Byla A-502-2397-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Arūnui Zeleckiui, atsakovo atstovui Dariui Taminskui, trečiųjų suinteresuotų asmenų A. A. ir V. P. atstovei advokatei Ievai Darandei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. A., A. A., V. P., A. O. ir V. L. dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės apskrities ligoninė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) (toliau – ir Sprendimas) 3.1.1 ir 4.1 punktą.

5Skunde (b. l. 2-3) pareiškėjas paaiškino nesutinkantis su atsakovo išvada, kad pacientas buvo gydomas be jo sutikimo. Iš ataskaitoje nurodytų faktinių aplinkybių matyti, jog dėl pablogėjusios sveikatos būklės V. A. 2010 m. sausio 13 d. pakartotinai kreipėsi į savo šeimos gydytoją uždarojoje akcinėje bendrovėje (toliau – ir UAB) „Šeimos medicinos klinika“, kuris jį nukreipė stacionariniam gydymui. V. A. pats atvyko į VšĮ Tauragės apskrities ligoninę ir pateikė UAB „Šeimos medicinos klinika“ siuntimą stacionariniam gydymui. Pacientas, nors ir sunkokos būklės, buvo sąmoningas, pats gydytojai suteikė informaciją apie savo sveikatą ir ligos eigą, savanoriškai sutiko hospitalizacijai ir gydymui. V. A. sutikimas hospitalizacijai ir gydymui VšĮ Tauragės apskrities ligoninei buvo išreikštas žodžiu bei konkliudentiniais veiksmais. Pareiškėjo manymu, nėra jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad minėtas asmuo VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje buvo gydomas be jo sutikimo. Sprendimo 3.1.1 punkte nurodomoje Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje, kurią tariamai pažeidė gydytojas A. O., nėra įtvirtinta sveikatos priežiūros įstaigų ar gydytojų pareiga iš pacientų gauti raštiškus sutikimus. Raštiško pacientų sutikimo teisės aktai reikalauja tik chirurginėms operacijoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.25 str. 2 d.) arba kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, ir pacientui turi būti suteikta pasirinkimo galimybė (Įstatymo 8 str. 2 ir 3 d.). Sprendimo 4.1 punktu ligoninės vadovas įpareigotas vykdyti Sprendimo 3.1.1. – 3.1.3 punktuose išvardytų pažeistų teisės aktų bei įstaigos vidaus dokumentų reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, šis privalomas nurodymas yra labai nekonkretus, nes nenurodyta, kokiu būdu turi būti vykdomi Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai. Be to, Sprendimo 4.1 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 2 daliai, numatančiai, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos.

6Atsakovas Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepime (b. l. 43-45) paaiškino, kad pagal A. A. skundą atliko 2010 m. sausio 13 d. VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje A. A. sutuoktiniui V. A. teiktų vidaus ligų bei reanimacijos ir intensyvios terapijos profilių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, 2010 m. kovo 23 d. patvirtino asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitą Nr. 1A-64 (NK-13) (toliau – ir Ataskaita) ir priėmė Sprendimą. Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. VšĮ Tauragės apskrities ligoninės 2003 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintų Vidaus tvarkos taisyklių 8 punkte nustatyta, kad draudžiama paguldyti į ligoninę asmenį be jo sutikimo. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros staigų įstatymo 47 straipsnio 1 dalimi draudžiama paguldyti į stacionarinę įstaigą asmenį be jo sutikimo. To paties straipsnio 3 dalis numato atvejus, kada paciento ar jo įstatyminio atstovo sutikimo nereikia. VšĮ Tauragės apskrities ligoninės gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003) numatyta grafa „Sutikimas“. Gydytojo A. O. sprendimu stacionarizuojant V. A. į Vidaus ligų skyrių istorijos pirmajame lape grafoje „Sutikimas“ spausdintu tekstu atžymėta „Taip“ bei nurodytas telefono numeris. Išskyrus minėtą įrašą „Taip“, iš kurio neaišku, kam duotas sutikimas – gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikti informaciją kitiems asmenims ar pan., paciento V. A. ar jo atstovų patvirtinimo, jog nagrinėjamu atveju pacientui atvykus į VšĮ Tauragės apskrities ligoninę, jam buvo suprantamai paaiškinta įstaigoje galiojanti vidaus tvarka, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis bei kita susijusi informacija, įtakojanti paciento ar jo atstovų apsisprendimą rinktis šią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir joje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nėra. Todėl Ataskaitos 1 punkte ir Sprendimo 3.1 punkte pripažinta, kad 2010 m. sausio 13 d. V. A. vidaus ligų bei reanimacijos ir intensyvios terapijos profilių asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant pacientų informavimą reglamentuojančių teisės aktų bei įstaigos vidaus aktų reikalavimus. Atsakovas pažymėjo, jog nei Ataskaitos tekste, nei Sprendime nėra išvados, kad V. A. teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirinkta netinkama gydymo taktika. Inspekcija taip pat nekonstatavo, kad minėtos asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teikiamos prieš paciento valią. Absoliučiai visi nustatyti neatitikimai teisės aktų ar pačios VšĮ Tauragės apskrities ligoninės nusistatytų vidaus dokumentų reikalavimams yra susiję su informacijos teikimu pacientui. V. A. ligos istorijoje apskritai nėra nei paties paciento, nei jo atstovų parašų, kad buvo teikiama su gydymu susijusi informacija, kuri būtų pagrindas pačiam pacientui ar jo atstovams spręsti dėl teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Dėl Sprendimo 4.1 punkto Inspekcija paaiškino, kad pareiškėjas su šiuo punktu nesutinka iš esmės, nors jame formuluojama pareiga įstaigos vadovui užtikrinti ne tik 3.1.1 punkto bet ir 3.1.2 – 3.1.3 punktuose nustatytų pažeistų įstaigos vidaus dokumentų reikalavimus. Remiantis pareiškėjo skundu, ginčo dėl 3.1.2 – 3.1.3 punktuose įvardytų VšĮ Tauragės apskrities ligoninės vidaus dokumentais nustatytų reikalavimų pažeidimo konstatavimo ir įpareigojimo laikytis pačios įstaigos nusistatytos tvarkos nėra. Sprendimo 3.1.1 punkte formuluojamas sutikimo įforminimo nebuvimas, t. y. remiantis medicininiuose dokumentuose užfiksuotais įrašais nėra galimybės konstatuoti, kad pacientui buvo suteikta visa reikalinga informacija tinkamai apsispręsti, ar VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugos ir jų apimtis jam tinkamos ir priimtinos. Įpareigojimas užtikrinti, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas būtų laikomasi pacientų informavimą reglamentuojančių nuostatų, atsakovo vertinimu, yra pagrįstas.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepime prieštaravo pareiškėjo skundo tenkinimui (b. l. 89-91).

9Paaiškino, kad tik gavęs išsamią informaciją, pacientas gali priimti sprendimą sutikti gydytis ar ne. Pagal CK 6.272 straipsnį, informacijos pateikimas pacientui neturi būti vien mechaninio pobūdžio – gydytojas turi įsitikinti, kad pacientas jam pateiktą informaciją suprato ir ja remdamasis priėmė sprendimą dėl sutikimo gydytis. Jeigu pacientas tinkamai neinformuojamas apie gydymą, jo sutikimas gali būti laikomas neturinčiu teisinės reikšmės, t. y. laikoma, kad pacientas sutikimo nedavė.

10Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. ir V. P. su pareiškėjo skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

11Atsiliepime į skundą (b. l. 94-97) paaiškino, kad V. A. privalėjo būti pasirašytinai supažindintas su siūlomų gydymo metodų esme, pobūdžiu, galimomis rizikomis ir pan. Aplinkybė, kad pacientas pats su siuntimu kreipėsi į VšĮ Tauragės apskrities ligoninę, neatleidžia gydytojo nuo pareigos suteikti pacientui visą reikiamą informaciją.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) 3.1.1 punktą nutraukė, kitoje dalyje pareiškėjo VšĮ Tauragės apskrities ligoninės skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 128-136).

14Teismas nurodė, kad Sprendimo 3.1.1 punkte nenumatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų atsakovo vardu priimtų patvarkymų, galinčių įtakoti VšĮ Tauragės apskrities ligoninės teises ir pareigas. Sprendimo 3.1.1 punkto išvada yra informacinio pobūdžio, pati savaime pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 str. 1 d.), todėl negali būti laikoma administracinių teismų kompetencijai priskirtų ginčų dalyku (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.). Teismas taip pat nustatė, jog nors pareiškėja Sprendimo 4.1 punktą prašo panaikinti visa apimtimi, tačiau iš skundo turinio akivaizdu, kad VšĮ Tauragės apskrities ligoninė iš esmės ginčija tik įpareigojimą, susijusį su Sprendimo 3.1.1 punkto vykdymu. Sistemiškai išanalizavęs Įstatymo 8 straipsnio nuostatas, teismas pripažino, jog asmenį stacionarizuojant bei teikiant atitinkamas gydymo paslaugas, būtina gauti jo sutikimą. Toks reikalavimas paaiškinamas asmens autonomijos principu, pagal kurį tik pats pacientas turi teisę priimti sprendimus dėl jo gydymo. Pažymėjo, kad Įstatymo 8 straipsnis imperatyviai nustato paciento sutikimo gavimo formą, t. y. raštu, išskyrus numatytas išimtis. Byloje neginčijamai nustatyta, kad raštiškas sutikimas prieš stacionarizavimą Tauragės apskrities ligoninėje ir atliekant vėlesnius gydymo veiksmus iš V. A. nebuvo gautas. Aplinkybių, kai gydymas galimas be raštiško paciento sutikimo, šiuo atveju nebuvo. Be to, skunde pareiškėjas pripažino, kad pacientas nors ir sunkokos būklės, bet buvo sąmoningas, pats gydančiai gydytojai suteikė informaciją apie sveikatos būklę ir ligos eigą. Taigi pagal savo sveikatos būklę V. A. galėjo raštiškai išreikšti valią dėl gydymosi Tauragės apskrities ligoninėje. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo teiginį, kad Sprendimo 4.1 punkte išdėstytas įpareigojimas yra nekonkretus, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniui. Minėtame punkte aiškiai pasakyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas įpareigojamas vykdyti Sprendimo 3.3.1 – 3.1.3 punktuose nurodytų teisės aktų bei įstaigos vidaus dokumentų reikalavimus. Sprendimo 4.1 punktas 3.1.1 punkto prasme reiškia, kad VšĮ Tauragės apskrities ligoninės direktorius yra įpareigojamas ateityje užtikrinti, kad jo vadovaujamoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gydymas, kita sveikatos priežiūra ar slauga, pacientams būtų teikiami tik gavus jų rašytinį sutikimą, kaip tai numato Įstatymo 8 straipsnio normos.

15III.

16Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

17Apeliacinis skundas (b. l. 140-142) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Sprendimo 3.1.1 punktas negali būti laikomas informacinio pobūdžio, nes jame viešojo administravimo subjektas konstatavo teisės aktų pažeidimą, už kurį Sprendimo 4.1 punktu pritaikė sankcijas. Norint įvertinti pareiškėjui taikytų sankcijų teisėtumą, būtina ištirti nustatyto pažeidimo faktines aplinkybes ir šio pažeidimo teisinį pagrindimą, išdėstytą 3.1.1 punkte. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr. A525-1654/2010, A62-607/2007 panaikino ne tik Inspekcijos taikytas sankcijas, bet ir išvadas, kurių pagrindu skirtos neteisingos sankcijos.
  2. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, kurios pažeidimu kaltinamas pareiškėjas, nereglamentuoja sutikimų gydytis įforminimo, joje nėra įtvirtinta sveikatos priežiūros įstaigų ar gydytojų pareiga iš pacientų gauti raštiškus sutikimus.
  3. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad stacionarizuojant pacientą buvo būtinas raštiškas jo sutikimas, vadovavosi Įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, kuri kaip ir to paties straipsnio 2 dalis, reglamentuoja sutikimų gavimą, kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, ir pacientui turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Tačiau atsakovo Sprendime nėra nustatyta jokių faktinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad 2010 m. sausio 13 d. stacionarizuojant V. A. buvo galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas.
  4. V. A. sutikimas, išreikštas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais, buvo galiojantis ir atitiko Įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.
  5. Sprendimo 4.1 punktas yra neteisėtas, nes gydytojas A. O. nepažeidė Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
  6. Sprendimo 4.1 punkto privalomas nurodymas yra labai nekonkretus, nes jame nenurodyta, kokiu būdu turi būti vykdomi Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai.
  7. Sprendimo 4.1 punktu Inspekcija išreiškė privalomą nurodymą, kurio nenumato Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) 53 ir 58 straipsniai. Taigi atsakovas veikė viršydamas savo kompetencijos ribas.

18Atsakovas Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepime (b. l. 148-149) nurodo, kad gydytojo A. O. sprendimu stacionarizavus V. A. VšĮ Tauragės apskrities ligoninės Vidaus ligų skyriuje, pacientui buvo atliekami tyrimai, paskirtas bei taikytas gydymas, todėl V. A. turėjo išreikšti valingą sutikimą konkrečioms paslaugoms gauti, tokį sutikimą privalomai įforminant raštu. Inspekcija pažymi, jog VšĮ Tauragės apskrities ligoninės vadovui neskyrė sankcijų, t. y. įspėjimo, administracinės baudos ar kitų Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių. Duotas įpareigojimas laikytis aiškiai suformuluotų taisyklių nepažeidė ar neapribojo pareiškėjo teisių ar interesų.

20Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. ir V. P. atsiliepime nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (b. l. 150-156).

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas tenkintinas.

24Nagrinėjamoje byloje pagrindinis ginčas kilo dėl Inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) 3.1.1 punkto, kuriuo pripažinta, kad VšĮ Tauragės apskrities ligoninės gydytojas 2010 m. sausio 13 d. stacionarizuodamas V. A. į Vidaus ligų skyrių, neįformino šio paciento sutikimo gydymui.

25Analizuojamų teisinių santykių atsiradimo laikotarpiu (nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d.) galiojusi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies redakcija numatė, kad pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šiam ginčui aktualias Įstatymo 8 straipsnio nuostatas, 2005 m. kovo 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2005 ir 2010 m. gegužės 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2010 konstatavo, kad reikalavimas dėl paciento sutikimo paaiškinamas asmens autonomijos principu, pagal kurį tik pats pacientas turi teisę priimti sprendimus dėl jo gydymo. Gydymas be paciento sutikimo yra neteisėtas veiksmas, sukeliantis teisinę atsakomybę. Paciento sutikimas dėl jo gydymo laikytinas tinkamu, jeigu jis buvo tinkamai informuotas su gydymo metodikomis ir gydymosi pasirinkimo galimybėmis. Pareigą informuoti pacientą ir gauti jo sutikimą gydytojas gali perleisti vykdyti kitam asmeniui, tačiau ir tokiu atveju gydytojas lieka atsakingas už tinkamą šios pareigos įvykdymą.

27Kaip matyti iš Sprendimo 3.1.1 punkto turinio, pareiškėjui VšĮ Tauragės apskrities ligoninei nustatyto pažeidimo esmę sudaro tai, kad V. A. buvo hospitalizuotas VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje tam negavus raštu patvirtinto paciento sutikimo. Teisėjų kolegija, įvertinusi rašytinę bylos medžiagą ir išanalizavusi administracinės bylos proceso šalių argumentus, nepritaria atsakovo pozicijai, kad minėtas veiksmas gali būti prilygintas paciento gydymui. Inspekcijos surinkti duomenys neleidžia spręsti, jog V. A. 2010 m. sausio 13 d. buvo paguldytas į ligoninę prieš savo valią. Priešingai, faktinių įvykio aplinkybių visuma įrodo, kad V. A., atvykdamas pas pareiškėją šeimos gydytojo siuntimu, siekė būti hospitalizuotas ir su hospitalizavimu sutiko, todėl Įstatymo 8 straipsnis, reglamentuojantis paciento teisę rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo, nagrinėjamai situacijai taikytas visiškai nepagrįstai.

28Nustatyta, kad Sprendimo 4.1 punktu atsakovas įpareigojo VšĮ Tauragės apskrities ligoninės vadovą vykdyti Sprendimo 3.1.1 – 3.1.3 punktuose įvardytų norminių ir lokalių teisės aktų reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnį, įgyvendindamas savo teises, asmuo privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Atsižvelgdamas į tai, kad asmens pareiga laikytis įstatymų yra konstitucinė, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad Sprendimo 4.1 punkte išdėstytas nurodymas yra perteklinis. Jį formuluodama Inspekcija peržengė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu bei Valstybinio medicininio audito nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1172, jai suteiktos kompetencijos ribas, kas sudaro pagrindą naikinti Sprendimo 4.1 punktą.

29Atsižvelgdama į tai, kas buvo nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.), neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą, kuris naikinamas ir byloje priimamas naujas sprendimas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės apeliacinį skundą tenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą panaikinti.

33Panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) 3.1.1 ir 4.1 punktą.

34Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės apskrities... 5. Skunde (b. l. 2-3) pareiškėjas paaiškino nesutinkantis su atsakovo išvada,... 6. Atsakovas Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos... 7. Atsiliepime (b. l. 43-45) paaiškino, kad pagal A. A. skundą atliko 2010 m.... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepime prieštaravo pareiškėjo... 9. Paaiškino, kad tik gavęs išsamią informaciją, pacientas gali priimti... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. ir V. P. su pareiškėjo skundu nesutinka,... 11. Atsiliepime į skundą (b. l. 94-97) paaiškino, kad V. A. privalėjo būti... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 14. Teismas nurodė, kad Sprendimo 3.1.1 punkte nenumatyta jokių privalomų... 15. III.... 16. Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė pateikė apeliacinį... 17. Apeliacinis skundas (b. l. 140-142) grindžiamas šiais pagrindiniais... 18. Atsakovas Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos... 19. Atsiliepime (b. l. 148-149) nurodo, kad gydytojo A. O. sprendimu... 20. Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. ir V. P. atsiliepime nurodo, kad Vilniaus... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 24. Nagrinėjamoje byloje pagrindinis ginčas kilo dėl Inspekcijos 2010 m. kovo 23... 25. Analizuojamų teisinių santykių atsiradimo laikotarpiu (nuo 2005 m. sausio 1... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šiam ginčui aktualias... 27. Kaip matyti iš Sprendimo 3.1.1 punkto turinio, pareiškėjui VšĮ Tauragės... 28. Nustatyta, kad Sprendimo 4.1 punktu atsakovas įpareigojo VšĮ Tauragės... 29. Atsižvelgdama į tai, kas buvo nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės apeliacinį... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą... 33. Panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos... 34. Sprendimas neskundžiamas....