Byla 2YT-23977-861/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys I. P., AB „Citadele“ bankas, AB SEB bankas, antstolis Robertas Vasiliauskas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys I. P., AB „Citadele“ bankas, AB SEB bankas, antstolis Robertas Vasiliauskas,

Nustatė

2pareiškėjas R. P. kreipėsi į teismą, prašydamas nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Roberto Vasiliausko vykdomąją bylą Nr. 0179/12/01543, kurioje vykdomas išieškojimas iš pareiškėjui kartu su sutuoktine I. P. bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto – buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

3Pareiškėjas prašymą iš esmės motyvuoja tuo, jog jam nebuvo įteiktas raginimas, todėl buvo užkirstas kelias per nustatytą terminą reikalavimą įvykdyti geruoju, taip pat pareiškėjas nurodo, kad negavo iš antstolio jokių patvarkymų dėl areštuoto turto vertės nustatymo, ekspertizės akto, todėl neteko galimybės pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto vertės, kuri buvo nustatyta daugiau nei prieš du metus, t. y. 2014-01-10, ir neatitinka šiuo metu esančios nekilnojamojo turto rinkos vertės. Be to, teigia, kad antstolis turto varžytynes paskelbė nesilaikydamas Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte numatytų reikalavimų, pagal kuriuos pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 d. nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos, t. y. patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo surašytas ( - ) ir tą pačią dieną paskelbta turto varžytynių pradžia, dėl ko antstolis užkirto kelią skolininkui pasinaudoti CPK 704 straipsnyje numatyta galimybe iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Teigia, kad vykdomąją bylą būtina stabdyti, kadangi antstolis yra paskelbęs minėto turto varžytynes, kurių pradžia ( - ), pabaiga – ( - ), todėl turtas gali būti parduotas, t. y. surašytas Turto pardavimo iš varžytynių aktas ir tokiu būdu turtas perleistas trečiųjų asmenų nuosavybėn, dėl ko pareiškėjui būtų padaryta žala ir kiltų būtinybė bylinėtis.

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus šalims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 1 dalis). CPK 147 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisme gautas 2016-05-17.

5Prašymas atmestinas.

6Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 str. 8 d.). CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

7Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pagrindinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 str.) (Vilniaus apygardos teismo 2011-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-105-340/2011). Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t. y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir konkrečios priemonės taikymo būtinumą.

9Teismas, spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad ieškovo (pareiškėjo) pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi nors teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir nenagrinėja paties skundo, tačiau pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį skundo ir su juo susijusių įrodymų pateikimas yra svarbus preliminariai vertinant, ar asmenys, teikiantys prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tikėtinai pagrindžia savo skundo reikalavimą.

10Iš pareiškėjo prašymo darytina išvada, kad pareiškėjas iš esmės siekia, jog būtų sustabdytos jam ir jo sutuoktinei priklausančio turto varžytynės, argumentuojant tuo, kad turto vertė neatitinka šiuo metu (2016 m.) esančios jo rinkos vertės, kad pareiškėjas neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimų dėl turto vertės, pasiūlyti savo pirkėją. Teismas įvertinęs pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus, sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Roberto Vasiliausko vykdomą vykdomąją bylą. Visų pirma, pareiškėjas nurodo, kad jam nebuvo įteiktas raginimas, todėl buvo užkirstas kelias įvykdyti sprendimą geruoju, tačiau teismas šiuos pareiškėjo teiginius vertina kritiškai, kadangi iš toliau pareiškėjo prašyme dėstomų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas iš esmės siekia nustatyti kitą turto vertę ir turtą galimai parduoti savo pasiūlytam pirkėjui, todėl, atsižvelgiant į tokią poziciją abejotina, kad pareiškėjas siekia sprendimą per 10 d. terminą (CPK 659 str. 1 d.) vykdyti geruoju, šis argumentas nėra pagrįstas jokiais įrodymais (CPK 178 str.), o raginimo įteikimas/neįteikimas grindžiamas formaliais pagrindais. Be to, pareiškėjo teismui pateiktame antstolio Roberto Vasiliausko ( - ) patvarkyme dėl varžytynių paskelbimo numatyta, kad „skolininkai buvo įsipareigoję mokėti skolą dalimis, tačiau įsipareigojimo tinkamai nevykdo“, taigi teismui kyla abejonių, ar pareiškėjui nebuvo žinoma apie jo atžvilgiu prasidėjusį vykdymo procesą.

11Pareiškėjas taip pat nurodo, kad negavo iš antstolio patvarkymų dėl turto vertės nustatymo, ekspertizės akto, todėl neteko galimybės pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto vertės, kuri buvo nustatyta daugiau nei prieš du metus, t. y. 2014-01-10, ir neatitinka šiuo metu esančios nekilnojamojo turto rinkos vertės. Iš pareiškėjo teismui pateikto antstolio Roberto Vasiliausko 2016-04-29 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo matyti, kad 2014-01-10 Ekspertizės aktu buvo nustatyta butų su rūsiais vertė: ( - ), – 49 525 EUR, ir ( - ), – 30 989 EUR, bendra jų rinkos vertė – 80 514 EUR. Antstolis minėtame patvarkyme nurodė, kad patikrinus VĮ „Registrų centras“ viešai skelbiamas 2016 m. vidutines turto rinkos vertes, nustatyta, kad buto su rūsiu, esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė 47 700 EUR, o buto su rūsiu, esančio ( - ), – 26 100 EUR, t. y. labai panaši į eksperto nustatytą. Taigi kaip matyti buvo vertinta turto vertė ir 2016 m. kainų lygiu, o pareiškėjas nurodydamas, kad jis nesutinka su nustatyta butų verte, nepateikė jokių argumentų, kodėl nurodyta turto rinkos vertė yra netinkama, nepateikė savo paskaičiavimų, t. y. iš esmės savo argumentus grindžia tik deklaratyviais teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. Tiek iš antstolio patvarkymo, tiek iš išrašo iš E-varžytynių sistemos matyti, kokia turto rinkos vertė nustatyta ir už kiek turtas parduodamas iš pirmųjų varžytynių, todėl formalus turto vertės ginčijamas bent preliminariai nepagrindžiant nepagrįsto turto vertės nustatymo ir neišdėstant galimų prieštaravimų motyvų negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti motyvuotas.

12Pareiškėjas taip pat nurodė, kad antstolis turto varžytynes paskelbė nesilaikydamas Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte numatytų reikalavimų, t. y. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo surašė ( - ) ir tą pačią dieną paskelbė turto varžytynių pradžią, dėl ko antstolis užkirto kelią skolininkui pasinaudoti CPK 704 straipsnyje numatyta galimybe iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte numatyta, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Iš pareiškėjo teismui pateikto jau minėto antstolio ( - ) patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo matyti, kad „skolininkams patvarkymas dėl informavimo apie ekspertizės metu nustatytą turto rinkos vertę išsiųstas 2016-03-15, pasiūlymų parduoti turtą surastam pirkėjui CPK 704 straipsnyje numatyta tvarka negauta“. Pareiškėjo teiginiai, kad antstolis nesilaikė Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte numatytų reikalavimų nepagrįsti, kadangi pareiškėjas painioja patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo dieną ir informacijos apie turto įvertinimą išsiuntimo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad patvarkymas apie areštuoto turto įvertinimą išsiųstas 2016-03-15, tai antstolis varžytynes galėjo skelbti jau 2016-04-05. Tai, kad patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo priėmimo data ir varžytynių paskelbimo data sutampa visiškai neįtakoja Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkto taikymo. Be to, antstolis ir nurodė minėtame patvarkyme, kad „internete apie varžytynes skelbiama patvarkymo paskelbti varžytynes priėmimo dieną“.

13Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju nėra proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams – visos vykdomosios bylos sustabdymui, todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

14Vadovaudamasis CPK 144, 147, 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškėjo R. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai