atžvilgiu East China Automobile Association LTD reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Vykdydamas 2013-03-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2013-03-15 antstolis surašė turto aprašą Nr. AN042096, kuriuo aprašė skolininko UAB „ECAA Europe“ kilnojamąjį turtą – prekes, esančias muitinės sandėlyje, pagal skolininko pateiktą likučių sąrašą, ilgalaikį kilnojamąjį turtą pagal turto apskaitos žiniaraštį ir turtines teises – reikalavimo teises pagal 2013-03-15 pagrindinių skolininko debitorių sąrašą, apraše nurodyta, kad turto vertė nenustatyta (vykd. bylos I t. b.l. 18). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2013m. kovo 27d. su muitinės savininko UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘ leidimu antstolio padėjėjas nuvyko į muitinė sandėlį adresu ( - ), Šiauliuose, tikslu aprašyti sandėlyje esantį pareiškėjo areštuotą turtą. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateikta antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b.l. 77-84) bei vaizdo medžiaga (b.l. 103), iš kurios matyti, kad antstolio padėjėjas R. U. pateko į muitinės sandėlį ir žymėjo areštuotą turtą. Pareiškėjas UAB „ECAA Europe" teigia, kad antstolio padėjėjas, aprašydamas muitinės sandėlyje esančias prekes, tai darė ydingai, neadekvačiai, netinkamai, tikėtina, sąmoningai sukeliant žalą muitinės sandėlio savininkui ir jam laikomų prekių savininkams, nesigilino, kam prekės faktiškai priklauso, pažeidė didelę dalį originalių prekių pakuočių, jas atplėšė, o aprašius atskiras pakuotėje esančias prekes į buvusį supakavimą neatstatė. Todėl pareiškėjas pateikė reikalavimą, kuriuo prašo pripažinti kilnojamojo turto aprašymo būdą ir patį aprašymą bei turto žymėjimo būdą ir patį žymėjimą ydingais, neproporcingais ir neteisėtais. LR CPK 510str. 1d. numato galimybę skųsti antstolių procesinius veiksmus, kadangi turtas 2013m. kovo 27d. muitinės sandėlyje buvo aprašomas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjas turi teisę pateikti skundą dėl antstolio vykdomo turto aprašymo, žymėjimo būdo. Pagal LR CPK 676 str. kiekvieną areštuotą daiktą antstolis, jeigu yra galimybė, iš išorės pažymi areštą rodančiu ženklu. Apie antstoliui įstatymo suteiktą teisę žymėti areštuotą turtą yra pasisakyta ir 2013m. rugsėjo 10d. Šiaulių apygardos teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kol bus išnagrinėtas šis skundas. Taigi, pagal įstatymo nuostatas, antstoliui suteikta teisė pažymėti areštuotą turtą. Šioje byloje pareiškėjas nurodė, kad antstolio padėjėjo atliktas prekių žymėjimas padarė žalos pareiškėjui, kitoms įmonėms, kurių turtas saugomas muitinės sandėlyje bei muitinės sandėlio savininkui. Tačiau savo teiginius pareiškėjas iš esmės pagrindžia savo bei suinteresuoto asmens UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘ paaiškinimais. Byloje yra pateikti dviejų įmonių, kurių turtas yra laikomas muitinės sandėlyje, raštai UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘, kurios teigia nustačiusios, kad dalis įmonių turto antstolio padėjėjas sugadino jas sužymėdamas, jos ketina reikšti pretenzijas muitinės sandėlio savininkui dėl žalos atlyginimo (b.l. 46,47). Tačiau šiose pretenzijose yra išsakyti ūkio subjektų ketinimai reikalauti žalos atlyginimo, byloje nėra jokių įrodymų (išskyrus pretenzijose pateiktą informaciją), kokia dalis kitų įmonių turto buvo sužymėta, ar apskirtai buvo sužymėtas ne pareiškėjo turtas, ar muitinės sandėlio savininkas realiai patyrė žalą, atlygindamas nuostolius šioms įmonėms. Be to, kadangi šioje byloje pareiškėjas yra UAB „ECAA Europe", neaišku, kaip galimai padaryta žala kitiems ūkio subjektams, laikantiems prekes muitinės sandėlyje, pažeidžia pareiškėjo teises ir interesus. Nors pareiškėjas nurodė, kad ir jo įmonės prekių sužymėjimu pareiškėjui yra padaryta žala, tačiau, kaip jau buvo minėta, šiuo metu jokių įrodymų apie realiai patirtą pareiškėjo žalą dėl prekių žymėjimo nėra pateikta. Pareiškėjas nurodė, kad antstolio padėjėjas atvyko nepasiruošęs turto aprašymui, turtą aprašinėjo ilgai, tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad aprašomo turto kiekis buvo didelis, operatyviai atlikti turto aprašymo nebuvo galimybės, būtent dėl šios priežasties turtas nebuvo baigtas aprašyti. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad antstolio padėjėjui atliekant prekių aprašymą buvo nesilaikyta darbo saugos reikalavimų. Tačiau pareiškėjas nenurodė, kaip ši aplinkybė pažeidė jo teises ir interesus, o skundo dėl antstolio veiksmų instituto paskirtis yra apginti vykdymo proceso dalyvių procesines teises. Todėl, įvertinus byloje esančius įrodymus, nėra pagrindo pripažinti 2013-03-27 antstolio padėjėjo muitinės sandėlyje atliktą kilnojamojo turto aprašymo būdą ir patį aprašymą bei turto žymėjimo būdą ir patį žymėjimą ydingais, neproporcingais ir neteisėtais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal LR CPK 510str. 4d. skundo dėl antstolio veiksmų nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Todėl tiek pareiškėjui, tiek kitiems asmenims ateityje neužkertamas kelias kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei reali žala atsiras ir teismui bus pateikti įrodymai apie tokios žalos atsiradimą.

11Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti, kad toks (dėl būdo, masto, rūšies, neproporcingumo, ekonomiškumo nebuvimo, neadekvatumo) antstolio veikimas galėjo sąlygoti tiesioginės žalos atsiradimą ir nepasikartotinas ateityje, vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335. Tačiau toks pareiškėjo reikalavimas išeina už skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo ribų, nes pagal LR CPK 510str. 1d. numato galimybę skųsti antstolių procesinius veiksmus arba atsisakymą juos atlikti. Be to, išsprendus tokį reikalavimą, jo patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių, nes sprendimu būtų konstatuota tikimybė, kad dėl antstolio veiksmų tik galėjo atsirasti žala, o ne realiai atsirado.

12Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti antstolio A. Liaškovo veiksmus neteisėtais, 2013 m. kovo 15 d. priimto Turto aprašo Nr. AN042096 dalyje dėl turto saugotojo paskyrimo numačius UAB „ECAA Europe". Iš jau minėto 2013-03-15 turto aprašo Nr. AN042096 matyti, kad antstolis pareiškėjo turto, kuris randasi muitinės sandėlyje, turto saugotoju paskyrė pareiškėją UAB ,,ECAA Europe‘‘. Pareiškėjas teigia, kad tokie antstolio veiksmai neteisėti, nes jis negali tinkamai užtikrinti areštuoto turto saugojimo, nes turi ribotą galimybę patekti į muitinės sandėlį. Iš byloje esančios 2013- 03-19 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties matyti, kad pareiškėjas yra sudaręs pasaugos sutartį su UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘ (b.l. 18-20). Iš sutarties sąlygų matyti, kad pagal sutarties 1 dalį pareiškėjas perduoda muitinės sandėlio savininkui saugoti muitinės sandėlyje prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti, ir įgalioja jį atlikti su jomis sutarties 5.2p. nurodytus muitinės sankcionuotus veiksmus. Muitinės savininkas UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘ įsipareigoja saugoti muitinės sandėlyje pareiškėjo prekes (sutarties 3.1p.). Iš sutarties 6.1p. išdėstytų sąlygų matyti, kad pareiškėjo patekimas į muitinės sandėlį yra apribotas. LR CPK 619str. numato turto saugotojo atsakomybę už turto praradimą, trūkumą, sužalojimą. Todėl akivaizdu, kad pareiškėjas šiuo atveju neturi jokios galimybės užtikrinti areštuoto turto apsaugą, jo paskyrimas turto saugotoju neatitinka turto saugotojo paskyrimo tikslų. LR CPK 683str. 1d. numato, kad areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui, šie asmenys atlieka saugotojo pareigas, turtą taip pat gali saugoti ir pats antstolis. Pareiškėjas nesutinka būti areštuoto turto saugotoju, jo argumentai, kad jam yra apribota galimybė patekti į muitinės sandėlį, kad jis neturi galimybių saugoti turtą - yra pagrįsti. Suinteresuotas asmuo UAB,,Tikroji vaivorykštė‘‘ atstovas pagrįstai nurodė, kad pagal 2007m. rugsėjo 12 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Generalinio rektoriaus įsakymu Nr. 1B-595 dėl prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo A, B, C arba D tipo muitinės sandėlio, laikinojo prekių saugojimo sandėlio (importo ir eksporto terminalo) arba laisvojo sandėlio veiklai ir jos priežiūrai reikalavimų patvirtinimo 20 str. sandėlio savininkas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už muitinės sandėlyje laikomas prekes kaip jų saugotojas. Todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, 2013 m. kovo 15 d. priimto Turto aprašo Nr. AN042096 dalis dėl turto saugotojo paskyrimo UAB „ECAA Europe" naikintina.

13Pareiškėjas taip pat prašo turto saugotoju paskirti UAB „Tikroji vaivorykštė", o paskyrus 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašu aprašyto UAB „ECAA Europe" turto saugotoju bendrovę „Tikroji vaivorykštė" - antstoliui A. Liaškovui arba išieškotojui Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013 „East China Automobile Association LTD" apmokėti patalpų savininko (prekių saugotojo) UAB „Tikroji vaivorykštė" bendrovės „ECAA Europe" aprašyto turto saugojimo išlaidas. Tačiau vykdymo procese teismas visų pirma atlieka antstolio procesinės veiklos kontrolę. Atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę teismas vertina, teisėti ar ne antstolio veiksmai (tiek veikimas, tiek neveikimas). Pažymėtina, kad antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus. Jeigu nustatoma, kad tam tikras antstolio veiksmas neatitiko teisės normų reikalavimų, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad atitinkamų antstolio veiksmų pripažinimas neteisėtais iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrįžimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. Teismas nesprendžia, kaip antstolis turi atlikti vieną ar kitą veiksmą, tik konstatuoja atlikto veiksmo teisėtumą arba neteisėtumą ar įpareigoja atlikti veiksmą. Todėl teismas, panaikinęs turto aprašo dalį dėl turto saugotojo paskyrimo, negali įpareigoti antstolio paskirti kitą konkretų turto saugotoją ar atlikti kitus konkrečius veiksmus, nes tokių sprendimų priėmimas reikštų teismo vadovavimą vykdymo procesui, kai tuo tarpu jam yra priskirta vykdymo kontrolės funkcija. Teismas gali įpareigoti antstolį atlikti tam tikrus veiksmus nustatęs, jog antstolis neteisėtai atsisako juos atlikti (dėl neteisėto neveikimo).

14Bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškėjas papildė savo skundą dėl antstolio veiksmų naujais reikalavimais: 1) uždrausti antstoliui A. Liaškovui gadinti prekių pakuotes, uždrausti prekių pakuotes atidaryti, atplėšti, atklijuoti, atkirpti ar kitaip pažeisti tiek priekių komplekto, tiek atskirų prekių pakuočių gamyklinius originalius įpakavimus; 2) uždrausti antstoliui A. Liaškovui ant prekių pakuočių klijuoti bet kokius žymenis, pakuotes žymėti antspaudu ar kitaip žymėti prekes, kai žymėjimas ar jo nuėmimas ateityje bent minimaliai sugadins ar pažeis pakuotės paviršių arba tokio žymens nuėmimas nepažeidus pakuotės paviršiaus net neįmanomas; 3) uždrausti antstoliui A. Liaškovui aprašyti ar žymėti prekes bei jų pakuotes, neįsitikinus, kas yra prekių savininkas. Nors pareiškėjas šiuos reikalavimus vertina kaip išvestinius iš pirma pateiktų skundų reikalavimų, teismas daro išvadą, kad šie skundo reikalavimai yra savarankiški, nes jais pareiškėjas siekia kito teisinio rezultato. LR CPK 510 straipsnyje yra numatyta išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Pagal šio straipsnio nuostatas skundo objektas gali būti tik antstolio atliekami procesiniai veiksmai arba atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Skundą pateikiantis asmuo, sužinojęs apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, su skundu kreipiasi į antstolį. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas su vykdomąja byla persiunčiamas teismui. Šiuo atveju pareiškėjas su skundu dėl minėtų reikalavimų į antstolį nesikreipė, šios aplinkybės neneigia ir pats pareiškėjas. Kadangi pareiškėjas nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymu nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir kreipėsi su papildomais skundo reikalavimais tiesiogiai į teismą, pareiškėjo skundas šioje dalyje paliekamas nenagrinėtas (LR CPK 296str. 1d. 1p.).

15Vadovaudamasis LR CPK 290str., 510str., 513str., teismasPareiškėjo UAB „ECAA Europe" skundą patenkinti dalinai.

16Pripažinti antstolio A. Liaškovo veiksmus neteisėtais, 2013 m. kovo 15 d. priimto Turto aprašo Nr. AN042096 dalyje dėl turto saugotojo paskyrimo numačius UAB „ECAA Europe", panaikinti 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašo Nr. AN042096 dalį, kuria turto saugotoju paskirta UAB „ECAA Europe".

17Palikti nenagrinėtais pareiškėjo UAB „ECAA Europe" skundo reikalavimus :1) uždrausti antstoliui A. Liaškovui gadinti prekių pakuotes, uždrausti prekių pakuotes atidaryti, atplėšti, atklijuoti, atkirpti ar kitaip pažeisti tiek priekių komplekto, tiek atskirų prekių pakuočių gamyklinius originalius įpakavimus; 2) uždrausti antstoliui A. Liaškovui ant prekių pakuočių klijuoti bet kokius žymenis, pakuotes žymėti antspaudu ar kitaip žymėti prekes, kai žymėjimas ar jo nuėmimas ateityje bent minimaliai sugadins ar pažeis pakuotės paviršių arba tokio žymens nuėmimas nepažeidus pakuotės paviršiaus net neįmanomas; 3) uždrausti antstoliui A. Liaškovui aprašyti ar žymėti prekes bei jų pakuotes, neįsitikinus, kas yra prekių savininkas.

18Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „ECAA Europe" skundo reikalavimų netenkinti.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą. Teisėja

20Lina Muchtarovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjo UAB,,ECAA Europe‘‘ atstovas R. Š. paaiškino, kad rodė, kad... 4. Taip pat pareiškėjas nesutinka su antstolio A. Liaškovo 2013 m. kovo 15 d.... 5. Papildomu pareiškimu pareiškėjo atstovas prašo: 1) uždrausti antstoliui A.... 6. Suinteresuoto asmens UAB ,,Tikroji vaivorykštė‘‘ atstovas A. V. skundo... 7. Antstolio Andriaus Liaškovo padėjėjas D. Ž. su skundu nesutinka, prašo jį... 8. Suinteresuoto East China Automobile Association LTD atstovas į teismo posėdį... 9. Skundas tenkintinas dalinai.... 10. Iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje... 11. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti, kad toks (dėl būdo, masto,... 12. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti antstolio A. Liaškovo veiksmus... 13. Pareiškėjas taip pat prašo turto saugotoju paskirti UAB „Tikroji... 14. Bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškėjas papildė savo skundą dėl... 15. Vadovaudamasis LR CPK 290str., 510str., 513str., teismasPareiškėjo UAB... 16. Pripažinti antstolio A. Liaškovo veiksmus neteisėtais, 2013 m. kovo 15 d.... 17. Palikti nenagrinėtais pareiškėjo UAB „ECAA Europe" skundo reikalavimus :1)... 18. Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „ECAA Europe" skundo reikalavimų netenkinti.... 19. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per... 20. Lina Muchtarovienė...