Byla 2-3935-860/2014
Dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo) bei gyvenamosios vietos pakeitimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant pareiškėjo atstovei J. Č., suinteresuotam asmeniui L. K.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. K., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, institucija teikianti byloje išvadą – ( - )miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo) bei gyvenamosios vietos pakeitimo,

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo:

51) atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo nepilnametės B. K., gim. ( - ), globėjo pareigų;

62) nepilnametės B. K., gim. ( - ), nuolatine globėja (rūpintoja) paskirti L. K.;

73) nustatyti nepilnametės B. K., gim. ( - ), globos (rūpybos) vietą L. K. gyvenamojoje vietoje;

84) paskirti nepilnametės B. K., gim. ( - ), gaunamų lėšų tvarkytoja globėją (rūpintoją) L. K. (b. l. 2-4).

9Pareiškime nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu B. K., gim. ( - ), tėvams M. R., gim. ( - ), bei V. K., gim. ( - ), buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnametės dukters atžvilgiu bei nepilnametei nustatyta nuolatinė globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ( - ). 2013 m. lapkričio mėnesį ( - ) miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pranešė, kad L. K. ketina kreiptis su prašymu būti savo vaikaitės globėja. Tuo metu ir nepilnametės tėvai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo panaikinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-21 sprendimu neterminuotas tėvų valdžios apribojimas buvo pakeistas į laikiną apribojimą. 2013-12-12 pareiškėjas gavo iš ( - ) miesto VTAS išvadą apie L. K. tinkamumą priimti B. K. laikinai svečiuotis. Vykdant vaiko globos priežiūrą, išsiaiškinta, kad B. per Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas svečiavosi pas senelę L. K. ir iš jos sugrįždavo geros nuotaikos, pilna teigiamų emocijų. 2014-04-15 pareiškėjas gavo raštą iš Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų, kuriame prašo juos nuo globėjo pareigų atleisti, nes jų namuose vaikas gali gyventi tik iki ( - ) metų. Vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, kurioje nurodyta, kad pirmiausia turima ieškoti galimybių įkurdinti vaiką jo išplėstinėje šeimoje, imtis visų įmanomų priemonių vaiko tapatumui išsaugoti, gerbti vaiko teisę išsaugoti savo identiškumą, įskaitant pilietybę, vardą ir šeimos ryšius, pareiškėjas susisiekė su L. K., kuri 2014-05-16 kreipėsi į ( - ) miesto Vaikų teisių apsaugos skyrių su paaiškinimu, kad ketina globoti savo vaikaitę ir prašė neperkelti vaiko gyventi į kitus globos namus, kol ji neparengs dokumentų, reikalingų globėjams. 2014 metų liepos mėnesį pareiškėjas gavo iš ( - ) miesto Vaikų teisių apsaugos skyriaus dokumentus, kad L. K. yra pateikusi prašymą ir kitus dokumentus dėl jos paskyrimo savo vaikaitės globėja. ( - ) miesto Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė pradinį įvertinimą, kad L. K. yra tinkama būti savo vaikaitės globėja, pažymėjo, kad L. K. ir jos sugyventiniui R. M. rekomendavo mokymus būsimiems globėjams, nes Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai informavo ( - ) miesto Vaikų teisių apsaugos skyrių, jog yra pasikeitę vaiko ir senelės santykiai, vaikas vengia senelės ir nenori vykti pas ją į svečius. Dirbant psichologinį darbą su vaiku B., psichologai įvertino, kad tai yra adekvati reakcija į patirtą ilgesnio laiko išsiskyrimą, kai nenorima vėl skirtis nuo žmonių, prie kurių prisirišta (šiuo atveju prie kūdikių namų personalo). Šiuo metu B. santykiai su senele yra geri, vaikas noriai bendrauja su senele.

10Suinteresuotas asmuo L. K. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškimą tenkinti visiškai (b. l. 51-53).

11Atsiliepime nurodo, kad ji yra nepilnametės B. senelė. Mergaitės tėvas V. K. yra jos sūnus. Apie tai, kad jos vaikaitei buvo nustatyta globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, sužinojo ne iš karto, nes šią aplinkybę sūnus nuo jos slėpė. Ji gyvena ( - ) mieste, nuosavame bute su sugyventiniu. Pati daugelį metų dirba pedagoginį darbą, su vaikais elgtis moka, juos labai myli. Nei ji, nei jos sugyventinis žalingų įpročių neturi ir yra pajėgūs auginti mažametį vaiką. B. kelis kartus pas ją atostogavo. Mergaitei jos namuose patiko.

12Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime su pareikštu pareiškimu visiškai sutiko (b. l.49).

13Išvadą byloje teikianti institucija - ( - ) miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad L. K. gali užtikrinti B. K. jos teises į saugią socialinę aplinką, teisę į mokslą, poilsį, laisvalaikį, L. K. asmeninės savybė, sveikatos būklė, buities ir socialinės sąlygos atitinka globėjams keliamus reikalavimus, todėl mano, kad pareiškimą tikslinga tenkinti (b. l. 58-59).

14Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė savo pareiškimą palaikė visiškai. Papildomai paaiškino, kas šiuo metu L. K. santykiai su nepilnamete geri, bendravimas vyksta sklandžiai.

15Suinteresuotas asmuo L. K. su pareiškimu sutiko. Paaiškino, kad nori būti nepilnametės B. globėja. Turi visas sąlygas pasirūpinti mergaitės sveikata. Santykiai su vaikaite geri. Prieš savaitę B. pasakė, kad ją pasiims iš kūdikių namų. Ilgą laiką laukė kol sūnus susitvarkys gyvenimą, tačiau kol kas sūnui nepavyksta, vėl pradėjo vartoti alkoholį, bet tiki, kad gal situacija pasikeis, šiuo metu jis su sugyventine užsikodavo nuo alkoholio vartojimo. Ji su sugyventiniu gyvena dviejų kambarių bute, ( - ) miesto centre. Sugyventinis sutinka, kad mergaitė gyventų su jais.

16Pareiškimas tenkintinas.

17Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-834-860/2012, B. K. (gim. ( - )) tėvams M. R. (gim. ( - )) bei V. K. (gim. ( - )) buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnametės dukters atžvilgiu; nepilnametei nustatyta nuolatinė globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ( - ); iš M. R. ir V. K. priteistas išlaikymas nepilnametei B. po 200 Lt iš kiekvieno, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės; Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju (b. l. 37-39). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-21 sprendimu, civilinėje byloje Nr. N2-2057-614/2014, neterminuotas tėvų valdžios apribojimas buvo pakeistas į laikiną apribojimą (b. l. 28-29).

18Kaip minėta, pareiškėjas prašo: atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo nepilnametės B. K., gim. ( - ), globėjo pareigų; nepilnametės nuolatine globėja (rūpintoja) paskirti L. K.; nustatyti nepilnametės B. globos (rūpybos) vietą L. K. gyvenamojoje vietoje; paskirti nepilnametės B. K. gaunamų lėšų tvarkytoja globėją (rūpintoją) L. K. (b. l. 2-4).

19CPK 494 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal globėjo ar rūpintojo, globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

20Pareiškėjas teigia, kad globa šeimoje labiau atitinka vaiko interesus nei globa institucijoje.

21Teismas su šiais motyvais sutinka. CK 3.249 straipsnio 1 dalis nustato vaiko globos nustatymo principus: vaiko interesų pirmumas; pirmumo teisę tapti globėjais turi vaiko artimieji giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus; vaiko globa šeimoje; brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus kai tai pažeidžia vaiko interesus. Be to, CK 3.261 straipsnio 1 dalis nustato, kad likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas valstybinėje ar nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje, kai nėra galimybės globoti šeimoje arba šeimynoje. Taigi, iš minėtų įstatyminių normų akivaizdu, kad vaiko globai šeimoje yra teikiama pirmenybė prieš institucinę globą.

22Globa šeimoje siekiama sukurti kiek galima artimesnę vaikui aplinką, kuri atstotų jam tikrąją šeimą. Natūralioje šeimos aplinkoje vaikui yra palankiausios psichinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygos. Vaikų auklėjimas šeimoje yra vienas iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reguliavimo principų. L. K. yra B. senelė, tėvo motina, todėl B. globa artimųjų giminaičių šeimoje labiau atitinka jos interesus, nei institucinė globa.

23Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose vaikas gali gyventi tik iki ( - ) metų (b.l. 34). Tad šiuo atveju akivaizdu, kad Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai turi būti atleisti nuo globėjo pareigų nepilnametės B. K. (gim. ( - )), kuriai šiuo metu yra virš ( - ) metų, atžvilgiu.

24Nagrinėjamu atveju svarbu išsiaiškinti, ar pageidaujantis globoti nepilnametę B. K. asmuo, t.y. L. K., atitinka tokiems asmenims keliamus reikalavimus.

25CK 3.242 straipsnio 3 dalis nustato, kad globėju ar rūpintoju gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas. Skiriant asmenį globėju ar rūpintoju, turi būti atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa ar rūpyba, į globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes. CK 3.268 straipsnio 1 dalis nustato, kad vaiko globėjas (rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju (rūpintoju), jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus. Iš esmės panaši nuostata įtvirtinta ir CPK 502 straipsnio 4 dalyje (kad skiriant globėją ar rūpintoją, atsižvelgiama į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju ar rūpintoju, jo santykius su vaiku, vaiko nuomonę ir interesus bei į kitas turinčias reikšmės aplinkybes).

26Minėta, kad nepilnamečio vaiko B. K. globėja pageidauja būti suinteresuotas asmuo, t. y. vaiko senelė L. K. (b. l. 8, 10, 19, 30), tai ji patvirtino ir per teismo posėdį. L. K. išsituokusi (b. l. 11), gyvena su sugyventiniu R. M., neteista (b. l. 25), administracine tvarka nebausta (b. l. 13), dirba A. D. pagrindinėje mokykloje rusų kalbos mokytoja, charakterizuojama teigiamai (b. l. 14, 18, 54), propaguoja sveiką gyvenimo būdą, nuo 2010 metų yra aktyvi asociacijos A. N. ( - ) narė (b. l. 55). L. K. sveikatos būklė leidžia jai būti globėja (b. l. 12, 26, 27). R. M. sutinka, kad B. K. globotų jo sugyventinė L. K. (b. l. 20). R. M. neteistas, 2013-08-20 baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (b. l. 21-22, 25), 7 metus laikosi visiškos blaivybės, išbrauktas iš profilaktinio stebėjimo esant 7 metų remisijai, stebėjimas nereikalingas (b. l. 24). L. K. turi visas galimybes ir sąlygas tinkamai įgyvendinti globėjos funkcijas, gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ) (b. l. 15-17), buities ir gyvenimo sąlygos yra geros (b. l. 7).

27( - ) miesto savivaldybės Vaiko teisų apsaugos skyrius išvadoje nustatė, kad L. K. šiuo metu gali sudaryti savo nepilnametei anūkei B. tinkamas gyvenimo sąlygas, būtinas jos fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystimuisi; nepilnametės interesus geriau atitiktų globa artimųjų giminaičių, t. y. senelės šeimoje (b. l. 58-59). Dirbant psichologinį darbą su vaiku B., psichologė įvertino, kad B. šiuo metu yra prisirišusi prie kūdikių namų personalo, nes juose gyvena nuo ( - ) mėnesių amžiaus, todėl vaiko ankstesnis nenoras vykti pas senelę, yra adekvati reakcija į patirtą ilgesnio laiko išsiskyrimą, kai nenorima vėl skirtis nuo žmonių, prie kurių prisirišta, šiuo atveju prie kūdikių namų personalo (b. l. 36).

28Teismo posėdžio metu tiek pareiškėjo atstovė, tiek L. K. patvirtino, kad su nepilnamete senelės santykiai yra geri, mergaitė noriai bendrauja su senele.

29L. K. nepatenka į asmenų, kurie negali būti skiriami vaiko globėju (rūpintoju), ratą, numatytą CK 3.269 straipsnyje.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nepilnamečio vaiko B. K. globėja paskyrus senelę L. K., nepilnametės interesai nebus pažeisti, priešingai, jie bus žymiai geriau apsaugoti. Taigi, B. K. nuolatine globėja paskirtina L. K.. Jai išaiškintinos globėjos teisės, pareigos ir atsakomybė, numatyta LR CK 3.271 – 3.273 straipsniuose.

31Vaiko globos vieta nustatytina su globėja jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 str. 1 p.).

32B. K. gaunamų lėšų tvarkytoja paskirtina L. K. (CK 3.275 str.).

33Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 - 291 straipsniais, 496 straipsnio 1 dalimi, 497 - 504 straipsniais,

Nutarė

34Pareiškimą tenkinti.

35Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į. k. 191645111) nuo nepilnametės B. K. (a. k. ( - ) globėjo pareigų.

36Nepilnametės B. K. (a. k. ( - ) nuolatine globėja paskirti L. K. (a. k. ( - ) B. K. globos vietą nustatyti globėjos gyvenamojoje vietoje.

37Nepilnametės B. K. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoja paskirti globėją L. K. (a. k. ( - )

38Nutartį vykdyti skubiai.

39Nutarčiai įsiteisėjus, civilinę bylą Nr. 2-834-860/2012 grąžinti į teismo raštinę (archyvą).

40Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant pareiškėjo atstovei J. Č.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo:... 5. 1) atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo nepilnametės B.... 6. 2) nepilnametės B. K., gim. ( - ), nuolatine globėja (rūpintoja) paskirti L.... 7. 3) nustatyti nepilnametės B. K., gim. ( - ), globos (rūpybos) vietą L. K.... 8. 4) paskirti nepilnametės B. K., gim. ( - ), gaunamų lėšų tvarkytoja... 9. Pareiškime nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu... 10. Suinteresuotas asmuo L. K. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškimą... 11. Atsiliepime nurodo, kad ji yra nepilnametės B. senelė. Mergaitės tėvas V.... 12. Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime... 13. Išvadą byloje teikianti institucija - ( - ) miesto savivaldybės... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė savo pareiškimą palaikė... 15. Suinteresuotas asmuo L. K. su pareiškimu sutiko. Paaiškino, kad nori būti... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimu,... 18. Kaip minėta, pareiškėjas prašo: atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi... 19. CPK 494 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal globėjo ar rūpintojo, globos... 20. Pareiškėjas teigia, kad globa šeimoje labiau atitinka vaiko interesus nei... 21. Teismas su šiais motyvais sutinka. CK 3.249 straipsnio 1 dalis nustato vaiko... 22. Globa šeimoje siekiama sukurti kiek galima artimesnę vaikui aplinką, kuri... 23. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose... 24. Nagrinėjamu atveju svarbu išsiaiškinti, ar pageidaujantis globoti... 25. CK 3.242 straipsnio 3 dalis nustato, kad globėju ar rūpintoju gali būti... 26. Minėta, kad nepilnamečio vaiko B. K. globėja pageidauja būti suinteresuotas... 27. ( - ) miesto savivaldybės Vaiko teisų apsaugos skyrius išvadoje nustatė,... 28. Teismo posėdžio metu tiek pareiškėjo atstovė, tiek L. K. patvirtino, kad... 29. L. K. nepatenka į asmenų, kurie negali būti skiriami vaiko globėju... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nepilnamečio vaiko B. K.... 31. Vaiko globos vieta nustatytina su globėja jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265... 32. B. K. gaunamų lėšų tvarkytoja paskirtina L. K. (CK 3.275 str.).... 33. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 - 291... 34. Pareiškimą tenkinti.... 35. Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į. k. 191645111) nuo... 36. Nepilnametės B. K. (a. k. ( - ) nuolatine globėja paskirti L. K. (a. k. ( - )... 37. Nepilnametės B. K. (a. k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoja paskirti globėją... 38. Nutartį vykdyti skubiai.... 39. Nutarčiai įsiteisėjus, civilinę bylą Nr. 2-834-860/2012 grąžinti į... 40. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...