Byla 3K-3-544/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (pirmininkė ir pranešėja), Sigitos Rudėnaitės ir Vinco Versecko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą dėl antstolio patvarkymo panaikinimo; suinteresuoti asmenys antstolė M. Lekstutienė, R. P.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliamas klausimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigos priimti administracinėje byloje teismo konfiskuotą ir valstybės nuosavybėn perduotą turtą tuo atveju, jeigu įstatymų nustatyta tvarka šis pripažintas nerealizuotinu, t. y. neturinčiu ekonominės vertės.

5Pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės M. Lekstutienės 2009 m. rugpjūčio 19 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0007/08/01368, kuriuo pavesta Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai perimti konfiskuotą automobilį.

6Pareiškėjas nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje nusprendė konfiskuoti R. P. 1996 m. automobilį Volvo 460; vykdydama šį teismo nutarimą, antstolės padėjėja areštavo nurodytą automobilį ir apie konfiskuotą daiktą 2008 m. rugsėjo 22 d. raštu informavo Valstybinę mokesčių inspekciją; ši 2008 m. spalio 1 d. atsisakė apskaityti ir realizuoti konfiskuotą automobilį, motyvuodama tuo, kad jis turi labai didelių trūkumų, neatitinka kelių transporto priemonėms keliamų reikalavimų, taigi yra nerealizuotinas, tuo tarpu pagal Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklės) 6 punktą mokesčių inspekcija apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju automobilis konfiskuotas teismo nutarimu už jo savininko padarytus administracinės teisės pažeidimus; pagal CK 4.47 straipsnio 10 punktą daikto konfiskavimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Teismas sprendė, kad asmuo, įgijęs nuosavybės teisę pagal teismo sprendimą (šiuo atveju – nutarimą), tampa daikto savininku nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taigi, įsiteisėjus 2008 m. rugpjūčio 12 d. teismo nutarimui, t. y. 2008 m. rugpjūčio 23 d., valstybė tapo nurodyto automobilio savininke. Pagal CPK 692 straipsnį teismo konfiskuotą turtą antstolis perduoda realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, t. y. antstolis turi perduoti turtą savininkui – valstybei, kurios funkcijas perduodant, apskaitant, saugant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis konfiskuotą ir kitą Taisyklėse nurodytą turtą vykdo mokesčių inspekcija (Taisyklių 2 punktas). Teismas konstatavo, kad antstolis, vykdydamas teismo nutarimą, privalo perduoti valstybės įgaliotai institucijai (šiuo atveju – valstybinei mokesčių inspekcijai) konfiskuotą turtą, o ši privalo jį priimti; teismo sprendimo dėl turto konfiskavimo vykdymas teisės aktų nesiejamas su tokio turto apskaitos tvarka, galimybe šį turtą realizuoti ar pan., todėl antstolės 2009 m. rugpjūčio 19 d. patvarkymas, kuriuo ji pavedė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai perimti konfiskuotą automobilį, yra teisėtas.

9Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal CPK 692 straipsnį, reglamentuojantį perduodamo valstybei turto realizavimą, teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Teisėjų kolegijos nuomone, nustatant, kas turi apskaityti ginčo turtą, svarbus teisinis, o ne faktinis daikto perdavimas; teisiškai nuosavybės teisė pereina valstybei nuo teismo nutarimo įsiteisėjimo momento, taigi nagrinėjamu atveju automobilio nuosavybės teisė perėjo Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2008 m. rugpjūčio 23 d., kai įsiteisėjo Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad antstolis įgaliotas perduoti konfiskuojamą turtą, tačiau jam nesuteikta teisės disponuoti valstybei priklausančiu turtu; CPK 692 straipsnyje vienareikšmiškai nustatyta, kad antstolis perduoda konfiskuotą turtą valstybei, o neperduoda tik įstatymų nustatytais atvejais. Teisėjų kolegija konstatavo, kad antstolė, priimdama 2009 m. rugpjūčio 19 d. patvarkymą, veikė pagal jai suteiktą kompetenciją, nepažeisdama antstolio veiklos teisėtumo principo (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis); ji neturėjo jokio teisinio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitoms institucijoms; tokios teisės veikti valstybės vardu antstolei negalėjo deleguoti ir pareiškėjas, todėl nurodytas patvarkymas yra teisėtas ir pagrįstas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėjamoje faktinėje situacijoje pagal Taisyklių nuostatas mokesčių inspekcija turėjo perimti turtą iš perduodančio asmens (antstolės) ir tik po to spręsti dėl jo įtraukimo į apskaitą arba pripažinimo atliekomis. Teisėjų kolegija pažymėjo ir tai, kad dėl antstolio įgaliojimų, realizuojant konfiskuotą turtą, dėl mokesčių inspekcijos veiksmų, kai ji nustato, jog turtas nerealizuotinas, teismų praktikoje priimti analogiški teismų precedentai (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-33-345/2010, 2010 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-58-520/2010, 2010 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-87-115/2010, 2010 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-102-611/2010).

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškimą patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Dėl CPK 692 straipsnio ir Taisyklių nuostatų aiškinimo ir taikymo. Teismai netinkamai aiškino CPK 692 straipsnį ir Taisyklių 6, 20, 146 punktų nuostatas, reglamentuojančias konfiskuoto turto, kuris pripažintas nerealizuotinu, apskaitymo, realizavimo ir pripažinimo atliekomis tvarką, tai lėmė neteisėtų nutarčių priėmimą.

13Teismai neteisingai aiškino ir taikė CPK 692 straipsnį, kuriame nustatyta, kad teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis perduoda realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai. Šioje teisės normoje aiškia nurodytas turto perdavimo mokesčių inspekcijai tikslas – realizuoti. Realizuoti galima tik turtą, kuris yra realizuotinas per varžytynes, įmones, kurios verčiasi prekyba, perdirbimu ar pan. Teismo konfiskuoto turto, kuris įstatymų ir juos detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nerealizuotinu, antstolis negali perduoti mokesčių inspekcijai, o ši neturi pareigos priimti tokį turtą nei pagal CPK 692 straipsnį, nei pagal Taisyklių 6, 20 punktus. Taisyklių nuostatos neprieštarauja CPK 692 straipsniui, kaip neteisingai nurodė teismai. Konstatavę, kad CPK 692 straipsnis įpareigoja mokesčių inspekciją perimti konfiskuotą turtą visais atvejais, neatskleidė šios teisės normos esmės ir priėjo prie akivaizdžiai klaidingos išvados.

14Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad Valstybinė mokesčių inspekcija įgijo į konfiskuotą automobilį nuosavybės teisę nuo teismo nutarimo administracinėje byloje įsiteisėjimo, prieštarauja nuosavybės teisinius santykius reglamentuojančioms teisės normoms. Pagal CK 4.47 straipsnio 10 punkto, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 3 dalies nuostatas konfiskuoto turto nuosavybės teisę įgyja valstybė, o ne mokesčių inspekcija; ši nurodytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais. Be to, nuosavybės teisė į šį turtą pereina valstybei ne nuo teismo sprendimo (nutarimo) įsiteisėjimo, tačiau nuo konfiskuoto turto perėmimo momento. Atitinkamai ir mokesčių inspekcija įgyja patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti konfiskuotu turtu nuo jo perdavimo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo (Įstatymo 9 straipsnio 5 dalis). Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas paimto ar perduoto turto ir lobių apskaitos, įkainojimo, saugojimo, realizavimo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė. Tokia tvarka nustatyta Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintose Taisyklėse, kurių II skyriuje reglamentuojama konfiskuoto turto perdavimo valstybės nuosavybėn tvarka. Pagal Taisyklių 6 punktą turtas pereina valstybės nuosavybėn nuo jo perdavimo į apskaitą atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos, kuri šį konfiskuotą turtą naudoja, valdo ir juo disponuoja patikėjimo teise pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Mokesčių inspekcija, spręsdama dėl valstybės nuosavybėn perėjusio konfiskuoto turto realizavimo, saistoma Taisyklėse įtvirtintų teisės normų ir neatsako už nelikvidaus turto realizavimą: pagal Taisyklių 4.11, 6 punktų nuostatas mokesčių inspekcija apskaito (t. y. perima pagal turto perdavimo ir apskaitos aktą) tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas, t. y. turintis ekonominę vertę; pagal Taisyklių 20 punktą, jeigu konfiskuoto turto apžiūros metu nustatoma, kad šis turtas yra sugedęs, sugadintas ar pripažintinas nerealizuotinu (netinkamu panaudoti) ir dėl to negali būti parduodamas, toks turtas neįtraukiamas į mokesčių inspekcijos apskaitą, jis pripažįstamas atliekomis institucijos, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas, sprendimu, surašant patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-181 patvirtintą Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis metodikos (toliau – Metodika) 175.1.3 punktą, jeigu perduotino turto apžiūros metu nustatoma, kad transporto priemonė netinkama eksploatuoti dėl prastos techninės būklės ir negali būti panaudota nei pagal tiesioginę, nei netiesioginę paskirtį ir dėl to yra nerealizuotina, tokia transporto priemonė neapskaitoma, t. y. mokesčių inspekcija jos neperima.

152. Dėl subjekto, privalančio pripažinti atliekomis ir utilizuoti nerealizuotinu pripažintą konfiskuotą turtą. Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jeigu mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybių institucijos, kurioms mutatis mutandis taikomos Taisyklių nuostatos (Taisyklių 2 punkto 2 pastraipa). Sistemiškai aiškinant Taisyklių 2, 6, 20 ir 146 punktų nuostatas, darytina išvada, kad institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas, pripažintas nerealizuotinu ir dėl to neįtrauktas į mokesčių inspekcijos apskaitą, privalo jį apskaityti, pripažinti atliekomis ir utilizuoti Taisyklėse nustatyta tvarka. Dėl to nagrinėjamu atveju antstolė, prieš areštuodama konfiskuotą automobilį, turėjo nustatyti, kokios institucijos žinioje jis yra, o ne įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją perimti konfiskuotą turtą, kuris yra nerealizuotinas, kai jai tokios pareigos nėra nustatytos.

163. Dėl nevienodos teismų praktikos konfiskuoto turto, pripažinto nerealizuotinu, perėmimo klausimu. Apeliacinės instancijos teismo argumentai, kad Lietuvos Respublikos teismai, spręsdami dėl konfiskuoto turto, pripažinto nerealizuotinu, realizavimo tvarkos, laikosi vienodos praktikos, yra nepagrįsti. Tik Vilniaus apygardos teismas laikosi pozicijos, kad konfiskuotą už administracinės teisės pažeidimus turtą, pripažintą nerealizuotinu, privalo perimti Valstybinė mokesčių inspekcija. Tuo tarpu Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-1092-555/2008, konstatuota, kad, nustačius, jog konfiskuotas automobilis yra sugadintas, argumentai, kad mokesčių inspekcija privalo perimti turtą net ir tuo atveju, jeigu turtas yra pripažintas netinkamu naudoti pagal paskirtį, yra nepagrįsti. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-881-622/2008, patvirtinta, kad tais atvejais, kai konfiskuoto turto realizavimo terminas yra pasibaigęs arba nustatoma, jog turtas yra sugedęs, sugadintas arba pripažintinas nerealizuotinu (netinkamu naudoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, toks turtas neįtraukiamas į mokesčių inspekcijos apskaitą, bet pripažįstamas atliekomis institucijos, konfiskavusios šį turtą, sprendimu. Taigi kiti Lietuvos Respublikos teismai laikosi priešingos negu Vilniaus apygardos teismas pozicijos ir sprendžia, jog mokesčių inspekcija negali būti įpareigota perimti ir utilizuoti nerealizuotiną turtą, kuris buvo konfiskuotas už administracinės teisės pažeidimus.

17CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus žemesnės instancijos teismų sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu.

21

22Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas turtas (automobilis)

23Šioje kasacinėje byloje keliamas teisės klausimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigos priimti administracinėje byloje teismo konfiskuotą ir valstybės nuosavybėn perduotą turtą tuo atveju, jeigu įstatymų nustatyta tvarka šis pripažintas nerealizuotinu, t. y. neturinčiu ekonominės vertės.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad šis teisės klausimas spręstas kasacinio teismo analogiškose savo aplinkybėmis bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-397/2010; 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-537/2010; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-550/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-523/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-525/2010; kt.).

25Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodyta, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų, taip sudarant prielaidas formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) teismų praktikai, garantuojant jurisprudencijos tęstinumą. Konstitucinio Teismo pažymėta, kad esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos teismus. Konstitucinio Teismo pabrėžta, kad teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina.

26Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tokios išimtinės būtinybės koreguoti teismų praktiką nagrinėjamu atveju nenustatyta, todėl ši kasacinė byla sprendžiama paisant pirmiau nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse sukurto precedento.

27Teismo sprendimu konfiskavus turtą, jis pereina valstybės nuosavybėn (CK 4.47 straipsnio 10 punktas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Pagal CPK 638 straipsnio 2 dalį, jeigu pagal vykdomąjį dokumentą turi būti išieškoma į valstybės biudžetą, valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija. CPK 692 straipsnyje nustatyta, kad teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Pagal CPK 691 straipsnio 1 dalį turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita šiame Kodekse nustatyta tvarka. Nurodyto straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad areštuotą turtą, atsižvelgiant į arešto pagrindus ir turto rūšis, įstatymų nustatyta tvarka realizuoja antstolis, Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigos, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai ir prekybos įmonės.

28Analogiško pobūdžio bylose kasacinio teismo, atsižvelgiant į CPK 638 straipsnio 2 dalyje, 691, 692 straipsniuose įtvirtintų normų prasmę, jų tarpusavio ryšį, konstatuota, kad teismo sprendimu (nutarimu) konfiskuotas turtas turi būti perduodamas realizuoti būtent Valstybinei mokesčių inspekcijai, o išimtys galimos tik įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju įstatymų nenustatyta kitokių antstolio veiksmų negu tie, kurie nurodyti CPK 692 straipsnyje. Dėl to būtent Valstybinė mokesčių inspekcija privalo priimti konfiskuotą ir valstybės nuosavybėn perėjusį turtą bei atlikti visus su šio turto realizavimu susijusius veiksmus. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tokių kaip nagrinėjama bylų kontekste teismo konfiskuoto ar perduotino valstybei turto realizavimas aiškintinas kaip bet kokie veiksmai, susiję su konfiskuoto turto pardavimu, perdavimu neatlygintinai ar realizavimas kita įstatymų nustatyta tvarka (CPK 691 straipsnio 1 dalis), taip pat pripažinimas atliekomis, jų sutvarkymas Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-550/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-523/2010; kt.).

29Kasatorius remiasi Vyriausybės 2004 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklės) 6, 20 punktais, pagal kuriuos, jeigu turtas mokesčių inspekcijos pareigūnų pripažintas nerealizuotinu (netinkamu eksploatuoti, naudoti) ir dėl to negali būti parduodamas, toks turtas į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiamas: jis pripažįstamas atliekomis institucijos, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas, sprendimu, surašant turto pripažinimo atliekomis aktą.

30Kasacinio teismo nurodytu aspektu pažymėta, kad Taisyklės, patvirtintos Vyriausybės nutarimu, CPK 692 straipsnio kontekste negali būti vertinamos kaip įstatymas. Taisyklės yra poįstatyminis aktas ir juo negali būti pakeistas įstatymo nustatytas reglamentavimas. Dėl to kasacinio skundo argumentai, kuriais remiamasi Taisyklėmis, kaip teisės aktu, nustatančiu CPK 692 straipsnyje įtvirtintos antstolio pareigos perduoti realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą išimtį, yra teisiškai nepagrįsti (žr. taip pat, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-397/2010; 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-537/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartį civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-523/2010; kt.). Kartu kasacinio teismo atkreiptas dėmesys į tai, kad nors pagal CPK 692 straipsnio normos prasmę teismo konfiskuotas ar perduotinas valstybei turtas, viena vertus, turi būti perduodamas realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, tačiau, kita vertus, perduodamo turto priėmimas savaime neužkerta kelio ir nepašalina pareigos turtą perėmusiai Valstybinei mokesčių inspekcijai laikytis atitinkamų Taisyklių nuostatų, susijusių su antstolio perduoto turto apskaita, saugojimu, realizavimu ir (arba) pripažinimu atliekomis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-397/2010; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-523/2010; kt.).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad, konstatavus, jog konfiskuoto turto realizavimas reiškia bet kokius veiksmus, susijusius su konfiskuoto turto pardavimu ar realizavimu kita įstatymų nustatyta tvarka, nelieka teisinio pagrindo nagrinėti kitų kasacinio skundo argumentų, grindžiamų Taisyklių nuostatomis dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigų vykdymo procese, realizuojant konfiskuotą turtą, aiškinimu, nes šiuo atveju atsakymas į vieną argumentą reiškia atsakymą į visus susijusius argumentus vienu metu.

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad kai CPK 692 straipsnyje tiesiogiai (expressis verbis) įtvirtinta antstolio pareiga teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą perduoti realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, nagrinėjamu atveju ginčijamas antstolės patvarkymas yra teisėtas. Antstolė, priimdama šį patvarkymą, nepažeidė kasaciniame skunde nurodytų bendrųjų vykdymo proceso principų, taip pat antstolio bendro pobūdžio pareigų, įtvirtintų Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje ir CPK 634 straipsnyje.

33Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo kasacinio skundo argumentais naikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

34Dėl bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidų

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2010 m. gruodžio 21 d. pažymą dėl pareiškėjo inicijuoto kasacinio proceso valstybė patyrė 34,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus kasacinį skundą, kasatorius turi atlyginti šias išlaidas valstybei (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

36

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 88, 93, 96 straipsniais, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

38

39Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Priteisti iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (juridinio asmens kodas 188728821) į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660) 34,45 Lt (trisdešimt keturis litus 45 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų kasaciniame teisme įteikimu.

41Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliamas klausimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigos... 5. Pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija prašė... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi pareiškimą... 9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 12. 1. Dėl CPK 692 straipsnio ir Taisyklių nuostatų aiškinimo ir... 13. Teismai neteisingai aiškino ir taikė CPK 692 straipsnį, kuriame nustatyta,... 14. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad Valstybinė mokesčių inspekcija... 15. 2. Dėl subjekto, privalančio pripažinti atliekomis ir utilizuoti... 16. 3. Dėl nevienodos teismų praktikos konfiskuoto turto, pripažinto... 17. CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 21. ... 22. Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas turtas... 23. Šioje kasacinėje byloje keliamas teisės klausimas dėl Valstybinės... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis teisės klausimas spręstas kasacinio... 25. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodyta, kad tokios pat... 26. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tokios išimtinės būtinybės koreguoti... 27. Teismo sprendimu konfiskavus turtą, jis pereina valstybės nuosavybėn (CK... 28. Analogiško pobūdžio bylose kasacinio teismo, atsižvelgiant į CPK 638... 29. Kasatorius remiasi Vyriausybės 2004 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 634... 30. Kasacinio teismo nurodytu aspektu pažymėta, kad Taisyklės, patvirtintos... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad, konstatavus, jog konfiskuoto turto... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kai CPK 692 straipsnyje tiesiogiai... 33. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 34. Dėl bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidų ... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2010 m. gruodžio... 36. ... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. ... 39. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 40. Priteisti iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 41. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...