Byla eA-982-415/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims T. M. ir V. M. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2016 m. gegužės 24 d. reikalavimą Nr. RA-15 (toliau – ir Reikalavimas).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamame Reikalavime buvo konstatuota, jog pastato (duomenys neskelbtini) (toliau – ir pastatas), kapitalinio remonto darbai vykdomi nesilaikant suderinto techninio projekto „Pastato – gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), kapitalinio remonto projektas” byla: (duomenys neskelbtini)” (toliau – ir Projektas), todėl jis įpareigotas remonto darbus atlikti vadovaujantis Projekto sprendiniais.

93.

10Pareiškėjo nuomone, Reikalavimas surašytas netinkamam subjektui, nes jis nėra nekilnojamojo turto savininkas. Ginčo pastato savininkai yra T. M. ir V. M., todėl pareiškėjas negali būti laikomas atsakingu už nukrypimus nuo Projekto. Pareiškėjas taip pat nesutiko, kad, vykdant kapitalinio remonto darbus, buvo nesilaikoma Projekto, nes Projekte buvo numatyta suremontuoti nugriautą statinio dalį analogiškai buvusiai pastato daliai, remiantis apmatavimais ir fotofiksacija. Pastato dalis nebuvo specialiai nugriauta, bet atliekant pastato langų ir durų demontavimo darbus dėl avarinės būklės ji sugriuvo ir teko ją pašalinti. Šį faktą patvirtina ir Pastato-gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) kapitalinio remonto projekto aiškinamasis raštas (toliau – ir Aiškinamasis raštas), kuriame nurodyta, kad remontuojamas namas buvo statomas 1880–1890 m., apatinė rastų eilė sutrūnijusi, taip pat nurodyta, kad vietomis rastai yra pažeisti pelėsio ir sutrūniję, stogo būklė yra avarinė. Pradinės patikros metu buvo nustatyta, kad yra būtinybė keisti 1–2 viršutines rastų eiles. Nekilnojamojo turto registro (toliau – ir NTR) centrinio duomenų banko 2015 m. kovo 23 d. išraše pastatas yra įvertintas kaip 70 proc. nusidėvėjęs. Šį faktą taip pat patvirtina prie kapitalinio remonto projekto bylos esančios pastato nuotraukos. Nors Projektas numatė tik galimybę atstatyti nugriautą statinio dalį, pradėjus kapitalinio remonto darbus, buvo pastebėta, jog pastato fizinė būklė yra blogesnė, nei buvo numatyta pirminės patikros metu, todėl buvo priimtas sprendimas pakeisti visas pastato konstrukcijas.

114.

12Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ (toliau – ir PTR 3.08.01:2013) 14 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 patvirtintu Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) 6.2.2 punktu, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ne tik kilo pavojus žmonėms, kai statinio konstrukcijos nuo visiško susidėvėjimo būtų lūžusios ir namas būtų sugriuvęs, tačiau ir nebuvo objektyvios galimybės techniškai sutvarkyti sutrūnijusius statinio konstrukcijų rąstus, todėl jie buvo pašalinti ir pakeisti naujais, bet visiškai atitinkančiais autentiškas konstrukcijas rastais. Tokie statytojo veiksmai, priešingai negu nurodoma Reikalavime, negali būti vertinami, kaip nukrypstantys nuo Projekto sprendinių. Paties Departamento parengtoje Atmintinėje apie medinių konstrukcijų tvarkybos darbus mediniuose kultūros paveldo objektuose (toliau – ir Atmintinė) aiškiai nurodyta, kad sunykę̨ rąstai medinėse sienose keičiami išlaikant autentišką rastų skerspjūvį ir sujungimo būdus, o tai ir buvo padaryta, nes buvo naudojamos medžiagos, kurios labiausiai atitiko autentiškas statinio konstrukcijų medžiagas. Tai patvirtina Departamento Alytaus skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus padarytos nuotraukos ir Projekte esančios senosios statinio nuotraukos. Visgi net pripažinus, kad medžiagos nebuvo pakankamai autentiškos, turėtų būti vadovaujamasi PTR 3.08.01:2013 15 punktu, kuris numato, jog avarijos grėsmės pašalinimo darbams gali būti naudojamos šiuolaikinės technologijos ir medžiagos. Be to, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui atlikus patikrinimą, jokių pažeidimų taip pat nenustatyta ir konstatuota, kad statytojas sutrūnijusių rastų pakeitimą atliko laikydamasis visų teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Reikalavime nurodyta atlikti remonto darbus iki 2016 m. spalio 31 d., tačiau statybą leidžiančiuose dokumentuose nėra nustatyti jokie jų galiojimo ar statybos darbų užbaigimo terminai.

