Byla e2YT-892-750/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant Karolinai Cibauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui K. K., jo atstovui advokatui Rimvidui Valančiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ( toliau-Fondo valdybos Vilniaus skyrius) dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą siekiant įskaityti į darbo stažą kompensacijai gauti tai, kad K. K., nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo suvirintojo pareigose Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume. Nurodo, kad pareiškėjui 2018-08-17 Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimu Nr. (10.12) VPE_SP5-2139 atsisakyta skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, nes neįskaitytas laikotarpis nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10, kai pareiškėjas dirbo Šilutės tarybinio ūkto technikume, nes nuspręsta, kad nėra duomenų, jog minėtu metu pareiškėjas dirbo suvirintojo pareigose. Minėta institucija padarė išvadą, kad pareiškėjas nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo šaltkalvio pareigose. Apskundus šį sprendimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Fondo valdyba) skundą atmetė. 2019-01-11 rašte nurodė, kad sprendimas yra pagrįstas, nes trūksta duomenų, jog pareiškėjas nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo suvirintojo pareigose.

5Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju yra visos būtinos aplinkybės dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pirma fakto, kad pareiškėjas nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo suvirintojo pareigose nustatymas įtakos pareiškėjo galimybę gauti kompensacijų pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą. Antra, nors pareiškėjo nuomone dokumentų, patvirtinančių minimą faktą yra pakankamai, keli įrašai buvo padaryti dėl žmogiškos klaidos, tačiau suinteresuoto asmens nuomone, tokių dokumentų nepakanka ir ikiteismine tvarka šio fakto nustatyti pareiškėjui nepavyko. Todėl šį faktą pareiškėjas bandys įrodyti ne tik pateikiamais dokumentais bet ir liudytojų parodymais. Trečia, kaip paminėta aukščiau, visus turimus dokumentus pareiškėjas išsireikalavo ir pateikė suinteresuotam asmeniui, tačiau suinteresuotas asmuo konstatavo, kad turimi dokumentai neįrodo minimo fakto Tokiu būdu pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl juridinio fakto nustatymo.

6Pareiškėjas K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 1982-06-10 iki 1988-02-10 tikrai dirbo suvirintoju Šilutės tarybiniame ūkyje - technikume. Jis buvo priimtas I kategorijos suvirintoju. Visą tą laikotarpį minėtame technikume dirbo suvirintoju, į jokias kitas pareigas nebuvo perkeltas. Jis suvirindavo elektra ir dujomis. Daugiausia virindavo elektra. Visą tą laikotarpį jis dirbo tik suvirintojo pareigose. Įsakymą, kuriame neteisingai nurodyta, jog jis buvo priimtas į šaltkalvio pareigas minėtame technikume pamatė tik gavus jį iš archyvo. Jo pareigybė minėtoje įstaigoje darbo metu niekada nebuvo pakeista, jis nebuvo perkeltas į kitas pareigas. Šilutės tarybiniame ūkyje - technikume jis dirbo pagal įgytą suvirintojo specialybę. Jis turi suvirintojo diplomą. Baigė Šiaulių 29-tą vidurinę profesinę technikos mokyklą, kur įgijo suvirintojo elektra ir dujomis specialybę. Pagal šią įgytą specialybę jisai ir dirbo. Atlyginimą gaudavo kaip suvirintojas. Tuo laikotarpiu technikume dirbo ir P. B., R. G., R. G.. Niekada jis Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume nedirbo nei šaltkalviu, nei kalviu. Kodėl minėtos įstaigos dokumentuose nurodyta, kad jis buvo kalvis ar šaltkavis negali paaiškinti.

7Pareiškėjo K. K. atstovas advokatas Rimvidas Valančius teismo posėdžio metu prašė pareiškimą patenkinti.

8Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo bylą pagal K. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti. Atsiliepime nurodė, kad kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas (toliau – ir kompensacijos) skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Socialinio draudimo pensijų įstatymas (toliau – Pensijų įstatymas) ir Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670. Pagal Pensijų įstatymo 40 straipsnio nuostatas, socialinio draudimo pensijas (ir kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas) skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

9Šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas gali turėti įtakos Fondo valdybos Vilniaus skyriaus, kurio kompetencijai priskirtas kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimas ir mokėjimas, teisėms ir pareigoms.

10Pagal Pensijų įstatymo 62 straipsnį, teisę gauti kompensaciją turi vyrai, kurie iki 1994-12-31 ne mažiau kaip 12 metų 6 mėnesius dirbo darbus kenksmingomis darbo sąlygomis, nurodytus Lietuvoje galiojusiame Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąraše Nr. 2 (toliau – Sąrašas Nr. 2). Kai darbus, numatytus Sąraše Nr. 2, vyrai dirbo mažiau nei 12 metų 6 mėnesius, jie turi teisę gauti kompensacijos dalį, jeigu tokius darbus dirbo ne mažiau kaip 6 metus 3 mėnesius 1986-1994 metų laikotarpiu (Pensijų įstatymo 62 straipsnio 2 ir 5 dalys). Pagal Sąrašo Nr. 2 XXXII skyrių „Bendrosios profesijos“, teisę gauti kompensaciją turi asmenys, dirbę suvirintojais dujomis ir elektra.

11Pareiškėjo atstovo į bylą Teismui pateiktu Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018-08-17 sprendimu Nr. VPE_SP5-2138 „Dėl atsisakymo skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas K. K.“ atsisakyta skirti minėtam asmeniui kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas. Pareiškėjas, prašydamas panaikinti Fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018-08-17 sprendimą Nr. VPE_SP5-2139, įskaityti į jo darbo stažą kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume IV kategorijos suvirintoju 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpį, priimti naują sprendimą ir išmokėti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas nuo teisės atsiradimo dienos, 2018-10-15 skundu kreipėsi į Fondo valdybą. Minėta institucija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2018-10-15 skundą privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 2019-01-11 sprendimu Nr. (6.5) I-1913 nusprendė, jog tenkinti K. K. skundą nėra teisinio pagrindo.

12Darbo laikas kompensacijai gauti apskaičiuojamas pagal faktinę darbo ypatingomis sąlygomis trukmę (Pensijų įstatymo 62 straipsnio 11 dalis). Pagal Nuostatų 40 punktą, darbo ypatingomis sąlygomis laikotarpiai įrodomi darbo ypatingomis sąlygomis pobūdį patikslinančiomis pažymomis, pažymėjimais, darbdavių, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybės archyvų išduotais remiantis turimais dokumentais, taip pat darbo knygelėmis, jei įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimą iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ar pan.) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu, įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose saugomų dokumentų nuorašais ar išrašais, ir kitais dokumentais.

13Pagal K. K. darbo knygelės įrašus, 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu jis dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje – technikume suvirintoju. Tačiau 1982-06-10 įsakyme Nr. 104-k ir 1988-02-08 įsakyme Nr. 22-k, kuriais remiantis pareiškėjo darbo knygelėje buvo padaryti įrašai apie jo priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, pareiškėjas neminimas. Todėl Fondo valdyba nustatė, jog vadovautis darbo knygelės įrašais, apskaičiuojant pareiškėjo darbo laiką kompensacijai gauti, nėra pagrindo.

14Pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-06-28 pažymą Nr. R3-(4.1.13.)-4947 ir prie jo pateiktus dokumentus – Šilutės tarybinio ūkio - technikumo archyviniame fonde saugomą Šilutės tarybinio ūkio - technikumo direktoriaus 1982-06-09 įsakymą Nr. 105-k, K. K. nuo 1982-06-10 buvo priimtas dirbti mechaninėse dirbtuvėse šaltkalviu, o pagal 1988-02-08 įsakymą Nr. 23-k nuo 1988-02-10 jis buvo atleistas iš suvirintojo pareigų. Prie Šilutės rajono savivaldybės administracijos pažymos pateiktame 1982 m. birželio mėnesio (t. y. priėmimo į darbą mėnesio) darbo užmokesčio žiniaraštyje K. K. pareigos nurodytos „šaltkalvis“, o 1988 m. vasario mėnesio (t. y. atleidimo iš darbo mėnesio) darbo užmokesčio žiniaraštyje K. K. pareigos nurodytos „kalvis“. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2016-08-03 pažymoje Nr. R3-(4.1.13.)-5614, be kita ko, nurodė, kad Šilutės tarybinio ūkio – technikumo direktoriaus 1982-1988 metų įsakymuose nėra įsakymo apie pareiškėjo pareigų pavadinimo pakeitimą (t. y. apie tai, kad iš šaltkalvio pareigų pareiškėjas buvo pervestas dirbti suvirintoju). Kitokie dokumentai personalo klausimais (darbuotojų pareiškimai dėl priėmimo į darbą, asmens kortelės, įsakymai dėl atostogų suteikimo), kuriuose būtų nurodytos pareiškėjo pareigos, saugojimui neperduoti.

15Taigi minėtuose pareiškėjo darbą 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti prieštaringi duomenys apie pareiškėjo pareigas.

16Fondo valdyba, siekdama tinkamai įvertinti visas aplinkybes, susijusias su K. K. teisės į kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas nustatymu, kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją su prašymu pateikti duomenis apie pareiškėjo pareigas, nurodytas 1982 m. birželio – 1988 m. vasario mėnesių darbo užmokesčio žiniaraščiuose. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2018-12-19 pažymoje Nr. R3-(4.1.13.)-8394 nurodė, kad remiantis darbo užmokesčio žiniaraščiais K. K. nuo 1982 m. liepos mėnesio iki 1983 m. gegužės mėnesio dirbo šaltkalviu, 1983 m. birželio mėnesį - suvirintoju, nuo 1983 m. liepos mėnesio iki lapkričio mėnesio - šaltkalviu ir nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 1988 m. sausio mėnesio - kalviu. Taigi tik vieno – 1983 m. birželio mėnesio – darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos pareiškėjo pareigos – suvirintojas, kitų mėnesių žiniaraščiuose – šaltkalvis, kalvis.

17Taigi Šilutės tarybinio ūkio – technikumo archyviniame fonde saugomi dokumentai, t. y. išlikę rašytiniai įrodymai, patvirtina, jog Šilutės tarybinio ūkio - technikumo direktoriaus 1982-06-09 įsakymu Nr. 105-k K. K. nuo 1982-06-10 buvo priimtas šaltkalviu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos pateiktame 1982 m. birželio mėnesio (t. y. priėmimo į darbą mėnesio) darbo užmokesčio žiniaraščiuose K. K. pareigos taip pat nurodytos - „šaltkalvis“, darbo užmokesčio žiniaraščiuose nuo 1982 m. liepos mėnesio iki 1983 m. gegužės mėnesio ir nuo 1983 m. liepos mėnesio iki lapkričio mėnesio – „šaltkalvis“, o darbo užmokesčio žiniaraščiuose nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 1988 m. vasario mėnesio (t. y. atleidimo iš darbo mėnesio) darbo užmokesčio žiniaraštyje K. K. pareigos nurodytos „kalvis“. Taigi tik 1983 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos pareiškėjo pareigos – „suvirintojas“.

18Tad Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-12-19 pažyma Nr. R3-(4.1.13.)-8394 ir prie jos pateikti darbo užmokesčio žiniaraščiai, t. y. išlikę pirminiai dokumentai patvirtina, jog K. K. 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu nedirbo suvirintoju (tik 1983 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos pareiškėjo pareigos – suvirintojas).

19Atsižvelgiant į tai, kad Šilutės tarybinio ūkio – technikumo archyviniame fonde saugomi dokumentai apie K. K. darbą ir pareigas 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu yra išlikę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsnio nuostata, nustatančia, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų, esant tokioms aplinkybėms K. K. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, esant išlikusiems dokumentams negali būti nagrinėjamas.

20Suinteresuoto asmens Fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, minėtai institucijai tinkamai pranešta apie teismo posėdį, gautas prašymas nagrinėti civilinę bylą nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

21Liudytojas R. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su pareiškėju K. K. kartu jis dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje -technikume. Liudytojas šioje įstaigoje dirbo traktoristu nuo 1973 m. iki 1993 m. Kiek pamena K. K. technikume pradėjo dirbti nuo 1980 ir dirbo apie 10 metų. Minėtas asmuo visą laiką Šilutės tarybiniame ūkyje - technikume dirbo suvirintoju. Jis virindavo autogenu, karabitu (dujomis). Šilutės tarybinio ūkio technikumo pavadinimas kiek pamena keitėsi 4 kartus.

22Liudytojas P. B. teismo posėdžio metu parodė, kad jis su K. K., dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume, kurio pavadinimai keitėsi, t.y. buvo technikumas, po to agrofirma, o po to Žemės ūkio mokykla. K. K. minėtoje įstaigoje dirbo kiek pamena nuo 1983 m. iki 1988 m. Visą laiką jisai dirbo suvirintoju. Jis atlikdavo suvirinimo darbus elektra, dujomis. Į kitas pareigas K. K. nebuvo perkeltas.

23Liudytojas R. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su pareiškėju kartu dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje -technikume. K. K. šiame technikume dirbo suvirintoju maždaug nuo 1982 m ir dirbo iki 1988 m. Tikslaus laiko nepamena. Jis virindavo elektra ir dujomis. K. K. visada dirbo suvirintoju, nebuvo perkeltas į kitas pareigybes.

24Teismas konstatuoja:

25Pareiškimas tenkintinas.

26Byloje esančio Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerijos tarybinių ūkių-technikumų tresto Šilutės tarybinio ūkio-technikumo 1982-06-09 Įsakyme Nr. 105.k dėl priėmimo į darbą nurodyta, kad K. K. priimtas dirbti mechaninėse dirbtuvėse IV-os kategorijos šaltkalviu 1982-06-10.

271988-02-08 Šilutės TŪT Įsakyme Nr. 23-k dėl atleidimo iš darbo teigiama, kad K. K. suvirintojas, atleistas iš einamų pareigų pagal Lietuvos TSR DĮK 40 straipsnį (darbuotojo iniciatyva) nuo 1988-02-10.

28Pareiškėjo K. K. darbo knygelėje yra įrašai, kuriuose nurodyta, kad minėtas asmuo 1982-06-10 Šilutės tarybiniame ūkyje-technikume priimtas suvirintoju ketvirtos kategorijos pagal įsak. Nr. 104.k 1982-06-10. 1988-02-10 jis atleistas iš einamų pareigų pagal Lietuvos TSR DĮK 40 str. (darbuotojo iniciatyva) Įsak. Nr. 22, 1988-02-08.

29Prie Šilutės rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos archyvo pažymos 2018-06-28 pažymos Nr. R3-(4.1.13.)-4947, kurioje pateikti K. K., dirbusio Šilutės tarybiniame ūkyje-technikume duomenys, pateiktame 1982 m. birželio mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštyje K. K. pareigos nurodytos „šaltkalvis“. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos 2016-08-03 pažymoje Nr. R3-(4.1.13.)-5614 nurodyta, kad K. K. dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje-technikume nuo 1982-06-10 (įsak 105) mechaninėse dirbtuvėse šaltkalviu, nuo 1988-02-10 ( įsak Nr. 23-k) jis atleistas iš suvirintojo pareigų pagal Lietuvos TSR DĮK 40 str. Be to minėtoje pažymoje teigiama, kad Šilutės tarybinio ūkio – technikumo direktoriaus 1982-1988 metų įsakymuose nėra įsakymo apie pareiškėjo K. K. pareigų pakeitimą. Darbuotojų asmens kortelės (T2 forma) archyvui saugoti nėra perduotos.

30Šilutės rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos 2018-12-19 pažymoje Nr. R3-(4.1.13.)-8394 nurodyta, kad remiantis darbo užmokesčio žiniaraščiais Šilutės tarybinio ūkio- technikumo K. K. nuo 1982 m. liepos mėnesio iki 1983 m. gegužės mėnesio dirbo šaltkalviu, 1983 m. birželio mėnesį - suvirintoju, nuo 1983 m. liepos mėnesio iki lapkričio mėnesio - šaltkalviu ir nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 1988 m. sausio mėnesio - kalviu.

31Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinio fakto nustatymo, siekdamas, kad jam būtų suteikta teisė į valstybės skiriamą kompensaciją už darbo ypatingomis sąlygomis trukmę. Suinteresuotas asmuo su pareiškimu nesutiko, nurodė, kad vadovautis darbo knygelės įrašais, apskaičiuojant pareiškėjo darbo laiką kompensacijai gauti, nėra pagrindo, K. K. pareigos taip pat nurodytos - „šaltkalvis“, „kalvis“.

32Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Socialinio draudimo pensijų įstatymas ir Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-27 įsakymu Nr. A1-670. Pagal Pensijų įstatymo 40 straipsnio nuostatas, socialinio draudimo pensijas (ir kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas) skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimas ir mokėjimas priskirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kompetencijai. Pagal Pensijų įstatymo 62 straipsnį, teisę gauti kompensaciją turi vyrai, kurie iki 1994-12-31 ne mažiau kaip 12 metų 6 mėnesius dirbo darbus kenksmingomis darbo sąlygomis, nurodytus Lietuvoje galiojusiame Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąraše Nr. 2. Kai darbus, numatytus Sąraše Nr. 2, vyrai dirbo mažiau nei 12 metų 6 mėnesius, jie turi teisę gauti kompensacijos dalį, jeigu tokius darbus dirbo ne mažiau kaip 6 metus 3 mėnesius 1986-1994 metų laikotarpiu (Pensijų įstatymo 62 straipsnio 2 ir 5 dalys). Pagal Sąrašo Nr. 2 XXXII skyrių „Bendrosios profesijos“, teisę gauti kompensaciją turi asmenys, dirbę suvirintojais dujomis ir elektra.

33Rašytiniais duomenimis, pareiškėjo ir liudytojų paaiškinimais nustatyta, kad darbo laikotarpį nuo 1982-06-10 – 1988-02-10 K. K. dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje - technikume. Pareiškėjas teigė, kad šiuo laikotarpiu jis dirbo suvirintojo pareigose, tačiau suinteresuotas asmuo nesutinka, kad K. K. dirbo minėtose pareigose, kadangi Šilutės tarybinio ūkio-technikumo 1982-06-09 Įsakyme Nr. 105.k dėl priėmimo į darbą nurodyta, jog priimtas dirbti mechaninėse dirbtuvėse IV-os kategorijos šaltkalviu 1982-06-10, o taip pat darbo užmokesčio žiniaraščiuose nurodyta, kad K. K. nuo 1982 m. liepos mėnesio iki 1983 m. gegužės mėnesio dirbo šaltkalviu, 1983 m. birželio mėnesį - suvirintoju, nuo 1983 m. liepos mėnesio iki lapkričio mėnesio - šaltkalviu ir nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 1988 m. sausio mėnesio - kalviu.

34Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais .Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Taigi pareiškėjo žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto apie palikimo priėmimą nustatymo yra įstatymo nustatyta įrodinėjimo priemonė (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

35Kasacinio teismo praktikoje dėl įrodymų vertinimo nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas yra bylos baigtimi suinteresuotas asmuo, ieškovo parodymai turi būti kruopščiai teismo pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Detalūs ieškovo paaiškinimai apie bylos aplinkybes turi būti tikslūs ir išsamūs, padedantys atskleisti praeities įvykių loginę seką. Ieškovo parodymai pripažįstami nuosekliais, jeigu jie kiekvieną kartą yra nuolatos neprieštaraujantys vieni kitiems ir jų nepaneigiantys, t. y. paaiškinimai nuolatos tokio paties turinio, nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis esant ir kuriems asmenims jie teikiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2013). Į šias nuostatas turi būti atsižvelgiama vertinant pareiškėjo K. K. paaiškinimus civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

36Aiškinantis visas reikšmingas kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimui aplinkybes, teismo nuomone, neteisinga būtų apsiriboti formaliu pateiktų dokumentų vertinimu, siekiant nustatyti pareiškėjo realiai dirbto darbo pobūdį. Teismo nuomone, turi būti vadovaujamasi byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais dokumentais. Pažymėtina, kad formalus pareigų pavadinimo įrašymas įsakyme, kuriuo pareiškėjas priimtas į darbą arba darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodyti skirtingi pareigybių pavadinimai, negali būti vertinami kaip aplinkybė, paneigianti pareiškėjo suvirintojo darbą.

37Bylos duomenimis ir liudytojų parodymais nustatyta, kad visą darbo laikotarpį nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 pareiškėjas K. K. dirbo Šilutės tarybinio ūkio technikume. Kad pareiškėjo K. K. pareigos buvo suvirintojas patvirtino liudytojais apklausti buvę pareiškėjo bendradarbiai: P. B., R. G., R. G.. Šių liudytojų darbo knygelės įrodo, kad jie laikotarpiu nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo Šilutės tarybinio ūkio technikume. R. G. Šilutės tarybinio ūkio technikume (kurio pavadinimai keitėsi) dirbo laikotarpiu nuo 1973-06-20 iki 1992-04-25 traktorininku, P. B. dirbo laikotarpiu nuo 1979-07-26 iki 1992-05-05 inžinieriaus, dirbtuvių vedėjo pareigose, R. G. dirbo laikotarpiu nuo 1980-06-25 iki 1992-04-25 suvirintoju. Liudytojai patvirtino, kad pareiškėjas K. K. dirbo Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume suvirintoju elektra ir dujomis. Pareiškėjas nebuvo pervestas į kitas pareigas, visada dirbo tose pačiose – suvirintojo pareigose.

38Teismas pažymi, kad teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai apie bylos aplinkybes yra detalūs, tikslūs ir išsamūs, padedantys atskleisti praeities įvykių loginę seką. Liudytojų parodymai neprieštarauja vieni kitiems ir vienas kito nepaneigia, netikėti minėtų liudytojų parodymais nėra pagrindo.

39Nors Šilutės tarybinio ūkio-technikumo 1982-06-09 Įsakyme Nr. 105.k dėl priėmimo į darbą nurodyta, kad K. K. priimtas dirbti mechaninėse dirbtuvėse IV-os kategorijos šaltkalviu 1982-06-10, tačiau jo darbo knygelėje yra įrašyta, kad 1982-06-10 jisai Šilutės tarybiniame ūkyje-technikume priimtas suvirintoju. Be to, 1988-02-08 Šilutės TŪT Įsakyme Nr. 23-k dėl atleidimo iš darbo minėtoje įstaigoje nurodyta, kad K. K. atleistas iš suvirintojo pareigų. Atsižvelgiant į tai, teismas daro labiau tikėtiną išvadą, kad K. K. tuo laikotarpiu dirbo suvirintojo pareigose.

40Tai, kad remiantis Šilutės tarybinio ūkio-technikumo darbo užmokesčio žiniaraščių įrašuose nurodyta, kad K. K. nuo 1982 m. liepos mėnesio iki 1983 m. gegužės mėnesio dirbo šaltkalviu, 1983 m. birželio mėnesį - suvirintoju, nuo 1983 m. liepos mėnesio iki lapkričio mėnesio - šaltkalviu ir nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 1988 m. sausio mėnesio – kalviu, neturi lemiamos reikšmės, kadangi šiuose žiniaraščiuose yra įvardintos net 3 skirtingos pareigybės, tačiau tokių duomenų, kad laikotarpiu nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 keitėsi pareiškėjo pareigos į bylą pateikta nėra. To nepatvirtino ir liudytojai. Jie visi nuosekliai nurodė, kad K. K. dirbo tik suvirintojo pareigose.

41Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Į aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, kad priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Jeigu asmuo turi tik netiesioginių įrodymų, kurių įrodomoji galia yra mažesnė negu tiesioginių, tai teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priimantis teismas sprendžia, ar tokio pobūdžio įrodymai yra pakankami. Vien netiesioginiai įrodymai atskirais atvejais gali būti pakankamas pagrindas nustatyti šį faktą, o dėl to teismas nusprendžia atsižvelgdamas į pateiktų netiesioginių įrodymų visumą pagal konkrečios bylos aplinkybes. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-695/2018).

42Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta pareiškėjo pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinis faktas, jog pareiškėjas nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo suvirintojo pareigose Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

44Pareiškimą patenkinti.

45Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. K., asmens kodas ( - ) nuo 1982-06-10 iki 1988-02-10 dirbo suvirintojo pareigose Šilutės tarybiniame ūkyje- technikume.

46Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas tam, kad pareiškėjas K. K., turėtų teisę į valstybės skiriamą kompensaciją už darbą ypatingomis sąlygomis.

47Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teismo teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą siekiant... 5. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju yra visos būtinos aplinkybės dėl... 6. Pareiškėjas K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 1982-06-10 iki... 7. Pareiškėjo K. K. atstovas advokatas Rimvidas Valančius teismo posėdžio... 8. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo bylą pagal K. K.... 9. Šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas gali turėti įtakos Fondo... 10. Pagal Pensijų įstatymo 62 straipsnį, teisę gauti kompensaciją turi vyrai,... 11. Pareiškėjo atstovo į bylą Teismui pateiktu Fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 12. Darbo laikas kompensacijai gauti apskaičiuojamas pagal faktinę darbo... 13. Pagal K. K. darbo knygelės įrašus, 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu jis... 14. Pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-06-28 pažymą Nr.... 15. Taigi minėtuose pareiškėjo darbą 1982-06-10 – 1988-02-10 laikotarpiu... 16. Fondo valdyba, siekdama tinkamai įvertinti visas aplinkybes, susijusias su K.... 17. Taigi Šilutės tarybinio ūkio – technikumo archyviniame fonde saugomi... 18. Tad Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2018-12-19 pažyma Nr.... 19. Atsižvelgiant į tai, kad Šilutės tarybinio ūkio – technikumo... 20. Suinteresuoto asmens Fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovas teismo posėdyje... 21. Liudytojas R. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su pareiškėju K. K.... 22. Liudytojas P. B. teismo posėdžio metu parodė, kad jis su K. K., dirbo... 23. Liudytojas R. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su pareiškėju kartu... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Pareiškimas tenkintinas.... 26. Byloje esančio Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerijos tarybinių... 27. 1988-02-08 Šilutės TŪT Įsakyme Nr. 23-k dėl atleidimo iš darbo teigiama,... 28. Pareiškėjo K. K. darbo knygelėje yra įrašai, kuriuose nurodyta, kad... 29. Prie Šilutės rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos archyvo... 30. Šilutės rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos 2018-12-19... 31. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinio fakto... 32. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja... 33. Rašytiniais duomenimis, pareiškėjo ir liudytojų paaiškinimais nustatyta,... 34. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas... 35. Kasacinio teismo praktikoje dėl įrodymų vertinimo nurodoma, kad... 36. Aiškinantis visas reikšmingas kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas... 37. Bylos duomenimis ir liudytojų parodymais nustatyta, kad visą darbo... 38. Teismas pažymi, kad teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai... 39. Nors Šilutės tarybinio ūkio-technikumo 1982-06-09 Įsakyme Nr. 105.k dėl... 40. Tai, kad remiantis Šilutės tarybinio ūkio-technikumo darbo užmokesčio... 41. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių... 42. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta pareiškėjo pareiškimas tenkintinas,... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 44. Pareiškimą patenkinti.... 45. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. K., asmens kodas ( - )... 46. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas tam, kad... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...