Byla Ik-2738-473/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Arlauskienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant vertėjai Ritai Nasalytei, pareiškėjai G. M., jos atstovui Č. M., atsakovės atstovėms Dovilei Dambrauskaitei ir Rūtai Čiuladaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos G. M. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2011-03-28 atsakymą Nr. A63-241-(42165) (3.2.1-BR4) į pareiškėjos 2011-02-10 skundą; 2) įpareigoti Vilniaus m. savivaldybės administraciją iš naujo atlikti pareiškėjos skundo tyrimą ir patraukti J. V., gyv. ( - ), Vilniuje, administracinėn atsakomybėn, pagal LR ATPK 45 str. 1 d., 47 str.

3Pareiškėja skunde (b. l. 1-2) nurodė ir teismo posėdyje ji ir jos atstovas paaiškino, kad 2010-10-07 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos dėl gretimo žemes sklypo, esančio ( - ), Vilniuje bendraturčio J. V. neteisėtu veiksmų: jai bendrosios dalinės nuosavybės teisė priklausančiame 1335 kv. m sklype, kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), Vilniuje, pripiltų šiukšlių, buitiniu ir statybiniu medžiagų atliekų, žemes sklype pastatytu riboženklių dalies sunaikinimo, pareiškėjai priklausančio žemės sklypo užvaldymo. Nacionalinė žemės tarnyba jos skundą persiuntė nagrinėti atsakovei. Mano, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija jos skundą išnagrinėjo paviršutiniškai, neapklausiusi liudytojų, todėl skundžiamas 2011-03-28 sprendimas naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

4Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 12-14) nurodė ir jos atstovės teismo posėdyje paaiškino, kad 2010-11-19 gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010-11-17 raštą Nr. 3B-(7.5)-M-l 112-1599, kuriuo pareiškėjos skundas „Dėl J. (pavardė nežinoma), gyv. ( - ), Vilniuje, patraukimo administracinėn atsakomybėn“ buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Teigia, kad pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad atsakovė nesiėmė jokių veiksmų objektyviai ir visapusiškai ištirti pareiškėjos skundą. Priešingai, savivaldybės administracija reagavo į pateiktą informaciją ir atliko tyrimą dėl galimų administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 45 str., 47 str. bei 161 str., tačiau pažeidimų nenustatyta. Tą patvirtina 2010-12-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus tarnybinės veiklos elektroninis dokumentas Nr. Al21-24978(2.1.19-SM4) bei prie jo pridedamos 2010-11-26 sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, nuotraukos ir Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos 2010-11-26 raštas Nr. A121-23994(2.1.15-S13). Atsižvelgiant į tai, kad skunde nurodyti pažeidimai nebuvo nustatyti, nebuvo rasta skunde nurodomus faktus pagrindžiančių įrodymų, todėl administracinio teisės pažeidimo bylos teisenai pagal ATPK 45 str., 47 str. bei 161 str. pradėti nebuvo jokio pagrindo. Apie tai pareiškėja G. M. buvo informuota 2010-12-09 raštu Nr. 63-1215(42165)-(3.2.1-BR. 2011-02-15 Vilniaus m. savivaldybės administracija gavo pakartotinį pareiškėjos skundą. 2011-02-28 buvo atliktas pakartotinis tyrimas dėl skunde nurodytų galimų administracinių teisės pažeidimų: tai patvirtina pateikiamos 2011-02-28 nuotraukos bei J. V. ir G. M. paaiškinimai. Pakartotinai ištyrus skundą, nurodyta informacija įrodymais patvirtinta nebuvo, apie tai pareiškėja informuota skundžiamu 2011-03-28 savivaldybės administracijos raštu Nr. 63 241(42165) )-(3.2.1-BR4). Pareiškėja 2011-02-28 paaiškinime nurodė, kad pareiškėjos kaimynas J. V. skundžiamu veiksmus atliko apie 2008 m. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis ATPK 35 str. nuostata, yra suėjęs senaties terminas taikyti administracinę atsakomybę, net jeigu būtų nustatyta, jog 2008 m. J. V. padarė pareiškėjos skunde nurodytus veiksmus. Skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-03-28 raštas nepažeidžia pareiškėjos teisių ar teisėti interesų, nesukelia jokių teisinių pasekmių bei neužkerta kelio ginti savo teises bei teisėtus interesu įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad LR civilinio kodekso (toliau – CK) 4.95 str. įtvirtinta kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktais svetimo neteisėto valdymo; CK 4.98 str. įtvirtinti savininko teisė reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. LR civilinio proceso kodekso 5 str. nurodyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Atsižvelgiant į tai, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja, manydama jog yra pažeistos jos teisės, J. V. yra neteisėtai užvaldęs jai nuosavybės teise priklausančią sklypo dalį bei atlieka kitus jos teises pažeidžiančius veiksmus, vadovaudamasi minėtomis nuostatomis, turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

5Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo išvados.

6Nustatyta, kad pareiškėja G. M., gyvenanti ( - ), Vilniuje, 2010-10-13 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą ir Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 3 PK su skundu dėl kaimyno J. (pavardė nežinoma), gyvenančio ( - ), Vilniuje, patraukimo administracinėn atsakomybėn. Skunde nurodė, kad jai bendrosios dalinės nuosavybės teisė priklauso 1335 kv. m sklypas, kadastro Nr. ( - ), ( - ), Vilniuje. 2010-09-18 jos kaimynas J. šiame sklype pripylė šiukšlių, buitinių ir statybinių atliekų, sunaikino žemės sklype pastatytus riboženklius, taip užvaldydamas dalį pareiškėjai priklausančio žemės sklypo (b. l. 39).

7Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėdama pareiškėjos skundą, nustatė, kad įvertinus pareiškėjos pateiktą informaciją kyla pagrįstas įtarimas, kad pareiškėjos skunde nurodytus veiksmus atliko vienas iš žemės sklypo ( - ), Vilniuje, bendraturčiu – J. V., ir 2010-11-17 raštu Nr. 3B-(7.5)-M-1112-1599 pavedė NŽT Vilniaus m. žemėtvarkos skyriui artimiausiu laiku, vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, atlikti pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių patikrinimą vietoje, bei pareiškėjos skundą persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (b. l. 40-42).

8Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus 2010-12-08 raštu Nr. A121-24978(2.1.19-SM4) pranešė, kad atliekant patikrinimą dėl ( - ), Vilniuje, esančio sklypo galimo savavališko užėmimo ir neteisėto valdymo, minėtoje vietoje pažeidimo nenustatyta. Prie rašto pridėjo 2010-11-26 sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, nuotraukas ir Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos 2010-11-26 raštą Nr. A121-23994(2.1.15-S13), kuriame pranešama, kad nuvykus į vietą, ( - ), Vilniuje, nenustatyta, kad J. V. teršia minėtą sklypą statybinėmis ir buitinėmis atliekomis (b. l. 15, 16-17).

9Atsakovė 2010-12-09 raštu Nr. A63-1215(42165)-(3.2.1-BR) informavo pareiškėją, kad atlikus jos skundo tyrimą, nesurinkta neginčijamų įrodymų, kad J. V. ar kitas asmuo padarė pareiškėjos skunde nurodytus pažeidimus, todėl nėra pagrindo pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (b. l. 4).

10Pareiškėja, nesutikdama su tokiu atsakovės atsakymu, 2011-02-15 apskundė jį Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriui, nurodydama, kad skundas išnagrinėtas paviršutiniškai, neišvykus į vietą, neapžiūrėjus žemės sklypo ir neapklausius pažeidimo liudininkų, ir prašydama iš naujo atlikti jos skundo tyrimą (b. l. 43).

11Vilniaus m. savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas S. P., atlikdamas pakartotinį pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių patikrinimą, 2011-02-28 apklausė pareiškėją G. M. ir J. V. ir padarė sklypo nuotraukas. Pareiškėja patvirtino savo skunde nurodomas aplinkybes, nurodė, kad kaimynas šiukšlina jos sklype nuo 2008 m., susitarti gražiuoju nepavyksta (b. l. 19). J. V. paaiškino, kad kaimynės sklype nešiukšlino. 2010 m. rudenį jo kaimynė G. M. priekaištavo dėl šiukšlinimo, sklype lankėsi policijos pareigūnai. Šiukšles (nuo kalniuko nukritusius du plastikinius kibirus ir pūtplasčio lakštus) surinko, daugiau pretenzijų nebuvo. Apie riboženklius nieko nežino, kaimynės žemės neužėmė (b. l. 18)

12Kaip minėta, pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2011-03-28 raštą Nr. A63-241-(42165) (3.2.1-BR4), priimtą išnagrinėjus pareiškėjos 2011-02-10 skundą, kuriame nurodyta, kad pakartotinai ištyrus pareiškėjos 2010-11-19 skunde išdėstytus faktus, pažeidimų nenustatyta, todėl nėra pagrindo pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (b. l. 3).

13Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 256 str. 1 d., įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas). Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje laikytini bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.

14Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai atliko pareiškėjos skundo tyrimą, ėmėsi priemonių galimam administracinių teisės pažeidimų padarymo nustatymui. Vadovaujantis atsakovo surinktais įrodymais, 2010-11-26 ir 2011-02-28 pareiškėjos sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, nuotraukomis (b. l. 16, 20-24), skunde nurodytų pažeidimų nenustatyta. Todėl atsakovė pagrįstai skundžiamame 2011-03-28 rašte nurodė, kad nėra pagrindo pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos.

15Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nesant pagrindo pradėti administracinio teisės pažeidimo teiseną, institucija turi priimti nutarimą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 str. nuostatas, kuris nustatyta tvarka skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau, kaip matyti, pareiškėjos skundas apima platesnį ratą klausimų, nei administraciniai pažeidimai, todėl nagrinėtinas administraciniame teisme. Atsakovė skundžiamu 2011-03-28 raštu išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl atsakovės 2010-12-09 atsakymo į pareiškėjos 2010-11-19 skundą dėl galimo žemės užėmimo, riboženklių sunaikinimo ir Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo, pakartotinai ištyrė pareiškėjos skunde nurodytas faktines aplinkybes ir apie skundo išnagrinėjimo rezultatus informavo pareiškėją.

16Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimai dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2011-03-28 rašto Nr. A63-241-(42165) (3.2.1-BR4) paikinimo ir naujo sprendimo priėmimo nepagrįsti, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str., pareiškėjai išaiškintina, kad skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-03-28 raštas Nr. 63-241 (42165)-(3.2.1-BR4) neužkerta pareiškėjai kelio ginti savo teises bei teisėtus interesus įstatymų nustatyta tvarka. LR civilinio kodekso 4.95 str. įtvirtinta, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktais svetimo neteisėto valdymo. CK 4.98 str. įtvirtinta savininko teisė reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. LR civilinio proceso kodekso 5 str. nurodyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja, manydama, jog J. V. yra neteisėtai užvaldęs jai nuosavybės teise priklausančio sklypo dalį bei atlieka kitus jos teises pažeidžiančius veiksmus, vadovaudamasi minėtomis nuostatomis, turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl galimai pažeistų teisių gynimo.

18Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,

Nutarė

19Pareiškėjos G. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Vilniaus m.... 3. Pareiškėja skunde (b. l. 1-2) nurodė ir teismo posėdyje ji ir jos atstovas... 4. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su skundu nesutinka ir... 5. Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo išvados.... 6. Nustatyta, kad pareiškėja G. M., gyvenanti ( - ), Vilniuje, 2010-10-13... 7. Nacionalinė žemės tarnyba, nagrinėdama pareiškėjos skundą, nustatė, kad... 8. Vilniaus m. savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios... 9. Atsakovė 2010-12-09 raštu Nr. A63-1215(42165)-(3.2.1-BR) informavo... 10. Pareiškėja, nesutikdama su tokiu atsakovės atsakymu, 2011-02-15 apskundė... 11. Vilniaus m. savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos... 12. Kaip minėta, pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės... 13. Vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK)... 14. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad Vilniaus miesto... 15. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nesant pagrindo pradėti administracinio... 16. Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą,... 17. Vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str.,... 18. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 19. Pareiškėjos G. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...