135.

14Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad nors atsakovas savo atsiliepime cituoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir NKPAĮ) 14 straipsnio 3 dalies 2 punktą, tačiau šioje normoje nurodytas imperatyvas yra sąlyginis, nes apie neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų vykdymą privaloma pranešti tik tuo atveju, jei valdytojas negali jų pašalinti ar nepajėgia to padaryti. Šiuo atveju pašalinimo darbus pareiškėjas pajėgė atlikti pats, todėl pranešti Departamento teritoriniam padaliniui jis neprivalėjo. Statinys buvo avarinės būklės, neatitiko tokiam statiniui keliamų reikalavimų, todėl buvo būtinybė pakeisti sutrūnijusius rąstus. Šį faktą įrodo pareiškėjo papildomai pateikti dokumentai.

156.

16Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

177.

18Departamentas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad pareiškėjas nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti surašytas Reikalavimas, nes pusės dalies pastatato savininkė V. M. įgaliojo T. M. ir (arba) J. M. tvarkyti, valdyti savo nuožiūra savininkei bendrosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, atstovauti visose valstybinėse, savivaldos ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose visais klausimais dėl turto. Kitos pusės dalies pastatato savininkas T. M. įgaliojo pareiškėją būti statytoju (užsakovu), rengiant kapitalinio remonto projektą, todėl jis Departamento Alytaus skyriui pateikė 2015 m. birželio 15 d. prašymą išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą). 2015 m. liepos 14 d. pareiškėjui buvo išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14.-A)2A-376, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. sausio 1 d.) 2 straipsnio 41 dalimi, Reikalavimas pareiškėjui surašytas teisėtai.

198.

20Atsakovo nuomone, nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai dėl Reikalavimo turinio, nes sprendimas pakeisti visas statinio konstrukcijas naujomis dėl, kaip teigia pareiškėjas, avarinės pastato konstrukcijų būklės, buvo priimtas savavališkai, nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, o tai neužtikrino statinio išsaugojimo. Departamentas pažymėjo, kad PTR 3.08.01:2013 16 punkte įtvirtinta pareiga apie neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų vykdymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų pradžios pranešti ir pateikti šių darbų aprašą ir, jeigu parengta, schemą Departamento teritoriniam padaliniui, tačiau šiuo atveju apie avarinės grėsmės atsiradimą Departamento Alytaus skyriui pranešta nebuvo, todėl specialistai neturėjo galimybės įvertinti pastato konstrukcijų būklės. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (toliau – ir STR 1.06.03:2002) 6.11 punktą esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimui, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus, yra atliekama statinio ekspertizė, tačiau pareiškėjas nepateikė duomenų, įrodančių, kad reglamento nustatyta tvarka būtų buvusi atlikta statinio ekspertizė, kurią atlikus konstatuota šio statinio avarinė būklė. Todėl nėra pateikta jokių duomenų, pagrindžiančių būtinumą pakeisti visas statinio konstrukcijas, taip neužtikrinant vertingo statinio išsaugojimo. Priešingai, pareiškėjas atliko tai savavališkai, apie tai neinformavęs už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos, kuri neturėjo galimybės įvertinti pastato konstrukcijų būklės.

219.

22Departamento atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad pastato griovimo darbai buvo prasidėję dar 2015 m., tačiau apie tai atsakovas nebuvo informuotas, todėl nustačius, kad dalis kultūros paveldo objekto (pastato) yra nugriauta, buvo parengtas ne tvarkybos projektas, o atkūrimo projektas. Iki projekto parengimo buvo atlikta pastato ekspertizė ir buvo nustatyta, kad reikia keisti tik viršutinį ir apatinį sienojų, ekspertai nenustatė, kad kiti rąstai yra netinkamos būklės, todėl perstatyti visą pastatą nebuvo pagrindo. Dėl subjekto tinkamumo atsakovo atstovė pažymėjo, kad visą statybą vykdo J. M., T. M. jokių veiksmų nėra atlikęs, todėl Reikalavimas pagrįstai surašytas būtent J. M. Pasisakydama dėl NKPAĮ 14 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo, pažymėjo, kad šioje nuostatoje taip pat numatyta, jog pranešimas apie darbus yra privalomas ir tais atvejais, kai asmuo neturi kompetencijos nuspręsti dėl darbų atlikimo būtinumo.

23II.

2410.

25Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – panaikino Departamento Reikalavimo dalį, kuria nustatytas terminas iki 2016 m. spalio 31 d. pastato remonto darbus atlikti vadovaujantis Projekto sprendiniais, nurodant Departamentui nenustatyti Reikalavimo įvykdymo termino.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog Departamento Alytaus skyriaus specialistai 2016 m. birželio 27 d. pakartotinai atlikę pastato patikrinimą užfiksavo šiuos nukrypimus nuo Projekto sprendinių: pastato akmenų mūro cokolis paaukštintas apie 30 cm; iš Projekto sprendiniuose pagrindiniame fasade numatytų įrengti dviejų lauko durų angų įrengta tik viena durų anga; galiniame fasade įrengta Projekte nenumatyta viena lango anga; tiek pagrindiniame, tiek galiniame fasaduose neįrengtos Projekte numatytos trys mažųjų langų angos; naujais pakeisti visi pastato sienojai, nors Projekto sprendiniuose numatyta pakeisti tik apatinius nenugriautos pastato dalies sienojus išsaugant kiek įmanoma daugiau autentišką pastato konstrukciją.

2812.

29Teismas pabrėžė, kad iš byloje pateikto 2015 m. rugpjūčio 12 d. įgaliojimo turinio matyti, kad V. M. įgaliojo pareiškėją ir T. M. tvarkyti, valdyti savo nuožiūra jai bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir ginčo pastatą, atstovauti visose valstybinėse, savivaldos ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose visais klausimais dėl pastato. 2015 m. birželio 15 d. T. M. įgaliojo pareiškėją būti statytoju (užsakovu), rengiant pastato Projektą.

3013.

31Teismas, vadovaudamasis NKPAĮ 2 straipsnio 39 dalimi ir Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalimi, konstatavo, kad pareiškėjas pripažintinas pusės dalies ginčo pastato (V. M. dalies) valdytoju ir viso pastato statytoju. Atsižvelgęs į tai, kad Reikalavimas surašytas būtent dėl to, kad atliekant remontą nebuvo laikytasi Projekto sprendinių, ir į tai, jog pagal NKPAĮ 2 straipsnio 35 punktą būtent statytojas (užsakovas) organizuoja tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, teismas darė išvadą, kad Reikalavimas surašytas tinkamam subjektui. Iš teismui pateiktų 2015 m. birželio 15 d. prašymo išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą) ir 2015 m. liepos 14 d. specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14.-A)2A-376 taip pat matyti, jog statytojas (užsakovas) yra būtent pareiškėjas.

3214.

33Teismas, vadovaudamasis Sąrašo 6.2.2 punktu, sutiko su pareiškėju, kad nekilnojamojo kultūros paveldo būklės stabilizavimui ir avarijos grėsmės pašalinimui, maksimaliai išsaugant autentiškumą, priskiriama konstrukcijų ar elementų, kurių techniškai sutvarkyti neįmanoma arba kuriems gresia sunykimas dėl gamtinės erozijos ar žemės judinimo darbų, pašalinimas. Todėl tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad nėra galimybės techniškai sutvarkyti pastato konstrukcijų rąstus, jie galėtų būti pašalinti nepaisant to, kad tokie darbai nebuvo numatyti Projekte. Kita vertus, NKPAĮ 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas nustato valdytojo pareigą išsaugoti nekilnojamąją kultūros vertybę bei įpareigoja valdytoją pranešti už apsaugą atsakingai institucijai apie nekilnojamajai kultūros vertybei iškilusią grėsmę, kurios pats pašalinti nepajėgia arba tam neturi reikiamos kvalifikacijos ar leidimo. Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 16 punktu, esant neatidėliotinam atvejui (dėl grėsmės žmonių gyvybei ir (ar) kai yra akivaizdus griūties pavojus), statinio stabilumui užtikrinti būtini skubiai atlikti avarijos grėsmės pašalinimo darbai gali būti atliekami ir be tvarkybos darbų projekto bei leidimo atlikti tvarkybos darbus, tačiau parengus šių darbų aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą. Apie neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų vykdymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų pradžios būtina pranešti ir pateikti šių darbų aprašą ir, jeigu parengta, schemą Departamento teritoriniam padaliniui, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo turi patikrinti avarijos grėsmės pašalinimo darbus atlikimo vietoje, juos įvertinti ir derinti valdytojo pateiktą darbų aprašą ir schemą, konsultuoti objekto valdytoją, kaip toliau organizuoti tvarkybos darbus.

3415.

35Teismas pabrėžė, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas pranešė už apsaugą atsakingai institucijai apie avarinę ginčo pastato būklę, t. y. sprendimas pakeisti visas pastato konstrukcijas dėl galbūti avarinės būklės buvo priimtas ir darbai atlikti savavališkai. Pareiškėjas nei teismui, nei Departamentui nepateikė duomenų, kad jo ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu iki darbų atlikimo buvo atlikta ekspertizė, kurios metu būtų nustatyta, kad pastato konstrukcijos yra avarinės būklės, t. y. šis faktas nepatikrintas specialias žinias turinčių asmenų, o pareiškėjas, kuris tokių žinių neturi, vienašališkai nusprendė, kad reikia keisti visas konstrukcines dalis. Toks sprendimas prieštarauja STR 1.06.03:2002 6.11 punktui, kuris nustato, jog norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus, turi būti atliktas esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas – statinio ekspertizė. Kita vertus, pareiškėjas teismui pateikė 2016 m. rugsėjo 22 d. statinio būklės tyrimo aktą Nr. 16-122T (toliau – ir Aktas), kuris patvirtina, jog pastato konstrukcija iki jos pakeitimo iš tiesų buvo kritinės būklės, tačiau teismas pažymėjo, jog šis tyrimas atliktas jau po skundžiamo Reikalavimo priėmimo, todėl nekeičia Reikalavimo surašymo teisėtumo fakto.

3616.

37Vis dėlto teismas nurodė, kad Reikalavimu pareiškėjas įpareigotas remonto darbus atlikti pagal Projekto sprendinius, tačiau atlikto tyrimo metu nustačius, kad pastato konstrukcijos buvo kritinės būklės, tokio reikalavimo įgyvendinimas yra neįmanomas. Todėl, teismo vertinimu, susiklosčius tokiai situacijai, pareiškėjas turėtų kreiptis į Departamentą su prašymu nurodyti, kaip toliau turėtų būti organizuojami remonto darbai.

3817.

39Kadangi Aktas, surašytas po ginčijamo Reikalavimo priėmimo, tai nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingą ir teisėtą Reikalavimą, nes teisės aktais reikalaujama tyrimo atlikimo procedūra Reikalavimo priėmimo metu buvo neatlikta. Todėl teismas pripažino, kad, priimdamas Reikalavimą, Departamentas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo teiginiai apie kritinę pastato būklę yra pagrįsti, o pareiškėjas neturėjo teisės pakeisti visas pastato konstrukcijas ir tokiu būdu nukrypti nuo Projekto.

4018.

41Teismas sutiko su pareiškėju, kad jokie remonto darbų atlikimo terminai statybą leidžiančiuose dokumentuose nėra nustatyti, todėl šiuo aspektu pareiškėjo skundas yra pagrįstas ir tuo pagrindu atsakovas įpareigotinas pakeisti Reikalavimą remonto darbus atlikti vadovaujantis suderinto Projekto sprendiniais, nenustatant Reikalavimo įvykdymo termino.

42III.

4319.

44Atsakovas Departamentas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

4520.

46Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinti Reikalavimo dalį, nurodant Departamentui nenustatyti Reikalavimo įvykdymo termino, yra nepagrįstas ir neteisingas, priimtas neatsižvelgus į nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, taip pat neužtikrinantis pastato, kuris yra kultūros paveldas, apsaugos.

4721.

48Departamentas nurodo, kad termino Reikalavimui nenustatymas prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatoms. Nors teisės aktai nenustato statybą leidžiančių dokumentų galiojimo termino, pažeidimų šalinimui pagal teisės aktus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo valstybinės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. sausio 1 d.) (toliau – ir Priežiūros įstatymas) 2 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 4, 7, 9 dalys, Inspekcijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196 patvirtina Privalomojo reikalavimo, kurio vienas iš rekvizitų yra privalomojo nurodymo įvykdymo terminas, forma, Departamento direktorius 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. Į-454 patvirtino Reikalavimo, kurio vienas iš rekvizitų yra reikalavimo įvykdymo terminas, forma) privalo ir teisės aktuose yra įtvirtinamas tokių pažeidimų šalinimo terminas. Departamentas pažymi, kad nagrinėjamu atveju teisinis ginčas yra susijęs ne su terminu įgyvendinti statytojo teisę, bet su neteisėtų tokios teisės įgyvendinimo padarinių šalinimo terminu.

4922.

50Atsakovas pažymi, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai nustato leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus galiojimo terminą. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 patvirtintą Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – ir PTR 3.04.01:2014) 21.5 punktą leidimai atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus pripažįstami netekusiais galios, jei per 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos tvarkybos darbai nebuvo pradėti.

5123.

52Departamento teigimu, argumentu, kad statybos procesą (tvarkomųjų statybos darbų atlikimą) reglamentuojantys teisės aktai nenustato statybą leidžiančių dokumentų galiojimo termino, negali būti vadovaujamasi Departamentui ribojant teisę nustatyti pažeidimų pašalinimo įvykdymo terminą, taip užkertant kelią Departamentui užtikrinti tinkamą ir savalaikę nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą. Administraciniai teismai Departamento reikalavimų įvykdymo terminų nustatymą laiko teisėtu. Tam tikrais atvejais administraciniai teismai įpareigoja Departamentą nustatyti ilgesnius reikalavimų įvykdymo terminus (žr. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-8614-473/2016).

5324.

54Atsakovas teigia, kad teismo sprendimas užkerta kelią kultūros paveldo pastato būklės atkūrimui, nenustačius Reikalavimo įvykdymo termino, nebus užtikrintas (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenvietės, o kartu ir kultūros paveldo pastato išsaugojimas ateities kartoms, nes pareiškėjas turės galimybę apskritai neatlikti pastato būklės atkūrimo darbų pagal Projektą. Atsakovo nuomone, skundžiamu sprendimu teismas ėmėsi vykdyti viešojo administravimo funkcijas, kurios NKPAĮ yra pavestos Departamentui. Teismas, už Departamentą spręsdamas dėl Reikalavimo įvykdymo termino, perėmė Departamentui įstatymu priskirtas viešojo administravimo funkcijas.

5525.

56Departamentas pabrėžia, kad pareiškėjas skundu neprašė teismo pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą ir nepateikė argumentų bei įrodymų, kodėl negali įvykdyti Reikalavimo Departamento nustatytu terminu. Šios aplinkybės nenagrinėtos ir skundžiamame sprendime. Todėl teismas nepagrįstai peržengė skundo reikalavimo ribas, taip pažeisdamas ABTĮ 80 straipsnios nustatas, ir tuo pagrindu nagrinėjamoje byloje neužtikrino viešojo intereso atkurti kultūros paveldo pastato būklę ir išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ateities kartoms.

5726.

58Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovo Departamento apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5927.

60Pareiškėjas pažymi, kad yra akivaizdu, jog, pastato daliai sugriuvus, jos atstatyti iš senų puvėsio pažeistų rąstų nėra galimybės. Nors Departamentas nurodo, kad reikalavimas yra individualus administracinis aktas ir jis turi būti aiškus ir konkretus, tačiau kaip reikia atlikti pasatato remonto darbus (t. y. pakeisti tik apatinius rąstus, kaip numatyta Projekte, o ne visus rąstus, kai dalis pastato nugriuvo ir atlikta ekspertizė patvirtina, jog seni rąstai yra netinkami, pažeisti puvinio bei biologinių kenkėjų, ir dar atlikti remonto darbus per nustatytą trumpą terminą), nepaaiškina. Dėl likusių Projekte numatytų darbų Departamentas jokių pažeidimų nenustatė ir negalėjo nustatyti, nes tie darbai dar nebuvo atlikti, tačiau nepaisant to Reikalavime nėra nurodyta, jog būtina ištaisyti konkrečius pažeidimus, tačiau kalbama apie visų remonto darbų, numatytų Projekte, atlikimą ir nustatomas trumpas terminas, per kurį jie turėtų būti atlikti, nors Projektas ir teisės aktai nenustato termino, per kiek laiko turi būti atlikti kapitalinio remonto darbai. Akivaizdu, kad Departamentas neturi teisės nustatyti visų kapitalinio remonto darbų terminų.

6128.

62Pareiškėjo nuomone, aplinkybė, kad Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintoje reikalavimo formoje yra numatyta grafa įrašyti, iki kada Reikalavimas turi būti įvykdytas, nereiškia, jog teismas, spręsdamas konkretų ginčą ir išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į situacijos specifiškumą, negalėtų panaikinti reikalavimo įvykdymo termino.

6329.

64Pareiškėjas pažymi, kad po teismo sprendimo priėmimo T. M. gavo Departamento Alytaus skyriaus 2017 m. sausio 4 d. raštą Nr. (1.29.-A)2A-7, kuriuo buvo atsiųstos Komisijos sužalotos nekilnojamosios kultūros vertybės, (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenvietės (duomenys neskelbtini), kultūros paveldo statinio – namo (duomenys neskelbtini), atkūrimo būdui ir nuostolių dydžiui nustatyti (toliau – ir Komisija) išvados ir siūloma atlyginti padarytą žalą (nesant galimybės atkurti iki sužalojimo buvusią pastato būklę, siūloma vadovautis Komisijos 2016 m. gruodžio 30 d. akto Nr. RG-102 (toliau – ir Komisijos aktas) 16.2 punkto rekomendacijomis). Komisijos akte konstatavus, kad iki sužalojimo buvusio autentiško pastato būklės atkūrimas yra negalimas, Komisija siūlo vykdyti Projekto ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-498 patvirtinto (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenvietės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius, vizualiai priartinant naująjį statinį prie vietovei būdingos istoriškai susiformavusios aplinkos, išlaikant medžiagiškumą, tradicinės medinės architektūros bruožus ir charakteringus puošybos elementus. Taigi Komisijos akte teikiamos rekomendacijos, kaip toliau turėtų būti vykdomi kapitalinio remonto darbai. Tačiau tai yra tik rekomendacijos ir norint atlikti pastato remonto darbus būtina koreguoti Projektą suderinant jį su atsakingomis institucijomis.

6530.

66Pareiškėjas pažymi, kad nagrinėjamu atveju buvo surašytas Departamento Reikalavimas, o ne Inspekcijos savavališkos statybos aktas, dėl to nėra jokio pagrindo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais savavališką statybą.

6731.

68Pareiškėjas nesutinka su atsakovo argumentais, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aklai nustato leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus galiojimo terminą. Pagal PTR 3.04.01:2014 21.5 punktą leidimai atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus pripažįstami netekusiais galios, jei per 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos tvarkybos darbai nebuvo pradėti. Todėl minėtas teisės aktas neįtvirtina termino, per kiek laiko turi būti užbaigiami darbai, bet nurodo, per kokį laikotarpį darbai turi būti pradedami, dėl to šiai bylai šis teisės aktas yra visiškai neaktualus, nes ginčo dėl to ar darbai pagal Projektą buvo pradėti atlikti ar ne, nėra. Pats atsakovas pripažįsta, kad tam tikrais atvejais administraciniai teismai įpareigoja Departamentą nustatyti ilgesnius reikalavimų įvykdymo terminus. Pareiškėjo nuomone, atsakovo nurodytas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-8614-473/2016 tik patvirtina, kad teismas nėra saistomas terminų ir atsižvelgdamas į konkrečios bylos specifiką gali savo nuožiūra tiek pratęsti Departamento nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą, tiek ir iš viso jo nenustatyti. Kiti apeliacinio skundo argumentai taip pat neįrodo, jog teisės aktai nustatytų draudimą teismui, įvertinus visas konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, nenustatyti termino reikalavimui įgyvendinti. Teismo sprendimo priėmimo metu Reikalavimo įvykdymo terminas jau buvo pasibaigęs, todėl akivaizdu, kad pareiškėjas bet kokiu atveju nebegalėtų įvykdyti Reikalavimo jame nustatytu terminu, ypač atsižvelgiant į tai, kad, norint įvykdyti Reikalavimą, būtina koreguoti Projektą, derinti jį su atsakingomis institucijomis, t. y. turi būti atlikti darbai (veiksmai), kurių atlikimo termino pareiškėjas nekontroliuoja.

69Teisėjų kolegija

konstatuoja:

70IV.

7132.

72Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 straipsnio 2 dalis), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

7333.

74Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 9 dalimi, konkrečias nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir už jų vykdymą atsako Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Jis turi apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės tarnybas ir teritorinius padalinius.

7534.

76Departamentas inter alia (lot. be kita ko): organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, atskleidimą ir stebėseną; teikia šiuo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims; administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą; per mėnesį nuo pateikimo dienos teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus; tikrina, kaip vykdomas šis įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai; kontroliuoja kultūros paveldo tvarkybą ir priežiūrą, stabdo fizinių ir juridinių asmenų atliekamus veiksmus nekilnojamosiose kultūros vertybėse, jų teritorijose ir apsaugos zonose, jeigu nustatomi paveldosaugos reikalavimų pažeidimai; nustato sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį; turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių; įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja jo įgaliojimų sričiai priskirtas administracinių nusižengimų bylas.

7735.

78Vadovaujantis NKPAĮ 23 straipsnio 10 dalimi, kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę kontroliuojantys valdytojas, Departamentas ir savivaldybės institucijos bei kituose įstatymuose nurodyti subjektai, nustatę, kad atliekant darbus buvo pažeisti paveldosaugos reikalavimai ar kad dėl projekto klaidų iškilo vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmė, apie tai privalo pranešti Departamentui. Departamentas privalo sustabdyti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes žalojančius ar joms grėsmę keliančius darbus. Toks sustabdymas galioja, kol bus pašalinti paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, iškilusi grėsmė ar iki teismo sprendimo.

7936.

80Apeliacijos ribas sudaro tai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Reikalavimo dalį, nurodant Departamentui nenustatyti Reikalavimo įvykdymo termino,

8137.

82Iš paminetų departamento vykdomų funkcijų (kontroliuoja kultūros paveldo tvarkybą ir priežiūrą; stabdo fizinių ir juridinių asmenų atliekamus veiksmus nekilnojamosiose kultūros vertybėse, jų teritorijose ir apsaugos zonose, jeigu nustatomi paveldosaugos reikalavimų pažeidimai; nustato sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį; teikia apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims) kyla iš šio viešojo administravimo subjekto teisės, kokiais būdais nutraukti neteisėtus veiksmus (šios bylos kontekste – tvarkybos veiksmus) (NKPAĮ įstatymo 2 straipsnio 34 dalis) ir imtis priemonių sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdui nustatyti. Šios priemonės suponuoja pažeidėjui pareigas ne tik dėl kultūros vertybių atkūrimo būdo, nustatyto Departamento, bet ir šios pareigos įvykdymo termino prasme. Kitaip aiškinant Departamentui tenkančių viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimo apimtis, iš esmės būtų paneigiamas pažeidimo pašalinimo imperatyvas laiko požiūriu, o tai visiškai nederėtų su kultūros paveldo apsaugos tikslais (NKPAĮ 4 straipsnis).

8338.

84Todėl pirmosios instancijos teismas, iš dalies panaikindamas Departamento Reikalavimo dalį, kuria nustatytas terminas iki 2016 m. spalio 31 d. pastato remonto darbus atlikti vadovaujantis Projekto sprendiniais, nurodant Departamentui nenustatyti Reikalavimo įvykdymo termino, neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl ši apeliaciniu skundu skundžiama sprendimo dalis panaikinama ir pareiškėjo skundas visa apimtimi atmetamas.

8539.

86Atsižvelgdama į tai, kad dėl teisės į teismą įgyvendinimo pareiškėjas negali patekti į tokią teisinę padėtį, kai turėtų kreiptis į atsakovą prašydamas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, o tai būtų nepateisinama jokiais pagrindais, atitinkančiais objektyvaus būtinumo parametrus, teisėjų kolegija teismo sprendimu pratęsia ginčo Reikalavime nustatytą jo įvykdymo terminą 5 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo, t. y. iki 2019 m. kovo 24 d.

87Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

88Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

89Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą.

90Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo J. M. skundas patenkintas iš dalies – panaikinta Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2016 m. gegužės 24 d. reikalavimo Nr. RA-15 dalis, kuria nustatytas terminas iki 2016 m. spalio 31 d. pastato remonto darbus atlikti vadovaujantis Projekto sprendiniais, nurodant Departamentui nenustatyti Reikalavimo įvykdymo termino.

91Pareiškėjo J. M. skundą atmesti.

92Pratęsti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2016 m. gegužės 24 d. reikalavime Nr. RA-15 nustatytą jo įvykdymo terminą 5 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo, t. y. iki 2019 m. kovo 24 d.

93Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti atsakovo... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamame Reikalavime buvo konstatuota, jog... 9. 3.... 10. Pareiškėjo nuomone, Reikalavimas surašytas netinkamam subjektui, nes jis... 11. 4.... 12. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m.... 13. 5.... 14. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad nors... 15. 6.... 16. Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 17. 7.... 18. Departamentas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad pareiškėjas nėra... 19. 8.... 20. Atsakovo nuomone, nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai dėl Reikalavimo... 21. 9.... 22. Departamento atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad pastato... 23. II.... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog Departamento Alytaus skyriaus... 28. 12.... 29. Teismas pabrėžė, kad iš byloje pateikto 2015 m. rugpjūčio 12 d.... 30. 13.... 31. Teismas, vadovaudamasis NKPAĮ 2 straipsnio 39 dalimi ir Statybos įstatymo 2... 32. 14.... 33. Teismas, vadovaudamasis Sąrašo 6.2.2 punktu, sutiko su pareiškėju, kad... 34. 15.... 35. Teismas pabrėžė, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas pranešė už... 36. 16.... 37. Vis dėlto teismas nurodė, kad Reikalavimu pareiškėjas įpareigotas remonto... 38. 17.... 39. Kadangi Aktas, surašytas po ginčijamo Reikalavimo priėmimo, tai nesudaro... 40. 18.... 41. Teismas sutiko su pareiškėju, kad jokie remonto darbų atlikimo terminai... 42. III.... 43. 19.... 44. Atsakovas Departamentas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios... 45. 20.... 46. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinti... 47. 21.... 48. Departamentas nurodo, kad termino Reikalavimui nenustatymas prieštarautų... 49. 22.... 50. Atsakovas pažymi, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą... 51. 23.... 52. Departamento teigimu, argumentu, kad statybos procesą (tvarkomųjų statybos... 53. 24.... 54. Atsakovas teigia, kad teismo sprendimas užkerta kelią kultūros paveldo... 55. 25.... 56. Departamentas pabrėžia, kad pareiškėjas skundu neprašė teismo pratęsti... 57. 26.... 58. Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovo Departamento apeliacinį skundą... 59. 27.... 60. Pareiškėjas pažymi, kad yra akivaizdu, jog, pastato daliai sugriuvus, jos... 61. 28.... 62. Pareiškėjo nuomone, aplinkybė, kad Departamento direktoriaus įsakymu... 63. 29.... 64. Pareiškėjas pažymi, kad po teismo sprendimo priėmimo T. M.... 65. 30.... 66. Pareiškėjas pažymi, kad nagrinėjamu atveju buvo surašytas Departamento... 67. 31.... 68. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo argumentais, kad nekilnojamojo kultūros... 69. Teisėjų kolegija... 70. IV.... 71. 32.... 72. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 73. 33.... 74. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos... 75. 34.... 76. Departamentas inter alia (lot. be kita ko): organizuoja ir koordinuoja... 77. 35.... 78. Vadovaujantis NKPAĮ 23 straipsnio 10 dalimi, kultūros paveldo objekte... 79. 36.... 80. Apeliacijos ribas sudaro tai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 81. 37.... 82. Iš paminetų departamento vykdomų funkcijų (kontroliuoja kultūros paveldo... 83. 38.... 84. Todėl pirmosios instancijos teismas, iš dalies panaikindamas Departamento... 85. 39.... 86. Atsižvelgdama į tai, kad dėl teisės į teismą įgyvendinimo pareiškėjas... 87. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 88. Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros... 89. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d.... 90. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d.... 91. Pareiškėjo J. M. skundą atmesti.... 92. Pratęsti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros... 93. Nutartis neskundžiama....