Byla II-191-162/2009
Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-13 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, sekretoriaujant Eglei Mikelionienei, dalyvaujant institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą – Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovui Vaidotui Jasui, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R.S., 2009 m. gegužės 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-13 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės poskyrio specialistas 2008 m. gruodžio 8 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, jog 2008 m. spalio 30 d. 09.54 val. Laisvės pr. 62, Vilniuje, R.S., būdama UAB ( - ) vadove, neužtikrino, kad nebūtų iškabinta išorinė vaizdinė reklama, kuri turi būti suderinta nustatyta tvarka. Tokiais veiksmais pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punktą. Veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 2141 straipsnio 3 dalį. Administracinė byla persiųsta nagrinėti pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gyvenamąją vietą.

52009 m. kovo 13 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Institucijos) nutarimu R.S. administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta, esant aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, ir bylos medžiaga grąžinta administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai.

6Skundu Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 13 d. nutarimą. Pažymi, jog 2008 m. spalio 30 d. UAB ( - ) reklama buvo įrengta neturint tuo metu galiojusių Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkte nurodytų dokumentų – patikrinto ir patvirtinto reklamos įrengimo projekto, todėl reklamos skleidėjas neturėjo teisės įrengti reklamos savivaldybės teritorijoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu reklamos skleidėjas – bet kokiomis informacijos pateikimo priemonėmis reklamą skleidžiantis asmuo. Nurodo, kad administracinės procedūros metu užfiksuotos informacijos visuma ir jos pateikimo būdas atitinka reklamos funkciją ir minėto įstatymo 2 straipsnio 7 dalies apibrėžtą reklamos sąvoką. Teigia, jog Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos neatsižvelgė į tai, kad būtent uždaroji akcinė bendrovė ( - ) yra reklamos skleidėja ir atsakinga už teisėtą reklamos įrengimą, skleidimą ir eksploatavimą. Šiuo atveju civiliniai santykiai su trečiaisiais asmenimis, kurie veikia sutartiniu pagrindu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso tvarka ir nepašalina reklamos skleidėjo atsakomybės. Pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį asmeniui inkriminuotas teisės pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, objektyviai šis pažeidimas pasireiškia įrengus reklamą ir tęsiasi tol, kol toks reklamos įrengimas neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų. Pažymi, jog Institucija nutarime nenurodė bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių ir motyvuotai jų neįvertino.

7Institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą – Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovas prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad Administracinė komisija, išnagrinėjusi kartu su protokolu pateiktą medžiagą bei gavusi papildomos informacijos, nustatė, kad UAB ( - ) nuomojo patalpas Laisvės pr. 62, Vilniuje laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 15 d. iki 2007 m. gruodžio 5 d. iš UAB ( - ). Vadovaujantis nuomos sutartimi už reklamos stendus prie nuomojamų patalpų įėjimo buvo atsakingas patalpų nuomotojas, UAB ( - ) už tai mokėjo papildomus mokesčius. Nuomos sutartis buvo nutraukta ir patalpos grąžintos nuomotojui 2007 m. gruodžio 5 d. Praėjus metams po sutarties nutraukimo UAB ( - ) direktorei buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Administracinės komisijos nuomone, UAB ( - ) direktorės veiksmuose nebuvo administracinio teisės pažeidimo sudėties, todėl administracinė byla ir buvo nutraukta.

8Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R.S. prašo skundo netenkinti, nes pagal nuomos sutarties, sudarytos UAB ( - ) su UAB ( - ) 9.6 punktą reklama turėjo rūpintis nuomotojas, t.y. UAB ( - ). Pažymi, jog nuomos sutartis buvo nutraukta 2007 m. gruodžio 5 d. ir patalpos grąžintos nuomotojui.

9Vilniaus miesto savivaldybės administracija apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuota tinkamai (b.l. 46), atstovas į teismo posėdį neatvyko.

10Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo pranešta ir nėra pagrindų atidėti bylos nagrinėjimą, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, atstovui nedalyvaujant.

11Konstatuojama

12Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ATPK 297 straipsnio 1 dalis).

13Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jo kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn. Įstatymo apibrėžta konkreti administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra teisinis administracinės atsakomybės pagrindas. Realus teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius (objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė), padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones.

14Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 37) R.S. surašytas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto reikalavimų pažeidimų. Veika kvalifikuota pagal ATPK 2141 straipsnio 3 dalį, kurioje numatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse), taip pat savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą.

15Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 (toliau – ir Taisyklės), 4.1 punktas nustato, jog išorinė vaizdinė reklama – tai rašytinė (informacinė) arba vaizdo reklama, pateikiama ne patalpose. Tokiai reklamai pateikti naudojamos įvairios specialiosios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir tam tikslui pritaikytos (pastatų fasadai, stogai, laikinieji statiniai, viešojo keleivinio kelių transporto priemonės, oro balionai, gyvų gėlių, augalų kompozicijos ir pan.) reklamos pateikimo priemonės. Reklamos projektas apibūdinamas kaip iš anksto parengtų dokumentų, kuriuose pateikiami reklamos davėjo sumanytos reklamos sprendiniai (aiškinamoji dalis, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų įrengiamai reklamai įteisinti ir vykdyti visuma (4.4 punktas). Taisyklių 10.2 punktas nustato privalomą sąlygą reklamos skleidėjui įrengti reklamą savivaldybės teritorijoje – tik patikrinus ir patvirtinus reklamos įrengimo projektą.

16Taigi, administracinė atsakomybė už Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-998 patvirtintų Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių 10.2 punkto reikalavimų pažeidimą iškyla reklamos skleidėjui, todėl būtina nustatyti, ar UAB ( - ), kurios direktorei R.S. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už savivaldybės tarybos patvirtintos išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą, yra reklamos skleidėjas.

17Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 11 dalis numato, kad reklaminės veikos subjektai yra reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas. Minėtas straipsnis pateikia šių sąvokų definicijas. Reklamos davėjas – asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama (2 straipsnio 8 dalis); reklamos skleidėjas – bet kokiomis informacijos perteikimo priemonėmis reklamą skleidžiantis asmuo (2 straipsnio 13 dalis). Išorinė reklama – reklama, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialiosios (stendai, skydai, stulpai, virtinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) reklamos perteikimo priemonės. Reklama apibūdinama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą (2 straipsnio 7 dalis). 2008 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento pareigūno užfiksuota vaizdinė informacija (b.l. 40) atitinka reklamos funkciją bei įstatyme apibrėžtą reklamos sąvoką. Kaip matyti iš byloje esančios fotonuotraukos, stende nurodytas bendrovės pavadinimas, logotipas, veiklos pobūdis.

18Rašytine bylos medžiaga patvirtina, kad UAB ( - ) nuomojo patalpas Laisvės pr. 62, Vilniuje, iš UAB ( - ) (b.l. 58-68). R.S. paaiškinimu nustatyta, jog pagal 2007 m. kovo 15 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. (2007-03-13), sudarytos tarp UAB ( - ) (nuomotojas) ir UAB ( - ) (nuomininkas) už reklaminius standus prie nuomojamų patalpų įėjimo buvo atsakingas patalpų nuomotojas, nes jis įrengė šiuos stendus, o UAB ( - ) už tai mokėdavo papildomą mokestį. Minėtos nuomos sutarties 9.6 (b.l. 62) punktas įpareigojo nuomininką kiekvieną kalendorinį mėnesį nuo patalpų priėmimo-perdavimo dienos mokėti nuomotojui papildomą mokestį už <...> reklaminį stendą prie įėjimo. Byloje pateikta rašytinė medžiaga nepaneigia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R.S. paaiškinimo, kad reklamą UAB ( - ) interesais skleidė patalpų nuomotoja UAB ( - ), įrengdama reklaminį stendą, juo rūpindamasi bei gaudama už tai papildomą mokestį. Darytina išvada, kad UAB ( - ) buvo ne reklamos skleidėja, o reklamos davėja, nes ji neatliko veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje. Pažymėtina tai, kad 2007 m. gruodžio 5 d. patalpų grąžinimo aktas (b.l. 41) patvirtina, jog UAB ( - ) grąžino nuomotojui patalpas, kuriomis ji laikinai už užmokestį naudojosi. Administracinio teisės pažeidimo protokolas UAB ( - ) direktorei R.S. surašytas 2008 m. gruodžio 8 d., kai jau 2007 m. gruodžio 5 d. minėta bendrovė nutraukė nuomos sutartį.

19Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 13 d. skundžiamu nutarimu (b.l. 34), vadovaudamasi Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 250 straipsnio 1 dalies 1 punktu, R.S. administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė, nustačiusi, jog yra aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą.

20ATPK 250 straipsnyje numatytos aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Jas konstatavus, administracinio teisės pažeidimo teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta. Pagal ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktą administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės laidžia daryti išvadą, kad R.S. veikoje nėra ATPK 2141 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo sudėties, todėl administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta pagrįstai.

21Nors skundžiamas nutarimas nevisiškai atitinka ATPK 286 straipsnyje reglamentuotą nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinį, nes jame nepateiktas motyvuotas bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių įvertinimas, tačiau vien dėl šios aplinkybės nėra teisinio pagrindo nutarimą panaikinti, kadangi administracinio teisės pažeidimo byla iš esmės išnagrinėta teisingai.

22Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu skundas netenkintinas.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

25skundo netenkinti.

26Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 13 d. nutarimą, kuriuo nutraukta R.S. administracinio teisės pažeidimo byla, palikti nepakeistą.

27Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
2. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė,... 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento... 5. 2009 m. kovo 13 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono... 6. Skundu Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti... 7. Institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą – Administracinė komisija... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R.S. prašo skundo netenkinti,... 9. Vilniaus miesto savivaldybės administracija apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 10. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 11. Konstatuojama... 12. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 13. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 14. Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 37) R.S. surašytas dėl... 15. Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto... 16. Taigi, administracinė atsakomybė už Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 17. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 11 dalis numato, kad... 18. Rašytine bylos medžiaga patvirtina, kad UAB ( - ) nuomojo patalpas... 19. Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.... 20. ATPK 250 straipsnyje numatytos aplinkybės, darančios administracinio teisės... 21. Nors skundžiamas nutarimas nevisiškai atitinka ATPK 286 straipsnyje... 22. Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu skundas netenkintinas.... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų... 25. skundo netenkinti.... 26. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.... 27. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos...