Byla 2-1295-896/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities VPK atstovei Rūtai Matonienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui R. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 19212,73 Lt žalą.

3Ieškovo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities VPK atstovė Rūta Matonienė ieškinį palaiko. Prašo jį tenkinti remdamasi ieškinyje išdėstytais argumentais. Dėl žalos sumažinimo prieštarauja.

4Atsakovas R. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos. Iš atsiliepimo į ieškinį matyti, kad su ieškiniu nesutinka.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad atsakovas R. G. pasipriešino policijos pareigūnui A. L., panaudodamas fizinį smurtą bei padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą asmeniui (šiuo atveju, policijos pareigūnui) dėl jo atliekamos tarnybos vykdymo, tuo padarydamas LR BK 286 str., 138 str.2 d.10 p. numatytas nusikalstamas veikas (b.l. 40-45). Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atliko tarnybinį patikrinimą ir nustatė, kad Marijampolės apsk. VPK Kalvarijos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis patrulis A. L. kaltais atsakovo veiksmais padarytą sužalojimą patyrė atlikdamas tarnybines pareigas. Sužalojimus šis pareigūnas patyrė įgyvendindamas Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., ir Marijampolės apsk. VPK viršininko 2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 64-V-213 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintame Pareigybės aprašyme, nustatytus uždavinius. Tarnybines pareigas vykdžiusiam pareigūnui A. L. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.l. 32-37). Atlikus tarnybinį patikrinimą Marijampolės apsk. VPK pripažino, kad policijos pareigūnas A. L. buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas, o šių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai (2013 m. sausio 2 d. Marijampolės apsk. VPK tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 64-IS-3 „Dėl Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus tyrėjos D. K. ir patrulių būrio vyresniojo patrulio A. L. sužalojimo“) (b.l. 17-26). Lietuvos Respublikos VRM Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija atliko pareigūno A. L. sveikatos ekspertizę jo sužalojimo laipsniui ir tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje nustatyti ir konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr.1130, sveikatos sutrikdymas, kuris padarytas 2012 m. spalio 12 d., priskirtinas prie lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymo (2013 m. gruodžio 16 d. LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos specializuotos medicininės ekspertizės pažyma Nr. 4671) (b.l. 27). Pareigūno A. L. laikinas nedarbingumas truko 61 dieną (nuo 2012 m. spalio 15 d. iki 2012 m. gruodžio 14 d. įskaitytinai) (pranešimai apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą Nr. ED 5275224, ED Nr. 5310947, ED Nr. 5361306, ED Nr. 5406314, ED, Nr. 5446785, ED Nr. 5501297, ED Nr. 5547337, ED Nr. 5593113, ED Nr. 5642796) (b.l. 8-16). Marijampolės apsk. VPK viršininko 2013 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 64-TE-170 ,,Dėl kompensacijos išmokėjimo“, pareigūnui buvo apskaičiuota ir paskirta šešių (6) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, kuri sudarė 17 466,12 Lt. (b.l. 26, 28). Ši kompensacija 2013 m. birželio 27 d. buvo pervesta į A. L. asmeninę sąskaitą (2013 m. birželio 27 d. vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 2502, AB SEB banko išrašas) (b.l. 31). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas“, 2013-01-29 VSDFV Marijampolės skyrius pranešimu atsakydamas į Marijampolės apsk. VPK raštą pateikė aukščiau nurodyto nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos valstybės lėšomis apdraustajam pareigūnui A. L., kad apskaičiuota draudimo suma yra 1 746, 61 Lt, kuri buvo pervesta į A. L. asmeninę sąskaitą (2013 m. sausio 29 d. VSDFV Marijampolės skyriaus pranešimas Nr. SDS-2; 2013 m. vasario 4 d. vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 1587, AB SEB banko išrašas) (b.l. 29-30).

