Byla e2S-2340-912/2018
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „PolarLine“ 2018 m. liepos 11 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties, kuria ieškovės UAB „PolarLine“ ieškinys atsakovui V. D. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas laikė nepaduotu ir grąžino ieškovei ieškinį dėl darbo ginčų komisijos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. DGKS-2538, kuriuo iš ieškovės priteista atsakovui 757,16 Eur, panaikinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi laikė nepaduotu ieškovės ieškinį dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, nes ieškovė per teismo nustatytą terminą nepašalino trūkumų.

93.

10Pirmosios instancijos teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pašalinti apeliacinio skundo trūkumus – pateikti papildomus prokuristo įgalinimus patvirtinančius duomenis, susijusius su jo įdarbinimu ieškovės įmonėje, pateikti ieškinio ir jo priedų oficialius vertimus į rusų kalbą, skirtus įteikti užsienyje gyvenančiam asmeniui (popierinę šių dokumentų versiją su originaliais vertėjo parašais ir atitinkamomis žymomis).

114.

12Ieškovė pateikė papildomus prokuristo įgalinimus patvirtinančius duomenis, susijusius su jo įdarbinimu ieškovės įmonėje bei ieškinio pareiškimą su vertimu į rusų kalbą. Ieškovė nepateikė teismui ieškinyje nurodytų priedų ir jų vertimo į rusų kalbą atsakovui. Teismas vertino, kad trūkumai nustatytu terminu tinkamai nepašalinti, jie yra esminiai, eliminuojantys galimybę pradėti procesą prieš užsienio subjektą.

13II. Atskirojo skundo esmė

145.

15Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti 2018 m. liepos 4 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą grąžinti Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

166.

17Atskirajame skunde nurodoma, kad prie ieškinio ieškovė pridėjo skundžiamą darbo komisijos sprendimą, prokuristo įgalinimus patvirtinančius dokumentus, jo diplomų kopijas, atsakovo asmens dokumento kopiją bei žyminio mokesčio sumokėjimo patvirtinančio dokumento kopiją. Šie dokumentai yra skirti teismui, o ne atsakovui. Darbo ginčų komisijos sprendimo ir ieškovės atsiliepimo į darbuotojo darbo ginčų komisijai pateikto prašymą darbo bylos nagrinėjimo metu darbuotojas gavo ir su jais susipažino. Ieškovė pateikė teismui lietuvių kalba surašyto ieškinio vertimą į rusų kalbą ir įvykdė įstatymo reikalavimą dėl ieškinio ir jo vertimo į atsakovui suprantamą kalbą pateikimo, o teismo nurodyta aplinkybė, kad prie ieškinio pridėti priedai, kurie nėra skirti atsakovui, nėra išversti į rusų kalbą, negali būti teisės kreiptis į teismą realizavimo kliūtimi, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

187.

19CPK imperatyviai nereglamentuoja, kiek kartų teismas gali nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, todėl šiuo atveju teismas, manydamas, kad ieškinys turi trūkumų, galėjo pakartotinai nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti.

208.

21Teismas, nustatydamas procesinio dokumento trūkumus ir nurodydamas terminą jiems pašalinti, tik abstrakčiai nurodė, kad į rusų kalbą turi būti išversti ieškinio priedai. Pateikti ieškinio priedai ar jų didžioji dalis yra skirti ne atsakovui, o teismui, todėl jų vertimai nėra nei tikslingi, nei ekonomiškai ar kitaip pagrįsti.

229.

23Išimtiniais atvejais pakartotinis ieškinio trūkumų šalinimas yra galimas: jeigu paduodantis ieškinį asmuo nesuprato arba netinkamai suprato teismo nutartyje išdėstytus nurodymus dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, ypač kai tai nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo konkrečiai nenurodyti trūkumai, teismas turi teisę pakartotinai nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nurodyti, kokie konkretūs ieškinio trūkumai taisytini.

2410.

25Nustatyti trūkumai neesminiai, gali būti pašalinti pasirengimo bylai nagrinėti metu, todėl nekliudo iškelti civilinę bylą.

2611.

27Įstatyme nedetalizuojama, kokie trūkumai gali, o kokie negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Bendroji nuostata, kad CPK reikalavimai ieškinio turiniui ir formai į teismą besikreipiančiam asmeniui yra privalomi, nereiškia, kad bet kurio ieškinio reikalavimo nesilaikymas lemia ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymą, skirtingų formalių ieškinio reikalavimų nesilaikymas sukelia skirtingų teisinių padarinių.

2812.

29Nepatenkinus atskirojo skundo, ieškovei tektų pakartotinai teikti ieškinį teismui, tačiau būtų praleistas ieškinio senaties terminas, todėl bus užkirsta teisė ginti ieškovė interesus.

30II. Apeliacinės instancijos teismo motyvai

3113.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3314.

34Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

3515.

36Pagal CPK 113 straipsnio 2 dalį, procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius kaip ir procesinių dokumentų. Visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus CPK ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai CPK numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus.

3716.

38Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas, teismo pavadinimo nenurodymas, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų nenurodymas, procesinio dokumento surašymo datos nenurodymas arba kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente, ir nėra pagrindas taikyti CPK 115 straipsnio 2 dalį (CPK 115 straipsnio 4 dalis).

3917.

40Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

4118.

42Priemones ieškinio trūkumams šalinti teismas taiko tik tokiu atveju, kai tie trūkumai negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti teisme metu (CPK 413 straipsnio 2 dalis).

4319.

44Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

4520.

46Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovui dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo metu be kitų trūkumų nustatė, kad atsakovas negyvena Lietuvos Respublikoje, jo gyvenamoji vieta nurodyta Ukrainos Respublikoje, t. y. jis yra užsienietis. Dėl to teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi įpareigojo ieškovę pašalinti trūkumus – pateikti papildomus prokuristo įgalinimus patvirtinančius duomenis, susijusius su jo įdarbinimu ieškovo įmonėje; ieškinio ir jo priedų oficialius vertimus į rusų kalbą, skirtus įteikti užsienyje gyvenančiam asmeniui (popierinę šių dokumentų versiją su originaliais vertėjo parašais ir atitinkamomis žymomis). Nors pirmosios instancijos teismas aiškiai įpareigojo ieškovę pateikti ne tik ieškinio, bet ir jo priedų vertimus, nurodė trūkumų šalinimo būdą, ieškovė, šalindama trūkumus, pateikė teismui papildomus prokuristo įgalinimus patvirtinančius duomenis bei ieškinio vertimą į rusų kalbą, tačiau nepateikė ieškinio priedų vertimų.

4721.

48Kaip pirmiau nurodyta atsakovas gyvena ne Lietuvoje, byloje nėra duomenų, kad atsakovas moka lietuvių kalbą. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. birželio 19 d. aiškiai įpareigojo ieškovę išversti ieškinio priedus į rusų kalbą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovę atstovauja prokuristas, turintis universitetinį teisinį išsilavinimą. Dėl to pagrįstai manytina, kad ieškovei žinoma, kad CPK 111 straipsnio 2 dalies 6 punkte, 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ieškinio priedai turi būti pateikti ne tik teismui, bet taip pat ir visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

4922.

50Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 straipsnio 2 dalis). CPK 413 straipsnyje įtvirtinti darbo bylų nagrinėjimo terminai. Ieškovė pagrįstai nurodo, kad darbo bylose ieškinio trūkumų šalinimo institutas taikytinas tik tuomet, jei jie negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Dėl to būtina nustatyti, trūkumai yra esminiai, dėl jų negalima iškelti civilinės bylos ar juos galima pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Šioje byloje ieškovė nepasinaudojo teise pašalinti teismo nustatytus trūkumus, nepateikė ieškinio priedų vertimų į atsakovui suprantamą kalbą. Teismas, priėmęs ieškinį, negalėtų jo išsiųsti atsakovui, nes nebūtų užtikrinta jo teisė susipažinti su ieškinio priedais jam suprantama kalba ir pareikšti atsikirtimus, būtų pažeisti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principai, nes teismas turėtų nustatyti terminą tiems patiems trūkumams šalinti. Ieškovės teiginys, kad atsakovas ieškinio priedus yra gavęs darbo ginčų komisijos išnagrinėtoje byloje nepagrįstas jokiais įrodymais. Taigi ieškovė nepagrįstai teigia, kad ieškinio priedai yra skirti tik teismui, todėl netikslinga juos versti.

5123.

52Nutartyje, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teismas aiškiai motyvavo, kodėl ieškinys neatitinka įstatymo reikalavimų ir nurodė ieškovei, kokius trūkumus ji turi ištaisyti, tačiau šių teismo įpareigojimų ieškovė neįvykdė. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nustatyti ieškinio trūkumai esminiai ir sudarė kliūtis priimti ieškinį, todėl teismas pagrįstai juos nustatė, o, ieškovei jų nepašalinus, laikė ieškinį nepaduotu ir grąžino padavusiam asmeniui.

5324.

54Be to, pažymėtina, kad teismas skundžiama nutartimi neužkirto kelio ieškovei toliau ginti savo interesus – nurodė, kad ši nutartis neužkerta kelio, ištaisius ieškinio pareiškimo trūkumus, pateikti teismui naują ieškinį bendra tvarka. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad, nepatenkinus atskirojo skundo, ieškovei tektų pakartotinai teikti ieškinį teismui, bet būtų praleistas ieškinio senaties terminas, todėl bus užkirsta teisė ginti ieškovė interesus, nes teismas, vadovaudamasis DK 231 straipsnio 2 dalimi, turi teisę atnaujinti praleistą terminą ieškiniui pareikšti. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad apeliantės interesai nepažeisti.

5525.

56Kiti atskirajame skunde išvardyti argumentai išvestiniai iš pirmiau šioje nutartyje aptartųjų, todėl dėl jų teismas išsamiau nepasisako.

5726.

58Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio trūkumų šalinimo klausimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

60Atmesti ieškovės UAB „PolarLine“ 2018 m. liepos 11 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties.

61Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį.

62Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas laikė nepaduotu ir grąžino ieškovei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi laikė... 9. 3.... 10. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi įpareigojo... 11. 4.... 12. Ieškovė pateikė papildomus prokuristo įgalinimus patvirtinančius duomenis,... 13. II. Atskirojo skundo esmė... 14. 5.... 15. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti 2018 m. liepos 4 d. nutartį ir... 16. 6.... 17. Atskirajame skunde nurodoma, kad prie ieškinio ieškovė pridėjo skundžiamą... 18. 7.... 19. CPK imperatyviai nereglamentuoja, kiek kartų teismas gali nustatyti terminą... 20. 8.... 21. Teismas, nustatydamas procesinio dokumento trūkumus ir nurodydamas terminą... 22. 9.... 23. Išimtiniais atvejais pakartotinis ieškinio trūkumų šalinimas yra galimas:... 24. 10.... 25. Nustatyti trūkumai neesminiai, gali būti pašalinti pasirengimo bylai... 26. 11.... 27. Įstatyme nedetalizuojama, kokie trūkumai gali, o kokie negali būti... 28. 12.... 29. Nepatenkinus atskirojo skundo, ieškovei tektų pakartotinai teikti ieškinį... 30. II. Apeliacinės instancijos teismo motyvai... 31. 13.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 33. 14.... 34. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo... 35. 15.... 36. Pagal CPK 113 straipsnio 2 dalį, procesinių dokumentų priedų pateikiama... 37. 16.... 38. Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų... 39. 17.... 40. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo... 41. 18.... 42. Priemones ieškinio trūkumams šalinti teismas taiko tik tokiu atveju, kai tie... 43. 19.... 44. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek... 45. 20.... 46. Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovui dėl darbo ginčų komisijos sprendimo... 47. 21.... 48. Kaip pirmiau nurodyta atsakovas gyvena ne Lietuvoje, byloje nėra duomenų, kad... 49. 22.... 50. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti... 51. 23.... 52. Nutartyje, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teismas... 53. 24.... 54. Be to, pažymėtina, kad teismas skundžiama nutartimi neužkirto kelio... 55. 25.... 56. Kiti atskirajame skunde išvardyti argumentai išvestiniai iš pirmiau šioje... 57. 26.... 58. Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina,... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 60. Atmesti ieškovės UAB „PolarLine“ 2018 m. liepos 11 d. atskirąjį skundą... 61. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d.... 62. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....