Byla 2SA-87-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Marijono Greičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos skundą dėl antstolės Marijos Lekstutienės veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009-09-11 kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą su pareiškimu (b.l.1), kuriuo prašė panaikinti antstolės M. Lekstutienės 2009-08-19 patvarkymą Nr. 0007/09/00971 dėl konfiskuoto automobilio perdavimo. Nurodė, kad apžiūrėjus teismo nutarimu konfiskuotą automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), buvo nustatyta, kad jis neatitinka transporto priemonėms keliamų reikalavimų, nenaudotinas pagal paskirtį ir nerealizuotinas (Inspekcijos 2009-06-16 turto įvertinimo (apžiūros) aktas Nr. (14.12)-179-173). Dėl to buvo atsisakyta tokį automobilį apskaityti ir realizuoti, tačiau antstolė CPK 692 str. pagrindu 2009-08-19 pakartotinai priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo įpareigojo pareiškėją perimti konfiskuotą automobilį. Pabrėžė, kad konfiskuotas automobilis dėl jo prastos būklės yra netinkamas naudoti, dėl to nerealizuotinas ir pripažintinas atliekomis. Kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija nėra atliekų tvarkytoja, todėl neprivalo į savo apskaitą įtraukti minėto konfiskuoto automobilio. Jį apskaityti ir utilizuoti turi institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas automobilis (Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintos Bešeimininkio, konfiskuoto valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, toliau -Taisyklės).

4Antstolė M. Lekstutienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.12-13) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad valstybė konfiskuoto automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), savininke tapo įsiteisėjus Trakų rajono apylinkės teismo nutarimui Nr. A-326-272. Pagal CPK 692 str. antstolis teismo konfiskuotą turtą realizuoti perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri tokiu atveju sprendžia, ar šį turtą apskaityti ir perduoti realizuoti, ar pripažinti atliekomis ir utilizuoti pagal atliekų tvarkymo įstatymą. Pažymi, jog Taisyklės nereglamentuoja nuosavybės pripažinimo valstybės nuosavybe klausimo, tokios teisės neturi ir mokesčių inspekcija.

5Trakų rajono apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi pareiškėjo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nuo Trakų rajono apylinkės teismo 2009-04-09 nutarimo administracinėje byloje Nr. A-236-272/2009 (b.l. 2) įsiteisėjimo dienos automobilio MERCEDES BENZ, valst. Nr. ( - ), savininke tapo valstybė (CK 4.47 str. 1 d. 10 p.). Pagal CPK 692 str. teismo konfiskuotą turtą antstolis realizuoti perduoda savininkui – valstybei, kurios funkcijas perduodant, apskaitant, saugant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis konfiskuotą ir kitą Taisyklėse nurodytą turtą, vykdo mokesčių inspekcija (Taisyklių 2 p.), kuri, būdama valstybės įgaliota institucija, t.y. išieškotojas dėl turto konfiskavimo vykdomojoje byloje, privalo jį priimti.

6Pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atskiruoju skundu (b.l. 32-33) prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2009-11-17 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolės M. Lekstutienės 2009-08-19 patvarkymą Nr. 0007/09/00971 dėl konfiskuoto automobilio perdavimo. Nurodo, jog CPK 692 str. nustato išimtį, jog tam tikrais atvejais mokesčių inspekcija nėra atsakinga už valstybės nuosavybėn perduodamo konfiskuoto turto realizavimą. Taisyklių 6 p. 1 pastraipa, kurią detalizuoja 20 p., įpareigoja mokesčių inspekciją apskaityti tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas, t.y. turintis ekonominę vertę. 2009-06-16 turto įvertinimo (apžiūros) aktas Nr. (14.12)-179-173 patvirtina, kad konfiskuotas automobilis transporto priemonėms keliamų reikalavimų neatitinka, yra prastos būklės bei turi didelių trūkumų, dėl ko automobilis yra nenaudotinas pagal paskirtį ir nerealizuotinas. Todėl mokesčių inspekcija pagrįstai atsisakė apskaityti ir pripažino nerealizuotinu iš S. K. konfiskuotą automobilį. Tuo atveju, kai turtas yra nerealizuotinas, mokesčių inspekcija nėra laikytina subjektu, atsakingu už tokio įtraukimą į apskaitą bei jo realizavimą, ji neprivalo priimti iš antstolio konfiskuotą nerealizuotiną turtą. Taisyklių 6 p. 2 pastraipoje numatyta, kad tuo atveju, kai mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Sistemiškai aiškinant šią bei 20 p. įtvirtintas nuostatas, ne mokesčių inspekcija, o ta institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas automobilis, mokesčių inspekcijos pagrįstai pripažintas nerealizuotinu, turi pareigą jį apskaityti, pripažinti atliekomis bei utilizuoti įstatymų nustatyta tvarka.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundų ir atsiliepimo į jį argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bylos aplinkybes, susijusias su antstolės veiksmais teismui konfiskavus turtą administracinėje byloje, teisiškai teisingai įvertino vykdymo procese susiklosčiusią faktinę situaciją ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio įgaliojimus realizuojant konfiskuotą turtą (CPK 651 str., 692 str.). Nutartis teisėta ir pagrįsta, ją pakeisti ar panaikinti atskirajame skunde išdėstyti motyvai prielaidų nesudaro.

10Nagrinėjamoje byloje suinteresuotų asmenų ginčas kilo dėl to, ar Valstybinė mokesčių inspekcija turi pareigą priimti valstybės nuosavybėn perduotą administracinėje byloje teismo konfiskuotą turtą tuo atveju, jeigu įstatymų nustatyta tvarka šis turtas pripažįstamas nerealizuotinu, t.y. neturinčiu ekonominės vertės.

11Įstatymų leidėjas turto realizavimo tvarką reglamentuojančio CPK XLIX skyriaus 692 str. nustato išlygą, kuria atskirajame skunde remiasi apeliantas, t.y. jeigu įstatymas numato kitaip, antstolis administracinėje ar baudžiamojoje byloje teismo konfiskuotą ar valstybei perduotiną turtą realizuoti perduoda ne Valstybinės mokesčių inspekcijos, o kitai įstaigai. Todėl šiuo atveju esminę reikšmę turi aplinkybė, ar apelianto įvardintos nuostatos –Taisyklių 2.2 p., 3.1 p., 6 p., 6.2 p., 20 p. (redakcija, galiojusi iki 2009-12-28) - sudaro minėtą įstatymo išimtį, „jeigu įstatymas numato kitaip“ ir įpareigoją antstolį nerealizuotiną turtą, kurio Valstybinė mokesčių inspekcija negali įtraukti į apskaitą, pripažinti atliekomis ir utilizuoti, perduoti kitai įstaigai, pareiškėjo tik abstrakčiai įvardintai institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas automobilis.

12Bylos duomenys patvirtina, jog antstolė M. Lekstutienė, vykdydama Trakų rajono apylinkės teismo 2009-04-09 nutarimą administracinėje byloje Nr. A-236-272/2009, kuriuo buvo konfiskuotas automobilis Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) (b.l. 2), 2009-06-05 šį automobilį surado ir areštavo bei tos pačios dienos raštu Dėl turto konfiskavimo informavo Vilniaus apskrities VMI (vykd. b.l. 4-5, 6, b.l.2). Duomenų apie tai, kad antstolei būtų reikalinga šį automobilį realizuoti ieškiniams dėl žalos atlyginimo ar pan., byloje nėra. Vilniaus apskrities VMI 2009-06-16 Turto įvertinimo apžiūros aktu Nr.(14.12)-179-1173 nustatė, kad automobilis Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), neatitinka transporto priemonėms keliamų reikalavimų, nenaudotinas pagal paskirtį ir nerealizuotinas (vykd. b. l. 7, b.l. 4), todėl 2009-07-03 raštu Nr.(14.10)-46-21352 informavo antstolę M. Lekstutienę, jog remiantis Taisyklių 6 p. Vilniaus apskrities VMI apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas. Pažymėtina, kad šiame rašte Vilniaus apskrities VMI, vadovaudamasi Taisyklių 20 p. ir 145 p., nurodė antstolei, jog minėtas automobilis turi būti pripažintas atliekomis ir pašalintas LR Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka, o tuo atvejų, jei administracinę bylą iškėlusi institucija šį automobilį kaip metalo laužą priduos atliekų tvarkytojui ir už juos bus gauta tam tikra pinigų suma, šie pinigai turi būti pervesti ne į pareiškėjo minimos institucijos, o į Vilniaus apskrities VMI pajamų surenkamąją sąskaitą (vykd. b. l. 8, b.l.5). Kitaip tariant, Vilniaus apskrities VMI, vadovaudamasi minėtomis Taisyklėmis, iš esmės suteikė antstoliui atitinkamus įgaliojimus, t.y. leido disponuoti valstybei priklausančiu turtu valstybės naudai. Tuo tarpu Taisyklių nuostatos, kuriomis remiasi apeliantas, nenumato, kad antstolis konfiskuotą turtą privalo perduoti kitoms institucijoms ar kitiems asmenims, o ne Valstybinei mokesčių inspekcijai.

13Taisyklių 1 p. nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti bei daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, kurie realizuojami ar pripažįstami atliekomis pagal šių Taisyklių nuostatas. Taisyklių 2 p. 1 d. numato, kad šių Taisyklių nuostatos taikomos mokesčių inspekcijai priimant, apskaitant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius, lobius ir kitus daiktus. Pažymėtina, kad Taisyklių nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai kita valstybės ar savivaldybės institucija, vadovaudamasi CK, šiomis Taisyklėmis ar kitais teisės aktais priima, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ar pripažįsta atliekomis turtą (Taisyklių 2 p. 2 d.). Turto perdavimo tvarka yra nurodyta Taisyklių 4 p. Pagal Taisyklių 4.4 p. būtent mokesčių inspekcija, gavusi raštišką pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi perimti turtą iš perduodančiojo asmens, jį įvertinti, prireikus atlikti ekspertizę ir surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-06-21 įsakymu patvirtintos formos turto apskaitos ir perdavimo aktą. Taisyklių 4.11 p. numato, kad jeigu įvertinus turtą paaiškėja, kad jis yra mažavertis, praradęs savo prekinę vertę, netinkamas panaudoti pagal paskirtį arba saugojimo išlaidos viršija jo vertę, mokesčių inspekcija jo neapskaito.

14Sisteminė minėtų Taisyklių nuostatų analizė apelianto teiginių, jog teismo konfiskuotas ar valstybei perduotinas turtas tuo atveju, jeigu jis yra nerealizuotinas (mažavertis), Valstybinės mokesčių inspekcijos nėra perimamas, nepatvirtina. Priešingai, Taisyklių 11 p. ir 20 p., kuriais remiasi apeliantas, taip pat kalba tik apie konfiskuoto turto perdavimo mokesčių inspekcijai ir jo apskaitymo tvarką. Taisyklių 11 p. numato, kad konfiskuotas turtas mokesčių inspekcijai turi būti perduotas per 10 darbo dienų nuo sprendimo konfiskuoti turtą įsiteisėjimo dienos. Kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją (administracinės bylos protokolo, kuriame nurodyta apie turto paėmimą, kopiją) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus. Jokių kitų pareigų kompetentingam asmeniui nėra numatyta. Kita vertus, Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintas Bešeimininkio, konfiskuoto valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, kuriomis remiasi apeliantas, yra valstybės nuosavybėn perėjusio turto priėmimo tvarką reglamentuojantis poįstatyminis aktas, kuris pagal savo teisinę galią negali pretenduoti į CPK 692 str. nustatytą įstatymo išlygą, „jeigu įstatymas numato kitaip“, negali būti sutapatinamas su sąvoka „įstatymas“.

15Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam reglamentavimui, teisėjo kolegija konstatuoja, kad antstolė M. Lekstutienė, 2009-08-19 priimdama patvarkymą „Dėl konfiskuoto automobilio perdavimo Vilniaus apskrities VMI“, kuriuo Inspekcija buvo pakartotinai informuota apie automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), perdavimą realizuoti (vykd. b.l. 10, b. l. 6), veikė pagal jai suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), nepažeisdama antstolio veiklos teisėtumo principo (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK nuostatos, reglamentuojančios vykdymo procesą, nenumato, kad antstolis privalo imtis kitokių priemonių, vykdydamas teismo nutarimą dėl turto konfiskavimo, todėl antstolės M. Lekstutienės priimtas patvarkymas dėl konfiskuoto automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), perdavimo pareiškėjai Vilniaus apskrities VMI, yra pagrįstas ir teisėtas. Antstolė neturėjo jokio įstatyminio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitiems asmenims, kitoms institucijoms, tokios teisės veikti valstybės vardu antstolei negalėjo deleguoti ir pareiškėjas.

16Teisėjų kolegija akcentuoja, kad susiklosčiusioje faktinėje situacijoje mokesčių inspekcija pagal Taisyklių nuostatas turtą iš perduodančiojo asmens (antstolės) turėjo perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą arba pripažinimo atliekomis. Taisyklėse yra aiškiai atriboti mokesčių inspekcijos veiksmai, susiję su turto perėmimu ir jo įtraukimu į apskaitą, jie nedaro įtakos antstolio atliekamiems veiksmams, kuriais jis perduoda konfiskuotą turtą. Pažymėtina ir tai, kad pagal Taisyklių 5 p. mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo, pripažinimo atliekomis, realizavimo ir kitas išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Taigi Taisyklės tiesiogiai išaiškina turto, įskaitant pripažįstamo atliekomis, realizavimo problemą – tai atliekama iš valstybės biudžeto asignavimų.

17Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-02 įsakymu Nr. VA-127 patvirtintų Turto grąžinimo akto, turto paėmimo (perdavimo) akto ir turto įvertinimo (apžiūros) akto formų pildymo taisyklių, parengtų vadovaujantis anksčiau minėtomis Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Taisyklėmis, 27 p., šių taisyklių nuostatų turi laikytis apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, kurie ir organizuoja bei vykdo bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimą, apskaitymą, saugojimą, realizavimą, grąžinimą ir pripažinimą atliekomis. Taigi teisės aktai nenumato, kad antstolis turi teisę surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą ar pavesti kitiems asmenims surašyti tokį aktą, o pats apeliantas Vilniaus apskrities VMI nepateikė jokios institucijos sprendimo, kuriuo ginčo automobilis būtų pripažintas atliekomis, kurios turi būti utilizuotos.

18Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad dėl antstolio įgaliojimų, realizuojant konfiskuotą turtą, bei dėl mokesčių inspekcijos veiksmų, kuomet ji nustato, jog turtas yra nerealizuotinas, teismų praktikoje jau yra suformavusi analogiški teismų precedentai (Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2009-03-03 c.b. 2SA-33-345/2010; 2009-03-03 Nr.2SA-34-520/2010; 2010-03-18 c.b. Nr.2SA-58-520/2010).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

20Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2009-09-11... 4. Antstolė M. Lekstutienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.12-13) su... 5. Trakų rajono apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi pareiškėjo Vilniaus... 6. Pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atskiruoju... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundų ir atsiliepimo... 10. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotų asmenų ginčas kilo dėl to, ar... 11. Įstatymų leidėjas turto realizavimo tvarką reglamentuojančio CPK XLIX... 12. Bylos duomenys patvirtina, jog antstolė M. Lekstutienė, vykdydama Trakų... 13. Taisyklių 1 p. nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis,... 14. Sisteminė minėtų Taisyklių nuostatų analizė apelianto teiginių, jog... 15. Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam... 16. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad susiklosčiusioje faktinėje situacijoje... 17. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 18. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad dėl antstolio įgaliojimų,... 19. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti...