Byla 2-1089-115/2013
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pakeitimo pripažinimo neteisėtu ir perkančiosios organizacijos sprendimų dalinio panaikinimo, išvadą duodanti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovui UAB „VAATC“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pakeitimo pripažinimo neteisėtu ir perkančiosios organizacijos sprendimų dalinio panaikinimo, išvadą duodanti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti atsakovo veiksmus, kuriais šis viešojo pirkimo konkurso „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: „Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ eigoje pakeitė konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams, jį padidindama, neteisėtais; panaikinti atsakovo sprendimą dėl konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo pakeitimo, apie kurį konkurso dalyviai buvo informuoti 2012 m. spalio 12 d. ir 2012 m. spalio 24 d. pranešimais CVP IS priemonėmis; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ (pirkimo Nr. 125347) (toliau ir Konkursas). Konkurso sąlygos viešai buvo paskelbtos 2012 m. liepos 31 d. Iš CVP IS skelbiamo atsakovo ir potencialių konkurso dalyvių susirašinėjimo matyti, kad po 2012 m. rugsėjo 5 d. įvykusio atsakovo susitikimo su konkurso dalyviais ir statybvietės apžiūros, vienas iš potencialių konkurso dalyvių pateikė atsakovui paklausimą, kuris savo esme buvo pretenzija dėl galimai neteisėtų pirkimo sąlygų, kuriuo nurodė, jog konkurso sąlygų 5.2.5., 5.2.9. punktuose nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai yra suformuluoti pagal ieškovo galimybes, turimą patirtį ir vykdomus projektus. Tokio paklausimo/pretenzijos pateikimu ne iškart po Konkurso sąlygų paskelbimo, bet po sužinojimo, jog konkurse potencialiai žada dalyvauti ir ieškovas, buvo siekiama eliminuoti iš Konkurso procedūrų ieškovą, t.y. pakeisti Konkurso sąlygas taip, kad ieškovas nebegalėtų dalyvauti Konkurse. Keisdamas konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atsakovas juos ne palengvino, kad konkurse galėtų dalyvauti ir kitos Lietuvos įmonės, tačiau sąmoningai juos pasunkino. Nagrinėjamu atveju nėra aišku, kodėl Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo nustatymo poreikis atsirado ne iškart rengiant konkurso sąlygas, tačiau atsakovui gavus pretenziją. Nustatydamas papildomus kvalifikacinius reikalavimus atsakovas teikia privilegijas vienam ūkio subjektui (Konkurso dalyviui, pateikusiam pretenziją) ir diskriminuoja ieškovą, tokiu būdu atsiranda Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. draudžiami skirtumai vykdant konkursą, juolab, kad teisės aktai neleidžia laisvai manipuliuoti perkančiosios organizacijos teise nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, tuo labiau – atsižvelgiant į vieno iš konkurso dalyvių nuomonę. Atsakovas pats parengė ir paskelbė pradines Konkurso dokumentų sąlygas. Tai reiškia, kad atsakovas laikė, jog parengtos Konkurso sąlygos yra pagrįstos ir teisėtos. Atsakovo sprendimai ir veiksmai, nukreipti išimtinai prieš vieną konkrečią įmonę, siekiant ją eliminuoti iš Konkurso procedūrų, laikytini grubiu viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimu. Atsakovo atsakyme į ieškovo pretenziją dėstomi argumentai dėl rėmimosi Viešųjų pirkimų tarnybos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijomis, dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros reikalavimų vykdymo yra deklaratyvūs ir neatitinka tikrovės, nes Viešųjų pirkimų tarnybos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijos neįpareigoja perkančiosios organizacijos taikyti vieną ar kitą konkretų kriterijų vertinant tiekėjų kvalifikaciją, o 2012 m. lapkričio 6 d. publikacija „Šiukšles jaukia įtartini konkursai“, spausdinta dienraštyje Respublika“, patvirtina, kad Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo padidinimo nesąlygojo Aplinkos projektų valdymo agentūros reikalavimų vykdymas (t. 1, b. l. 1-10).

3Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad atsakovas minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, įskaitant ir patikslintų Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, nustatė atsižvelgdamas į pirkimo objekto svarbą ir sudėtingumą. Pirkimo objektas yra suprojektuoti, pastatyti ir įrengti Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius ir parinkti subjektą, kuriam bus perduoti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai eksploatavimo paslaugų teikimui 20 metų terminui. Tokio pobūdžio projektas Lietuvoje įgyvendinamas pirmą kartą, todėl atsakovui ypatingai svarbu pasirinkti kompetentingą, patikimą ir patyrusį tiekėją, kuris būtų pajėgus įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. 2012 m. spalio 11 d. patikslintas kvalifikacinis reikalavimas yra proporcingas pirkimo objektui ir būtinas siekiant įsitikinti dalyvių pajėgumu įvykdyti pirkimo sutartį. Atsakovo perkamų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių našumas – 250 tūkst. tonų atliekų kasmet. Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto kvalifikacinis reikalavimas patikslintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (36 str. 1 d. 2 p.), Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 nustatytais statybos darbų, kurie bus vykdomi vadovaujantis FIDIC, pirkimams privalomais ir rekomenduojamais nurodymais (2.1.3. punktu), Viešųjų pirkimų tarnybos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijomis (20, 20.1. punktais). Atsakovo nustatytas kiekis (125 000 tonų atliekų per metus) yra proporcingas pirkimo objektui, kadangi Konkurso laimėtojui reikės eksploatuoti įrenginius, kurių našumas – 250 000 tonų per metus. Konkurso sąlygų patikslinimai buvo atlikti atsižvelgiant ir į JASPERS ekspertų parengtoje Konkurso apžvalgos ataskaitoje „MBA Vilnius“ pateiktas rekomendacijas. Nepagrįsti ir neįrodyti ieškovo teiginiai, jog atsakovas, nustatydamas kvalifikacinius reikalavimus, tariamai teikia privilegijas vienam ūkio subjektui ir tariamai diskriminuoja kitus ūkio subjektus. Ginčo atveju būtina remtis kasacinio teismo praktika, kurioje nurodyta, jog vien tai, kad tiekėjo turimi pajėgumai neatitinka nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai apskritai yra diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga). Ieškovo minima laikraščio publikacija negali būti vertinama kaip objektyvus įrodymus, nes straipsnyje perteikiama daugiausia ieškovo vadovo subjektyvi nuomonę, o atsakovo viešojo pirkimo komisijos nario nurodyti faktai sąmoningai iškraipomi (t. 2, b. l. 137-143).

4Ieškovas dubliku palaiko visus ieškinio reikalavimus, papildomai paaiškina, kad Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą ginčija ne turinio prasme, o dėl perkančiosios organizacijos padarytų procedūrinių Viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimų bei dėl viešųjų pirkimų principo pažeidimo. Priimdamas sprendimą dėl Konkurso sąlygų pakeitimo atsakovas žinojo, kad Konkurso sąlygų pakeitimas realiai (faktiškai) paveiks ieškovo padėtį ir galimybes dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose, eliminuos jį iš potencialių dalyvių sąrašo. Išskyrus vieno iš potencialių Konkurso dalyvių pateiktą pretenziją, atsakovas neturėjo jokių kitų objektyvių priežasčių Konkurso eigoje pakeisti 5.2.5. punkto reikalavimus. Atsakant į atsakovo argumentus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 1 d. 2 p. taikymo, pažymėtina, jog atsakovo teisė tikrinti pirkimo dalyvių kvalifikaciją buvo įgyvendinta dar pirminėje Konkurso sąlygų redakcijoje, todėl nurodyta teisės norma niekaip nepagrindžia nei poreikio, nei atsakovo pareigos Konkurso eigoje pasunkinti minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Atsakovo nurodomas Viešųjų pirkimų tarnybos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijų 20 punktas yra dispozityvaus pobūdžio, todėl negalėjo įpareigoti atsakovo keisti Konkurso sąlygų. Rekomendacijų 4 punktas įrodo, jog atsakovas neturėjo pareigos nustatyti tokios kvalifikacinio kriterijaus parametro reikšmės, kokia yra numatyta patikslintose Konkurso sąlygose. Bet kuriuo atveju atsakovas nepagrindžia, kad poreikis keisti minimalius kvalifikacijos reikalavimus dalyviams iškilo dėl aplinkybių, atsiradusių jau po Konkurso paskelbimo. Atsakovui taip pat nėra privalomi Aplinkos projektų valdymo agentūros patvirtinti privalomieji reikalavimai viešųjų pirkimų dokumentams, nes, pirma, reikalavimų 2.1.3. punktas atitinka ne Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą, o Konkurso sąlygų 5.2.4. punktą, kuris nėra šio ginčo nagrinėjimo dalykas, antra, reikalavimai nereglamentuoja pastatytų MBA įrenginių eksploatavimo paslaugų teikimo, eksploatavimo paslaugoms teikti reikalingos tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūrų. JASPERS ekspertų išvados surašytos 2012 m. vasario 29 d., o atsakovė apie jas informuota 2012 m. balandžio 5 d., t.y. anksčiau nei buvo paskelbta pirminė Konkurso dokumentų redakcija. Taigi atsakovas neįrodė, jog Konkurso sąlygas buvo būtina koreguoti po Konkurso sąlygų paskelbimo dėl JASPERS ekspertų pateiktų pastabų. Šios bylos faktinės aplinkybės ir joje keliamo ginčo pobūdis nesutampa su atsakovo nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėto ginčo pobūdžiu (nesutampa bylų ratio decidendi), todėl atsakovo nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai netaikytini sprendžiant šią bylą (t. 2, b. l. 170-176).

