Byla AS-923-146/2015
Dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. balandžio 27 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 4–14), kuriame prašė: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2014 m. gruodžio 17 d. individualų administracinį aktą Nr. 5T-618; 2) įpareigoti atsakovą LAT nagrinėti V. J. 2014 m. lapkričio 22 d. prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17–21, 24–26 iš naujo ir pateikti jose prašomą informaciją; 3) įpareigoti atsakovą LAT priimti naują administracinį sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl 2014 m. lapkričio 22 d. prašyme nurodytos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą, pasirašytą, su LAT antspaudu; 4) įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius atsakovas V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 28 d. gautas pareiškėjo V. J. skundas (b. l. 37–44), kuriame prašoma įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius atsakovas V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi (b. l. 66–68), atsisakė priimti pareiškėjo V. J. 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundus.

8Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2015 m. balandžio 28 d. skundo reikalavimas yra analogiškas 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimui Nr. 4, ir 2015 m. balandžio 28 d. skunde išdėstyti argumentai iš esmės yra tokie patys, kaip ir 2015 m. balandžio 27 d. skunde, todėl teismas nutarė pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundų priėmimo klausimą spręsti kartu.

9Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kuris nustato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, bei 5 punktu, kuriame įtvirtinta, kad skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

10Pasisakydamas dėl 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimų Nr. 1–3, teismas atsižvelgė į Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, kurie patvirtina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. sausio 19 d. buvo gautas V. J. skundas, kuriame jis teismo prašė: panaikinti LAT 2014 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. (1.15)-5T-618 „Dėl 2014 m. lapkričio 28 d. prašymo“; patenkinti skundą ir įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti V. J. prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17–21, 24–26 bei pateikti jose prašomą informaciją bei įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su LAT antspaudu. 2015 m. sausio 22 d. teisme buvo gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame jis atsakovu nurodė LAT, o šiame skunde išdėstyti argumentai buvo analogiški 2015 m. sausio 19 d. skunde nurodytiems argumentams. Išnagrinėjęs V. J. 2015 m. sausio 19 d. ir 2015 m. sausio 22 d. skundų priėmimo klausimą, teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-5758-463/2015 juos atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų administracinio proceso tvarka. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog minėta teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis šiuo metu yra neįsiteisėjusi ir yra nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme.

11Nagrinėjamu atveju teismas sprendė, kad pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimų Nr. 1–3 dalykas ir pagrindas yra analogiškas pareiškėjo 2015 m. sausio 19 d. ir 2015 m. sausio 22 d. skundų, kurių priėmimo klausimas jau yra išspręstas priimant teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-5758-463/2015, dalykui ir pagrindui. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimus Nr. 1–3 atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytu pagrindu (teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).

12Pasisakydamas dėl 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimo Nr. 4 ir 2015 m. balandžio 28 d. skundo pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad pagal ABTĮ 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje; ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas; pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Teismas pastebėjo, kad skundo reikalavimai turi būti suformuluoti pagal ABTĮ 88 straipsnio nuostatas (panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų). Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas skundų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pavyzdžiui, administracines bylas Nr. AS6-216/2007, AS525-255/2010, AS525-392/2010, AS525-526/2010, AS822-549/2010, AS525-47/2011 ir kt.) laikomasi pozicijos, kad tinkamas skundo dalyko suformulavimas turi didelę reikšmę, nes skundo dalykas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, be kurių teismo procesas būtų neįmanomas. Todėl skundo dalykas turi būti suformuluotas aiškiai, jis turėtų atitikti keliamo ginčo esmę ir teismo galias, t. y. tuos būdus, kuriais teismas gali apginti ginčijamas ar pažeistas teises arba įstatymų saugomus interesus.

13Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimu Nr. 4 ir 2015 m. balandžio 28 d. skundu pareiškėjas siekia, kad atsakovas būtų įpareigotas pateikti jam tam tikrą informaciją. Prašoma pateikti informacija yra susijusi su LAT 2015 m. vasario 17 d. rašte Nr. (1.15)-5T-77, kuris priimtas išnagrinėjus pareiškėjo 2015 m. vasario 9 d. prašymą, nurodyta informacija. Minėtu raštu buvo atsakyta į pareiškėjo prašymą pateikti informaciją ir paprašyta ateityje vengti nepagarbių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir Teismą įžeidžiančių teiginių vartojimo savo prašymuose. Dėl LAT 2015 m. vasario 17 d. rašte Nr. (1.15)-5T-77 nurodytos informacijos pateikimo pareiškėjas į atsakovą nesikreipė, todėl nagrinėjamu atveju teismas konstatavo, kad šiuo metu nėra kilusio ginčo dėl atsakovo veiksmų (neveikimo), susijusių su LAT 2015 m. vasario 17 d. rašto Nr. (1.15)-5T-77 priėmimu, t. y. nėra atsisakymo pateikti informaciją, ją patikslinti ar pan. Atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimas Nr. 4 ir analogiškas 2015 m. balandžio 28 d. skundo reikalavimas yra suformuluoti netinkamai ir negali būti nagrinėjimo teisme dalyku, teismas šiuos reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

14III.

15Pareiškėjas V. J. padavė atskirąjį skundą (b. l. 80–81), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį (pareiškėjas atskirajame skunde padarė akivaizdų rašymo apsirikimą, nurodydamas klaidingą skundžiamos teismo nutarties datą) ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Pareiškėjas paaiškina, kad jo patikslinto skundo administracinėje byloje Nr. I-6446-463/2015 reikalavimas bei skundo šioje administracinėje byloje Nr. I-8612-281/2015 reikalavimai yra susiję su LAT atsisakymu teikti V. J. informaciją, dėl to jis negali gintis civilinėse bylose nuo jam pareikštų kaltinimų. Pareiškėjo įsitikinimu, jo reikalavimai patenkinti skundą ir įpareigoti LAT pirmininką atlikti veiksmus yra aiškūs, atitinka keliamo ginčo esmę ir teismo galias, taigi, nepriimtas skundas atitinka ABTĮ 1 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 22 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad dėl LAT 2015 m. vasario 17 d. rašte nurodytos informacijos pateikimo jis kreipėsi į LAT pirmininką 2015 m. kovo 12 d. prašymu, todėl teigia, kad, priešingai nė nurodė teismas skundžiamoje nutartyje, dėl LAT 2015 m. vasario 17 d. rašte nurodytos informacijos pateikimo yra kilęs ginčas viešojo administravimo srityje.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundus, gautus teisme 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d., remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu (skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka) ir 5 punktu (teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).

20Pažymėtina, kad pareiškėjas 2015 m. balandžio 28 d. skunde (b. l. 37–44) kėlė reikalavimą (įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius atsakovas V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius), kuris yra visiškai identiškas 2015 m. balandžio 27 d. skundo (b. l. 4–14) reikalavimui Nr. 4, be to, yra iš esmės analogiški abiejų skundų argumentai (t. y. skundo pagrindas). Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu (išdėstytu skundžiamoje nutartyje) nagrinėti pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundų priėmimo klausimą kartu.

21Susipažinus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijai nekyla jokių abejonių, jog teismas šioje byloje visiškai pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimų Nr. 1–3 (o būtent: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 17 d. individualų administracinį aktą Nr. (1.15)-5T-618; 2) įpareigoti atsakovą LAT nagrinėti V. J. 2014 m. lapkričio 22 d. prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17–21, 24–26 iš naujo ir pateikti jose prašomą informaciją; 3) įpareigoti atsakovą LAT priimti naują administracinį sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl 2014 m. lapkričio 22 d. prašyme nurodytos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą, pasirašytą, su LAT antspaudu) dalykas ir pagrindas yra analogiškas pareiškėjo 2015 m. sausio 19 d. ir 2015 m. sausio 22 d. skundų dalykui ir pagrindui. Atsižvelgiant į tai, kad dėl įvardytų reikalavimų pareiškėjo 2015 m. sausio 19 d. ir 2015 m. sausio 22 d. skundus kaip nenagrinėtinus teismų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas) buvo atsisakyta priimti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-573-552/2015, konstatuotina, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimus Nr. 1–3 atsisakytina priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. dėl to, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

22Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimus Nr. 1–3 atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytu pagrindu (teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu), t. y. atsižvelgęs į 2015 m. sausio 26 d. priimtą Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, kuri tuo metu buvo apskųsta apeliacine tvarka, tačiau jos teisėtumas ir pagrįstumas dar nebuvo patvirtintas galutiniu teismo procesiniu sprendimu. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tik po skundžiamos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties priėmimo, t. y. tik 2015 m. liepos 15 d. nutartimi (administracinė byla Nr. AS-573-552/2015) pripažino, kad yra teisėta bei pagrįsta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis dėl atsisakymo priimti pareiškėjo 2015 m. sausio 19 d. ir 2015 m. sausio 22 d. skundus su reikalavimais, kurie yra analogiški pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skunde pareikštiems reikalavimams Nr. 1–3, nėra pagrindo pripažinti, kad teismas skundžiamoje nutartyje padarė procesinę klaidą remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktu, tačiau šis atsisakymo priimti pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimus Nr. 1–3 pagrindas keistinas į ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktą (yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).

23Iš pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundų matyti, jog 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimu Nr. 4 ir 2015 m. balandžio 28 d. skundu pareiškėjas siekia, kad atsakovas būtų įpareigotas pateikti jam tam tikrą informaciją apie tai, kokiuose prašymuose LAT, kuriuos būtent LAT teisėjus įžeidžiančius bei kokius konkrečiai nepagarbius teiginius V. J. pavartojo.

24Iš dokumentų kopijų, kurias pareiškėjas pateikė į bylą kartu su jo 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundais, matyti, kad LAT 2015 m. vasario 17 d. raštu Nr. (1.15)-5T-77 atsakydamas į 2015 m. vasario 9 d. LAT gautą pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymą, be kita ko, paprašė pareiškėją ateityje vengti nepagarbių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir Teismą įžeidžiančių teiginių vartojimo savo prašymuose (rašto 5 pastraipa). Pareiškėjas 2015 m. kovo 12 d. prašymu (gautas LAT 2015 m. kovo 13 d.), kurio pagrindu nurodė minėtą LAT 2015 m. vasario 17 d. raštą Nr. (1.15)-5T-77, prašė LAT pirmininko raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti pareiškėjui, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius, – t. y. pareiškėjas 2015 m. kovo 12 d. prašymu (gautas LAT 2015 m. kovo 13 d.) prašė LAT pateikti jam tą pačią informaciją, kurią taip pat prašė teismo įpareigoti atsakovą pateikti jam (2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimas Nr. 4, 2015 m. balandžio 28 d. skundas). LAT 2015 m. balandžio 7 d. raštu Nr. (1.15)-5T-193 atsakydamas į minėtą 2015 m. kovo 13 d. LAT gautą 2015 m. kovo 12 d. pareiškėjo prašymą informavo pareiškėja, kad į visus jo 2014 m. lapkričio 24 d. ir 2015 m. vasario 9 d. prašymuose keltus klausimus jam buvo atsakyta LAT 2014 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. (1.15)-5T-618 ir 2015 m. vasario 17 d. raštu Nr. (1.15)-5T-77.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą yra konstatavęs, kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis nurodytomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., LVAT 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009, kt.). Kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, jog skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., LVAT 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

26Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusioje 2015 m. sausio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-6446-463/2015, įvertinęs LAT 2014 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. (1.15Z)-5T-618 pateiktą informaciją, nustatė, kad atsakyme pateikta informacija pareiškėjui tiesiogiai nesukuria teisių ar pareigų, ja nėra pritaikomos poveikio priemonės, todėl toks raštas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, o skundas, kuriame yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtinas teismų. Taip pat pažymėtina ir tai, kad 2015 m. vasario 17 d. raštu Nr. (1.15)-5T-77, kaip minėta, LAT ne pareikalavo, o paprašė pareiškėjo ateityje vengti nepagarbių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei Teismą įžeidžiančių teiginių vartojimo savo prašymuose. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimas Nr. 4 ir 2015 m. balandžio 28 d. skundo reikalavimas (įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius pareiškėjas pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius) yra tiesiogiai susijęs su minėtu LAT prašymu vengti nepagarbių LAT teisėjus ir Teismą įžeidžiančių teiginių vartojimo, o šis teismo prašymas tėra informacinio rekomendacinio, o ne įspėjamojo pobūdžio, galima pagrįstai teigti, jog, patenkinus nurodytą pareiškėjo skundo reikalavimą, jo teisių ir pareigų apimtis dėl to nesikeistų, jokių teisinių pasekmių šalims neatsirastų, vadinasi, toks reikalavimas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu atsisakyti priimti aptariamą pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimą Nr. 4 ir 2015 m. balandžio 28 d. skunde pareikštą analogišką reikalavimą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

27Remdamasi išdėstytų motyvų visuma, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir negali būti panaikinta pareiškėjo atskirajame skunde nurodytais argumentais. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m.... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 28 d. gautas... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2015 m. balandžio 28 d. skundo... 9. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių... 10. Pasisakydamas dėl 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimų Nr. 1–3,... 11. Nagrinėjamu atveju teismas sprendė, kad pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d.... 12. Pasisakydamas dėl 2015 m. balandžio 27 d. skundo reikalavimo Nr. 4 ir 2015 m.... 13. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog 2015 m. balandžio 27 d. skundo... 14. III.... 15. Pareiškėjas V. J. padavė atskirąjį skundą (b. l.... 16. Pareiškėjas paaiškina, kad jo patikslinto skundo administracinėje byloje... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. Pažymėtina, kad pareiškėjas 2015 m. balandžio 28 d. skunde (b. l. 37–44)... 21. Susipažinus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m.... 23. Iš pareiškėjo 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. skundų... 24. Iš dokumentų kopijų, kurias pareiškėjas pateikė į bylą kartu su jo 2015... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą... 26. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusioje... 27. Remdamasi išdėstytų motyvų visuma, apeliacinės instancijos teisėjų... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....