Byla 2SP-3517-1051/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „V.“, UAB „S. r.“ ir D. M. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose gautas pareiškėjų UAB „V.“, UAB „S. r.“ ir D. M. prašymas patvirtinti jų 2018 m. vasario 9 d. pasirašytą taikos sutartį.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.983 straipsnis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1322/2012).

5Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta pareiškėjų – UAB „V.“, UAB „S. r.“ ir D. M. – valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

6Pareiškėjams išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi pareiškėjams galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad dėl šios sudarytos taikos sutarties vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 straipsnis, 294 straipsnis).

7Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 295 ir 579 – 582 straipsniais, teismas

Nutarė

9Patvirtinti UAB „V.“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas - ( - ), Šiauliai), UAB „S. r.“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas - ( - ), Šiaulių r.) ir D. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Šiaulių r.) 2018 m. vasario 9 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

10„Kreditorius UAB „V.“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas Šiaulių m. ( - ) (toliau - ir kreditorius arba nuomotojas), atstovaujama prezidento A. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus,

11ir

12Skolininkas 1 UAB „S. r.“, juridinio asmens ( - ), buveinės ( - ) m., Šiaulių raj., LT-81123, atstovaujama direktoriaus D. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - ir skolininkas arba nuomininkas),

13ir

14Skolininkas 2 D. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Šiaulių r.,

15toliau kartu vadinamos Šalimis,

16siekdamos išsaugoti gerus tarpusavio santykius, siekdamos išvengti bylinėjimosi išlaidų, demonstruodamos gerą valią bei siekdamos taikiai išspręsti tarpusavio nesutarimus, susijusius su kreditoriaus turtinėmis pretenzijomis į skolininką, kurios reiškiamos ryšium su tarp šalių sudaryta 2015 m. spalio mėn. 9 d. patalpų nuomos sutartimi (toliau - ir Sutartis), kurios pagrindu nuomininkui buvo 313,49 kv. m. negyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), Šiauliai I-ame aukšte (toliau - ir Patalpos), sudarė šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir tarpusavio nuolaidų būdu susitarė dėl šių Taikos sutarties sąlygų:

171. Skolininkas šia Taikos sutartimi pripažįsta, kad laiku nemokėjo Sutarties 1.2. punkte nurodytų nuomos ir kitų mokėtinų mokesčių, ko pasėkoje tokie skolininko 1 ir skolininko 2 veiksmai bei neveikimas lėmė žalos (nuostolių) kreditoriui atsiradimą. Taip pat skolininkas l ir skolininkas 2 pripažįsta, kad iki šios Taikos sutarties sudarymo nėra pilnai apmokėtos kreditoriaus pagal Sutartį išrašytos PVM sąskaitos faktūros, t. y. PVM s/f Nr. ( - ) 3472,64 € dydžio sumos daliai, PVM s/f Nr. ( - ) 3472,64 € sumai, PVM s/f Nr. ( - ) 735,08 € sumai, PVM s/f Nr. ( - ) 704,98 € sumai, viso 8.385,34 Eur sumai, iš šios sumos išminusuotinas pagal Sutarties 3.3 p. skolininko 1 sumokėtas 3.000,00 Eur dydžio avansas, todėl skolininkas l ir skolininkas 2 pripažįsta kad yra skolingi kreditoriui 5.385,34 € sumą.

182. Dėl Taikos sutarties 1-ame punkte nurodytų prievolių pagal Sutartį nevykdymo skolininkas l ir skolininkas 2 sutinka bendrai solidariai sumokėti kreditoriui iš viso 5.385,34 € (penkis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus ir 34 centus) sumą iki 2018 m. kovo 15 d. mokėjimus kreditoriui atliekant tokia tvarka ir terminais:

192.1. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. vasario 15 d.

202.2. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2017 m. vasario 22 d.

212.3. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. kovo 8 d.

222.4. 1.335,34 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. kovo 15 d.

233. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktuose nurodytas įsiskolinimo sumos grąžinimo grafikas (pavėluojama sumokėti nors vieną mokėjimą), tai kreditorius turi teisę reikalauti, o skolininkas 1 solidariai su skolininku 2 turi pareigą papildomai kreditoriui sumokėti dar ir 50 Eur dydžio delspinigius skaičiuojant už kiekvieną vėluojamą atlikti einamąjį mokėjimą dieną iki skolos.

244. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktuose nurodytas įsiskolinimo sumos grąžinimo grafikas (nors vienas mokėjimas), tai kreditorius taip pat įgyja teisę reikalauti iš solidarių skolininkų, t. y. skolininko 1 ir skolininko 2, visos Taikos sutarties 2-ame punkte nurodytos galutinės įsiskolinimo sumos grąžinimo iš karto ir prašyti visai šiai likusiai nesumokėtai sumai bei priskaičiuotai delspinigių sumai (pagal Taikos sutarties 3 punktą) išduoti vykdomąjį dokumentą, nepaisant Taikos sutarties 2-ame punkte buvusio nurodyto termino įsiskolinimo sumos grąžinimui.

255. Visi mokėjimai kreditoriui privalo būti skolininko 1 ir/ar skolininko 2 atliekami pinigus įnešant į kreditoriaus kasą arba pinigus pervedant į kreditoriaus atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Danske bankas“ A/S Lietuvos filialas.

266. Kreditorius šia Taikos sutartimi patvirtinta, kad sutinka pakeisti šios Taikos sutarties 1-ame punkte išvardintų kreditoriaus buvusių išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo tvarką ir įsipareigoja, kad skolininkui 1 ir skolininkui 2 visiškai įvykdžius šios Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktus, kreditorius neturės pretenzijų skolininkams dėl šių sąskaitų apmokėjimo vėlavimo, išskyrus atvejus, jeigu skolininkas 1 ar skolininkas 2 pažeis šią Taikos sutartį.

277. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto ir/ar kitas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jeigu jas bus reikalinga padengti, tai jas padengs skolininkas 1 ir/ar skolininkas 2.

288. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus, kilusius iš Sutarties ir šalims yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo teisme pasekmės.

299. Šalys supranta ir žino, kad pagal LR CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas taikos sutartimi Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą ir kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

3010. Ši Taikos sutartis sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kreditoriui, skolininkui 1, skolininkui 2 ir Šiaulių apylinkės teismui.

3111. Šalys prašo patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.

3212. Šalys Taikos sutartį parengė kartu derindamos Taikos sutarties sąlygas, Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir Taikos sutarties sudarymo pasekmes, įsipareigoja laikytis joje nurodytų pareigų bei Taikos sutartį pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir tikruosius ketinimus.

3313. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento“.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,... 2. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose gautas pareiškėjų UAB... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.983 straipsnis numato, kad... 5. Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto... 6. Pareiškėjams išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis turi... 7. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 295 ir... 9. Patvirtinti UAB „V.“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas - ( -... 10. „Kreditorius UAB „V.“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas... 11. ir... 12. Skolininkas 1 UAB „S. r.“, juridinio asmens ( - ), buveinės ( - ) m.,... 13. ir... 14. Skolininkas 2 D. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Šiaulių r.,... 15. toliau kartu vadinamos Šalimis,... 16. siekdamos išsaugoti gerus tarpusavio santykius, siekdamos išvengti... 17. 1. Skolininkas šia Taikos sutartimi pripažįsta, kad laiku nemokėjo... 18. 2. Dėl Taikos sutarties 1-ame punkte nurodytų prievolių pagal Sutartį... 19. 2.1. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti... 20. 2.2. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti... 21. 2.3. 1.350,00 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti... 22. 2.4. 1.335,34 € sumą skolininkas 1 ir skolininkas 2 privalo sumokėti... 23. 3. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktuose nurodytas... 24. 4. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktuose nurodytas... 25. 5. Visi mokėjimai kreditoriui privalo būti skolininko 1 ir/ar skolininko 2... 26. 6. Kreditorius šia Taikos sutartimi patvirtinta, kad sutinka pakeisti šios... 27. 7. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto ir/ar kitas išlaidas,... 28. 8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus... 29. 9. Šalys supranta ir žino, kad pagal LR CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas... 30. 10. Ši Taikos sutartis sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais, turinčiais... 31. 11. Šalys prašo patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.... 32. 12. Šalys Taikos sutartį parengė kartu derindamos Taikos sutarties sąlygas,... 33. 13. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento“.... 34. Nutartis neskundžiama....