Byla AS-442-4-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ skundą atsakovui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Litgrid AB, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“, Sweco International, LitPolLink Sp. z.o.o., Alytaus rajono savivaldybės administracijai, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Alytaus visuomenės sveikatos centrui, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui, Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Energetikos ministerijai, dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. gruodžio 30 d. priėmė sprendimą Nr. ARV2-5-1810 „Dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos galimybių“, kuriuo nusprendė, kad 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statyba ir eksploatacija leistina pagal optimaliausią juostos subalternatyvą B1, pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ARV2-5-1810 dalį dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos juostos nuo Žuvinto biosferos rezervato iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos ties Galadusio ežeru (subalternatyvos B1 dalies) statybos ir eksploatavimo.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė.

7Bylos proceso metu pareiškėjas pateikė prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo.

8Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas sprendimas nebuvo paskelbtas įstatymo nustatyta tvarka. Be to, atsakovas pareiškėjo, kaip suinteresuotos visuomenės, dalyvaujančios poveikio aplinkai vertinimo procese, atskirai neinformavo apie priimtą sprendimą. Tokiu būdu vieno mėnesio sprendimo apskundimo termino praleidimą lėmė paties atsakovo veiksmai. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo teiginiai, jog atsakovo internetiniame puslapyje 2011 m. sausio 3-12 d. buvo skelbtas pats skundžiamas sprendimas, o vėliau – informacinis pranešimas apie jį, bei jog apie sprendimą buvo paskelbta laikraščiuose, nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes susipažinti su skundžiamu sprendimu. Apie sprendimą pareiškėjas sužinojo 2011 m. sausio 12 d. ir dėjo maksimalias pastangas kuo greičiau pateikti skundą.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė ir administracinę bylą nutraukė.

11Teismas nurodė, kad ginčijamas sprendimas yra individualus aktas, todėl jo apskundimui taikytini Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nurodyti terminai. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundą padavė (įteikė kurjerių tarnybai) 2011 m. vasario 14 d. Atsakovas savo interneto tinklalapyje 2011 m. sausio 3-12 d. buvo paskelbęs patį skundžiamą sprendimą, o nuo 2011 m. sausio 12 d. patalpino išsamią informaciją apie jį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2011 m. sausio 3 d. turi būti laikoma ta data, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą administracinį aktą. Be to, informacija apie skundžiamą aktą 2011 m. sausio 7 d. buvo paskelbta spaudoje (dienraštyje „Lietuvos žinios“, laikraščiuose „Alytaus naujienos“ ir „Lazdijų žvaigždė“). Todėl konstatuotina, jog pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo atstovai aktyviai dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo procese, sekė atsakovo ir projekto koordinatoriaus interneto tinklalapiuose ir spaudoje skelbiamą informaciją, t. y. buvo aktyvūs. Pareiškėjo argumentai, kad atsakovo veiksmai sąlygojo termino praleidimą, nepagrįsti. Įrodymų apie aplinkybes, kurios gali būti pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, nepateikta, todėl skundo padavimo terminas pareiškėjui neatnaujintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis). Teismas nurodė, kad, pareiškėjui praleidus skundo padavimo terminą ir jo neatnaujinus, byla nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

14Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju jis, kaip suinteresuota visuomenė, dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, todėl ginčijamas atsakovo sprendimas jam turėjo būti atskirai įteiktas. Pareiškėjui prašant, atsakovas skundžiamą sprendimą jam atsiuntė 2011 m. vasario 4 d. laišku, todėl terminas turėtų būti skaičiuojamas anksčiausiai nuo šios datos ir termino nereikėtų laikyti praleistu. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad, atsižvelgiant į skundžiamo atsakovo sprendimo svarbą, apie jį turėjo būti paskelbta leidinyje „Valstybės žinios“, tačiau tai nebuvo padaryta.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka.

16Atsakovas nurodo, kad jokie teisės aktai neįpareigojo byloje skundžiamą sprendimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“. Teisės aktai numato privalomą skundžiamo sprendimo paskelbimą interneto tinklalapyje ir atsakovas šią paskelbimo pareigą įvykdė. Taip pat pagal nustatytą teisinį reguliavimą skundžiamas sprendimas neturėjo būti pareiškėjui atskirai įteikiamas. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas skundą teismui padavė praėjus vienam mėnesiui nuo informacijos apie skundžiamą sprendimą viešo paskelbimo internete ir spaudoje, todėl praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, dėl ko administracinė byla pagrįstai buvo nutraukta.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji suinteresuoti asmenys Litgrid AB, UAB „Sweco Lietuva“ ir LitPolLink Sp. z.o.o. su atskiruoju skundu nesutinka.

18Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad teisės aktai nenumato tokio pobūdžio dokumento, koks yra skundžiamas atsakovo sprendimas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ ar atskiro įteikimo tokio statuso subjektui, koks yra pareiškėjas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą ir nėra pagrindo šį terminą atnaujinti.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Energetikos ministerija su atskiruoju skundu nesutinka.

20Atsiliepimuose į atskirąjį skundą tretieji suinteresuoti asmenys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys, Alytaus rajono savivaldybės administracija ir Alytaus visuomenės sveikatos centras konkrečios pozicijos dėl atskirojo skundo nenurodo.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

25Aptariamoje byloje pareiškėjas skundžia atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Pareiškėjo skundo padavimo metu (2011 m. vasario 14 d.) galiojusios redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 8 dalyje buvo numatyta, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmusi atsakinga institucija ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka praneša visuomenei apie priimtą sprendimą ir suteikia galimybę su juo susipažinti. Pareiškėjų skundo padavimo metu galiojusios redakcijos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtinto Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 37 punkte buvo numatyta, kad atsakinga institucija per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo pagal nustatytą formą turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo tinklalapyje. Minėto Aprašo 38 punktas numatė, kad užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei, paskelbdamas 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse (t. y. miesto ar rajono, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje) nustatytos formos informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

26Iš minėtų teisės aktų nuostatų matyti, kad buvo numatytas privalomas atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių viešas paskelbimas, o tai yra reikšmingas teisinis aspektas, lemiantis, jog skundo dėl atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių padavimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo. Pažymėtina, jog teisės aktai atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių nei atskiro įteikimo tokio statuso subjektui, koks yra pareiškėjas, nei paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ nenumatė, todėl tai neturi įtakos skundo padavimo termino skaičiavimui.

27Byloje surinkti duomenys liudija, kad nagrinėjamu atveju skundžiamas atsakovo sprendimas atsakovo interneto tinklalapyje buvo paskelbtas 2011 m. sausio 3 d. (t. I, b. l. 105; liudytoja apklaustos atsakovo tarnautojos D. P. parodymai – t. IV, b. l. 11-12). 2011 m. sausio 7 d. išsami informacija apie skundžiamą atsakovo sprendimą taip pat buvo paskelbta dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei laikraščiuose „Alytaus naujienos“ ir „Lazdijų žvaigždė“ (t. I, b. l. 106-109). Taigi visos prieš tai nurodytuose teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros galutinai buvo baigtos 2011 m. sausio 7 d. ir būtent nuo šios datos nagrinėjamu atveju turi būti skaičiuojamas skundo padavimo terminas. Pareiškėjas skundą teismui padavė (įteikė pašto įstaigai) 2011 m. vasario 14 d. (t. I., b. l. 66) ir tokiu būdu praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą.

28Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

29Pažymėtina, jog skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo termino pradžia, tačiau tokios aplinkybės buvimas automatiškai nereiškia, jog skundžiamas sprendimas jau faktiškai tampa žinomas jį siekiančiam apskųsti asmeniui. Todėl, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, yra svarbu atsižvelgti į tai, kada suinteresuotas asmuo faktiškai susipažino su atitinkamais skelbimais ir ar jis neturėjo galimybių su jais susipažinti anksčiau. Nagrinėjamu atveju nėra paneigtas pareiškėjo paaiškinimas, kad apie skundžiamą atsakovo sprendimą jis faktiškai sužinojo 2011 m. sausio 12 d. Toks sužinojimas buvo pakankamai operatyvus ir nuo šio sužinojimo pareiškėjas per mėnesį padavė skundą teismui. Atsižvelgiant į nemažą skundžiamo sprendimo apimtį, skundo apimtį ir jame keliamų klausimų sudėtingumą, būtinybę susirasti advokatą, surinkti reikiamą medžiagą ir sušaukti pareiškėjo narių susirinkimą dėl apsisprendimo kreiptis į teismą, pripažintina, jog pareiškėjas, rengdamas ir paduodamas skundą, elgėsi pakankamai rūpestingai, ir nežymus termino praleidimas šiuo atveju nelaikytinas nepagrįstu uždelsimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. sausio 12 d. atsakovas savo internetiniame tinklalapyje koregavo informaciją apie skundžiamą sprendimą, o ši aplinkybė klaidino pareiškėją dėl skundžiamo sprendimo tikrosios paskelbimo datos ir skundo padavimo termino eigos pradžios.

30Taigi minėtų aplinkybių visumos pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjas skundo padavimo terminą nagrinėjamu atveju praleido dėl svarbių priežasčių, todėl jam šis terminas turi būti atnaujintas.

31Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, skundo padavimo terminas atnaujinamas ir bylą grąžinama toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Atskirąjį skundą tenkinti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti.

35Pareiškėjo asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo tenkinti ir atnaujinti pareiškėjui terminą paduoti skundui dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. ARV2-5-1810 „Dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos galimybių“.

36Bylą grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. gruodžio 30 d.... 5. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi... 7. Bylos proceso metu pareiškėjas pateikė prašymą dėl skundo padavimo... 8. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas sprendimas nebuvo paskelbtas įstatymo... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad ginčijamas sprendimas yra individualus aktas, todėl jo... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju jis, kaip suinteresuota... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka.... 16. Atsakovas nurodo, kad jokie teisės aktai neįpareigojo byloje skundžiamą... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji suinteresuoti asmenys Litgrid AB,... 18. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad teisės aktai nenumato tokio... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Energetikos... 20. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą tretieji suinteresuoti asmenys Kultūros... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 25. Aptariamoje byloje pareiškėjas skundžia atsakingos institucijos sprendimą... 26. Iš minėtų teisės aktų nuostatų matyti, kad buvo numatytas privalomas... 27. Byloje surinkti duomenys liudija, kad nagrinėjamu atveju skundžiamas atsakovo... 28. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 29. Pažymėtina, jog skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame... 30. Taigi minėtų aplinkybių visumos pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjas... 31. Dėl išdėstytų argumentų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 33. Atskirąjį skundą tenkinti.... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartį... 35. Pareiškėjo asociacijos „Rudaminos bendruomenė“ prašymą dėl skundo... 36. Bylą grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui.... 37. Nutartis neskundžiama....