Byla B2-3185-343/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB SEB bankas skundą dėl B UAB „Solestina“ 2011 08 26 kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo žemės sklypus, esančius Bajorų km. , Kauno rajone parduoti ne kompleksiškai, o atskirais turtiniais vienetais; turto pardavimo kainą nustatyti remiantis ekspertų – nekilnojamojo turto vertintojų – išvadomis panaikinimo ir

Nustatė

2AB SEB bankas skundu prašo panaikinti B UAB „Solestina“ 2011 08 26 kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta žemės sklypus, esančius Bajorų km. , Kauno rajone parduoti ne kompleksiškai, o atskirais turtiniais vienetais; turto pardavimo kainą nustatyti remiantis ekspertų – nekilnojamojo turto vertintojų – išvadomis. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas pažeidžiant B UAB „Solestina“ kreditorių komiteto darbo Reglamentą (toliau Reglamentas) ir ĮBĮ nuostatas. Reglamento p.3.3 numato, kad kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkė ir nutarimų projektai svarstomais darbotvarkės klausimais pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Reglamento p.3.14 numato, kad kreditorių komiteto narys, kuris nedalyvauja komiteto posėdyje, bet nuomonę pateikia raštu, gali pateikti savo nutarimo projekto variantą svarstomu klausimu ir jį turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Bankas mano, kad ši norma prieštarauja Reglamento p.3.3, pažeidžia kitų kreditorių teises, suteikia išskirtines teises nedalyvaujančiam komiteto nariui piktnaudžiauti. 2011 08 24 09.33 kreditoriams buvo išsiųstas nutarimo projektas, kurį pasiūlė kreditoriai UAB „Aukso menė“ ir darbuotojų atstovė. Šis nutarimo projektas buvo patektas pažeidžiant Reglamento p.3.3, kuris nustato 5 dienų terminą, todėl dėl jo apskritai neturėjo balsuoti kiti komiteto nariai ir todėl jis privalo būti panaikintas.

3Atsiliepimu į skundą AS Parex banka skundą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad AS Parex banka nuomone skunde išdėstyti argumentai yra pagrįsti bei teisingi.

4Atsiliepimu į skundą Kauno apskrities VMI prašo skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas atitinka ĮBĮ reikalavimus, priimtas paprasta balsų dauguma. Sprendžiant klausimą būtina atsižvelgti į kreditoriaus, kuris teikia skundą, galimą įtaką sprendimo priėmimui. Šiuo atveju „už“ balsavo 3 komiteto nariai, o „prieš“ – du. Be to, nenurodoma kaip konkrečiai banko interesus ir teises pažeidžia priimtas nutarimas, kodėl šio nutarimo turinys yra neteisingas.

5Atsiliepimu į skundą D. Z. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad administratorius sutinkamai su Reglamento p.3.3 komiteto narius apie šaukiamą susirinkimą informavo 2011 08 19, t.y. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo, pateikė susirinkimo darbotvarkę ir nutarimų projektus darbotvarkės klausimais. Ji savo siūlomą projektą administratoriui pateikė 2011 08 22 nepraleisdama Reglamento p.3.14 nustatyto termino, o UAB „Aukso menė“ savo pasiūlymą pateikė 2011 08 23. Reglamento p.3.3 nustato terminus susirinkimą inicijuojančiam asmeniui, o Reglamento p.3.14 – kreditoriui, kuris nepasinaudojo susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teise. Be to kreditorių komiteto nariai Reglamento tikslinimus galėjo teikti ir tvirtinti 2011 05 13 kreditorių komiteto susirinkime.

6Skundas atmestinas.

7B UAB „Solestina“ kreditorių komiteto darbo Reglamento p. 3.3 numato, kad kreditorių komiteto darbotvarkė ir nutarimų projektai svarstomais darbotvarkės klausimais pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Šios aplinkybės AB SEB bankas neginčija, t.y. ji sutinka, kad apie 2011 08 26 kreditorių komiteto posėdį, jo darbotvarkę, bei nutarimų projektus jam buvo pranešta Reglamente nustatyta tvarka ir terminais. B UAB „Solestina“ kreditorių komiteto darbo Reglamento p. 3.14 nustato, kad kreditorių komiteto narys, kuris nedalyvauja komiteto posėdyje, bet nuomonę pateikia raštu, gali pateikti savo nutarimo projekto variantą svarstomu klausimu ir jį turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Kitokį nutarimo projektą pasiūlė kreditorių komiteto narė D. Z. 2011 08 22 (b.l. 41). Jos pasiūlymas atitiko Reglamento p.3.14 reikalavimus, nes buvo pateiktas prieš keturias dienas iki posėdžio pradžios. Analogišką nutarimo projektą pasiūlė ir kreditorė UAB „Aukso menė“ 2011 08 23 (b.l.42). Apie gautus pasiūlymus administratorius 2011 08 23 informavo kreditorių komiteto narius (b.l. 37). Iš 2011 08 26 kreditorių komiteto protokolo (b.l. 38-39) seka, kad visi kreditoriai balsavo raštu (b.l. 40). Skundžiamas nutarimas buvo priimtas balsų dauguma.

8Motyvu panaikinti 2011 08 26 B UAB „Sulestina“ kreditorių komiteto nutarimą dėl žemės sklypų pardavimo tvarkos nustatymo AB SEB bankas nurodo tai, kad banko nuomone, Reglamento p.3.3 prieštarauja Reglamento p.3.14. B UAB „Sulestina“ kreditorių komiteto nariai 2010 09 30 posėdyje vienbalsiai patvirtino B UAB „Sulestina“ kreditorių komiteto darbo Reglamentą (b.l. 14-18, 19-21). Reglamento p.3.3 redakcija yra tokia, kokia nurodyta aukščiau, t.y. kreditorių komiteto darbotvarkė ir nutarimų projektai svarstomais darbotvarkės klausimais pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. 2011 05 13 B UAB „Solestina“ kreditorių komitetas vėl svarstė kreditorių komiteto darbo Reglamentą. Be kita ko buvo pakeistas Reglamento p.3.14 ir išdėstytas tokia redakcija: kreditorių komiteto narys, kuris nedalyvauja komiteto posėdyje, bet nuomonę pateikia raštu, gali pateikti savo nutarimo projekto variantą svarstomu klausimu ir jį turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos (b.l. 22-23,25-27). Pažymėtina, kad už tokį nutarimą balsavo ir AB SEB bankas. Teismas sprendžia, kad toks Reglamento punktas nepažeidžia kreditorių teisių, nes kreditorius, tik sužinojęs apie siūlomus komiteto posėdyje svarstyti klausimus turi realią galimybę siūlyti ir nutarimų projektus. Svarbu yra tai, kad yra nustatyta tvarka, iki kada kreditorius turi teisę pateikti pasiūlymus svarstomais klausimais ir kad administratorius turi pareigą apie kitokius pasiūlymus informuoti kitus kreditorių komiteto narius, kurie turi pasirinkimo teisę už kokį nutarimą balsuoti. Teismas taip pat pažymi ir tą aplinkybę, jog AB SEB bankas nurodytas motyvas tiktų, nustačius, kad yra pagrįstas, ginčyti kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo patvirtintas Reglamentas, bet ne nutarimą, priimtą prisilaikant galiojančio Reglamento, kitu klausimu, nesusijusiu su paties Reglamento ginčijimu.

9AB SEB bankas ginčydamas nutarimą dėl susirinkime nustatytos žemės sklypų pardavimo tvarkos nenurodo jokio motyvo, kodėl nustatyta tvarka yra netinkama, t.y. nenurodo, kad nutarimas iš esmės pažeistų banko teises ar teisėtus interesus, kitų kreditorių teises ar teisėtus interesus ar būtų ekonomiškai nenaudingas.

10Teismas, įvertinęs AB SEB bankas motyvus ir pripažinęs juos nepagrįstais, daro išvadą, jog skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Skundą atmetus panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutartimi (b.l. 48-49) CPK 150str. pagrindu.

12Vadovaudamasis CPK 150str., 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

13skundą atmesti.

14Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai