Byla AS-438-135-09
Dėl akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Stasio Gagio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ padavė skundą teismui dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 6.18-6 panaikinimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-01-05 nutartimi pareiškėjos skundą priimti atsisakė.

8Teismas konstatavo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 1 straipsnį, 2 straipsnio 1 dalį, 14 dalį, 16 dalį, 17 dalį, 3 straipsnį, 5 straipsnį, administraciniai teismai nagrinėja skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo. UAB „SKR Baltic“ Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr.6.18-6 ginčija kaip individualų teisės aktą, t. y. vienkartinį teisės taikymo aktą, skirtą konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis). Pagal ABTĮ 5 straipsnį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šių teisės normų vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Žemės naudojimo patikrinimo aktas, kuriame nustatyta, kad patikrintuose žemės sklypuose yra nenaudojami šiltnamiai, auga piktžolės ir įvairūs krūmai, negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, nes šio žemės naudojimo patikrinimo akto pagrindu Vilniaus apskrities viršininko administracija priėmė 2008-10-01 sprendimą Nr. (31)-1.2-3506-/3.31 dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo. Tai reiškia, kad žemės sklypo naudojimo patikrinimas yra administracinės procedūros dalis, t. y. faktinių duomenų patikrinimas vietoje, UAB „SKR Baltic“ teisines pasekmes sukėlė Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-01 sprendimas Nr. (31)-1.2-3506-/3.31 dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo.

9Teismo nuomone, pareiškėjos skundas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų esančių ginčo administraciniame teisme dalyku ir skundą priimti atsisakytina. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.548 straipsnio 2 dalimi, Žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr.260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 29.2 punktu, apskrities viršininkui yra pavestos valstybinės žemės nuomos įgyvendinimo funkcijos, t. y. jis valstybės vardu įgyvendina žemės savininko teises. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininkas ir sudarydamas nuomos sutartis ir priimdama sprendimą nuomos sutartis nutraukti prieš terminą veikia ne kaip viešojo administravimo, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, todėl ginčas dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo vertintinas kaip civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas, kylantis iš civilinių teisinių santykių, o tokio pobūdžio ginčai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 straipsniu, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalimi, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-01-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjo UAB „SKR Baltic“ skundą dėl 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 6.18-6 panaikinimo.

12Atskirajame skunde nurodo, jog skundžiamas 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 6.18-6 sukelia tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui, kadangi šis aktas yra tiesioginė priežastis (pagrindas) Vilniaus apskrities viršininko administracijai su nutraukti su pareiškėju 2007-02-12 valstybinės žemės nuomos sutartis prieš terminą. Atsižvelgiant į tai, skundas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo yra priskirtinas administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 17 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tuo tarpu skundžiamoje teismo nutartyje minimas 2008-10-01 pranešimas Nr. (31)-1.2-3506-(3.31) yra tik informacinio pobūdžio pranešimas, neatitinkantis individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis), todėl, anot pareiškėjos, jis nesukelia jokių objektyvių teisinių padarinių ir nėra jokio pagrindo tokio pranešimo skųsti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad administraciniai teismai spendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo.

16ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

17Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, darytina išvada, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo.

18Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja skunde administraciniam teismui prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 6.18-6 (b.l. 28). Šiame akte buvo konstatuota, jog patikrintuose žemės sklypuose, kurių nuomininkė yra pareiškėja, yra nenaudojami šiltnamiai, auga piktžolės ir įvairūs krūmai.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant ar šis žemės naudojimo patikrinimo aktas, kaip galimas ginčo objektas administraciniame teisme, atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis, būtina atkreipti dėmesį į tai, ar jis atitinka bendruosius administracinio akto požymius.

20Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 14 dalimi, individualus teisės aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, o pagal ABTĮ 2 straipsnio 15 dalį administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas. Iš šių teisės normų matyti, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog jis yra teisės taikymo aktas, t. y. aktas, kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, įtakojantis šio subjekto teisinį statusą (teises ir pareigas).

21Tuo tarpu minėtas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 6.18-6 negali būti laikomas individualiu teisės aktu, priimtu pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ atžvilgiu, kadangi jis tiesiogiai nesukėlė pareiškėjai teisinių pasekmių (neįtakojo pareiškėjos teisių ir pareigų). Nurodytame žemės naudojimo patikrinimo akte tik buvo konstatuotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos pareigūnų 2008-09-22 atlikto patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės. Tačiau patikrinimo akte pareiškėjos atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų mokesčių administratoriaus vardu priimtų sprendimų, galinčių įtakoti pareiškėjos teises ir pareigas. Akcentuotina tai, kad bylos medžiaga patvirtina, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-10-01 raštu Nr. (31)-1.2-3506-(3.31) informavo pareiškėją, jog atsižvelgiant į tai, kad jam išnuomoti du žemės sklypai Oslo g. 1, Vilniuje, nėra naudojami pagal tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, žemės sklypų nuomos sutartys po 3 mėnesių bus nutrauktos prieš terminą. Iš šio dokumento matyti, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos pareigūnų atliktas žemės naudojimo patikrinimas ir patikrinimo akto surašymas yra tik administracinės procedūros, susijusios su valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimu, dalis (elementas), o ne savarankiškas juridinę reikšmę turintis aktas (veiksmas). Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ginčyti šios procedūros rezultatus (pavyzdžiui, sprendimus nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis), sukeliančius jai tiesiogines teisines pasekmes.

22Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ginčas dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 6.18-6 panaikinimo yra nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, kadangi minėtas žemės naudojimo patikrinimo aktas nėra savarankiškas administracinis aktas, įtakojantis pareiškėjos teises ar įstatymų saugomus interesus ir galintis būti ginčo dalyku administraciniame teisme (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis).

23Dėl šios priežasties, pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos skundą kaip neteismingą administraciniam teismui (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas), paliekama galioti nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 5 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ padavė skundą teismui dėl Vilniaus... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-01-05 nutartimi pareiškėjos... 8. Teismas konstatavo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 9. Teismo nuomone, pareiškėjos skundas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Atskirajame skunde nurodo, jog skundžiamas 2008-09-22 žemės naudojimo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1... 16. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl... 17. Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, darytina išvada, jog... 18. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja skunde administraciniam teismui... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant ar šis žemės naudojimo patikrinimo... 20. Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 14 dalimi, individualus teisės aktas – tai... 21. Tuo tarpu minėtas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22... 22. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog ginčas dėl Vilniaus... 23. Dėl šios priežasties, pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 25. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ atskirąjį... 26. Nutartis neskundžiama....