5Atsakovas tripliku palaiko atsiliepime išdėstytus atsikirtimus, papildomai paaiškina, kad ieškovas nesiverčia nei projektavimo, nei statybos darbų atlikimu, nei mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių gamyba ir tiekimu, todėl sutarties vykdymo metu privalės remtis trečiųjų asmenų pajėgumais. Atsakovas neturėjo jokios informacijos dėl ieškovo pasiūlymo turinio ir subjektų, kurių pajėgumais jis numato remtis, todėl teiginiai, kad Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto patikslinimu buvo siekiama pasunkti galimybes būtent ieškovui dalyvauti pirkime yra visiškai nepagrįsti. Atsakovas tikslindamas Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą siekė užtikrinti kvalifikacijos reikalavimų proporcingumą pirkimo objektui bei įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos pakankamumu tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, o tuo pačiu užtikrinti ir lygiateisiškumo principą. Ieškovo teiginiai, jog jis pripažįsta, kad Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto patikslinimas turinio prasme yra teisėtas, teismo turi būti vertinami kaip atsakovo atsiliepime nurodytų teiginių ir atsikirtimų dėl Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto patikslinimo teisėtumo pripažinimas (CPK 182 str. 5 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad perkančiajai organizacijai priklausanti teisė patikslinti pirkimo sąlygų turinį nėra ribojama laike iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga). Atsakovo paskelbtos pirkimo sąlygos yra taikomos visų tiekėjų atžvilgiu vienodai ir nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo, todėl nepagrįsti teiginiai dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo (t. 2, b. l. 170-185).

6Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje paaiškina, kad Konkurso pirkimo sąlygos, vadovaujantis VPĮ 27 str. 4 d., galėjo būti tikslinamos iki 2012-10-15. Pagal teisinį reguliavimą ir kasacinio teismo praktiką perkančioji organizacija gali nustatyti tik tokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kurie būtų adekvatūs ir proporcingi viešojo pirkimo objektui. Viešojo pirkimo sąlygas rengia ir tvirtina perkančioji organizacija, todėl būtent ji turi pagrįsti, kodėl viešojo pirkimo sąlygose nustatė tam tikrus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Nustatydama minimalius kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija turėtų įvertinti viešojo pirkimo objektą, rinkos sąlygas, įvertinti, kokia kvalifikacija yra būtina tiekėjui, kad jis galėtų tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, o ne vien tik remtis rekomendacinio pobūdžio teisės aktais. Viešųjų pirkimų tarnyba nėra įgaliota vertinti, kaip turi būti vykdomi mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių projektavimo bei statybos darbai ir kaip turi būti teikiamos mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių eksploatavimo paslaugos ir kokia kvalifikacija yra būtina šių darbų vykdytojams tam, kad jie galėtų sėkmingai atlikti darbus bei teikti paslaugas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad atsakovas vykdo viešąjį atvirą konkursą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ (pirkimo Nr. 125347). Skelbimas apie viešąjį pirkimą ir Konkurso sąlygos buvo paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2012-07-31. 2012-09-05 atsakovas suorganizavo konkurso dalyviams aiškinamąjį susirinkimą ir statybvietės apžiūrą. 2012-10-12 atsakovas paskelbė naują Konkurso dokumentų redakciją, kuria buvo pakeistas Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas, kuris pakartotinai buvo pasunkintas 2012-10-24 dar kartą patikslinus Konkurso sąlygas.

9Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygos, nustatančios minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, buvo keičiamos tikslu pašalinti iš Konkurso ieškovą ir kitus potencialius dalyvius. Taigi šios bylos nagrinėjimo dalyką sudaro patikrinimas, ar Konkurso sąlygos buvo keičiamos laikantis teisės aktų nustatytų procedūrų, ar Konkurso sąlygų pakeitimas nepažeidė VPĮ imperatyvių nuostatų.

10Pagal VPĮ 27 str. 4 d. nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę pakeisti konkurso sąlygas, jeigu tai yra būtina konkurso eigoje, tačiau tik iki tol, kol nėra pasibaigęs pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas. Paskutinė pasiūlymų, dalyvauti Konkurse, pateikimo diena buvo numatyta 2012-10-15, taigi atsakovas turėjo teisę 2012-10-12 patikslinti Konkurso sąlygas. Pagal VPĮ 27 str. 5 d. tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad patikslinus Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą, atitinkamai buvo pratęstas ir terminas pasiūlymams pateikti. Taigi Konkurso sąlygos buvo keičiamos Konkurso eigoje, o Konkurso dalyviams suteikta galimybė, atsakovui pratęsiant terminus pasiūlymams pateikti, patikslinti savo pasiūlymus, atsižvelgiant į pakeistas Konkurso sąlygas. Išdėstyta patvirtina, kad Konkurso sąlygos buvo keičiamos laikantis formalių teisės aktų nustatytų procedūrų.

11Tikrinant, ar Konkurso sąlygų pakeitimas nepažeidė VPĮ imperatyvių nuostatų, esminę reikšmę turi du aspektai, pirma, sąlygų keitimo priežastys, antra, sąlygų pakeitimo pasekmės.

12Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygų 5.2.5 punkto nuostatas, nustatančias konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, atsakovas pakeitė siekdamas pašalinti iš Konkurso ieškovą ir kitus potencialius dalyvius. Šiuos savo teiginius ieškovas grindžia tuo, jog atsakovui nebuvo objektyvios būtinybės keisti minėtų Konkurso sąlygų, o sąlygos pakeistos atsižvelgiant į potencialaus dalyvio reikalavimą/pretenziją pakeisti Konkurso sąlygas.

13Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad pradinėje Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto redakcijoje buvo numatyta, kad „Pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos partneris) per 3 metus (jei dalyvis veikia trumpiau nei 3 metai, tai nuo jo įregistravimo pradžios) iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo būti įvykdęs bent vieną komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo ir/ar mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo paslaugų teikimo sutartį arba vykdo tokią sutartį, kurios vykdymo metu buvo suteiktos ne mažiau kaip 3 metų trukmės eksploatavimo paslaugos per pastaruosius 3 metus ir apdorojama ne mažiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) tonų atliekų kiekvienais metais per pastaruosius 3 metus“. 2012-10-12 Konkurso sąlygų 5.2.5. punktas buvo pakeistas: „<....> vykdo tokią sutartį, kurios vykdymo metu apdorojama ne mažiau kaip 125 000 (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai) tonų atliekų“, 2012-10-24 atsakovas paaiškino patikslinto Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto turinį, nurodydamas, kad „Eksploatavimo paslaugų teikimo sutartyje nurodytas atliekų kiekis „ne mažiau kaip 125 000 (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai) tonų atliekų“ yra vienerių metų kiekis per 3 metus“.

14Perkančiajai organizacijai teisės aktai suteikia teisę nustatyti ir apibrėžti konkurso dalyvių kvalifikacijai keliamus reikalavimus, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį. Pagal VPĮ 32 str. 2 d. perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos; jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

15Išdėstyta patvirtina, kad VPĮ leidžia perkančiajai nuspręsti, kokius kvalifikacinius reikalavimus nustatyti tiekėjams, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 str. 1 d. nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, ir laikydamasi VPĮ 32 str. nustatytų minimalių kvalifikacijos apibūdinimo taisyklių.

16Teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus, sprendžia, kad Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto pakeitimas pagal nustatytas aplinkybes sąlygojo VPĮ nuostatų pažeidimą.

17Iš ieškovo procesinių dokumentų (dubliko) matyti, kad ieškovas Konkurso sąlygų 5.2.5. punkto pakeitimą ginčija ne turinio prasme, t.y. iš esmės sutinka, kad tiekėjams galėjo būti nustatyti tokie kvalifikaciniai reikalavimai, kurie buvo nustatyti 2012-10-12. Tačiau šiuo aspektu svarbiausia yra Konkurso sąlygų keitimo jau po jų paskelbimo priežastys. Byloje pateikti dokumentai bei šalių paaiškinimai patvirtina, kad Konkurso sąlygos buvo paskelbtos dar 2012-07-31, tačiau jos patikslintos tik 2012-10-12, likus trims dienoms iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 27 str. 4 d.). Atsakovas poreikį pakeisti Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatytus minimalius tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus grindžia jam suteikta teise tikrinti kandidatų ir dalyvių techninį bei profesinį pajėgumą (VPĮ 36 str. 1 d. 2 p.), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 1S-196 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20., 20.1. punktais, Aplinkos projektų valdymo agentūros patvirtintais privalomaisiais reikalavimais pagal FIDIC „Geltoną“ knygą ir 2012-02-29 JAESPERS ekspertų parengta Konkurso apžvalgos ataskaita „MBA Vilnius“. Tačiau paminėti pagrindai atsakovui keisti Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą laikytini formaliomis priežastimis. Pirma, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu Nr. 1S-196 patvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijos yra ne privalomo, bet rekomendacinio pobūdžio teisės aktas, nustatantis tik rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms kokiu būdu galima išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sąlygas. Antra, Aplinkos projektų valdymo agentūros patvirtinti privalomieji reikalavimai nėra susiję su nagrinėjamo ginčo dalyku, kadangi jie skirti statinių projektavimo, statybos ir įrengimo darbams, kai tuo tarpu ginčo Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatyti privalomieji reikalavimai statinių eksploatacijai, t.y. minėti reikalavimai apskritai netaikytini nustatant kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su perkamo objekto eksploatacija. Paminėta patvirtina, kad faktiškai vienintelis pagrindas keisti Konkurso sąlygų 5.2.5 punktą atsakovui buvo JAESPERS ekspertų išvada, apie kurią pastarajam buvo žinoma dar iki Konkurso sąlygų paskelbimo.

18Byloje pateikti dokumentai (t. 1, b. l. 21-32) patvirtina, kad vienas potencialių Konkurso dalyvių buvo pateikęs atsakovui paklausimą/pretenziją, kurioje buvo išdėstytos pastabos dėl tiekėjo eksploatuotos arba eksploatuojamos MBA gamyklos pajėgumų, dėl šių reikalavimų parengimo, kad juos atitiktų ieškovas. Atsakovas į minėtą paklausimą – pretenziją atsižvelgė ir atitinkamai pakoregavo Konkurso sąlygas, tarp jų ir 5.2.5. punkte nustatytus tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus.

19Ginčo viešojo pirkimo objektas yra suprojektuoti, pastatyti ir įrengti MBA įrenginius ir parinkti subjektą, kuriam bus perduoti MBA įrenginiai, eksploatavimo paslaugų teikimui 20 metų terminui. MBA įrenginių projektavimo, statybos ir įrengimo darbų kaina gali siekti iki 119,1 mln. Lt, o eksploatavimo paslaugų kaina per 20 metų laikotarpį - 545 500 000 Lt. Sutiktina su tuo, kad pirkimo objektas yra didelės vertės, ir tai kartu su aplinkybe, jog pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, suponuoja, jog perkančiajai organizacijai yra itin svarbu pasirinkti tiekėją, kuris bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Kaip minėta, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatydama tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau ši diskrecijos teisė nėra absoliučiai neribota, bet privalo būti įgyvendinama nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

202012-10-12 keisdamas Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą atsakovas nustatė ženkliai aukštesnius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, viršijančius netgi JAESPERS ekspertų Konkurso apžvalgos ataskaitoje nurodytas rekomendacijas (apie 100 000 tonų per metus (t. 2, b. l. 164)). Atkreiptinas dėmesys, kad JAESPERS ekspertų rekomendacijos atsakovui buvo žinomos dar iki Konkurso sąlygų paskelbimo, taip pat žinoma ir pirkimo objekto specifika bei mastas. Aplinkybės, kai Konkurso sąlygos, nustatančios dalyviams keliamus kvalifikacijai keliamus reikalavimus, yra keičiamos po perkančiosios organizacijos susitikimo su potencialiais konkurso dalyviais, iš esmės tenkinant vieno iš potencialių konkurso dalyvių išsakytas pastabas/pretenzijas, suponuoja, jog Konkurso sąlygų pakeitimas nebuvo skaidrus. Atsakovas nenurodė jokių pagrįstų priežasčių, kodėl atsirado poreikis iš esmės keisti reikalavimus Konkurso dalyviams dėl patirties eksploatuojant MBA įrenginius jau po Konkurso sąlygų paskelbimo, išskyrus vieno iš potencialių Konkurso dalyvių pareikštas pastabas/pretenzijas. Nors, kaip minėta, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatydama kvalifikacinius reikalavimus konkurso dalyviams, nagrinėjamu atveju formaliai buvo išlaikytos Konkurso sąlygų keitimo procedūros, tačiau atsakovas tinkamai nepagrindė poreikio keisti Konkurso sąlygas po jų paskelbimo, kai visa informacija, neva sudariusią pagrindą keisti sąlygas, buvo disponuojama iki viešojo pirkimo ir jo sąlygų paskelbimo.

21Išdėstyto pagrindu spręstina, kad atsakovas 2012-10-12 keisdamas Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą pažeidė skaidrumo reikalavimus, todėl tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti, o jų rezultatas naikintinas.

22Pagal kasacinio teismo praktiką konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą [kvalifikacinį] reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Nors perkamas objektas yra specifinis, didelės vertės, tačiau atsakovas nepateikė ir pagrįstų paaiškinimų, kokios priežastys sąlygojo tokių aukštų kvalifikacinių reikalavimų (didesnių net nei rekomenduotų JAESPERS ekspertų) nustatymą jau vykstančių pirkimo procedūrų eigoje. Todėl darytina išvada, kad keičiant Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą potencialiai buvo pažeisti ir konkurencijos ribojimo draudimai.

23Iš esmės patenkinus ieškinį, ieškovo sumokėtas už ieškinį žyminis mokestis priteistinas ieškovui iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239 str.,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Pripažinti neteisėtais atsakovo UAB „VAATC“ veiksmus dėl viešojo atviro konkurso „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ (pirkimo Nr. 125347) konkurso sąlygų 5.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo tiekėjams pakeitimo.

27Panaikinti atsakovo UAB „VAATC“ 2012-10-12 sprendimą dėl viešojo atviro konkurso „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ (pirkimo Nr. 125347) sąlygų 5.2.5. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo pakeitimo.

28Priteisti iš atsakovo UAB „VAATC“ ieškovui UAB „Ecoservice“ 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo veiksmus, kuriais šis viešojo pirkimo... 3. Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas... 4. Ieškovas dubliku palaiko visus ieškinio reikalavimus, papildomai paaiškina,... 5. Atsakovas tripliku palaiko atsiliepime išdėstytus atsikirtimus, papildomai... 6. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje paaiškina, kad Konkurso pirkimo... 7. Ieškinys tenkintinas. ... 8. Nustatyta, kad atsakovas vykdo viešąjį atvirą konkursą „Vilniaus regiono... 9. Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygos, nustatančios minimalius tiekėjų... 10. Pagal VPĮ 27 str. 4 d. nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui,... 11. Tikrinant, ar Konkurso sąlygų pakeitimas nepažeidė VPĮ imperatyvių... 12. Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygų 5.2.5 punkto nuostatas, nustatančias... 13. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad pradinėje Konkurso sąlygų 5.2.5.... 14. Perkančiajai organizacijai teisės aktai suteikia teisę nustatyti ir... 15. Išdėstyta patvirtina, kad VPĮ leidžia perkančiajai nuspręsti, kokius... 16. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus, sprendžia, kad Konkurso... 17. Iš ieškovo procesinių dokumentų (dubliko) matyti, kad ieškovas Konkurso... 18. Byloje pateikti dokumentai (t. 1, b. l. 21-32) patvirtina, kad vienas... 19. Ginčo viešojo pirkimo objektas yra suprojektuoti, pastatyti ir įrengti MBA... 20. 2012-10-12 keisdamas Konkurso sąlygų 5.2.5. punktą atsakovas nustatė... 21. Išdėstyto pagrindu spręstina, kad atsakovas 2012-10-12 keisdamas Konkurso... 22. Pagal kasacinio teismo praktiką konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba... 23. Iš esmės patenkinus ieškinį, ieškovo sumokėtas už ieškinį žyminis... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Pripažinti neteisėtais atsakovo UAB „VAATC“ veiksmus dėl viešojo atviro... 27. Panaikinti atsakovo UAB „VAATC“ 2012-10-12 sprendimą dėl viešojo atviro... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „VAATC“ ieškovui UAB „Ecoservice“ 1 000 Lt... 29. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...