Byla 2-1215-538/2010
Dėl sprendimo atmesti IBF FIUTAK GmbH pasiūlymą pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Martynui Šimkevičiui, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Algirdui Čiurliui, atsakovės atstovams Vidmantui Tilvikui, Laurai Vitosienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės IBF FIUTAK GmbH ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiasis asmuo „Baltic Workboats“ AS, dėl sprendimo atmesti IBF FIUTAK GmbH pasiūlymą pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės 2009 m. lapkričio 12 d. pasiūlymas, sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje įrašytas vienintelis tiekėjas „Baltic Workboats“ AS, pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė, atmesdama ieškovės kandidatūrą nenurodė nei vieno II Konkurso sąlygų skyriuje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, kurio ieškovas netenkino, todėl neturėjo pagrindo pripažinti, kad pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir neturėjo teisės pasiūlymo atmesti Konkurso sąlygų 55.1 p. pagrindu. Teigia, kad atsakovė tiksliai nenurodė, kokius konkrečius dokumentus atsakovas pripažins kaip pakankamus ir patvirtinančius, kad perkamo laivo kokybė tiksliai atitiks visus Konkurso sąlygose ir Konkurso sąlygų priede „Laivo techninės charakteristikos“ nustatytus reikalavimus. Ieškovas teigia, kad jo pateikti dokumentai patvirtina, kad turi teisę ir gali suprojektuoti ir pagaminti jūrinį patrulinį laivą su specialia naftos išsiliejimo aptikimo įranga pagal nustatytus reikalavimus. Taip pat nurodo, kad su pasiūlymu projektuoti ir pastatyti laivą nei vienas konkurso dalyvis objektyviai negalėjo pateikti Konkurso sąlygų 23 punkte nurodytos pažymos ar sertifikato, patvirtinančio, kad dar neegzistuojančio laivo kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, tačiau „Baltic Workboats“AS pasiūlymą pripažino tinkančiu. Taip pat nurodė, kad terminą pateikti ieškinį praleido, tačiau terminas turėtų būti atnaujintas dėl to, kad buvo daug ne darbo dienų ir nebuvo galimybės tinkamai paruošti ieškinį.

3Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė, priimdama sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą vadovavosi Atviro konkurso sąlygų 55.2; 55.3; 55.4 p. p. ir LR VPĮ 39 straipsnio nuostata, kurioje nurodoma, kad paraišką ar pasiūlymą galima atmesti, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teigia, kad ieškovo pateikto akto dėl ZAO „Šlisselburgskaja verf“ išvadose yra nurodoma, kad šiai įmonei gali būti suteiktas įmonės atitikties pažymėjimas tik įvykdžius šio akto 1-9 punktų reikalavimus bei atlikus kontrolinius bandymus. Ieškovė nepateikė pažymėjimo, įrodančio įmonės galimybę pilna apimtimi vykdyti veiklą jūrinių laivų statybos srityje, todėl konkurso sąlygose keliami reikalavimai nebuvo ir negali būti įvykdyti. Taip pat teigia, kad nors ieškovės kaina pasiūlyta mažesnė negu trečiųjų asmenų pasiūlyta, tačiau ši aplinkybė pati savaime neleidžia daryti išvados, kad perkančioji organizacija pažeidė racionalumo principą, nes nei vienas principas negali būti absoliutinamas ir vertinamas atsietai nuo kitų principų bei aplinkybių visumos. Be to, atsakovė prašo ieškovo pateikto ieškinio nenagrinėti, kadangi teismui jis buvo pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir mano, kad ieškovės nurodyta praleidimo priežastis negali būti laikoma svarbia tam, kad terminą atnaujinti.

4Trečiasis asmuo tai pat nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose numatytus reikalavimus ir yra geresnis nei ieškovo. Be to nurodė, kad net jei būtų ieškovo pasiūlymas pripažintas tinkamu, tai nepakeistų preliminariosios eilės, nes ieškovo pasiūlyta kaina yra didesnė už trečiojo asmens ir už UAB „Baltseta“ pasiūlytas kainas. Šiuo atveju bylos išnagrinėjimas nepakeistų konkurso rezultatų.

5Ieškinys atmestinas.

6Kaip nustatyta bylos medžiaga, ieškovė dalyvavo atsakovės rengiamame atvirame konkurse „Laivo su specialia įranga įsigijimas“. 2009-11-14 ieškovė iš atsakovės gavo raštą, kuriame nurodyta, jog jų pateiktas pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl atmetamas, taip pat buvo pateikta Konkurso dalyvių preliminari pasiūlymų eilė – pirmoje vietoje ir vienintelis įrašytas „Baltic Workboats“ AS (b. l. 62). Ieškovė dėl to atsakovei pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad ieškovės daroma prielaida, kad nebus išduoti laivui privalomi dokumentai yra neteisingi bei nurodė, kad Lietuvos saugios laivybos administracija yra įgaliojusi Rusijos jūrų registrą jos vardu vykdyti laivų priežiūrą ir išduoti laivams privalomus dokumentus ir perkančioji organizacija galės teisiškai įregistruoti laivą. Be to, nurodė, kas siūlomas gamintojas ZAO „Šlisenburgskaja verf“ turi galimybę projektuoti ir gaminti tokius laivus (b. l. 63-64). Atsakovė atsakydama į pretenziją nurodė, kad ieškovė pateiktas aktas iš „Rusijos Jūrų laivininkystės registras“ neatitinka konkurso sąlygų 23 punkte keliamų reikalavimų (b. l. 65-66).

7Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.). VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 32 straipsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

8Konkurso „Laivo su specialia įranga įsigijimas“ 23 punkte nustatyta, kad tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas arba lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų, kurios liudija, kad prekės kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, agentūrų išduotas pažymas arba lygiaverčius sertifikatus, išduotus tarptautinės klasifikacinių bendrovių organizacijos IACS Ltd, kurios liudija, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus (b. l. 18). Konkurso dalyviai privalėjo perkančiajai organizacijai pateikti oficialius prekės kokybę patvirtinančius pažymėjimus. Taigi, akivaizdu, kad atitiktų numatytus reikalavimus, atitinkami sertifikatai jau turi būti įmonei išduoti ir galiojantys konkurso metu. Tiek Lietuvos Respublikos CPK 12 str., tiek 178 str. nuostatos numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovė su pasiūlymu atsakovei taip pat pateikė Rusijos jūrų laivininkystės registro aktą Nr. 07.05756.120, kuris, ieškovo teigimu, patvirtina, kad įmonė ZAO „Šlisselburgskaja verf“ leidžiama projektuoti ir gaminti Rusijos jūrų laivininkystės registro klasės laivus su Rusijos jūrų laivininkystės registro inspektorių priežiūra, tačiau šio akto išvadose teigiama, kad įmonei leidžiama atlikti darbus pareikštoje srityje Laivininkystės registrui tiesiogiai prižiūrint. Atlikus kontrolinius bandymus (esant teigiamiems rezultatams) ir įvykdžius šio Akto 1-9 punktų reikalavimus, įmonei ZAO „Šlisselburgskaja verf“ gali būti suteiktas Įmonės atitikties pažymėjimas (ĮAP) f.7.1.27. (b. l. 71). Taigi, konstatuotina, kad ieškovė konkurso metu neturėjo oficialaus pažymėjimo, kuris patvirtintų, jog galės projektuoti ir gaminti laivus, kokie reikalingi atsakovei. Iš šio akto matyti, kad toks pažymėjimas įmonei būtų suteiktas, jeigu įvykdytų šio akto 1-9 punktuose numatytus reikalavimus. Šis aktas surašytas 2008-04-07, tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos nurodyta įmonė įvykdė jai nustatytus reikalavimus ir jai buvo išduotas Įmonės atitikties pažymėjimas (ĮAP) f.7.1.27. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad konkurso paskelbimo dieną, ieškovės nurodytai įmonei dar nebuvo suteiktas Įmonės atitikties pažymėjimas (ĮAP) f.7.1.27, todėl konstatuotina, kad ieškovė neatitiko konkurso minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Be to, pažymėtina, kad atsakovė, gavusi ieškovės pasiūlymą su prie jo pridėtais dokumentais, turėjo pagrindą abejoti, kad ieškovės nurodytai įmonei atitinkamas sertifikatas ar pažymėjimas iš viso bus suteiktas, nes tokių duomenų ieškovei nei perkančiajai organizacijai, nei bylos nagrinėjimo metu teismui nepateikė (CPK 178 str.). Taigi, ieškovė nepateikė tinkamo pažymėjimo, kurios liudytų, jog ZAO „Šlisselburgskaja verf“ pagamintų prekių kokybė tiksliai atitiks nurodytas specifikacijas ir standartus, todėl darytina išvada, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog jų pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus (CPK 178 str. 185 str.).

9Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija

10Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vykdydama viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Laivos su specialia įranga įsigijimas“, nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, kad tiekėjas, šiuo atveju IBF FIUTAK GmbH atitinka konkurso sąlygas. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys paminėtais motyvais yra nepagrįstas, todėl atmestinas (LR CPK 178 str.).

11Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, tiekėjas gali pareikšti ieškinį teismui. Ieškovė teigia, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių ir prašo jį atnaujinti. Teigia, kad tuo metu buvo didžiosios šventės, dėl ko buvo daug nedarbo dienų, todėl nespėjo laiku paruošti ieškinio. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad perkančioji organizacija sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo priėmė 2009-12-14 (b. l. 62). Pagal įstatymą ieškinį ieškovė privalėjo pateikti 2009-12-28. Ieškovė teismui ieškinį dėl sprendimo atmesti IBF FIUTAK GmbH pasiūlymą pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu pateikė 2010-01-13, t. y. praleidusi 10 dienų apskundimo terminą. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas, siekdamas apginti viešąjį interesą, specialiai nustatė sutrumpintą apskundimo terminą. Ieškovė ieškinį pateikė 2010-01-13, t. y. praėjus nemažai laiko po švenčių. Atsižvelgiant į tai ir į viešąjį interesą, darytina išvada, kad ieškovė praleido apskundimo terminą nesant svarbioms priežastims, todėl atnaujinti termino nėra teisinio pagrindo (CPK 78 str. ).

12Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartimi tenkino atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi šią Klaipėdos apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą ir įpareigojo ieškovę iki 2010-06-01 į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti

134 796 895 Lt atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento galimų nuostolių atlyginimui arba pateikti tokio pat dydžio banko garantiją. Jeigu asmuo, kuris nustatyta tvarka turėjo įmokėti pinigų sumą į banko sąskaitą, nevykdo šios pareigos per nustatytą terminą, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 1 d. 3 p.). Ieškovas šio reikalavimo nei iki nurodytos datos, nei iki bylos išnagrinėjimo, neįvykdė, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės turėjo būti panaikintos 2010-06-02, t. y. ieškovui neįvykdžius teismo nustatyto reikalavimo, bei atsižvelgiant į viešojo intereso gynimą ir taikant įstatymo analogiją sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (CPK 3 str.6 d., 282 str. 1 d., 283 str. 1 d. 5 p.)

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270 str.,

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

18Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai