Byla 2-1667-104/2011
Dėl žalos atlyginimo, kur tretieji asmenys Kazimieras Jonas Jocius ir Leonas Pilelis

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei, dalyvaujant ieškovui Stasiui Remeikiui, jo atstovei advokatei Kristinai Mikolaitei, atsakovu atstovems Rimai Stepucinskienei, Juratei Germanaviciutei, tretiesiems asmenims Kazimierui Jonui Jociui ir Leonui Pileliui, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Stasio Remeikio ieškini atsakovams Lietuvos Respublikai, Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos bankui del žalos atlyginimo, kur tretieji asmenys Kazimieras Jonas Jocius ir Leonas Pilelis, ir

2n u s t a t e:

3ieškovas Stasys Remeikis patikslintu ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai LR Vyriausybes, Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos bankui del žalos atlyginimo prašo priteisti indeksuota 283 278, 60 Lt indeli , kuris nebuvo jam gražintas del IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ tycinio bankroto, ir pritaikius 2011 m. gegužes menesio vartotoju kainu indeksa 203, 3, prašo priteisti iš atsakovu solidariai 575 905, 39 Lt turtines žalos.

4Ieškovas nurode, kad žala jam atsirado del atsakovu neteisetu veiksmu ir nurode, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" buvo iregistruota 1992-10-27 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 194. Pagrindinis veiklos budis - investiciniu lešu investavimas i privatizuojama valstybini turta viešai pasirašant akcijas. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" Kauno apygardos teismas 1995-07-21 nutartimi iškele bankroto byla, o 1995-08-10 Kauno m. Ekonominiu nusikaltimu tyrimo tarnyba šiai bendrovei iškele baudžiamaja byla del svetimo turto iššvaistymo stambiu mastu.

5Ieškovui Kauno miesto apylinkes teismo 1995-11-09 sprendimu civilineje byloje Nr. 2-7621/1995 priteista iš IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" 285 284,00 Lt negražintu indeliu. Sprendimas isiteisejo 1996-02-15, o 1996-02-28 buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris buvo pateiktas Kauno m. teismo antstoliu kontorai. Vilniaus apygardos teismas 1998-02-27 sprendimu IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" bankrotas pripažintas tyciniu, o Vilniaus apygardos teismo 1998-10-27 nutartimi jo kreditorinis reikalavimas 285 285,00 Lt sumai buvo patvirtintas IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" fiziniu asmenu - indelininku kreditoriniu reikalavimu saraše. Vilniaus apygardos teismo 2001-03-29 sprendimu IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama ir 2004-05-11 likviduojamos IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" likvidacine komisija iš teismo patvirtintos mano kreditorinio reikalavimo 285 285,00 Lt sumos atlygino 2006,40 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2004-12-23 nutare pripažinti likviduotos del bankroto IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" pabaiga, išregistruoti iš imoniu registro.

6Ieškovas teigia, kad del netinkamos IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" veiklos priežiuros, kuria privalejo užtikrinti valstybes institucijos tiek priimdamos atitinkamus teises aktus, tiek užtikrindamos realu tu aktu igyvendinima bei vykdyma, jam buvo padaryta turtine žala, kuria sudaro negražinto indelio dydis, t.y. 283 278,60 Lt, kuris turi buti indeksuojamas. Atsižvelgiant i Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateikta vartotoju kainu indeksu, jam priteistina žalos atlyginimui suma turi buti indeksuojama.

7Iš teismui pateikto Kauno apygardos teismo 2003-07-30 nuosprendžio baudžiamosios bylos Nr. 1-5/2003 matyti, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" visuotinio akcininku susirinkimo metu prieme nutarima, kuriuo pavede V. Krasnickui organizuoti paskolu emima, gautu piniginiu lešu tvarkyma valdyma, disponavima ir spresti del ju panaudojimo tikslingumo. Nuo 1993 m. balandžio men. Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo isteigti IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" indeliu iš gyventoju priemimo-gražinimo 34 punktai (filialai). IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" dokumentuose nebuvo numatyta kreditine veikla. Lietuvos banko istatymo (Žin., 1990, Nr. 7-172) 16 str. 1 d. nustatyta, kad bet kuri kredito istaiga Lietuvos Respublikoje gali buti isteigta tik Lietuvos banko leidimu. Atliekant ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-332-95 buvo nustatyta, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" banko leidimo užsiimti kredito istaigos veikla neturejo. Kauno apygardos teismo 2003-07-30 nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodyta, jog IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" steigejai vykde stambiu mastu neteiseta kreditine veikla ir tam kaip priedanga naudojo IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija". Šios išvados rodo, jog IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" vykde kredito istaigos veikla, taciau neturejo kompetentingos institucijos tokiai veiklai vykdyti išduoto leidimo.

8Lietuvos banko istatymo (Žin., 1990, Nr. 7-172) 10 str. 8 p. kaip viena iš Lietuvos banko funkciju itvirtino, kad Lietuvos bankas kontroliuoja kredito istaigu steigima ir ju veikla Respublikoje. Nors IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" nebuvo isteigta kaip kredito istaiga, taciau Lietuvos bankas matydamas, jog ši bendrove vykdo kredito istaigai budinga veikla ir neturi tokiai veiklai reikalingo leidimo, privalejo imtis priemoniu (informuoti atitinkamas teisesaugos institucijas) šiai veiklai sustabdyti. Taciau jokiu veiksmu tuo tikslu neatliko. Kad Lietuvos bankas žinojo apie IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" vykdoma neteiseta kreditine veikla, taciau nesieme jokiu veiksmu šios veiklos sustabdymui, patvirtina LR Seimo 2007-01-18 Nutarimas Nr. X-1050 „Del Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadu"

91993 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos istatymo Nr. 1-226 „Del ukiniu subjektu piniginiu lešu skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims" 3 str. numate, kad Imoniu rejestro tvarkytojai turi tikrinti, ar ukio subjektai nepažeidžia šio ir kitu istatymu, ukio subjektu istatu, steigimo sutarciu ir kitu steigimo dokumentu, o šio istatymo 4 str. numate, kad Imoniu rejestro tvarkytojai turi teise atšaukti ukio subjektu registravima už šiame istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytu reikalavimu pažeidimus. Kauno miesto savivaldybes administracijos Rejestro skyrius, vykdes imoniu rejestro funkcijas turejo funkcija tikrinti ukio subjektus, tame tarpe ir IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija", o nustates, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" vykdo neteiseta kredito istaigos veikla atšaukti jos registravima. Savo funkcijos Kauno miesto savivaldybes administracijos Rejestro skyrius nevykde, ka patvirtina Seimo 2007-01-18 Nutarimas Nr. X-1050 „Del Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadu".

10Nuo 1993 m. lapkricio 9 d. ukio subjektu tikrinimo funkcija perduota Valstybinei mokesciu inspekcijai, taciau Rejestro tvarkytojai turejo teise Valstybines mokesciu inspekcijos ir Valstybes kontroles departamento teikimu už Lietuvos Respublikos istatymu numatytus pažeidimus atšaukti ukio subjektu registravima istatymu nustatyta tvarka. LR Valstybines mokesciu inspekcijos istatymo (Vyriausybes Žinios, 1990, Nr. 19-493) 3 str. 6 punktas (1993-11-09 redakcija) itvirtino Mokesciu inspekcijos funkcija tikrinti, ar ukiniai subjektai nepažeidžia paskolu sutartis reguliuojanciu istatymu. Kauno valstybine mokesciu inspekcija, turejusi pareiga atlikti IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" mokestinius patikrinimus, šios savo pareigos taip pat nevykde. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" iki 1997 metu nebuvo tikrinta, tai patvirtina Seimo 2007-01-18 Nutarimas Nr. X-1050 „Del Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW veiklai ištirti išvadu".

11IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" 1993 m. balandžio men. pradejo didžiule reklamine kampanija spaudoje, radijuje ir televizijoje del indeliu priemimo iš gyventoju, dideliu procentu palukanu mokejimo, indeliu saugumo garantiju. Nors reklamose viešai buvo skelbiama apie kreditine veikla, taciau nei aukšciau išvardintos institucijos, nei kitos teisesaugos institucijos, nesidomejo skelbiamos reklamose ir pradetos visoje Lietuvoje veiklos teisetumu. 1994-01-04 Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Ekonominiu nusikaltimu tyrimo tarnyba raštu Nr. ES praše Lietuvos banko Komercijos departamento direktores L. Cernaites informuoti, ar turi IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija", registruota Kauno m., Taikos pr. 64-36, Lietuvos banko licencija vykdyti finansines kreditines operacijas, tarp ju ir operacijos užsienio valiuta. Atsakydamas i ši rašta, Lietuvos bankas operatyviai 1994-01-04 raštu Nr. 121/9 informavo, kad IAB IKHK neturi Lietuvos banko licencijos vykdyti kreditines operacijas, tarp ju ir operacijas užsienio valiuta. Taigi, Ekonominiu nusikaltimu tyrimo tarnyba gavusi informacija apie neteiseta IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" veikla jokiu veiksmu del šios veiklos sustabdymo neatlieka.

12LR Vyriausybe nutarimu 1997-12-11 Nr. 1388 „Del nuostolingai dirbanciu ir bankrutuojanciu imoniu priežiuros organizavimo" pavede Ukio ministerijai isteigti Imoniu bankroto valdymo departamenta nuostolingai dirbanciu, bankrutuojanciu ir bankrutavusiu imoniu priežiurai organizuoti. Nutarime viena iš svarbiausiosios Imoniu bankroto valdymo departamento funkciju buvo atlikti bankrutuojanciu ir bankrutavusiu imoniu priežiura. Taciau šios funkcijos bankrutuojancios IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" bankroto proceduroje Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Ukio ministerijos neatliko. Manau, kad del nekontroliuojamos bankroto administratoriu veiklos buvo perleistos visos reikalavimo teises ir neapsaugoti ketvirtos eiles kreditoriu - indelininku interesai. Nors bankrutuojanciai IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" teismai buvo priteise dideles sumas, taciau nebuvo pasirupinta, kad šios sumos butu realiai išieškotos ir iš ju patenkinti kreditoriu reikalavimai.

13IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" bankroto ir imones likvidavimo procese, valstybes igaliojimus vykde antstoliai, t.y. antstole Nijole Venckiene vykdymo veiksmus atlikusi vykdomojoje byloje Nr. 85/02/752, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 1999-02-22 sprendima b.

14Nr. 2-32-80/1999 ieškovo IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" naudai iš atsakovo G. Petriko del 902 683 Lt išieškojimo, nesieme visu butinu priemoniu, kad priteista suma išieškotojui butu maksimaliai gražinta, o tuo paciu užtikrinti ir kreditoriu interesai. Antstole N. Venskiene neteisetai vykde G. Petrikui priklausiusio gyvenamojo namo ir žemes sklypo varžytynes, nes šiam turtui buvo uždetas areštas baudžiamojoje byloje, todel esant šiam draudimui, turtas buvo neteisetai parduotas. Antstoles veiksmu atlikimo metu 2002-12-06 (surašytas turto pardavimo iš varžytyniu aktas), antstolius kontroliavo Teisingumo ministerija, todel ir Teisingumo ministerija, netinkamai vykde jai pavestas funkcijas, nes nesukontroliavo antstoles atliekamu neteisetu veiksmu.

15Išvardintos aplinkybes patvirtina, kad nuo 1994 m. Vyriausybe, Kriminalines policijos nusikaltimu tyrimo tarnyba, Lietuvos bankas, Kauno apskrities valstybine mokesciu inspekcija, Kauno miesto savivaldybes Rejestro skyrius žinojo apie neteiseta IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" veikla, taciau nesieme jokiu konkreciu ir efektyviu priemoniu, kad butu užkirstas kelias tolesnei veiklai ir šios neteisetos veiklos padariniams atsirasti. Tokiu budu atsakovai nevykde jiems pavestu funkciju bei istatymais nustatytu pareigu ir toks priešingas teisei neveikimas sudare salygas bei padejo žalai atsirasti (CK 6.271 str. 4 d.).

16Ieškovas teigia, kad del galejusiu daryti itaka neteisetai IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" veiklai valstybiniu ir savivaldybes instituciju neveikimo bei del nesukurtos teisines bazes, kuri užtikrintu nukentejusiu nuo šios neteisetos veiklos indelininku interesu apsauga, jam buvo padaryta turtine žala, kuria sudaro negražinto indelio dydis, indeksuotas nustatyta tvarka, o padaryta žala privalo atlyginti institucijos, kurios del joms visuomenes patiketu funkciju privalejo imtis priemoniu, nukreiptu i galimos žalos sumažinima ar išvengima, taciau to nepadare (CK 6.246 str. 1d. ir 6.278 str., 6.271 str.).

17Ieškovas taip pat prašo atnaujinti praleistaa ieškinio senaties termina, nurode, kad Vilniaus apygardos teismas 2004-12-23 nutartimi pripažino likviduotos del bankroto IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" pabaiga, leido išregistruoti iš imoniu registro. Nutartis isiteisejo 2004-12-30, o 2005-01-11 IAB vesticine Kauno holdingo kompanija" buvo išregistruota. Tik nuo 2004-12-23 Vilniaus gardos teismo nutarties isiteisejimo jam tapo aišku, kad del likusios negražintos indelio dalies yra padaryta turtine žala. Todel reikalavimui del žalos atlyginimo triju metu ieškinio senaties terminas turetu buti skaiciuojamas nuo Vilniaus apygardos teismo 2004-12-23 nutarties isiteisejimo. Savo pradine ieškini del žalos atlyginimo Vilniaus apygardos teismui jis pateike 2007-12-28, todel ieškinio senaties terminas nera praleistas. Jeigu teismas manytu kitaip, tai ieškovas prašo ivertinant jo visiška negalia, atnaujinti termina del svarbios priežasties.

18Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašo atmesti.

19Ieškinys atmestinas.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas yra likviduotos 2004-12-23 del tycinio bankroto IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ kreditorius. Jo kreditoriniai reikalavimai 283 278, 60 Lt dydžio liko nepatenkinti, nes bankrutavusios iones turto neužteko visu kreditoriu reikalavimams patenkinti. Vilniaus apygardos teismo 1998-10-27 nutartimi bankroto byloje nustatyta, kad revizijos aktu patvirtinta, jog IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" dirbo nuostolingai nuo pat veiklos pradžios.

21IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" buvo iregistruota 1992-10-27 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 194. Pagrindinis veiklos budis - investiciniu lešu investavimas i privatizuojama valstybini turta viešai pasirašant akcijas. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" vykde kredito istaigos veikla, taciau imones dokumentuose nebuvo numatyta kreditine veikla, imone neturejo Lietuvos banko leidimo tokiai veiklai vykdyti, nors tuo metu galiojancio Lietuvos banko istatymo (Žin., 1990, Nr. 7-172) 16 str. 1 d. nustatyta, kad bet kuri kredito istaiga Lietuvos Respublikoje gali buti isteigta tik Lietuvos banko leidimu.

22Ieškovas teigia, kad del netinkamos IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" veiklos priežiuros, kuria privalejo užtikrinti valstybes institucijos tiek priimdamos atitinkamus teises aktus, tiek užtikrindamos realu tu aktu igyvendinima bei vykdyma, jam buvo padaryta turtine žala, kuria sudaro negražinto indelio dydis, t.y. 283 278,60 Lt. Ieškovas grindžia savo reikalavima CK 6. 271 str. pagrindu.

23Tai gi, byloje iškeltas valstybes, kaip viešojo juridinio asmens, deliktines atsakomybes klausimas. Apskritai viešosios civilines atsakomybes specifika yra ta, kad civilines atsakomybes subjektas yra ne privatus, bet viešasis juridinis asmuo – valstybe arba savivaldybe (CK 6.271 straipsnio 1 dalis). Pagal nurodyta teises norma žala, atsiradusia del valstybes valdžios instituciju neteisetu aktu, (veikimo neveikimo) privalo atlyginti valstybe iš valstybes biudžeto nepaisydama konkretaus valstybes tarnautojo ar kito valstybes valdžios institucijos darbuotojo kaltes. Atsakomybes subjekto – valstybes ypatumai lemia ir tam tikrus civilines atsakomybes taikymo ypatumus. Vienas ju yra tai, kad delikto padarymas nulemia griežta civiline atsakomybe, t. y. valstybes civiline atsakomybe be kaltes (CK 6.271 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad valstybes civilinei atsakomybei nustatyti pakanka triju civilines atsakomybes salygu: 1) valdžios institucijos atliktu neteisetu veiksmu (veikimo, neveikimo), 2) asmens patirtos žalos ir 3) priežastinio ryšio tarp neteisetu veiksmu (veikimo, neveikimo) ir žalos.

24Ieškovas teigia, kad jam atsirado žala del valstybes instituciju ir savivaldybes neteiseto neveikimo, istatymu nevykdymo. Pagal ieškova, Lietuvos bankas matydamas, jog ši bendrove vykdo kredito istaigai budinga veikla ir neturi tokiai veiklai reikalingo leidimo, privalejo imtis priemoniu (informuoti atitinkamas teisesaugos institucijas) šiai veiklai sustabdyti. Taciau jokiu veiksmu tuo tikslu neatliko.

25Teismas sutinka su atsakovo Lietuvos bankas teiginiu, kad jis neprivalejo kontroliuoti Kauno holdingo kompanija, nes pagal mineto istatymo 10 str. privalejo kontroliuoti tu kredito istaigu steigima ir ju veikla, kurioms bankas išdave leidima, Kauno holdingo kompanijai bankas nebuvo išdaves leidimo, kompanija nera kredito istaiga. Bankas neturejo pareigos vykdyti neteisetu veiku užkardymo funkcijas.

26Teismas taip pat atmeta ieškovo teiginius del valstybes kitu instituciju LR Valstybines mokesciu inspekcijos, Valstybes kontroles departamento, Imoniu bankroto valdymo departamento ir Teisingumo ministerijos Ekonominiu nusikaltimu tyrimo tarnybos neteisetu veiksmu buvimo, nes ieškovas savo samprotavimus nepatvirtino leistinais irodymais.

27Ieškovas taip pat teigia, kad Kauno miesto savivaldybes administracijos Rejestro skyrius, vykdes imoniu rejestro funkcijas turejo funkcija tikrinti IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija", o nustates, kad IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" vykdo neteiseta kredito istaigos veikla atšaukti jos registravima.

28Teismas sutinka su atsakove Kauno miesto savivaldybes administracija, kad ieškovo nurodytais istatymais savivaldybei nebuvo nustatyto pareigos kontroliuoti privataus juridinio asmens veikla, arba atšaukti ukiniu subjektu registravima, atsakove turejo tik teise. Ta aplinkybe, kad atsakove Kauno miesto savivaldybes administracija 1992-10-27 iregistravo IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija", o paaiškejus, kad kompanija vykdo neteiseta kredito istaigos veikla nepareikalavo Lietuvos banko leidimo, kas galima laikyti pažeidimu, ir neatšauke jos registravima, savaime nereiškia, kad del šio veiksmo atsirado žala ieškovui.

29Taciau net jeigu ir sutikti su ieškovu, kad atsakovai turetu atlikti ieškinyje nurodytus veiksmus, tai tarp ju veiksmu ir atsiradusios žalos nera nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio.

30Pagal CK 6.247 straipsnyje pateikta priežastinio ryšio samprata ir kasacinio teismo formuojama teismu praktika priežastinis ryšys gali buti tiesioginis, kai del teisine pareiga pažeidusio asmens veiksmu žala atsirado tiesiogiai, ir netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, taciau sudarytos salygos žalai atsirasti ar jai padideti. Netiesioginis priežastinis ryšys yra tada, kai asmens veiksmai (veikimas, neveikimas) nera vienintele žalos atsiradimo priežastis, jie tik prisideda prie salygu šiai žalai kilti sudarymo, t. y. kartu su kitomis neigiamu padariniu atsiradimo priežastimis pakankamu laipsniu lemia šiu padariniu atsiradima.

31Be to, pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika priežastinio ryšio nustatymo civilineje byloje procese salygiškai išskiriami du etapai. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar konkretus neigiami padariniai butu atsirade, jeigu nebutu buve neteiseto veiksmo (conditio sine qua non testas). Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai teisine prasme nera pernelyg nutole nuo neteiseto veiksmo (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2007 m. lapkricio 26 d. nutarti civilineje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvegalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutarti civilineje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Riviva“, KB „Alytaus prekyba“, bylos Nr. 3K-3-554/2007; 2008 m. birželio 9 d. nutarti civilineje byloje UAB „Rudeta“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-322/2008; kt.). Butent sprendžiant del teisinio priežastinio ryšio buvimo atsižvelgtina i pirmiau nurodyta netiesioginio priežastinio ryšio taisykle, kad, norint konstatuoti esant priežastini ryši, pakanka nustatyti, jog atsakingo asmens elgesys yra, nors ir ne vienintele, bet pakankama žalos atsiradimo priežastis. Nustacius, kad teisine pareiga pažeidusio asmens elgesys pakankamai prisidejo prie žalos atsiradimo, taigi padaryta žala nera pernelyg nutolusi nuo neteisetu veiksmu, jam tenka civiline atsakomybe pagal deliktine prievole.

32Kadangi atsakovas kaltina atsakovus neveikimu, tai kartu pažymetina, kad priežastinio ryšio nustatymo ypatumas neveikimo atveju yra tas, jog šiuo atveju nera veiksmo, del kurio galetu buti sprendžiama, ar jis pripažintinas conditio sine qua non konkreciu neigiamu padariniu atžvilgiu, todel nera ir faktinio priežastinio ryšio. Taciau teisine prasme pripažistama, kad priežastinis ryšys yra, jeigu asmuo turejo pareiga ka nors atlikti, kokiu nors budu veikti, taciau neveike, ir toks, neadekvatus susiklosciusiai faktinei situacijai, jo elgesys pakankamai prisidejo prie žalos atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas salygas tokiems padariniams atsirasti.

33Išdestytu aplinkybiu pagrindu teismas daro išvada, kad byloje nera jokiu irodymu, kaip patvirtinanciu atsakovu teisiniu pareigu pažeidima, taip ir konkreciu teisiniu priežastiniu ryšiu kiekvieno iš atsakovu veiksmu su atsiradusia žala.

34Teismas konstatuoja, kad bylos duomenimis negincitinai nustatyta, kad ieškovui teismo sprendimu priteista suma iš IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ nebuvo išieškota del imones tycinio bankroto, o tai reiškia, kad ieškovas prarado savo indeli del IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija“ netinkamos veiklos, nes 1998-10-27 Vilniaus apygardos teismo nutartyje bankroto byloje, nustatyta, kad revizijos aktu patvirtinta, jog IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" dirbo nuostolingai nuo pat veiklos pradžios. Taciau už juridinio asmens prievoles atsako pats juridinis asmuo arba jo dalyviai, kai juridinis asmuo negali ivykdyti prievoles del juridinio asmens dalyviu nesažiningu veiksmu (CK 2.50 str.).

35Del ieškinio senaties.

36Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties termina, o ieškovas prašo atnaujinti praleista ieškinio senaties termina, jeigu teismas laikys, kad terminas praleistas. Ieškovas nurode, kad Vilniaus apygardos teismas 2004-12-23 nutartimi pripažino likviduotos del bankroto IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" pabaiga, leido išregistruoti iš imoniu registro. Nutartis isiteisejo 2004-12-30, o 2005-01-11 IAB vesticine Kauno holdingo kompanija" buvo išregistruota 2005-01-11. Tik nuo 2004-12-23 Vilniaus apygardos teismo nutarties isiteisejimo tapo aišku, kad del likusios negražintos indelio dalies yra padaryta turtine žala. Todel reikalavimui del žalos atlyginimo triju metu ieškinio senaties terminas turetu buti skaiciuojamas nuo Vilniaus apygardos teismo 2004-12-23 nutarties isiteisejimo dienos. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad apie savo teisiu pažeidima jis galutinai suvoke po 2004-12-30, kai isiteisejo Vilniaus apygardos teismo nutarties del IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" pabaigos. Kadangi savo ieškini ieškovas padave teismui paštu 2007-12-29 (1t., b.l. 9), , tai laikoma, kad 3-ju metu senaties termino ieškovas nepraleido.

37Del bylinejimosi išlaidu. Sutinkamai su LR Civilinio proceso kodekso 93 str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas , jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir butu atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta. LR CPK 79 str. nustato, kas sudaro bylinejimosi išlaidas- žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu. Šioje byloje atsakovai bylinejimosi išlaidu nereikalauja.Nuo bylinejimosi išlaidu valstybei ieškovas atleistas.

38Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 263, 265 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškovo Stasio Remeikio ieškini atsakovams Lietuvos Respublikai, Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos bankui del 575 905, 39 Lt žalos atlyginimo atmesti.

40Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Jurgitai... 2. n u s t a t e:... 3. ieškovas Stasys Remeikis patikslintu ieškiniu atsakovams Lietuvos... 4. Ieškovas nurode, kad žala jam atsirado del atsakovu neteisetu veiksmu ir... 5. Ieškovui Kauno miesto apylinkes teismo 1995-11-09 sprendimu civilineje byloje... 6. Ieškovas teigia, kad del netinkamos IAB „Investicine Kauno holdingo... 7. Iš teismui pateikto Kauno apygardos teismo 2003-07-30 nuosprendžio... 8. Lietuvos banko istatymo (Žin., 1990, Nr. 7-172) 10 str. 8 p. kaip viena iš... 9. 1993 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos istatymo Nr. 1-226 „Del ukiniu... 10. Nuo 1993 m. lapkricio 9 d. ukio subjektu tikrinimo funkcija perduota... 11. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" 1993 m. balandžio men. pradejo... 12. LR Vyriausybe nutarimu 1997-12-11 Nr. 1388 „Del nuostolingai dirbanciu ir... 13. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" bankroto ir imones likvidavimo... 14. Nr. 2-32-80/1999 ieškovo IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" naudai... 15. Išvardintos aplinkybes patvirtina, kad nuo 1994 m. Vyriausybe, Kriminalines... 16. Ieškovas teigia, kad del galejusiu daryti itaka neteisetai IAB „Investicine... 17. Ieškovas taip pat prašo atnaujinti praleistaa ieškinio senaties termina,... 18. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašo atmesti.... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas yra likviduotos 2004-12-23 del tycinio... 21. IAB „Investicine Kauno holdingo kompanija" buvo iregistruota 1992-10-27 Kauno... 22. Ieškovas teigia, kad del netinkamos IAB „Investicine Kauno holdingo... 23. Tai gi, byloje iškeltas valstybes, kaip viešojo juridinio asmens, deliktines... 24. Ieškovas teigia, kad jam atsirado žala del valstybes instituciju ir... 25. Teismas sutinka su atsakovo Lietuvos bankas teiginiu, kad jis neprivalejo... 26. Teismas taip pat atmeta ieškovo teiginius del valstybes kitu instituciju LR... 27. Ieškovas taip pat teigia, kad Kauno miesto savivaldybes administracijos... 28. Teismas sutinka su atsakove Kauno miesto savivaldybes administracija, kad... 29. Taciau net jeigu ir sutikti su ieškovu, kad atsakovai turetu atlikti... 30. Pagal CK 6.247 straipsnyje pateikta priežastinio ryšio samprata ir kasacinio... 31. Be to, pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika priežastinio... 32. Kadangi atsakovas kaltina atsakovus neveikimu, tai kartu pažymetina, kad... 33. Išdestytu aplinkybiu pagrindu teismas daro išvada, kad byloje nera jokiu... 34. Teismas konstatuoja, kad bylos duomenimis negincitinai nustatyta, kad ieškovui... 35. Del ieškinio senaties. ... 36. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties termina, o ieškovas prašo... 37. Del bylinejimosi išlaidu. Sutinkamai su LR Civilinio proceso kodekso 93 str.... 38. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 263, 265 straipsniais, teismas... 39. ieškovo Stasio Remeikio ieškini atsakovams Lietuvos Respublikai, Kauno miesto... 40. Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...