Byla T-242-893/2018
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. K. (anksčiau N. K.), gimusio (duomenys neskelbtini), patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dainius Grizickas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – ir Komisija) 2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 59-19 (toliau – ir Nutarimas) dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. K. (anksčiau N. K.), gimusio ( - ), patvirtinimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3A. K. Belgijos Karalystės Limburgo pirmosios instancijos teismo Tongereno skyriaus Baudžiamųjų bylų sekcijos 2015 m. vasario 2 d. nuosprendžiu, pakeistu Antverpeno (Antwerpen) apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 8 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Belgijos Karalystės 1867-06-08 baudžiamojo kodekso 66, 461, 468, 471, 472 straipsnius ir jam paskirta bausmė - laisvės atėmimas 7 metams. Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. nutartimi paskirta bausmė suderinta su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, 180 straipsnio 3 dalimi, 182 straipsnio 1 dalimi, ir palikta paskirta bausmė – laisvės atėmimas 7 (septyniems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Komisija, remdamasi Komisijos posėdžio, įvykusio 2018 m. vasario 12 d. protokolu bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 164 straipsniu, apsvarsčiusi nuteistojo prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir socialinio tyrimo išvadą, įvertinusi nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, jam taikytas socialinės reabilitacijos priemones bei jų įvykdymo rezultatus, nusikalstamo elgesio riziką, nustatytą pagal OASys metodiką, kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo tikslingumo, 2018 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 59-19 nutarė taikyti nuteistajam A. K. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Pasibaigus probacijos intensyviai priežiūrai, Komisija siūlo teismui nuteistajam nustatyti baudžiamojo poveikio priemonę: neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi iki 2021 m. rugpjūčio 28 d.

5Komisija Nutarime konstatavo, kad atsižvelgus į nuteistojo žemą nusikalstamo elgesio riziką – 31 balą, individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymą, galiojančių nuobaudų neturėjimą, anksčiau taikytą lygtinį paleidimą, kurio sąlygų nuteistasis nepažeidė, turimą išsilavinimą, ketinamą įgyti specialybę, turimus glaudžius socialinius ryšius, nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimą, sutikimą su priežiūra, darytina išvada, jog A. K. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos šiuo metu užtikrintų bausmės tikslų realizavimo bei teisingumo principo įgyvendinimą, aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad A. K. laikysis įstatymų ir nenusikals.

6Teismui pateiktame atsiliepime A. K. nurodė, kad taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos jis pasižada laikytis paskirtų įpareigojimų.

7Komisijos nutarimas taikyti nuteistajam A. K. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tvirtintinas.

8BVK 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, yra pateikę Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir (ar) pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

9Pažymėtina, jog lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos taikomas tik tuo atveju, jei įvertinus visas aplinkybes (padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir sunkumą, nuteistojo elgesį laisvės atėmimo metu, galimybes adaptuotis laisvėje, socialinius ryšius, asmenybę charakterizuojančius duomenis ir kt.) galima pagrįstai manyti, jog nuteistasis pakankamai pakeitė savo elgesį, toliau jį galima taisyti neizoliuotą nuo visuomenės ir toks nuteistojo paleidimas užtikrina bausmės tikslų bei teisingumo principo įgyvendinimą.

10Iš teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, jog A. K. atlieka laisvės atėmimo bausmę už, be kita ko, sunkaus nusikaltimo nuosavybei padarymą, nusikaltimas padarytas dalyvaujant organizuotoje grupėje. Aptarti faktai neigiamai charakterizuoja A. K. bei leidžia daryti išvadą, jog jis ne visuomet geba pasirinkti teisėtą veikimo būdą, vis tik tai nereiškia, kad nuteistasis šiuo metu negali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

11Iš pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų taip pat matyti, kad A. K. bausmę atlieka paprastoje grupėje, per atliktą bausmės laikotarpį nebuvo baustas ar skatintas. Bausmės atlikimo laikotarpiu nuteistasis mokosi elektriko specialybės ir dirba Vilniaus pataisos namų ūkio skyriaus santechniku, dalyvauja organizuojamuose gerbūvio darbuose. Pastebėtina, kad nuteistasis kriminalinį elgesį palaikančių, diskriminacinių nuostatų neišreiškia, darbą suvokia kaip privalumą, sutinka su intensyvia priežiūra.

12Aptarti duomenys galiausiai iš esmės teigiamai apibūdina nuteistąjį, rodo, kad jis laisvės atėmimo bausmės metu keitė savo elgesį teigiama linkme, jis sugebėjo išlaikyti ryšius su savo artimaisiais, turi galimybes adaptuotis laisvėje.

13Byloje esantys duomenys patvirtina, kad A. K. priskirtinas prie žemos nusikalstamo elgesio rizikos grupės, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra 31 balas (pagal OASys metodiką). Iš pateiktos medžiagos taip pat matyti, kad A. K. gana pavyzdingai laikosi režimo reikalavimų, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, geba atpažinti savo problemas ir stengiasi jas spręsti, savo elgesiu rodo motyvaciją keisti gyvenimo būdą ir stilių, lanko psichologo konsultacijas. Šios ir kitos aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teismui konstatuoti, kad A. K. pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką yra matoma, sudaranti pakankamą pagrindą manyti, kad paleistas lygtinai jis laikysis įstatymų ir nenusikals. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad pats nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra.

14Taigi teismui pateiktoje medžiagoje yra užfiksuoti tiek teigiamai, tiek neigiamai nuteistąjį apibūdinantys duomenys, vis tik manytina, kad teigiamai A. K. apibūdinančių duomenų visuma šiuo metu nusveria neigiamus faktus ir leidžia daryti išvadą, jog nuteistasis pakankamai pakeitė savo elgesį, toliau jį galima taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, o jo lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos neprieštaraus teisingumo principui bei bausmės paskirčiai. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad nuteisto asmens lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos nėra jo atleidimas nuo paskirtos bausmės. Lygtinai paleistas asmuo yra prižiūrimas ir stebimas, jam nustatomi įpareigojimai ir suvaržymai, kurių pažeidimas gali nulemti lygtinio paleidimo taikymo panaikinimą ir asmens grąžinimą į pataisos įstaigą likusios bausmės atlikimui.

15Įvertinęs teismui pateiktus duomenis, atsižvelgdamas į nuteistojo asmenybę, nusikalstamo elgesio riziką, nustatytą pagal OASys metodiką, jo elgesį bausmės atlikimo metu, kitus nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl gali būti paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos.

16Atsižvelgus į anksčiau aptartų aplinkybių visumą, teismas konstatuoja, jog yra pagrindas tvirtinti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2018 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 59-19, nustatant A. K. pareigas, kurios ir toliau padės koreguoti jo elgesį.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalimi, 3, 4, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, 364 straipsniu, teismas,

Nutarė

18patvirtinti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2018 m. vasario 12 d. nutarimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. K., gimusiam 1961 m. sausio 12 d.

19Nustatyti nuteistajam A. K., Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 3 dalyje numatytą intensyvią priežiūrą, kuri bus vykdoma Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka.

20Pasibaigus intensyvios priežiūros terminui nustatyti nuteistajam A. K., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytą pareigą:

21neišeiti iš namų nuo 22:00 val. iki 06:00 val., jei tai nesusiję su darbu, gydymusi arba mokymusi, iki 2021 m. rugpjūčio 28 d.

22Lygtinio paleidimo terminą skaičiuoti nuo nuteistojo faktinio paleidimo iš bausmės atlikimo įstaigos dienos.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dainius Grizickas teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. A. K. Belgijos Karalystės Limburgo pirmosios instancijos teismo Tongereno... 4. Komisija, remdamasi Komisijos posėdžio, įvykusio 2018 m. vasario 12 d.... 5. Komisija Nutarime konstatavo, kad atsižvelgus į nuteistojo žemą... 6. Teismui pateiktame atsiliepime A. K. nurodė, kad taikant lygtinį paleidimą... 7. Komisijos nutarimas taikyti nuteistajam A. K. lygtinį paleidimą iš pataisos... 8. BVK 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos... 9. Pažymėtina, jog lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos taikomas tik tuo... 10. Iš teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, jog A. K.... 11. Iš pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų taip pat matyti, kad A. K.... 12. Aptarti duomenys galiausiai iš esmės teigiamai apibūdina nuteistąjį, rodo,... 13. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad A. K. priskirtinas prie žemos... 14. Taigi teismui pateiktoje medžiagoje yra užfiksuoti tiek teigiamai, tiek... 15. Įvertinęs teismui pateiktus duomenis, atsižvelgdamas į nuteistojo... 16. Atsižvelgus į anksčiau aptartų aplinkybių visumą, teismas konstatuoja,... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių... 18. patvirtinti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos... 19. Nustatyti nuteistajam A. K., Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157... 20. Pasibaigus intensyvios priežiūros terminui nustatyti nuteistajam A. K.,... 21. neišeiti iš namų nuo 22:00 val. iki 06:00 val., jei tai nesusiję su darbu,... 22. Lygtinio paleidimo terminą skaičiuoti nuo nuteistojo faktinio paleidimo iš... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...