Byla 2-806/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IBF FIUTAK GmbH atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 12 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1215-538/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas IBF FIUTAK GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo 2009-11-12 pasiūlymas ir sudaryta preliminari pasiūlymų eilė su vieninteliu tiekėju „Baltic Workboats“ AS. Šių reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti viešojo pirkimo „Laivo su specialia įranga įsigijimas“ (Pirkimo Nr. 79242) bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį, o jei tokia būtų sudaryta – uždrausti ją vykdyti.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi šį ieškovo prašymą patenkino ir pritaikė minėtas priemones.

6Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą ir prašė pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovo 4 796 895,10 Lt nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą. Nurodė, kad projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, o pritaikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones, užtruks sutarties pasirašymas, todėl bus neįmanoma laiku įvykdyti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą. Atsakovo manymu, dėl šių priežasčių kyla grėsmė minėtų lėšų netekti.

7Teismas 2010 m. vasario 12 d. nutartimi šį atsakovo prašymą patenkino ir įpareigojo ieškovą iki 2010-03-01 į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 4 796 895,10 Lt arba pateikti tokio dydžio banko garantiją bei nustatė, kad ieškovui to nepadarius, minėtos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Nurodė, kad nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimas taikomas siekiant išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Remdamasis teismų praktikoje suformuotomis taisyklėmis, teismas nurodė, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai, ir tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Pažymėjo, kad atsakovo vykdomas projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Atsakovas pateikė teismui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros raštą „Dėl projekto VP-3-1.4-am-07-v-01-005 pirkimų vykdymo“, pagal kurį projekto finansavimas gali būti nutrauktas, jeigu projekto vykdytojas per 10 dienų nuo šio rašto gavimo dienos nepateiks aiškaus ir išsamaus plano, kaip maksimaliai trumpais terminais užbaigti laivo su specialia įranga pirkimą bei pasirašyti sutartį ir projektą įgyvendinanti institucija konstatuos, kad projekto vykdytojas neturi galimybės jo vykdyti. Remdamasis šiomis aplinkybėmis teismas sprendė, kad atsakovas įrodė savo prašymo pagrįstumą.

8Atskiruoju skundu ieškovas IBF FIUTAK GmbH prašo šią teismo nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą atmesti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

91. Atsakovas nepagrįstai prašė taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, nes pagal teismų praktikoje suformuluotą nuostatą, šis institutas nėra skirtas gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

102. Teismas nepagrįstai patenkino atsakovo minėtą prašymą, nes nenustatė vienos iš būtinų sąlygų nuostolių atlyginimo užtikrinimui, tai yra duomenų apie tai, jog atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

113. Atsakovas nenurodė galimų nuostolių, susijusių su jo vykdoma veikla, pobūdžio nei preliminaraus dydžio. Net jei ir būtų sutartis dėl projekto finansavimo nutraukta, šios lėšos negali būti prilyginamos atsakovo turto netekimui ar negautoms pajamoms. Be to, Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai yra garantija, kad nutraukus sudarytą sutartį dėl projekto finansavimo, lėšos specialiosios paskirties laivui pirkti vis tiek bus suteiktos.

124. Teismo nustatytas galimų nuostolių dydis neatitinka teisingumo, protingumo, ekonomiškumo kriterijų, pažeidžia šalių pusiausvyros, lygiateisiškumo principus. Teismas nustatė neįgyvendinamą sąlygą – per trumpą laiką įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 4 796 895,10 Lt, kurios neįvykdžius, atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos ir atsakovas įgis teisę sudaryti pirkimo sutartį. Todėl skundžiama nutartis iš esmės užkerta ieškovui galimybę ginti savo interesus teisme.

13Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šis projektas skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus jūros aplinkos apsaugos ir kontrolės, avarijų prevencijos srityse. Atsakovo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2009-05-21 pasirašytoje sutartyje yra nustatyta skiriamų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansavimo ir administravimo tvarka, sąlygos, finansavimo pradžia ir pabaiga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-12 nutarime Nr. 1225 patvirtintose Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 51 punkte nustatyta, kad projektą koordinuojančioji ir vadovaujančioji institucijos gali teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų einamųjų metų mokėjimams atlikti perskirstymo tarp asignavimų valdytojų, jeigu nustatoma, jog kyla rizika nepanaudoti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Todėl atsakovas gali netekti lėšų dėl laiku neatliktų viešojo pirkimo procedūrų, kurios yra sustabdytos pritaikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas ieškovą, kurio prašymu nagrinėjamoje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti atsakovui dėl šių priemonių pritaikymo, atlyginimą, teisingai išaiškino ir pritaikė CPK 147 straipsnio pirmąją dalį ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

16Nagrinėjamu atveju teismas, skundžiama nutartimi laikė pagrįstais atsakovo argumentus, jog 4 796 895,10 Lt dydžio nuostolius, kurių atlyginimą buvo prašoma užtikrinti, jis gali patirti dėl to, kad šioje byloje ieškovo reikalavimu pritaikius minėtas priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo „Laivo su specialia įranga įsigijimas“ (Pirkimo Nr. 79242) pirkimo procedūras bei uždraudus sudaryti pirkimo sutartį, atsakovas gali netekti šio projekto finansavimo.

17Kaip žinoma, pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl šių priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti minimas priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti nurodytų nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Atsižvelgiant į tai, nuostolių atlyginimo užtikrinimas, priešingai nei teigia apeliantas, savaime negali būti traktuojamas kaip ieškovo galimybės ginti savo interesus teisme ribojimas.

18Atmestinas apelianto argumentas, jog Aplinkos apsaugos departamentas nepagrindė jo nuostolių, galimų dėl minėtų priemonių pritaikymo, realumo bei jų dydžio. Kaip minėta, skundžiamoje nutartyje teismas teisingai nurodė, kad atsakovo prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo grindžiamas tuo, kad atsakovas gali netekti Europos Sąjungos fondų 4 796 895,10 Lt lėšų, skirtų projekto finansavimui. Iš Atsakovo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2009-05-21 sutarties 3.4 punkto matyti, kad projekto finansavimo pabaiga numatyta 2010-12-31. Vertinant tai, kad dėl šio projekto kilo teisminis ginčas, kad darbų pirkimo procedūros sustabdytos pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismas turėjo pagrindą spręsti, jog kyla pagrįstų abejonių, ar tokiu atveju pagal vykdomą projektą darbai bus atlikti laiku, todėl atsakovas galimai patirtų nuostolių, kurių užtikrinimo klausimas sprendžiamas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, projektą koordinuojančioji ir vadovaujančioji institucijos gali teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų einamųjų metų mokėjimams atlikti perskirstymo tarp asignavimų valdytojų, jeigu nustatoma, jog kyla rizika nepanaudoti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (CPK 185 str.).

19Tai pat atmestinas apelianto argumentas, jog teismas nustatė nepagrįstą galimų atsakovo nuostolių dydį, nes, kaip žinoma, nagrinėjamu atveju pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, ir nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio. Tuo tarpu, kaip minėta, tokių nuostolių atsiradimo galimybę atsakovas įrodė (CPK 185 str.).

20Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas nenustatė vienos iš būtinų sąlygų nuostolių atlyginimo užtikrinimui, tai yra duomenų apie tai, jog gali būti apsunkintas atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nepateikė duomenų, įrodančių, jog ieškovo finansinė padėtis nesukeltų sunkumų atlyginti atsakovo nuostolius ieškovui nepalankaus teismo sprendimo atveju. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo galimų nuostolių dydis yra laikytinas dideliu, todėl pripažintina, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

21Apeliantas teisingai nurodė, kad pagal teismų praktikoje suformuluotą nuostatą, nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo institutas nėra skirtas gynimosi nuo tokių priemonių taikymo, tačiau teisėjų kolegijos nuomone, išanalizavus bylos duomenis, negalima teigti, kad atsakovas nuostolių atlyginimą prašė taikyti siekdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

22Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos aplinkybės patvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pagrįstumą ir teisėtumą, apeliantas to nepaneigė, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329, 338 str.). Kadangi skundžiamoje nutartyje nustatytas įpareigojimo užtikrinti nuostolių atlyginimą įvykdymo terminas yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas.

23Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsiradus aplinkybėms, sudarančioms pagrindą kitaip vertinti galimų atsakovo nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimą, ieškovo prašymu jų užtikrinimo mastas gali būti keičiamas (CPK 147, 146 str., 3 str. 6 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti ieškovui IBF Fiutak GmbH terminą iki 2010-06-01 įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo, įstaigos kodas 191844978, adresas Herkaus Manto g. 26, 92131 Klaipėda, depozitinę sąskaitą LT60 7300 0100 0233 1729, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 4 796 895 Lt (keturi milijonai septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki litai) atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento galimų nuostolių atlyginimui arba pateikti tokio pat dydžio banko garantiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas IBF FIUTAK GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi šį ieškovo... 6. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą ir prašė... 7. Teismas 2010 m. vasario 12 d. nutartimi šį atsakovo prašymą patenkino ir... 8. Atskiruoju skundu ieškovas IBF FIUTAK GmbH prašo šią teismo nutartį... 9. 1. Atsakovas nepagrįstai prašė taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą,... 10. 2. Teismas nepagrįstai patenkino atsakovo minėtą prašymą, nes nenustatė... 11. 3. Atsakovas nenurodė galimų nuostolių, susijusių su jo vykdoma veikla,... 12. 4. Teismo nustatytas galimų nuostolių dydis neatitinka teisingumo,... 13. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu prašo ieškovo... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. Nagrinėjamu atveju teismas, skundžiama nutartimi laikė pagrįstais atsakovo... 17. Kaip žinoma, pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas,... 18. Atmestinas apelianto argumentas, jog Aplinkos apsaugos departamentas... 19. Tai pat atmestinas apelianto argumentas, jog teismas nustatė nepagrįstą... 20. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas nenustatė vienos iš būtinų... 21. Apeliantas teisingai nurodė, kad pagal teismų praktikoje suformuluotą... 22. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsiradus aplinkybėms, sudarančioms... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti ieškovui IBF Fiutak GmbH terminą iki 2010-06-01 įmokėti į...