Byla 2-7731-450/2010
Dėl 2010 m. liepos 13 d. Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/8/12 sąlygų pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovo G.D. ieškiniu atsakovui UAB „AGRORODEO“ dėl 2010 m. liepos 13 d. Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/8/12 sąlygų pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3ieškovas G.D. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „AGRORODEO“, kuriuo prašė: pripažinti 2010-07-13 Sutartį Nr. IS10/8/12 Nr. IS10/8/12 negaliojančia, o to negalint padaryti, pakeisti Sutarties punktus: Sutarties sudarymo vieta „( - )“, 6.6. p. išdėstyti taip „teritorinis teismingumas nustatomas pagal pardavėjo buveinės vietą“, 5.3.1. p. išdėstyti sekančiai „pardavėjas per 5 dienas nuo pirkėjo pareikalavimo dienos privalo sumokėti 5 % dydžio baudą nuo šioje Sutartyje numatytos pristatyti grūdų kainos su PVM“, 5.3.2 p. išbraukti iš Sutarties; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartimi nustatė ieškovui Gintautui Dominui terminą pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumams. Teisėjos 201010-18 rezoliucija buvo patenkintas ieškovo G.D. prašymas dėl termino trūkumams pašalinti pratęsimo. 2010-10-18 gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo prašoma ieškovo ieškinį perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui pagal teismingumą, ieškovas nurodė, kad pagal Europos Teisingumo teismo 2009-04-04 priimtą prejudicinį sprendimą byloje Nr. C-243/08 dėl nesąžiningų sąlygų su vartotojais išaiaškinimo, bei Lietuvos Respublikos teismų praktika, toks ieškinys turėtų būti nagrinėjamas pagal vartotojo, atsakovo gyvenamąją vietą, t.y. Panevėžio apygardos teisme.

5Teismas, vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 2 p. atsisako priimti ieškinį.

6Nagrinėjamu atveju ieškovo G.D. ieškinys atsakovui UAB „AGRORODEO“ dėl 2010 m. liepos 13 d. Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/8/12 sąlygų pakeitimo buvo pareikštas vadovaujantis sutartinio teismingumo taisyklėmis [LR CPK 32.], o būtent 2010 m. liepos 13 d. Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/8/12 6.6 p., šalys susitarė, kad teritorinis teismingumas nustatomas pagal pirkėjo pagrindinės buveinės adresą. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti 2010-07-13 Sutartį Nr. IS10/8/12 Nr. IS10/8/12 negaliojančia, o to negalint padaryti, pakeisti konkrečias ieškovo nurodytas Sutarties sąlygas, iš jų ir Sutarties 6.6. p., pakeičiant jį taip, jog teritorinis teismingumas būtų nustatomas pagal pardavėjo buveinės vietą.

7Vadovaujantis Sutartinio teritorinio teismingumo atveju (CPK 32 str. 1 d.) teismą, nagrinėsiantį bylą, pasirenka ginčo šalys, tarpusavio rašytiniu susitarimu galinčios pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtintas ginčo šalių autonomijos principas (CK 1.2 str. 1 d.), suteikiantis šalims teisę (laisvę) tarpusavio susitarimu pakeisti bendrosiomis teismingumo taisyklėmis nustatytą bylos nagrinėjimo vietą. CPK normos šalių valią keisti bylos teritorinį teismingumą riboja tik imperatyviu draudimu šalių susitarimu keisti išimtinį ir rūšinį teismingumą (CPK 32 str. 2 d.). Tačiau šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavusi silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti ne tik specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą, bet ir efektyvų vartotojo interesų gynimą. Nacionalinio teismo (teisėjo) teisę ex officio vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, yra konstatavęs ETT sujungtose bylose Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (2000-06-27 Sprendimas, C-240/98–C-244/98, Rink. p. I-4941, 26, 29, 32 punktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra ne kartą nurodęs, jog vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir kartu Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei atkreipė dėmesį į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to ginčą nagrinėjantis teismas turi pareigą patikrinti vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-211/2008; 2009-12-01 nutartis c.b.Nr. 3K-3-541/2009).

8Teismas, atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo 2009-06-04 prejudicinį sprendimą byloje Nr. C-243/08, priimtą iš esmės analogiškoje civilinėje byloje, kurioje aptarti nacionalinio teismo veiksmai privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio (pareiškimo) teismingumo klausimą bylose, kurių viena šalis yra vartotojas; į tai, kad Vilniaus apygardos teismui teismui pateikta sutartis sudaryta vartotojui prisijungus prie sutarties, ex officio vertina sąlygą dėl teismingumo kaip nesąžiningą sutarties sąlygą, taip kompensuojant sutartinės vartotojo ir verslininko pusiausvyros nebuvimą. Europos Teismingumo Teismas konstatavo nacionalinio teismo pareigą atlikti teritorinės jurisdikcijos patikrinimą, t.y. nustatyti tinkamą teismingumą bylose su vartotojais, todėl teismas atsižvelgdamas į tai, kad vartotojas gyvena ne Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje, konstatuoja, jog šio ginčo sprendimas Vilniaus apygardos teisme prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms, Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai bei Lietuvos Respublikos Teismų praktikai.

9Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys Vilniaus apygardos teisme nėra priimtas, todėl jį perduoti pagal teismingumą Panevėžio apygardos teismui nėra pagrindo, ieškinys atsisakytinas priimti, o atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka ieškovui pateikti ieškinį teismui pagal teismingumą – Panevėžio apygardos teismui.

10LR CPK 87 str. 1 d. 3 p. numatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis turi būti grąžinami, kai teismas atsisako priimti ieškinį, prašymą, skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. Atsisakius priimti ieškovo G.D. ieškinį, ieškovui grąžintinas jo sumokėtas 3695,28 Lt žyminis mokestis.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 87 str. 1 d. 3 p., 137 str. 2 d. 2 p., 290 str. - 291 str.,

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovo G.D. ieškinį atsakovui UAB „AGRORODEO“ dėl 2010 m. liepos 13 d. Grūdų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IS10/8/12 sąlygų pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Grąžinti ieškovui G.D. ( - ) 3695,28 Lt [trijų tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt penkių litų ir dvidešimt aštuonių centų] žyminį mokestį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

15Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai