Byla I-7696-171/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P. V. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Laisvės atėmimo vietų ligoninės, dėl žalos atlyginimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas P. V. su skundu (b. l. 1-5) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės, 2 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Skunde nurodo, kad nuo 2013-02-26 iki 2013-03-21 buvo gydomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Šiuo laikotarpiu pareiškėjui nebuvo sudarytos sąlygos rūkyti, dėl to jis patyrė neturtinę žalą.

4Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – ir LAVL) atsiliepime (b. l. 10–11) su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Nurodo, kad teisės aktai draudžia sveikatos priežiūros įstaigose ir jų teritorijoje rūkyti.

6Skundas atmestinas.

7Ginčas šioje byloje kilo dėl pareiškėjo teisės į neturtinės žalos atlyginimą dėl to, kad jam būnat LAVL nebuvo sudarytos sąlygos rūkyti.

8Pažymėtina, kad reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės), kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnis), atlyginimo gali būti tenkinamas esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-04-16 sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008). Siekiant nustatyti neteisėtumą pagal CK 6.271 straipsnį, reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai; kiekvienu atveju būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmens, teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2006-08-19 nutarime, be kita ko, konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir kad žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

9Pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (toliau – ir Tabako kontrolės įstatymas) 19 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai. Atitinkamai pareiškėjo nuomone Laisvės atėmimo vietų ligoninėje turėjo būti įrengtos vietos rūkymui.

10Teismas su šiais pareiškėjo motyvais nesutinka. Tabako gaminiai prie ypatingos paskirties prekių priskiriami dėl to, kad juos vartojant daroma žala žmonių sveikatai (Konstitucinio Teismo 1997-02-13 nutarimas). Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 4 dalis yra netaikytina Laisvės atėmimo vietų ligoninei. Laisvės vietų atėmimo ligoninė yra gydymo (sveikatos priežiūros) įstaiga (LVAT 2014-06-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A-858-370-14). Vadinasi Laisvės vietų atėmimo ligoninei yra taikytinas specialus reguliavimas, nustatytas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kuriame imperatyviai nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama visose sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose. Atitinkamai, draudimas Laisvės vietų atėmimo ligoninėje ir jos teritorijoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) yra teisėtas ir pagrįstas.

11Nenustačius pagal CK 6.271 straipsnį būtinosios valstybės atsakomybės sąlygos (neteisėtų veiksmų), pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą atmestinas.

12Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, teismas

Nutarė

13pareiškėjo P. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai