Byla A-556-319-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimes Baltrunaites ir Aruno Sutkeviciaus (pranešejas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, rašytinio proceso tvarka apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Alsunga“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Alsunga“ skunda atsakovui Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, treciajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai del sprendimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Alsunga“ (toliau - ir pareiškejas, UAB ,,Alsunga“) su skundu (T 1, b. l. 3-7) kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti Mokestiniu gincu komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau – ir Mokestiniu gincu komisija)

52009 m. rugpjucio 27 d. sprendima Nr. S-238 (7-196/2009), Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2009 m. gegužes 29 d. sprendima Nr. 69-136, Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2009 m. balandžio 9 d. sprendima Nr. (21.26)-256-157.

6Pareiškejas paaiškino, kad bendroves atleidimo nuo delspinigiu ir baudu pagrindai egzistuoja del dvieju priežasciu: 1) nera pareiškejo kaltes del padaryto pažeidimo, todel yra pagrindas atleisti bendrove nuo baudos ir delspinigiu mokejimo pagal Mokesciu administravimo istatymo (toliau – ir MAI) 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 1 punkta; 2) mokesciu istatymu pažeidimas buvo atliktas del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo pareiškejo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti, todel yra pagrindas atleisti pareiškeja nuo baudos ir delspinigiu mokejimo pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 2 punkta. Nurode, kad delspinigiai ir baudos siejamos su netinkamu prievoliu vykdymu. Taciau delspinigiai ir baudos turi ne tik kompensavimo, bet ir nubaudimo elementa. Nagrinejamoje byloje faktas, kad netinkamai ivykdyta mokestine prievole, paaiškejo tik pradejus tirti treciuju asmenu, t. y. uždarosios akcines bendroves (toliau – ir UAB) „Teranta“ ir UAB „Rembutas“, galimai neteiseta veikla. Mokestiniu gincu komisija, priimdama skundžiama sprendima, pažymejo, kad MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytas pagrindas sietinas su atsitiktiniu aplinkybiu poveikiu, kuriu savo veikloje mokesciu moketojas nenumate ir negalejo numatyti, ir pasisake, kad šiame aspekte asmenu išorinis poveikis mokesciu moketojo veiklai tik tuomet eliminuoja mokesciu moketojo valia, kai prieš ji panaudojamas absoliutus smurtas, kurio mokesciu moketojas negali išvengti, jam pasipriešinti ar nuo jo apsiginti. Taciau, pareiškejo manymu, „atsitiktiniu aplinkybiu poveikio“ savokos negalima apriboti vien tik smurto taikymo galimybe. Tas faktas, kad pareiškejo kontrahentai galejo užsiimti tam tikra neteiseta veikla, nereiškia, kad tokie veiksmai buvo aiškiai neteiseti ir pasireikšdavo santykiuose su visais UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ kontrahentais. Pareiškejas nera teisesaugos institucija ir neturi atitinkamu igalinimu ir kompetencijos vertinti, ar visi imones veiksmai atitinka teises aktu normas. Pareiškejas emesi visu priemoniu patikrinti šiu ukio subjektu autentiškuma. Inspekcijos duomenu bazeje tuo metu, kai pareiškejas pradejo dirbti su UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“, nebuvo nurodyta, kad minetos imones nevykdo savo mokestiniu isipareigojimu ar neteikia deklaraciju. Sudarant sandorius visada tikrindavo asmens dokumentus bei dare užklausa VI „Registru centras“. Pareiškejas neturejo pagrindo abejoti UAB „Teranta“ veiklos teisetumu, nes santykiai su šia imone buvo testiniai (nuo 2004 m. pradžios), UAB „Teranta“ remonto darbu atlikimo fakto nepaneige bei mokescio administratoriaus pareigunai mate realiai patalpose atliktus darbus, kurie buvo nurodyti darbu priemimo perdavimo aktuose. Atlikti darbai patvirtina, kad PVM saskaitose fakturose nurodytos ukines operacijos atitinka tikraji operaciju turini, todel nera pagrindo teigti, kad PVM saskaitos fakturos neturi juridines galios. Pati Inspekcija pripažista pareiškejo su UAB „Teranta“ iki 2005 metu sudarytas sutartis. Nepagristas ir tas Inspekcijos argumentas, kad UAB „Teranta“ išrašytos PVM saskaitos fakturos neturi teisines galios, nes pasirašytos asmens, negalincio veikti imones vardu. Pareiškejo kaltes del mokesciu nesumokejimo nera, kadangi pareiškejas santykiuose su UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ savo galimybiu ribose veike sažiningai, apdairiai ir rupestingai, ir negali atsakyti už galimai nesažiningus UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ veiksmus. Treciuju, nesusijusiu asmenu, veiksmai/neveikimas negali buti traktuojami kaip pareiškejo veiksmai ir visiškai nepriklauso nuo pareiškejo valios. Todel pareiškejui neturetu buti taikomos ekonomines sankcijos, nes nera jo kaltes del padaryto pažeidimo, todel yra pagrindas atleisti bendrove nuo baudos ir delspinigiu mokejimo. Papildomai priskaiciuotos mokescio sumos yra reikšmingos palyginus su pareiškejo gaunamomis pajamomis, todel skiriamos sankcijos gali privesti pareiškeja prie bankroto. Bendrove, sužinojusi apie nesažiningus mokesciu moketojus, savarankiškai ir geranoriškai patikslino visas mokesciu deklaracijas biudžeto naudai, o nuo patikslintu deklaraciju MAI 136 straipsnio 3 dalis nenumato baudu priskaiciavimo. Ivertinus visas minetas aplinkybes, negalima teigti, kad pareiškejas neapskaiciavo nedeklaruojamo ar nedeklaravo deklaruojamo mokescio arba neteisetai pritaike mažesni mokescio tarifa. Net nežiurint i tai, kad pareiškejas sumokejo mokescio administratoriaus priskaiciuotus mokescius, tokiu budu ivykdydamas prievole už treciuosius asmenis, pareiškejas turejo mokescio permokas, todel yra pagrindas tvirtinti, kad žala biudžetui nepadaryta, nes žala suvokiama, kaip pinigais ivertinto turto netekimas ar jo vertes sumažejimas, arba asmens turetos išlaidos, arba negautos pajamos. Ivertinus bendra pareiškejo sumoketu mokesciu mase (tame tarpe esamas permokas) žalos valstybes biudžetui nepadaryta, nes nera tenkinama ne viena iš išvardintu žalos atsiradimo salygu.

7Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu i pareiškejo skunda (b. l. 87-88) praše skunda atmesti kaip nepagrista.

8Atsakovas nurodo, kad pareiškejo skundo argumentai mokesciu teises atžvilgiu yra nereikšmingi ir neturi itakos skundžiamu sprendimu teisetumui, todel yra vertinami tik kaip gynybine pozicija. Nagrinejamos bylos ginco dalykas - ar pareiškejas gali buti atleidžiamas nuo apskaiciuotu, bet nesumoketu (neišieškotu) PVM ir pelno mokescio delspinigiu bei baudu. Pareiškejas negincija mokesciu administratoriaus jam apskaiciuotu PVM, pelno mokescio, šiu mokesciu delspinigiu bei baudu pagristuma, taciau nesutinka su mokesciu administratoriaus sprendimu neatleisti jo nuo apskaiciuotu PVM bei pelno mokescio delspinigiu ir baudu mokejimo. Atleidimo nuo delspinigiu pagrindus reglamentuoja MAI 100 straipsnis bei VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. isakymu Nr. VA-144 patvirtintos Atleidimo nuo baudu ir delspinigiu taisykles (toliau – ir Taisykles). Atleidimo nuo paskirtu baudu pagrindus reglamentuoja MAI 141 straipsnio 1 dalis bei Taisykles. Prašymas atleisti nuo skaiciuojamu (apskaiciuotu), bet nesumoketu (neišieškotu) delspinigiu ar ju dalies gali buti tenkinamas tik tada, jei yra nors viena aplinkybe, numatyta ir itvirtinta aukšciau nurodytose teises normose. Nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesciu moketojas mokescio, susijusio su paskirta bauda, suma yra sumokejes (mokestis iskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas) ar šio mokescio sumokejimo terminas šio Istatymo nustatyta tvarka yra atidetas arba išdestytas. Mokesciu istatymai

Nustatė

9pareiga mokesciu moketojui apskaiciuoti ir sumoketi nustatytus mokescius teisingai ir laiku. Už neteisingai ar ne laiku apskaiciuotus ir sumoketus mokescius istatymuose numatytos sankcijos, - skaiciuojami delspinigiai bei skiriamos baudos. Tiek PVM atskaitai, tiek sanaudoms yra keliamas pagrindinis reikalavimas - PVM atskaita ir sanaudos turi buti grindžiamos juridine galia turinciais dokumentais. Patikrinimo metu Inspekcija konstatavo, kad PVM atskaitai ir sanaudoms pagristi buvo pateikti juridines galios neturintys dokumentai, kuriuose ivardintos ukines operacijos vyko ne tarp PVM saskaitose fakturose nurodytu ukio subjektu. Inspekcija konstatavo, kad pareiškejo vadovai nesieme minimaliu priemoniu UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ veiklos teisetumui nustatyti - nesilanke UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ buveinese, nesikreipe i Inspekcija del papildomos informacijos apie verslo partnerius gavimo, nors buvo atsiskaitoma grynais pinigais, nereikalavo šias imones atstovavusiu asmenu tapatybe patvirtinanciu dokumentu. Pateiktame skunde pareiškejas, savo ruožtu, nepateike irodymu Inspekcijos teiginiams paneigti ir savo argumentams (pareiškejas nekaltas, nes nesažiningai veike ne jis, o UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ ir pareiškejas negalejo numatyti ju nesažiningumo) pagristi. Ivertinus prašyme išdestytas aplinkybes, taip pat nera pagrindo teigti, kad pareiškejas nekaltas del padaryto pažeidimo arba mokesciu istatymus pažeide del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo jo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti. Nors pareiškejas mokesciu istatymo pažeidimus ir pripažino, taciau savo apskaitoje apskaites UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ vardu išrašytus apskaitos dokumentus, pagal kuriuos realiai sandoriai nebuvo ivyke (objektuose nebuvo atlikti statybos darbai ir nebuvo isigytos reklamos paslaugos iš UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“), pažeide mokesciu istatymus, už kuriuos istatymuose numatytos sankcijos (skaiciuojami delspinigiai bei skiriamos baudos). Kadangi PVM ir pelno mokestis nebuvo sumoketas istatymu nustatytais terminais, pareiškejas padare žala valstybes biudžetui, nes nesumokejus mokesciu arba sumokejus juos ne laiku, valstybes (savivaldybes) biudžetas negauna pajamu ir yra ribojamos valstybes (savivaldybes) galimybes vykdyti jai priskirtas funkcijas. Be to, pagal MAI 96 straipsnio 1 dalies 1 punkta, delspinigiai mokesciu moketojui skaiciuojami už nesumoketa arba paveluotai i biudžeta sumoketa mokesciu moketojo deklaruota mokesti. Iš šios teises normos matyti, kad delspinigiu skaiciavimas yra siejamas su privalomo mokescio nesumokejimu ar jo paveluotu sumokejimu. Pagal MAI 40 straipsnio 1, 4 ir 5 punktus, mokesciu moketojas privalo laiku ir tiksliai ivykdyti mokestine prievole, teisingai apskaiciuoti mokesti, laiku pateikti mokesciu deklaracijas ir kitus teises aktuose nurodytus dokumentus. Tai reiškia, kad už tinkama mokestiniu prievoliu vykdyma atsakingas tik mokesciu moketojas, o delspinigiu skaiciavimas siejamas tik su mokesciu moketojo neteisetu elgesiu mokant mokescius. MAI 96 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad delspinigiai mokesciu moketojui skaiciuojami už nesumoketa arba paveluotai i biudžeta sumoketa mokesciu moketojo deklaruota mokesti arba mokesciu moketojo (atitinkamo mokescio istatyme numatytu atveju - mokesciu administratoriaus) apskaiciuota nedeklaruojama mokesti (iskaitant muitines deklaracijoje apskaiciuota mokesti) bei už nesumoketa arba paveluotai sumoketa patikrinimo metu mokesciu administratoriaus nustatyta nedeklaruota deklaruojama ar neapskaiciuota nedeklaruojama mokesti (iskaitant mokesti, kuris turejo buti apskaiciuotas muitines deklaracijoje). Del kokiu priežasciu mokestine prievole nebuvo ivykdyta skaiciuojant delspinigius nera svarbu, nes del tokiu neteisetu mokesciu moketojo veiksmu (mokestiniu prievoliu nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo) padaromas neigiamas poveikis valstybes finansiniams interesams - valstybes negautos mokestines pajamos. Taigi mokesciu nemokejimas sietinas su žalos valstybes biudžetui padarymu. O žala valstybes biudžetui atsiranda tuomet, kai atitinkama mokescio suma nera sumokama. Tokiu budu MAI 141 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu pareiškejas negali buti atleistas nuo PVM ir pelno mokescio delspinigiu bei baudu mokejimo. Pareiškejas neirode ir aplinkybes, kad jis nera kaltas del padarytu mokesciu istatymu pažeidimu, todel jis negali buti atleistas nuo PVM bei pelno mokescio delspinigiu ir baudu mokejimo. Aiškinant atleidimo nuo delspinigiu ir baudu pagrinda, itvirtinta MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina, kad jis taikytinas tuo atveju, kai mokesciu moketojas mokesciu istatyma pažeide del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo jo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti. Nenumatytu aplinkybiu, del kuriu galejo buti pažeistas mokesciu istatymas, sarašo istatymu leidejas nepateikia, tik nustato, kad tokiomis aplinkybemis nelaikomi mokesciu moketojo ar jo darbuotojo veiksmai, taip pat mokesciu moketojo nemokumas.

10Inspekcija atsiliepimu i skunda (b. l. 84) praše skundo nepatenkinti.

11Inspekcija nurode, kad palaiko VMI prie FM atsiliepime išdestytus argumentus.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu (b. l. 100-106) byla del skundo reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d. sprendima

14Nr. (21.26)-256-157 toje dalyje, kuri nesusijusi su UAB „Alsunga“ paskaiciuotais pridetines vertes mokescio bei pelno mokescio delspinigiais bei šiais mokesciais paskirtomis baudomis, nutrauke. Likusiu reikalavimu dalyje pareiškejo skunda atmete.

15Teismas konstatavo, kad nors pareiškejas prašo panaikinti visa Inspekcijos

162009 m. balandžio 9 d. sprendima, iš byloje esanciu irodymu matyti, jog mokestiniams gincams nustatyta ikiteismine tvarka buvo gincijama tik ta Inspekcijos sprendimo dalis, kuria pareiškejui paskaiciuoti PVM bei pelno mokescio delspinigiai ir baudos. Atsižvelgus i tai, teismas padare išvada, kad byla dalyje del skundo reikalavimu, kuriais prašoma panaikinti Inspekcijos

172009 m. balandžio 9 d. sprendimo dali, nesusijusia su delspinigiu bei baudu paskyrimu, yra nutrauktina (Administraciniu bylu teisenos istatymo 101 str. 7 p.) Byloje sprestinas gincas del Mokestiniu gincu komisijos 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendimo, VMI prie FM

182009 m. gegužes 29 d. spendimo ir Inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo dalies, kuria pareiškejui paskaiciuoti PVM bei pelno mokesciu delspinigiai bei paskirtos su šiais mokesciais susijusios baudos, pagristumo ir teisetumo. Teismas nurode, kad byloje nera ginco ir del tu mokescio administratoriaus nustatytu aplinkybiu, jog UAB „Teranta“ statybos remonto darbu veiklai vystyti neturejo resursu, t. y. veiklos vykdymo vietos, transporto priemoniu, darbo priemoniu, atitinkamos kvalifikacijos darbuotoju (bendroveje dirbo 2 darbininkai iš kuriu 0,5 etato), galinciu atlikti PVM saskaitose fakturose nurodytas ukines operacijas – statybos remonto darbus. Taip pat nebuvo nustatyta, kad UAB „Teranta“ butu sudariusi sutartis su treciaisiais asmenimis, galejusiais atlikti minetose PVM saskaitose sutartyse nurodytus darbus. Todel mokesciu administratoriaus padaryta išvada, jog UAB „Teranta“ buvo naudojama kaip priedanga neteisetai veiklai vykdyti, iteisinant iš anksto suplanuotus realiai neivykusius sandorius ar ivykusius ne minetose PVM saskaitose fakturose nurodytomis salygomis, yra pagrista. Tai, kad UAB “Rembutas“ realiai jokios veiklos nevykde, patvirtina mokestineje byloje esantys irodymai. Byloje nera ginco ir del tu mokescio administratoriaus nustatytu aplinkybiu, jog bendroves vadovai nesieme minimaliu priemoniu UAB „Rembutas“ ir UAB „Teranta“ veiklos teisetumui nustatyti, t. y. nesilanke minetu bendroviu buveinese, nesikreipe i mokesciu administratoriu del informacijos apie šias bendroves gavimo, nereikalavo šias imones atstovaujanciu asmenu tapatybe patvirtinanciu dokumentu, nors atsiskaitymai visais atvejais buvo vykdomi grynaisiais pinigais. Bendrove neirode, kad nera jos kaltes del minetu UAB „Rembutas“ ir UAB „Teranta“ išrašytu saskaitu fakturu itraukimo i apskaita bei tokiu budu moketinu PVM bei pelno mokescio sumažinimo. Teismas, vadovaudamasis MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 141 straipsnio 1 dalimi, atsižvelges i aukšciau nurodytas aplinkybes, padare išvada, kad vadovaujantis MAI 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu pareiškejas nuo PVM ir pelno mokescio delspinigiu bei baudu sumokejimo negali buti atleidžiamas. Teismas remesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 9 d. nutartimi administracineje byloje Nr. A15-141/2005 del MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatu aiškinimo. Teismas konstatavo, kad nagrinejamo ginco atveju bendrove nei ikiteismineje mokestinio ginco stadijoje, nei skunde teismui nenurode aplinkybiu, kurias butu galima prilyginti force majeure ar cas fortuit, todel pareiškejas nuo baudos bei delspinigiu sumokejimo negali buti atleidžiamas ir MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais pagrindais. Nors bendrove skunde teismui nurodo, kad del mokesciu istatymu pažeidimo valstybes biudžetui žala padaryta nebuvo, nes pareiškejas turejo mokescio permokas, minetos aplinkybes nepagrindžiamos jokiais byloje esanciais irodymais. Be to, iš Inspekcijos 2009 m. vasario 11 d. patikrinimo akto matyti, kad paskaiciuojant moketinus delspinigius buvo ivertintos bendroves buvusios atitinkamu mokesciu permokos. Laiku nesumokejus moketinu mokesciu valstybes biudžetui daroma žala. Mokesciu administratoriui nustacius, jog bendrove nepagristai sumažino moketinas PVM bei pelno mokescio sumas, valstybes biudžetui buvo padaryta žala, todel MAI 141 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu pareiškejas nuo paskirtu baudu ir delspinigiu negali buti atleidžiamas. Teismas konstatavo, kad skundžiamuose sprendimuose faktines aplinkybes bei ginco santykius reguliuojancio teises normos buvo aiškinamos bei taikomos tinkamai, todel pareiškejo skundo reikalavimai yra atmestini.

19III.

20Pareiškejas apeliaciniu skundu (b. l. 115-116) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendima ir gražinti byla nagrineti pirmosios instancijos teismui.

21Pareiškejas apeliacini skunda grindžia tuo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-11-012-08 ir jos metu atliktoje akistatoje 2010-01-26 UAB ,,Tarantos“ vadovas patvirtino, jog anksciau minetose PVM saskaitose-fakturose paminetos ukines operacijos atitiko tikrove. Sprendžiant klausima del konkreciu irodymu, turi reikšmes ir yra vertinami ne tik konkreciame procese surinkta medžiaga, irodymai, bet duomenys apie tai gali buti ir kitose bylose, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Mineti irodymai proceso dalyves UAB „Alsunga“ negalejo buti pateikti i byla, kadangi iki šiol yra atliekamas ikiteisminis tyrimas del PVM saskaitu fakturu juridines galios ir ukiniu operaciju turinio atitikimo realybei, todel byla turejo buti sustabdyta iki to momento, kol nebus išnagrineta kita byla, nagrinejama baudžiamojo (ar civilinio proceso) tvarka ir pateikti reikšmingi šiai bylai rašytiniai irodymai. Nurodytos aplinkybes leidžia daryti išvada, jog teismas neatskleide visu svarbiu aplinkybiu, todel negalejo visapusiškai išnagrineti administracines bylos. Teismas nesiaiškino ir neanalizavo visu svarbiu aplinkybiu (nagrinejamu ir kituose minetuose teismu procesuose), kurios galimai galejo buti palankios apelianto teisems ir teisetiems interesams. Remiantis teismu praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-21 civiline byla Nr. 2A-6/2010), visu svarbiu ir esmine reikšme turinciu aplinkybiu nesiaiškinimas ir neanalizavimas sudaro teisini pagrinda pripažinti teismo sprendima nepagrista, todel byla turetu buti gražintina nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

22Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda (b. l. 125-126) prašo pareiškejo apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista.

23Atsakovas atsiliepime nurodo iš esmes tuos pacius argumentus, išdestytus atsiliepime i pareiškejo skunda pirmosios instancijos teismui.

24Treciasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 124) nurodo, jog palaiko VMI prie FM atsiliepime išdestytus argumentus ir prašo apeliacinio skundo nepatenkinti.

25Teiseju kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Administracines bylos esme – atleidimas nuo delspinigiu ir baudu. Pareiškejas (apeliantas) nurodo šiuos atleidimo nuo delspinigiu ir baudu pagrindus: 1) nera pareiškejo kaltes del padaryto pažeidimo, todel bendrove atleistina nuo baudos ir delspinigiu mokejimo pagal Mokesciu administravimo istatymo 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 1 punkta; 2) mokesciu istatymu pažeidimas buvo atliktas del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo pareiškejo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti, todel yra pagrindas atleisti pareiškeja nuo baudos ir delspinigiu mokejimo pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 2 punkta.

29Del atleidimo nuo baudos ir delspinigiu pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 1 punkta.

30Mokesciu teiseje delspinigiai traktuojami kaip sankcija, kuri gali buti taikoma asmeniui, laiku ar tinkamai neivykdžiusiam pareigos moketi mokescius. Delspinigiai taip pat yra mokestines prievoles ivykdymo užtikrinimo budas (Mokesciu administravimo istatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taciau mokesciu moketojas nuo delspinigiu mokejimo gali buti atleistas, jei nustatomos atitinkamos istatymu nustatytos aplinkybes.

31MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkte (redakcija galiojusi nuo 2008 m. lapkricio 15 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d.) buvo nurodyta, kad mokesciu moketojas gali buti atleidžiamas nuo skaiciuojamu (apskaiciuotu), bet nesumoketu (neišieškotu) delspinigiu ar ju dalies, jeigu yra MAI 141 straipsnio 1 dalyje 1 punkte nustatytas pagrindas (jei mokesciu moketojas irodo, kad nera kaltas del padaryto pažeidimo). Taigi istatymu leidejas atleidima nuo delspinigiu sieja ne tik su mokesciu moketojo kaltes nebuvimu, bet ir su jo paties pareiga šia faktine aplinkybe irodyti. Priešingu atveju atleidimas nuo delspinigiu pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta kartu su MAI 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu nera galimas. Irodinejimo našta tenka butent mokesciu moketojui, jei jis siekia pasinaudoti atleidimo nuo delspinigiu teisine galimybe. O irodymai, teiseju kolegijos vertinimu, gali buti bet kokie faktiniai duomenys, taip kaip jie aiškinami Administraciniu bylu teisenos istatymo 57 straipsnyje. Bet turi buti pakankami tam, kad leistu nedvejojant pritaikyti aptariama taisykle del atleidimo nuo delspinigiu, ko negalima butu teigti šiuo konkreciu atveju.

32Iš byloje surinktu duomenu matyti, kad pareiškejo (apelianto) vadovai nesieme pakankamu priemoniu UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ veiklos teisetumui nustatyti, t.y. nesilanke UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“ buveinese, nesikreipe i Inspekcija del papildomos informacijos apie verslo partnerius gavimo, nors buvo atsiskaitoma grynais pinigais, nereikalavo šias imones atstovavusiu asmenu tapatybe patvirtinanciu dokumentu. Statybos objektuose nebuvo atlikti statybos darbai ir nebuvo isigytos reklamos paslaugos iš UAB „Teranta“ ir UAB „Rembutas“. Šiu aplinkybiu visuma suteikia pagrinda tvirtinimui, jog UAB „Alsunga“ nebuvo pakankamai apdairi ir rupestinga, todel paneigiama galimybe vienareikšmiškam tvirtinimui del imones kaltes nebuvimo. Pareiškejas neirode buves visiškai nekaltas. Neskunde mokesciu administratoriaus sprendimu del papildomu mokesciu ir su jais susijusiu sumu apskaiciavimo, o tai leidžia teigti apie savo veiklos trukumu pripažinima, kas, šiuo atveju, patektu i kaltes savoka. Todel pirmosios instancijos teismas negalejo ir neturejo pirmuoju pareiškejo nurodytu pagrindu atleisti ji nuo delspinigiu sumokejimo už mokestines teises pažeidimus.

33Atleidimas nuo baudos, visu pirma, sietinas su sumokejimu mokescio arba priverstiniu išieškojimu, arba priskaiciuoto mokescio sumokejimo atidejimu arba išdestymu. Priešingu atveju istatymu leidejas draudžia atleisti nuo atitinkamo mokescio baudos. Šiuo atveju neturi itakos nei pažeidimo pobudis, nei mokesciu moketojo bendradarbiavimo su mokesciu administratoriumi aplinkybe, nei mokesciu istatymu pažeidimo pripažinimas, nei kitos aplinkybes, kurios galetu buti svarbios mokesciu moketojui (Mokesciu administravimo istatymo 141 straipsnis; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556-903/2008). Duomenu apie atitinkamo mokescio sumokejima nera, todel apelianto išreikštas prašymas (del atleidimo nuo baudos) negalejo buti tenkinamas.

34Del atleidimo nuo baudos ir delspinigiu pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkta ir 141 straipsnio 1 dalies 2 punkta.

35MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte itvirtinta taisykle salygoja atleidima nuo delspinigiu, jei mokescio istatymas pažeistas del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo mokesciu moketojo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti. Tokiomis aplinkybemis nelaikomi mokesciu moketojo ar jo darbuotoju veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesciu moketojo nemokumas.

36Del šios teises normos aiškinimo ir taikymo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje jau yra priimtas atitinkamas sprendimas (bendrine prasme), kuris vertintinas kaip atitinkamas teises šaltinis ir i ji turetu buti atsižvelgiama priimant sprendima tiek šioje, tiek kitose analogiškose bylose. Tai lemia Konstitucinio Teismo doktrina del jurisprudencijos testinumo (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas) ir Teismu istatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostata, pagal kuria teismai, priimdami sprendimus atitinkamu kategoriju bylose, yra saistomi savo paciu sukurtu teises aiškinimo taisykliu, suformuluotu analogiškose ar iš esmes panašiose bylose <...>; teismu praktika atitinkamu kategoriju bylose turi buti keiciama ir naujos teises aiškinimo taisykles analogiškose ar iš esmes panašiose bylose gali buti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai butina. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, ši teiseju kolegija, neturedama priešingu argumentu, palaiko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegijos 2005 m. vasario 9 d. sprendime administracineje byloje Nr. A15 -141/2005 suformuluotas teises aiškinimo taisykles. Pastarojoje byloje buvo pažymeta: „MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad atleidimo nuo paskirtos baudos pagrindu yra – jei istatymas pažeistas del aplinkybiu, kurios nepriklause nuo mokesciu moketojo valios ir kuriu jis nenumate ir negalejo numatyti. Tokiomis aplinkybemis nelaikomi mokesciu moketojo ar jo darbuotoju veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesciu moketojo nemokumas. Aiškinant šia taisykle darytina išvada, kad šis atleidimo nuo baudos pagrindas sietinas su nenugalimos jegos poveikiu (force majeure) ir atsitiktiniu aplinkybiu poveikiu (cas fortuit), kuriu savo veikloje mokesciu moketojas nenumate ir numatyti negalejo ir šiu aplinkybiu poveikio pasekoje atsirade padariniai negalejo buti itakojami mokesciu moketojo valios. Minetomis aplinkybemis pripažintinos gamtos jegos, valstybines valdžios instituciju neteiseti veiksmai ir žmogaus poveikis. Taciau žmogaus poveikis mokescio moketojo veiklai tik tuomet eliminuoja mokescio moketojo valia, kai prieš ji naudojamas absoliutus smurtas (vis absoluta), kurio mokescio moketojas negali išvengti, jam pasipriešinti ar nuo jo apsiginti. Šioje byloje aplinkybiu, kurias butu galima prilyginti force majeure ar cas fortuit, nenustatyta, todel MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu pareiškejas nuo baudos negalejo buti atleistas“. Tikrinamoje administracineje byloje taip pat nenustatyta aplinkybiu atitinkanciu force majeure ar cas fortuit savokas, o taip pat, kaip jau mineta, nesant pagrindo kitokiam teises normos aiškinimui, nebuvo pagrindo atleidimui nuo delspinigiu ir baudu pagal MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkta.

37Atleidimas nuo baudos nera galimas ir jau pirmiau išsakytais bei nebeatkartotinais motyvais (Mokesciu administravimo istatymo 141 str. 2d.).

38Remdamasi išdestytomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taike mokescius reglamentuojancias teises normas, prieme teiseta bei pagrista sprendima, todel nera pagrindo tenkinti apeliacini skunda.

39Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendima palikti nepakeista, o uždarosios akcines bendroves „Alsunga“ apeliacini skunda atmesti.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Alsunga“ (toliau - ir... 5. 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendima Nr. S-238 (7-196/2009), Valstybines mokesciu... 6. Pareiškejas paaiškino, kad bendroves atleidimo nuo delspinigiu ir baudu... 7. Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu i pareiškejo skunda (b. l. 87-88) praše... 8. Atsakovas nurodo, kad pareiškejo skundo argumentai mokesciu teises atžvilgiu... 9. pareiga mokesciu moketojui apskaiciuoti ir sumoketi nustatytus mokescius... 10. Inspekcija atsiliepimu i skunda (b. l. 84) praše skundo nepatenkinti.... 11. Inspekcija nurode, kad palaiko VMI prie FM atsiliepime išdestytus argumentus.... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu (b.... 14. Nr. (21.26)-256-157 toje dalyje, kuri nesusijusi su UAB „Alsunga“... 15. Teismas konstatavo, kad nors pareiškejas prašo panaikinti visa Inspekcijos... 16. 2009 m. balandžio 9 d. sprendima, iš byloje esanciu irodymu matyti, jog... 17. 2009 m. balandžio 9 d. sprendimo dali, nesusijusia su delspinigiu bei baudu... 18. 2009 m. gegužes 29 d. spendimo ir Inspekcijos 2009 m. balandžio 9 d.... 19. III.... 20. Pareiškejas apeliaciniu skundu (b. l. 115-116) prašo panaikinti Vilniaus... 21. Pareiškejas apeliacini skunda grindžia tuo, kad baudžiamojoje byloje Nr.... 22. Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda (b. l.... 23. Atsakovas atsiliepime nurodo iš esmes tuos pacius argumentus, išdestytus... 24. Treciasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu i apeliacini skunda (b.... 25. Teiseju kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Administracines bylos esme – atleidimas nuo delspinigiu ir baudu.... 29. Del atleidimo nuo baudos ir delspinigiu pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2... 30. Mokesciu teiseje delspinigiai traktuojami kaip sankcija, kuri gali buti taikoma... 31. MAI 100 straipsnio 1 dalies 2 punkte (redakcija galiojusi nuo 2008 m. lapkricio... 32. Iš byloje surinktu duomenu matyti, kad pareiškejo (apelianto) vadovai nesieme... 33. Atleidimas nuo baudos, visu pirma, sietinas su sumokejimu mokescio arba... 34. Del atleidimo nuo baudos ir delspinigiu pagal MAI 100 straipsnio 1 dalies 2... 35. MAI 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte itvirtinta taisykle salygoja atleidima nuo... 36. Del šios teises normos aiškinimo ir taikymo Lietuvos vyriausiojo... 37. Atleidimas nuo baudos nera galimas ir jau pirmiau išsakytais bei... 38. Remdamasi išdestytomis aplinkybemis, teiseju kolegija konstatuoja, kad... 39. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendima... 41. Nutartis neskundžiama....