7CK 6.263 str. įtvirtina generalinio delikto principą, pagal kurį kiekvienas asmuo, nesilaikęs tokio elgesio taisyklių, kad nepadarytų kitiems asmenims žalos, tačiau ją padaręs, privalo atlyginti žalą. R. G. kaltė, policijos pareigūno A. L. atžvilgiu vartojus fizinį smurtą, o tuo pačiu ir nesunkiai sutrikdžius A. L. sveikatą, įrodyta įsiteisėjusiu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-75-610/2013, todėl tai yra prejudicinis faktas, kurio civiliniame procese įrodinėti nereikia (LR CPK 182 str.). Teismas pažymi, kad vadovaujantis CK 6.251 str. 1 d. padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokama nuo 1 iki 12 mėnesinių jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio kompensacija (Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d. 7 p.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-125 patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ar kursantui lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo tvarkos aprašo 4.6 p., pareigūnui lengvo sveikatos sutrikdymo atveju, kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 57 iki 65 dienų, išmokama 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtino Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, pagal kurią policijos generalinis komisaras, kaip asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšas naudoja pavaldžioms įstaigoms finansuoti nustatyta tvarka, todėl Policijos departamentas prie VRM iš Policijos departamento sąmatos straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais“ (priemonė „Policijos pareigūnams socialinėms išmokoms išmokėti“) Marijampolės apsk. VPK skyrė iš viso 19 212, 73 Lt (devyniolika tūkstančių du šimtai dvylika litų 73 ct) pareigūno A. L. piniginei kompensacijai išmokėti bei draudimo išmokai, taigi, išmokėdamas šią kompensaciją ieškovas patyrė nuostolius kaip atsakovo padarytos turtinės žalos piniginę išraišką (LR CK 6.245 str. 1 d.), kurie yra priežastiniame ryšyje su nusikalstamais ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu įrodytais atsakovo R. G. veiksmais, todėl jis privalo šiuos nuostolius atlyginti (LR CK 6.245 str. 1 d., 6.248 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 nustatė Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas. Sąlygų 26 p. numatyta, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, taigi, Policijos departamentas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str. nuostatas turi teisę iš žalą padariusio asmens reikalauti regreso tvarka tokio pat dydžio sumą, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (LR CK 6.280 str.).

8Teismas atsižvelgia į atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, tačiau pažymi, kad jie paneigti aukščiau išdėstytų specialiųjų teisės aktų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-496/2008 yra konstatavęs, kad dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, valstybės socialinės funkcijos įgyvendinimo, suteikiant visuomenės nariams būtinas ekonomines, socialines priemones, taip pat civilinės atsakomybės taikymo proceso trukmės ir galimybių tam tikrais atvejais pasiekti jos tikslų nebuvimo (atsakovui esant nemokiam), padaryta žala gali būti kompensuojama ne tik civilinės atsakomybės institutu, bet ir alternatyviais žalos kompensavimo būdais. Vienas tokių teisėtų alternatyvių žalos atlyginimo būdų yra žalos kompensavimas iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2003-04-29 įstatymu Nr. IX–1538 patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d. 6 p. bei Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 patvirtintas Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas. Pastarojo nutarimo 1.1. p. nurodyta, kad valstybės lėšomis gyvybės ir sveikatos socialiniu draudimu visam tarnybos laikui yra draudžiami Vidaus reikalų ministerijos, policijos ir kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnai. Taigi darytina išvada, kad žalos kompensavimas alternatyviuoju būdu – išmokant sužalotam tarnybos metu pareigūnui atitinkamo dydžio kompensaciją iš valstybės biudžeto lėšų, neprieštaravo įstatymu nustatytai tvarkai. Todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistina 19212,73 Lt žala.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašo sumažinti žalos dydį vadovaujantis CK 6.282 str. 3 d., atsižvelgiant į jo turtinę padėti. Prašymas atmestinas. Atsakovas savo turtinę padėtį įrodinėjo tik tuo, kad jo sutuoktinė neįgali. Teismas sprendžia, kad tokie įrodymai nepakankamai spręsti dėl blogos atsakovo turtinės padėties, todėl laikytina, kad atsakovas blogos turtinės padėties neįrodė. Be to, teismas žalą gali sumažinti tik tuo atveju, jei žala padaryta nesant tyčios. Iš Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 19 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-75-610/2013 motyvuojamosios dalies matyti, kad žala padaryta netiesiogine tyčia, todėl teismas sprendžia, kad nėra ir įstatymo nustatyto pagrindo mažinti žalos dydį.

10Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.), todėl iš atsakovo priteistinas 576 Lt žyminis mokestis ir 11,25 Lt pašto išlaidos valstybei.

11Vadovaudamasis ( - )268-270 str. teismas,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kodas 188785847, (atsiskaitomoji sąskaita LT04 7044 0600 0782 1039 SEB bankas), naudai 19 212, 73 Lt (devyniolika tūkstančių du šimtus dvylika litų 73 ct) žalai atlyginti.

14Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) 576 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus) žyminį mokestį ir 11,25 Lt (vienuolika litų 25 ct) pašto išlaidas valstybei.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai