Byla 2-214-267/2010

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios AB „Pakruojo buitis“ administratoriui Eugenijui Pranskėčiui, atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovei juridinio skyriaus vyriausiajai specialistei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios AB „Pakruojo buitis“ ieškinį atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialui dėl sudaryto turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi AB „Pakruojo buitis“ ieškiniu prašo atnaujinti ieškinio senatį, pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 1998-03-12 tarp AB „Pakruojo buitis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės sudarytą perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo perduotas AB „Pakruojo buitis“ priklausantis plytų pastato trečias aukštas, esantis ( - ), balansinė vertė 28 039, 61 Lt, bendras plotas – 439, 53 kv. m., priteisti iš atsakovo 28 039, 61 Lt neteisėtu sandoriu padarytos žalos atlyginimą. Nurodo, kad AB „Pakruojo buitis“ akcininkė – Pakruojo rajono savivaldybė, pažeisdama 1994-07-05 Akcinių bendrovių įstatymo 11 straipsnio nuostatas ir kreditorių interesus, neteisėtai už akcijas perėmė AB „Pakruojo buitis“ nekilnojamąjį turtą – plytų pastato trečią aukštą. Šis sandoris, ieškovo teigimu, pažeidžia imperatyvias teisės normas, todėl turėtų būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu. Šį reikalavimą ieškovas grindžia LR CK 1.78 str. 1 d., 1. 80 str. 1 d.. Kadangi atsakovas šį turtą naudoja visuomeniniais tikslais (įrengta Pakruojo r. centrinė biblioteka), ieškovas prašo grąžinti perduoto turto vertę pinigais, nes mano, kad grąžinti turto natūra nėra galimybės (LR CK 1.80 str. 2 d.).

4Be to ieškovas ginčija sandorį ir LR CK 1.81 str. 1 d. nustatytu pagrindu, nurodydamas, kad atsakovui, kuris yra viešas juridinis asmuo, keliama griežtesnė moralinė ir materialinė atsakomybė už atliekamų sandorių pasekmes, todėl viešo asmens sandoris, atliktas nesilaikant teisės normų, vertintinas kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai ir geros moralės principams. Turto perdavimą vienam iš akcininkų – atsakovui, pažeidžiant imperatyvias teisės normas, ieškovas vertina kaip ieškovo turto neteisėtą netekimą – tuo padaryta didelė žala, kurią padarė atsakovas. Padaryta žala turėjo didelę įtaką tam, kad įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais ir tapo nemokia. Šiuos teiginius ieškovas grindžia LR CK 6.249 str. 1 d.

5Taip pat ieškovas, vadovaudamasis LR CK 1.131 str. 2 d. nuostatomis prašo pripažinti, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, nes ieškovo atstovas – administratorius, apie šį sandorį sužinojo tik iškėlus bankroto bylą (b. l. 1 – 4 ).

6Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad 1995 m. gegužės 2 d. AB „Pakruojo buitis“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą perduoti turtą Pakruojo rajono savivaldybės administracijai už jos turimas akcijas ir tai atliko mažindamas bendrovės įstatinį kapitalą, o tuo metu galiojęs Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas tokius veiksmus atlikti leido. Todėl ieškinys negali būti tenkinamas (b. l. 51 -53).

7Tretysis asmuo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, nurodė, jog teisės norma, leidžianti bendrovei mažinti įstatinį kapitalą, kad bendrovės turtas būtų perduotas valstybės ar savivaldybių nuosavybėn jų funkcijoms vykdyti, AB „Pakruojo buitis“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 1997-05-02, metu negaliojo. Tretysis asmuo atkreipė teismo dėmesį į tai, kad 1998 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 2 dalis buvo pakeista ir papildyta nuostata, leidžiančia mažinti bendrovės įstatinį kapitalą, kad gamybinės ir inžinerinės infrastruktūros objektai, socialiniai objektai, pastatai (jų dalys) būtų perduoti valstybės ar savivaldybių nuosavybėn jų funkcijoms vykdyti. Šios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo normos galiojimas su pertraukomis buvo pratęstas iki 2003-12-31 (b. l. 106 – 108, 111 – 124 tomas 1).

8Tretysis asmuo Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad registro tvarkytojas materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, tačiau paaiškino, kad Pakruojo rajono savivaldybės taryba juridinių asmenų registre buvo įregistruota iki 2006-06-07. Todėl ieškovas turėtų pakeisti netinkamą šalį tinkama – Pakruojo rajono savivaldybe. Tretysis asmuo pateikė teismui įrodymus ir paaiškino, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 439, 53 m2 buitinio aptarnavimo pastato, esančio ( - ), dėl kurio vyksta teisminis ginčas, įregistruotos 1997-03-24 LR Vyriausybės nutarimo Nr.259 ir 1998-03-12 perdavimo-priėmimo akto pagrindu (b. l. 1 – 18 tomas 2).

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

10AB „Pakruojo buitis“ nuosavybės teisės į buitinio aptarnavimo pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įregistruotos 1997-01-15 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. ( - ) pagrindu. AB „Pakruojo buitis“ 1997-05-02 visuotinis akcininkų susirinkimas

Nutarė

11perduoti Pakruojo rajono savivaldybei minėto pastato trečią aukštą, anuliuojant savivaldybės turimas akcijas. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 439, 53 m2 buitinio pastato, t. y. 25/100 viso pastato dalį, dėl kurios vyksta ginčas, įregistruotos viešajame registre 1997-03-24 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 259 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr.1367 „Dėl įmonių, iš kurių leidžiama perimti turtą valstybės ar savivaldybių funkcijoms vykdyti, sąrašo papildymo“ ir 1998-03-12 perdavimo – priėmimo akto pagrindu (b. l. 31 – 34, 111 – 124 tomas 1; b. l. 1 – 18 tomas 2).

122008-05-13 Šiaulių apygardos teismo nutartimi AB „Pakruojo buitis“ iškelta bankroto byla (b. l. 5, 6 tomas 1).

13Ieškovas, Bankrutavusi AB „Pakruojo buitis“, atstovaujama administratoriaus Eugenijaus Pranskėčio, ginčija nekilnojamojo turto – buitinio aptarnavimo pastato trečio aukšto, esančio ( - ) (balansinė vertė 28 039, 61 Lt, bendras plotas – 439, 53 kv. m.), perleidimo sandorį, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 1998-03-12 tarp AB „Pakruojo buitis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės sudarytą perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo perduotas AB „Pakruojo buitis“ priklausantis plytų pastato trečias aukštas, esantis ( - ), ir priteisti iš atsakovo 28 039, 61 Lt neteisėtu sandoriu padarytos žalos atlyginimą.

14

15Ieškinys atmestinas. Teismui pateiktame 1998-04-27 pažymėjime (( - )) apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį (butą, patalpas) ir teises į jį nurodyta, kad ginčo pastato dalies savininko – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (įmonės kodas 8869291) nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-24 nutarimas Nr. 259, kaip papildomas dokumentas nurodytas ieškovo ginčijamas 1998-03-12 perdavimo – priėmimo aktas (b. l. 3, 13, 14 – 18 tomas 2). Šie registro tvarkytojo pateikti dokumentai leidžia teismui daryti išvadą, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į ginčo pastato dalį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo (1997-10-30 redakcija) 16 str. 1 d. 2 p. ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų (1998-01-29 redakcija) 28.5 p. buvo įregistruotos 1997-03-24 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 259 pagrindu.

16Iki 2001-07-01 galiojusio 1964 metų Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 149 straipsnis numatė, kad turto įgijėjui nuosavybės teisė pagal sutartį atsiranda nuo daikto perdavimo momento, jeigu ko kita nenumato įstatymas arba sutartis. Jeigu sutartis, kuria perleidžiama daiktas, turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momentu.

17Nagrinėjamu atveju Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės į 439, 53 m2 buitinio aptarnavimo pastato, esančio ( - )., įregistruotos 1997-03-24 (b. l. 3 tomas 2). Nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas – 1997-03-24 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 259. Ieškovas šio nuosavybės teisių įgijimą pagrindžiančio akto neginčija, prašydamas pripažinti negaliojančiu tik išvestinį iš šio valstybės institucijos sprendimo sandorį – 1998-03-12 AB „Pakruojo buitis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės sudarytą ginčo turto perdavimo – priėmimo aktą. Teismo vertinimu, šis turto perdavimo – priėmimo aktas negali būti vertinamas kaip tinkamas nuosavybės teisių į ginčo patalpas atsiradimą pagrindžiantis dokumentas, o jo panaikinimas nesukurtų teisinių pasekmių, kurių, reikšdamas ieškinį, siekė ieškovas, t. y. perduoto turto vertės (28 039, 61 Lt) grąžinimo ieškovui.

18Be to, ieškinys pareikštas atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, nors ji nėra ir niekada nebuvo ginčo patalpų savininkė. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas nepasinaudojo teismo siūlymu netinkamą atsakovą (Pakruojo rajono savivaldybės administraciją) pakeisti tinkamu atsakovu (Pakruojo rajono savivaldybe). Todėl teismas nagrinėjo bylą iš esmės ieškovo suformuluotų reikalavimų ribose (CPK 45 str. 3 d.). Pakruojo rajono savivaldybė ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija yra du savarankiški juridiniai asmenys (LR CK 2. 35 str. 2. 34 str., 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnis, 291 straipsnis, 2005-06-20 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-197 (Žin., 2005, Nr. 79-2868), 2005-12-30 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr.1R-421 (Žin., 2006, Nr. 3-72)). Todėl ieškinys, pareikštas netinkamam atsakovui, atmestinas (CK 1.80 str.).

19

20Nurodytų motyvų pagrindu ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

21Dėl aplinkybių, susijusių su ieškovo prašymu atnaujinti ieškinio senaties terminą, teismas nepasisako, nes bankrutavusios įmonės administratorius apie ginčo sandorio sudarymą sužinojo 2008-05-13, iškėlus AB „Pakruojo buitis“ bankroto bylą, o ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Įstatymu reglamentuota, kad teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Todėl, nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas nepraleidus įstatymu nustatytai ieškinio senačiai, o prašymas atnaujinti ieškinio senatį yra perteklinis (CK 1.125 str. 1 d., 1.127 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas n u s p r e n d ž i a :

23Ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas bankrutavusi AB „Pakruojo buitis“ ieškiniu prašo atnaujinti... 4. Be to ieškovas ginčija sandorį ir LR CK 1.81 str. 1 d. nustatytu pagrindu,... 5. Taip pat ieškovas, vadovaudamasis LR CK 1.131 str. 2 d. nuostatomis prašo... 6. Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu... 7. Tretysis asmuo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos... 8. Tretysis asmuo Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filialas teismui... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:... 10. AB „Pakruojo buitis“ nuosavybės teisės į buitinio aptarnavimo pastatą,... 11. perduoti Pakruojo rajono savivaldybei minėto pastato trečią aukštą,... 12. 2008-05-13 Šiaulių apygardos teismo nutartimi AB „Pakruojo buitis“... 13. Ieškovas, Bankrutavusi AB „Pakruojo buitis“, atstovaujama... 14. ... 15. Ieškinys atmestinas. Teismui pateiktame 1998-04-27 pažymėjime (( -... 16. Iki 2001-07-01 galiojusio 1964 metų Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 149... 17. Nagrinėjamu atveju Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teisės... 18. Be to, ieškinys pareikštas atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės... 19. ... 20. Nurodytų motyvų pagrindu ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl... 21. Dėl aplinkybių, susijusių su ieškovo prašymu atnaujinti ieškinio senaties... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...