Byla AS-573-552/2015
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2014 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. (1.15)-5T-618 „Dėl 2014 m. lapkričio 24 d. prašymo“; patenkinti skundą ir įpareigoti LAT iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24–26, pateikti jose prašomą informaciją bei įpareigoti LAT priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos pateikimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo antspaudu.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 15, 22 ir 88 straipsniais, 2 straipsnio 14 dalimi bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nurodė, kad ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas teismui ginčija LAT 2014 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. (1.15Z)-5T-618, kuriuo atsakyta į pareiškėjo 2014 m. lapkričio 24 d. prašymą: minėtame rašte atsakyta į pareiškėjo klausimus, susijusius su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėta civiline byla Nr. 3K-3-318/2014. Įvertinęs rašte pateiktą informaciją, teismas nustatė, kad atsakyme pateikta informacija pareiškėjui tiesiogiai nesukuria teisių ar pareigų, ja nėra pritaikomos poveikio priemonės, todėl toks raštas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, o skundas, kuriame yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtinas teismų.

7Teismas papildomai akcentavo, kad iš pareiškėjo skundo turinio ir jame pateiktų reikalavimų matyti, jog pareiškėjas iš esmės siekė, kad LAT būtų tyręs teismo veiklą, susijusią su išnagrinėtos civilinės bylos vertinimu, t. y. teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, tačiau pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį administraciniai teismai tokių ginčų nenagrinėja, nes įstatymai nenustato, kad gali būti keliami ginčai dėl teismų sprendimų vykdant teisingumą kontrolės.

8Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimą panaikinti LAT 2014 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. (1.15)-5T-618 „Dėl 2014 m. lapkričio 24 d. prašymo“ atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Atsisakęs priimti pareiškėjo skundą dėl ginčijamo LAT rašto panaikinimo, teismas atsisakė priimti ir išvestinius reikalavimus – įpareigoti LAT nagrinėti iš naujo pareiškėjo prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24-26 ir pateikti jose prašomą informaciją bei įpareigoti LAT priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo antspaudu.

9II.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą jo skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas veikė nerūpestingai ir neteisingai, pažeidė ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą, 6 ir 7 straipsnius, 22 straipsnio 1 dalį, 81 ir 86 straipsnius. Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino administracinio teismo jurisdikcijos kriterijus, netinkamai vertino ginčo teisinio santykio prigimtį ir pobūdį, nepagrįstai pareiškėjo ginčijamo akto nevertino kaip individualaus teisės akto, turinčio įtakos pareiškėjo teisėms. Pareiškėjas akcentuoja, kad jo reikalavimų patenkinimas apgintų pareiškėjo teisę į informaciją, kuri pareiškėjui leistų įrodyti, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjais dirbantys asmenys vykdė nusikalstamas veikas prieš pareiškėją.

12Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, jog Lietuvos Aukščiausiasis teismas netinkamai vykdė viešąjį administravimą ir pažeidė ABTĮ 2 straipsnio 1, 6 ir 10 dalis, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 6 dalis, 11 straipsnį, 8 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnį, 15 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus, 16 straipsnį.

13Pareiškėjas nurodo, kad kitose panašaus pobūdžio administracinėse bylose pareiškėjo skundai buvo priimti nagrinėti, taip pat akcentuoja, kad klausimas dėl informacijos (duomenų) teikimo patenka į administracinių teismų kompetenciją, jo skundo reikalavimai gali būti išnagrinėti ir kiekvienas atskirai, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų, teisėtumas ir pagrįstumas.

17Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti LAT 2014 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. (1.15)-5T-618 „Dėl 2014 m. lapkričio 24 d. prašymo“ (toliau – ir LAT raštas), patenkinti skundą ir įpareigoti LAT iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymo dalis – 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24–26, pateikti jose prašomą informaciją bei priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos pateikimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su LAT antspaudu.

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo skunde ir patikslintame skunde išdėstytus argumentus bei kartu su skundais pateiktų dokumentų turinį, daro išvadą, kad pareiškėjas, kaip pats nurodo skunde, savo teisių ir interesų pažeidimą kildina iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų procesinių veiksmų, atliktų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014 (teisminio proceso Nr. -21-3-00189-2011-1). Manydamas, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų S. G., J. J. ir E. L. procesiniai veiksmai šioje civilinėje byloje yra neteisėti, teisėjai gali turėti paslėptų neteisėtų motyvų nagrinėdami pareiškėjo bylą, pareiškėjas su 2014 m. lapkričio 24 d. prašymu kreipėsi į atsakovą, pateikdamas klausimus, susijusius su šio teismo nagrinėta civiline byla Nr. 3K-3-318/2014 (teisėjų paskyrimo tvarka nagrinėti nurodytą civilinę bylą, teisėjų sudėties kitimu, 2014 m. birželio 13 d. nutarties parengimu, teisėjų atlygiu už kasacinio skundo nagrinėjimą, nurodytų teisėjų asmeniniais ryšiais su R. L., nurodytų teisėjų turto deklaracijomis ir kt. duomenis).

19Ginčijamu 2014 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. (1.15Z)-5T-618 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsakydamas į pareiškėjo prašymą, nurodė, kokia tvarka teisme sudaromos teisėjų kolegijos, paskiriama posėdžio data, kas nagrinėjo ir rengė 2014 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2014, nurodyta, kad, nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014, teisėjų kolegijos sudėtis nesikeitė, pateikta informacija apie galimybę susipažinti su viešai skelbiamais teisėjų atlyginimais, paaiškinta, jog teisėjams nėra atlyginama už nagrinėjamą konkrečią bylą, aptarta drausmės bylų iškėlimo tvarka ir Teisėjų garbės teismo veikla, paaiškinta bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, nurodyta, kad minėtoje civilinėje byloje nebuvo sprendžiami Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir galiojimo klausimai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentavo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsniu, teisėjams negali būti daromas joks spaudimas, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams ir niekas neturi teisės reikalauti, jog teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo, pareiškėjui pateikta informacija apie viešas teisėjų turto deklaracijas bei apie galimybę susipažinti su teisėjų gyvenimo aprašymais www.lat.lt internetiniame puslapyje bei pateikta kita pareiškėjo prašoma informacija.

20Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjas, skundu kreipdamasis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, siekė gauti duomenų apie, pareiškėjo vertinimu, galbūt neteisėtą teisėjų suinteresuotumą nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014. Pareiškėjas nesutinka su jam pateiktu atsakymu į 2014 m. lapkričio 24 d. prašymą, jame išdėstytos informacijos kiekiu bei turiniu.

21Sprendžiant pareiškėjo skundo priimtinumo klausimą, svarbu atsižvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 11 d. nutartį, priimtą iš esmės analogiškoje administracinėje byloje Nr. A492-704/2013, kurioje išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad teismui, kuris įgyvendina savo konstitucinę paskirtį – vykdyti teisingumą, nėra priskirtos vykdomosios valdžios funkcijos, todėl šioje srityje susiklostančiuose teisiniuose santykiuose teismas ABTĮ taikymo prasme nėra viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 1 ir 4 d.). Pagal Konstituciją, teismų veikla, susijusi su teisingumo vykdymu, nėra ir negali būti laikoma viešojo valdymo sritimi, kuri iš esmės yra priskirta vykdomosios valdžios institucijoms. Administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 2 str. 16 d., 3 str. 1 d.). Atsižvelgus į tai, kad skundo dalis, susijusi su teisingumo vykdymu konkrečioje byloje, negali būti pripažįstama ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje, ši aplinkybė yra tiesioginė kliūtis skundo argumentus dėl teismo procesinių veiksmų nagrinėti administraciniuose teismuose. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad bet koks faktinių aplinkybių, susijusių su teismo procesiniais veiksmais baudžiamojoje byloje, vertinimas nepriskiriamas administracinių teismų kompetencijai. Be to, administraciniai teismai yra nekompetentingi priimti sprendimą dėl Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu (ABTĮ 16 str. 2 d.).

22Išplėstinė teisėjų kolegija anksčiau nurodytoje nutartyje taip pat konstatavo, kad veikla, susijusi su teismų administravimu, taip pat nelaikytina viešuoju administravimu ABTĮ taikymo prasme. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos įstatymų leidėjas teismo administravimo klausimams Teismų įstatyme yra numatęs specialias nuostatas, bei, įvertinus Teismų įstatymo 102 straipsnio 2 dalį, nurodančią, kad administravimas teismuose negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principo, teismų administravimas laikytinas specialia administravimo sritimi, kuri nėra sietina su klasikiniu viešuoju administravimu taip, kaip jis yra apibrėžiamas ir suprantamas pagal Viešojo administravimo įstatymą bei ABTĮ nuostatas. Todėl skundo dalykas, susijęs su administravimu teismuose, negali būti pripažintas ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje, o šioje bylos dalyje keliami reikalavimai nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai.

23Atsižvelgusi į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 17 d. rašto Nr. (1.15)-5T-618 panaikinimo kaip nenagrinėtiną teismų. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštas yra tiesiogiai susijęs su šio teismo nagrinėta civiline byla, todėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų susijęs su teisėjų procesinės veiklos sprendžiant bylas tyrimu, o tai pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

24Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip pat vertino skundžiamą raštą kaip individualų teisės aktą ir nustatė, kad minėtas dokumentas tokio akto požymių neatitinka bei nesukelia pareiškėjui konkrečių teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad nagrinėjamu atveju toks pirmosios instancijos teismo atliktas vertinimas yra perteklinis, kadangi pareiškėjo keliamas ginčas, susijęs su teismo procesinių veiksmų konkrečioje byloje vertinimu ir su teismų administracinės veiklos vertinimu, apskritai nepriskiriamas ABTĮ ir kitų įstatymų teisės normomis apibrėžtai administracinių teismų kompetencijai.

25Pirmosios instancijos teismas kitus pareiškėjo skundo reikalavimus teisingai vertino kaip išvestinius iš pirmojo reikalavimo, kuriuo buvo prašoma panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštą. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjo pagrindinis reikalavimas nepriimtinas nagrinėti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, pagrįstai atsisakė priimti ir išvestinius pareiškėjo reikalavimus, t. y. patenkinti pareiškėjo skundą ir įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymo dalis – 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24–26, pateikti jose prašomą informaciją bei įpareigoti priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos pateikimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo antspaudu.

26Apibendrindama nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, iš esmės teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį vėliau... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 7. Teismas papildomai akcentavo, kad iš pareiškėjo skundo turinio ir jame... 8. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad pareiškėjo... 9. II.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 11. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas veikė nerūpestingai... 12. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino,... 13. Pareiškėjas nurodo, kad kitose panašaus pobūdžio administracinėse bylose... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 17. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo skunde ir patikslintame skunde... 19. Ginčijamu 2014 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. (1.15Z)-5T-618 Lietuvos... 20. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 21. Sprendžiant pareiškėjo skundo priimtinumo klausimą, svarbu atsižvelgti į... 22. Išplėstinė teisėjų kolegija anksčiau nurodytoje nutartyje taip pat... 23. Atsižvelgusi į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus... 24. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip pat vertino skundžiamą... 25. Pirmosios instancijos teismas kitus pareiškėjo skundo reikalavimus teisingai... 26. Apibendrindama nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....