Byla B2-1681-657/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vikradas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovės UAB „4 DEBT“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vikradas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „4 DEBT“ 2013-03-27 teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Vikradas“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodoma, jog 2013-01-11 pranešimu ieškovė paragino atsakovę įvykdyti prievolę bei įspėjo ją apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų nuo raginimų gavimo dienos nesumokės įsiskolinimo. Minėto pranešimo išsiuntimo atsakovei faktą patvirtina AB „Lietuvos paštas“ registruotos korespondencijos sąrašas. Teigia, kad pareiškimo prieduose pateikti dokumentai įrodo, kad kreditorius tinkamai įvykdė Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatytą įpareigojimą informuoti skolininką apie jam keltiną bankroto bylą.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Susipažinęs su ieškovės teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais teismas nustatė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų nuo raginimų gavimo dienos nesumokės įsiskolinimo, UAB „Vikradas“ registruotu laišku išsiųstas 2013-01-14, tačiau duomenų, patvirtinančių, kad šis pranešimas atsakovei buvo įteiktas ieškovė teismui nepateikė. Kadangi ieškovės pateiktame 2013-01-14 registruotos korespondencijos sąraše nėra nurodytas siuntos registracijos numeris, teismas neturi galimybės informacijos apie minėtos siuntos įteikimą adresatui – UAB „Vikradas“ patikrinti AB „Lietuvos paštas“ siuntų paieškos sistemoje. Pranešimas, kuriuo atsakovė ieškovę informavo apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino atsiskaityti tiesiogiai su ieškove, nelaikytinas atitinkančiu ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, kadangi iš pareiškimo turinio spręstina, kad šiuo pranešimu atsakovė nebuvo įspėta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per nustatytą terminą su ieškove neatsiskaitys.

7ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad, jeigu pranešimo vienu iš įstatymo numatytų būdų įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Tuomet pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei buvo išsiųstas 2013-01-14, tačiau duomenų, patvirtinančių minėto pranešimo įteikimą atsakovei teismui nepateikta. Ištyręs bylos dokumentus, teismas konstatuoja, kad duomenų apie atitinkamų dokumentų pakartotinį išsiuntimą atsakovės buveinės adresu nepateikta, todėl teismas sprendžia, kad neįvykdyta imperatyvi įstatymo norma, numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, nustatanti reikalavimą, jog joje nurodyto pranešimo įmonei įteikti nepavykus, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir tuomet pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Teismo nuomone nagrinėjamu atveju negalima laikyti, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei nepadengs ieškovei įsiskolinimo, buvo tinkamai informuota.

8Be to, pažymėtina, kad teismui pateikiamų dokumentų skaičius turi atitikti CPK 113 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

9Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Vikradas“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

10Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu neužkerta kelio pareiškėjams kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti, pasinaudojus CPK XXII – XXIII skyriuose nustatyta tvarka, ar ginčo teisena.

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės UAB „4 DEBT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vikradas“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

14Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai