Byla I-7745-146/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Laimes Baltrunaites (pranešeja), Raimondo Blauzdžiaus, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininke), sekretoriaujant Jurgitai Veželytei, dalyvaujant pareiškejos atstovams Indrei Mažonei ir advokatui Arunui Ivanciui, atsakovo atstovui Valentinui Gavrilovui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejos Neringos savivaldybes prašyma atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai del nutarimo panaikinimo,

2n u s t a t e :

3Pareiškeja Neringos savivaldybe pateike teismui prašyma (b.l.3-4), kuriame praše panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2007-05-17 nutarima Nr. 1S-53 „Del Neringos savivaldybes tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-271 patvirtintu vietines rinkliavos už leidima ivažiuoti mechaninemis transporto priemonemis i valstybes saugoma Kuršiu nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybes administruojama teritorija lengvatu atitikties konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams tyrimo pradejimo“ (toliau – Nutarimas Nr.1S-53).

4Prašyme paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, jog savivaldybes pagal Konstitucijos bei istatymu apibrežta kompetencija veikia laisvai ir savarankiškai (Konstitucijos 120 str.2 d.), savivaldybiu tarybos turi teise istatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto saskaita savivaldybiu tarybos gali numatyti mokesciu bei rinkliavu lengvatas (Konstitucijos 121 str.2 d.). Ar savivaldybes laikosi Konstitucijos ir istatymu, ar vykdo Vyriausybes sprendimus, prižiuri Vyriausybes skiriami atstovai (Konstitucijos 123 str.2 d., Vietos savivaldos istatymo 41 str.1 d.). Savivaldybes instituciju bei valstybes tarnautoju aktai ar veiksmai, pažeidžiantys gyventoju, instituciju, istaigu, imoniu ir organizaciju teises, gali buti skundžiami Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka (Vietos savivaldos istatymo 41 str.3 d.).

5Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimas Nr. T1-27 yra norminis administracinis teises aktas. Pagal Vietos savivaldos istatymo 41 str. 1 d., 3 d. nuostatas savivaldybes norminiu administraciniu aktu teisetuma gali tirti tik teismas Administraciniu bylu teisenos istatymo 110 str., 111 str., 112 str. nustatyta tvarka. LR konkurencijos istatymo 23 str. 1 d. nesuteikta Konkurencijos tarybai teises tirti savivaldybiu norminiu administraciniu aktu teisetuma. Remdamasi išdestytais argumentais mano, kad Konkurencijos tarybos 2007-05 m. gegužes 17 d. nutarimas yra neteisetas, todel turetu buti panaikintas Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu.

6Teismo posedyje pareiškejo atstovas palaike prašyma ir praše ji patenkinti. Taip pat praše kreitis i Lietuvos Respublikos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 22 ir 32 punktai neprieštarauja Konkurencijos istatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktui ir 24 straipsnio 1 daliai.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba su pareiškejos prašymu nesutiko ir praše atmesti ji kaip nepagrista.

8Atsiliepime (b. l. 25-26) paaiškino, kad pareiškejos nurodytas teisinis reglamentavimas (Konkurencijos istatymo 23 str.1 d., Vietos savivaldos istatymo 41 str.1 ir 3 d.) neapibrežia administravimo proceduros tais atvejais, kai tam tikru istatymu vykdymo kontrolei ir valstybes politikos tam tikrose srityse igyvendinimui sukurti ir veikia specialus centriniai valstybinio administravimo subjektai. Atkreipe demesi i tai, kad nagrinejamu atveju turi buti remiamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-09-21 nutartyje suformuota teismu praktika (adm. byla Nr. A(7)-1061-05 ), kurioje teismas nurode, kad butent Konkurencijos taryba turi teise atlikti istatymu nustatytas proceduras siekiant ivertinti kaip laikomasi Konkurencijos istatymo reikalavimu.

9Paaiškino kad pagal Konkurencijos istatymo nuostatas Konkurencijos taryba nagrineja, ar valstybes valdymo ir savivaldos instituciju priimti teises aktai ar kiti sprendimai atitinka šio istatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui, kreipiasi i valstybes valdymo ir savivaldos institucijas su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teises aktus ar kitus konkurencija ribojancius sprendimus (KI 19 str.1 d. 4 p.). Konkurencija ribojanciu veiksniu tyrimas aprašytas Konkurencijos istatymo ketvirtajame skirsnyje. Tyrimo tvarka detalizuota Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos darbo reglamente. Reglamento 22 punktas numato, kad šiame Reglamente numatyta pažeidimu tyrimo tvarka su atitinkamais pakeitimais taip pat taikoma tiriant pažeidimus del valstybes valdymo ir savivaldos instituciju teises aktu ir sprendimu atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsniui.

10Paaiškino, kad nagrinejamu atveju i Konkurencijos taryba elektroniniu paštu kreipesi fizinis asmuo, kuris praše paaiškinti, ar Neringos savivaldybes sprendimas, susijes su lengvatu nustatymu renkant vietine rinkliava už leidima ivažiuoti mechaninems transporto priemonems i Kuršiu nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybes administruojama teritorija, nepažeidžia Konkurencijos istatymo reikalavimu. Konkurencijos istatymo 24 str. 1 d. išvardijami subjektai turintys teise reikalauti pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima. Istatymas nesuteikia tokios teises fiziniams asmenims, kurie neatitinka Konkurencijos istatyme pateikto ukio subjekto apibrežimo. Taciau Konkurencijos istatymo 24 str. 2 d. nurodyta, kad Konkurencijos taryba turi teise pradeti tyrima savo iniciatyva, priimdama motyvuota nutarima. Remdamasis išdestytais motyvais teigia, kad 2007-05-17 Konkurencijos tarybos sprendimas Nr.1S-53 yra pagristas ir teisetas.

11Teismo posedyje atsakovo atstovas praše atmesti pareiškejos prašymus kaip nepagristus.

12Prašymas netenkinamas.

13Nagrinejamo ginco esme - Konkurencijos tarybos 2007-05-17 nutarimo Nr. 1S-53 (b.l. 7-8) pagristumas ir teisetumas. Šiuo administraciniu aktu atsakovas, vadovaudamasis Konkurencijos istatymo 4 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 24 straipsnio 2 dalimi ir 25 straipsnio 5 dalimi, nutare pradeti tyrima del Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimu Nr. T1-271 (b.l.9-19,43-53) patvirtintu vietines rinkliavos už leidima ivažiuoti mechaninemis transporto priemonemis i valstybes saugoma Kuršiu nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybes administruojama teritorija lengvatu atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams.

14Konkurencijos istatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato valstybes valdymo ir savivaldybes instituciju pareiga vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius su ukines veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, užtikrinti sažiningos konkurencijos laisve. Šio straipsnio 2 dalis valstybes valdymo ir savivaldos institucijoms draudžia priimti teises aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ukio subjektus ar ju grupes ir del kuriu atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos salygu skirtumu atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ukio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingu konkurencijos salygu neimanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos istatymu reikalavimus.

15Istatymu leidejas valstybines konkurencijos politikos vykdymo bei šio istatymo laikymosi kontroles funkcijas pavede Lietuvos Respublikos valstybes istaigai – Konkurencijos tarybai (KI 18 str.1 d.). Šiam centriniam valstybinio administravimo subjektui (ABTI 2 str.6,7 d.) Konkurencijos istatymu yra suteikta specialioji kompetencija Konkurencijos istatymo vykdymo kontrolei užtikrinti (KI 19 str.).

16Nagrinejamam gincui yra aktualus Konkurencijos tarybai suteikti igaliojimai: kontroliuoti kaip ukio subjektai, valstybes valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio istatymo nustatytu reikalavimu (KI 19 str.1 d.1 p.), duoti privalomus nurodymus ukio subjektams, tarp ju komerciniams bankams ir kitoms kredito istaigoms bei valstybes valdymo ir savivaldos institucijoms, pateikti finansinius ir kitus dokumentus, taip pat ir turincius komerciniu paslapciu, bei kita informacija, reikalinga rinkoms tirti ar kitiems Tarybos uždaviniams vykdyti (KI 19 str.1 d.3 p.); nagrineti, ar valstybes valdymo ir savivaldos instituciju priimti teises aktai ar kiti sprendimai atitinka šio istatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui, kreiptis i valstybes valdymo ir savivaldos institucijas su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teises aktus ar kitus konkurencija ribojancius sprendimus. Jeigu reikalavimas neivykdytas, Taryba turi teise valstybes valdymo instituciju sprendimus, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybes norminius teises aktus, apskusti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldos instituciju sprendimus – apygardos administraciniam teismui (KI 19 str.1 d. 4 p.); tirti ir nagrineti šio istatymo pažeidimus bei taikyti pažeidejams sankcijas istatymu nustatytais atvejais ir tvarka (KI 19 str.1 d.5 p.).

17Iš mineto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad Konkurencijos taryba, turedama informacijos apie tai, jog savivaldos institucijos priimtas teises aktas galimai neatitinka Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimu, turi teise nustatyta tvarka atlikti tyrima. Konkurencijos istatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktas konkreciai apibrežia kokius veiksmus atlieka Konkurencijos taryba tuo atveju, jei ji nustato, jog savivaldybes instituciju priimti teises aktai ar kiti sprendimai neatitinka šio istatymo 4 straipsnio reikalavimu (kreipiasi i savivaldos institucija su reikalavimu pakeisti ar panaikinti atitinkamus teises aktus ar kitus konkurencija ribojancius sprendimus, o jeigu reikalavimas nevykdomas, turi teise apskusti savivaldos institucijos sprendimus apygardos administraciniam teismui). Taigi, Konkurencijos tarybai - specialiajam Konkurencijos istatymo kontrole vykdanciam centriniam valstybinio administravimo subjektui yra suteikti administraciniai igalinimai vykdant savo funkcijas atlikti istatymu numatytas administravimo proceduras ir del ju priimti atitinkamus administracinius aktus. Konkurencijos taryba savo kompetencijos ribose tiria ir nagrineja atitinkamo valstybes valdymo ar savivaldos institucijos priimto teises akto atitikties Konkurencijos istatymui klausima, taciau jai nesuteikti igaliojimai išspresti to teises akto teisetumo klausima iš esmes (pripažinti ji neteisetu, panaikinti ar pakeisti), kadangi, kaip teisingai nurode pareiškeja, ši klausima gali spresti tik teismas. Iš skundžiamo Nutarimo matyti, kad atsakove nutare pradeti tyrima butent del savivaldybes tarybos sprendimo atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams.

18Konstatuotina, kad atsakove, priimdama nutarima Nr.1S-53 (b.l.27-28) pradeti tyrima (KI 24 str.2 d.) del Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimu Nr. T1-271 (b.l.7-8) patvirtintu vietines rinkliavos už leidima ivažiuoti mechaninemis transporto priemonemis i valstybes saugoma Kuršiu nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybes administruojama teritorija lengvatu atitikties konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams tyrimo pradejimo, neviršijo istatymu nustatytos savo kompetencijos. Todel nera pagrindo naikinti Konkurencijos tarybos 2007-05-17 nutarima Nr.1S-53 Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu.

19Iš Konkurencijos istatymo turinio akivaizdu, kad Konkurencijos taryba vykdo kontroles kaip ukio subjektai, valstybes valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio istatymo nustatytu reikalavimu, funkcija nustatyta tvarka atlikdama tyrima ir, jei baigus tyrima nenustatoma pagrindu nutraukti tyrima ir jis nenutraukiamas, nagrinedama istatymo pažeidimo byla Konkurencijos tarybos posedyje ir priimdama atitinkama nutarima, kuris gali buti skundžiamas teismui (KI 18 str.1 d., 19 str., 20 str.6, 7 d., V skyriaus 4 ir 5 skirsniai). Konkurencijos tarybos kompetencijai priklausanciu klausimu tyrimo ir nagrinejimo veiksmu tvarka, kreipimosi i Konkurencijos taryba ir sprendimu priemimo Konkurencijos taryboje tvarka ir proceduras detalizuoja (KI 20 str.7 d.) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004-09-16 nutarimu Nr.1S-139 (toliau – Reglamentas).

20Teiseju kolegijai nekyla abejoniu del pareiškejos nurodytu ar kitu Reglamento punktu nuostatu, nustatanciu Konkurencijos istatymo pažeidimu tyrimo tvarka, atitikties Konkurencijos istatymui. Todel teiseju kolegija neturi pagrindo kreiptis i Lietuvos vyriausiaji administracini teisma su prašymu ištirti atitinkamu Reglamento nuostatu atitikti Konkurencijos istatymui.

21Sistemiškai aiškinant Konkurencijos istatymo 18 str.1 d., 19, 30 straipsnio ir Reglamento penktojo skirsnio nuostatas akivaizdu, kad Konkurencijos tarybos pradetas tyrimas del valstybes valdymo ir savivaldos instituciju priimtu teises aktu atitikties šio istatymo 4 straipsnio reikalavimams baigiasi istatymo pažeidimo bylos nagrinejimu tik tuo atveju, kai del tyrimo yra pateikiama teisine išvada, jog minetu instituciju priimti teises aktai neatitinka Konkurencijos 4 straipsnio reikalavimu ir Konkurencijos taryba nutaria tyrima baigti, o po to nustatyta tvarka priima sprendima byla nagrineti Konkurencijos tarybos bylu nagrinejimo posedyje. Konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimas ir Konkurencijos istatymo pažeidimo bylu nagrinejimas yra Konkurencijos tarybos atliekamu administravimo proceduru kontroliuojant kaip ukio subjektai, valstybes valdymo ir savivaldos institucijos laikosi Konkurencijos istatymo nustatytu reikalavimu, atitinkamos dalys. Nagrinejamam gincui aktualu tik tai, ar pagristas ir teisetas atsakovo sprendimas Nr.1S-53 (b.l.27-28) pradeti tyrima del Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimo Nr. T1-271 atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams.

22Pagal Konkurencijos istatymo 24 straipsnio nuostatas teise reikalauti pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima turi: ukio subjektai, kuriu interesai yra pažeisti del konkurencija ribojanciu veiksmu (KI 24 str.1 d.1 p.); valstybes valdymo ir savivaldos institucijos (KI 24 str.1 d.2 p.); ukio subjektu ir vartotoju interesams atstovaujancios asociacijos ar sajungos (KI 24 str.1 d.3 p.). Be to, Konkurencijos taryba turi teise pradeti tyrima savo iniciatyva, priimdama motyvuota nutarima (KI 24 str.2 d., Reglamento 24, 32 p.). Byloje nustatyta, kad nagrinejamu atveju atsakove 2007-05-17 nutarimu Nr. 1S-53 ( b.l.27-28) tyrima del Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimo Nr. T1-271 (b.l.9-19) atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams pradejo savo iniciatyva, t.y. Konkurencijos istatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu. Informacija apie tai, kad minetas Neringos savivaldybes tarybos sprendimas galimai neatitinka Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams Konkurencijos taryba gavo iš fizinio asmens elektroniniu paštu (b.l.29). Pagal Konkurencijos istatymo 24 straipsnio nuostatas fiziniams asmenims nesuteikta iniciatyvos teise reikalauti, kad Konkurencijos taryba pradetu konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima. Taciau joks istatymas nedraudžia fiziniam asmeniui informuoti institucija, kuriai istatymu pavesta funkcija užtikrinti sažiningos konkurencijos laisve, apie galima sažiningos konkurencijos laisves pažeidima. Todel atsakove, gavusi iš fizinio asmens informacija apie tai, kad Neringos savivaldybe savo administruojamoje teritorijoje taiko kai kurioms turizmo paslaugu bendrovems vietiniu rinkliavu lengvatas už leidima ivažiuoti mechaninemis transporto priemonemis i valstybes saugoma Kuršiu nerijos nacionalinio parko teritorija ir tuo galimai pažeidžia Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimus, turejo pagrinda panaudoti šia informacija pradedama tyrima savo iniciatyva, t.y. vadovaujantis Konkurencijos istatymo 24 straipsnio 2 dalimi. Nei Konkurencijos istatymas nei Reglamentas neapriboja informacijos šaltiniu, kuriais gali remtis Konkurencijos taryba, pradedama tyrima savo iniciatyva del galimo Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimu pažeidimo priimant atitinkama teises akta.

23Byloje ištirti irodymai patvirtina, kad atsakove sprendima pradeti tyrima pradejo priimdama Konkurencijos istatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta dokumenta – motyvuota nutarima (b.l.27-28). Reglamento 97 punkte nurodyta kuriais atvejais Konkurencijos tarybos nutarimas turi buti surašomas atskiru dokumentu, tarp ju - priimant sprendima pradeti tyrimo del istatymo pažeidimo (Reglamento 97.1 p.). Reglamento 33 punktas nustato, kad nutarimas pradeti tyrima turi atitikti šio Reglamento 99 punkto reikalavimus, t.y. susideda iš ižangines, aprašomosios, motyvuojamosios ir rezoliucines daliu kuriose turi buti išdestyti 99.1-99.4 punktuose nurodyti duomenys. Konstatuotina, kad Konkurencijos taryba sprendima pradeti tyrima del Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimu Nr. T1-271 patvirtintu vietines rinkliavos už leidima ivažiuoti mechaninemis transporto priemonemis i valstybes saugoma Kuršiu nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybes administruojama teritorija lengvatu atitikties Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams, prieme savo kompetencijos ribose Konkurencijos istatymo (KI 24 str.2 d.) ir Reglamento (33,97,99 p.) reikalavimus atitinkanciu procesiniu dokumentu - 2007-05-17 nutarimu Nr. 1S-53 (b.l.27-28). Byloje nenustatyta, kad atsakove, priimdama skundžiama nutarima butu pažeidusi pagrindines proceduras, ypac taisykles, turejusias užtikrinti objektyvu visu aplinkybiu ivertinima bei sprendimo pagristuma (ABTI 97 str.1 d. 3 p.). Todel nera pagrindo naikinti Konkurencijos tarybos 2007-05-17 nutarima Nr. 1S-53 Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu. Kitu pagrindu naikinti skundžiama nutarima taip pat nenustatyta.

24Remiantis išdestytais argumentais pareiškejos prašymas atmetamas kaip nepagristas, o Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007-05-17 nutarimas Nr. 1S-53 paliekamas nepakeistas, kadangi yra pagristas ir teisetas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo ABTI 85-87 str., 88 str.1 p., 127, 129 str., teiseju kolegija

Nutarė

26

27pareiškejos Neringos savivaldybes prašyma atmesti.

28Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e :... 3. Pareiškeja Neringos savivaldybe pateike teismui prašyma (b.l.3-4), kuriame... 4. Prašyme paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, jog... 5. Neringos savivaldybes tarybos 2004-12-27 sprendimas Nr. T1-27 yra norminis... 6. Teismo posedyje pareiškejo atstovas palaike prašyma ir praše ji patenkinti.... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba su pareiškejos prašymu... 8. Atsiliepime (b. l. 25-26) paaiškino, kad pareiškejos nurodytas teisinis... 9. Paaiškino kad pagal Konkurencijos istatymo nuostatas Konkurencijos taryba... 10. Paaiškino, kad nagrinejamu atveju i Konkurencijos taryba elektroniniu paštu... 11. Teismo posedyje atsakovo atstovas praše atmesti pareiškejos prašymus kaip... 12. Prašymas netenkinamas.... 13. Nagrinejamo ginco esme - Konkurencijos tarybos 2007-05-17 nutarimo Nr. 1S-53... 14. Konkurencijos istatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato valstybes valdymo ir... 15. Istatymu leidejas valstybines konkurencijos politikos vykdymo bei šio istatymo... 16. Nagrinejamam gincui yra aktualus Konkurencijos tarybai suteikti igaliojimai:... 17. Iš mineto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad Konkurencijos taryba,... 18. Konstatuotina, kad atsakove, priimdama nutarima Nr.1S-53 (b.l.27-28)... 19. Iš Konkurencijos istatymo turinio akivaizdu, kad Konkurencijos taryba vykdo... 20. Teiseju kolegijai nekyla abejoniu del pareiškejos nurodytu ar kitu Reglamento... 21. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos istatymo 18 str.1 d., 19, 30 straipsnio... 22. Pagal Konkurencijos istatymo 24 straipsnio nuostatas teise reikalauti pradeti... 23. Byloje ištirti irodymai patvirtina, kad atsakove sprendima pradeti tyrima... 24. Remiantis išdestytais argumentais pareiškejos prašymas atmetamas kaip... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo ABTI... 26. ... 27. pareiškejos Neringos savivaldybes prašyma atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali buti...